Еврейнүүдтэ 8

1Хэлэжэ байһан юумэнэймнай гол удха: бидэ тэнгэридэ Үндэр дээдэ түрэлтын баруун талада һууһан Ахамад Санаартатайбди. 2Тэрэ болбол хүнүүдэй гараар бариһан бэшэ, харин Дээдын Эзэнэй бодхооһон бодото майханда, хамагай нангин газарта ахамад санаартынгаа үүргэ гүйсэдхэжэ байна. 3Ямаршье ахамад санаарта Бурханда үргэл асархаар, тахил тахихаар табигдадаг юм, тиин манайшье Ахамад Санаарта үргэхэ юумэтэй байха ёһотой. 4Хэрбээ тэрэмнай газар дэлхэй дээрэ байбал, санаарташье бэшэ байха һэн, юундэб гэхэдэ, газар дэлхэйн санаартад Хуулиин ёһоор лэ үргэлнүүдые асардаг юм. 5Тэдэ санаартад ажалаа хэхэдээ үнэн дээрээ тэнгэриин юумые һажаана, тэнгэриин юумэнэй һүүдэрынь лэ болоно. Тиимэл юумэн Моисейтэй тохёолдоо һэн. Тэрэнэй майханаа татаха гэжэ байхада, Бурхан тэрээндэ: «Хада дээрэ шамда харуулагдаһантайл адляар бүхы юумые хэ», – гэжэ хэлээ бэлэй. 6Үлүү һайн найдуулга дээрэ үндэһэлһэн Бурханай болон тэрэнэй хүнүүдэй хоорондохи Иисусаар дамжаһан хэлсээн хэды ехэ һайн гээшэб. Тон тиигэжэл Иисуста мүнѳѳ тэдэ санаартадта ороходоо бүри эрхим түгэс албан тушаал үгтѳѳ. 7Хэрбээ түрүүшын хэлсээн дутагдалгүй байбал, хоёрдохи хэлсээнэй хэрэг үгы байха һэн даа. 8Зүгѳѳр Бурхан арадаа зэмэлэн, иигэжэ хэлэбэ: «Израилиин арадтай болон Иудын арадтай шэнэ хэлсээн баталха үдэрнүүд ерэжэ байна гээд Дээдын Эзэн хэлэнэ. 9Энэ хэлсээн тэдэнэрэй үбгэ эсэгэнэрые гарһаань хүтэлэн Египедһээ гаргаха гэһэн үдэр тэдэнтэй баталһан хэлсээндэл адли бэшэ байха. Үбгэ эсэгэнэрынь минии хэлсээе сахидаггүй байгаа, тиимэһээ би тэдэниие тоохоёо болёоб. 10Тэдэ үдэрнүүдэй һүүлдэ Израилиин арадтай баталха хэлсээн иимэ: хуулинуудаа тэдэнэй һанал бодолдо оруулхаб, зүрхэ сэдьхэлдэнь бэшэхэб. Би тэдэнэй Бурханиинь болохоб, тэдэнэр минии арад болохо гэжэ Дээдын Эзэн хэлэнэ. 11Тэдэнэй хэнииньшье Дээдын Эзэниие мэдэ гэжэ нүхэдѳѳ гү, али аха дүүнэрээ һургахагүй, юундэб гэхэдэ, тэдэ бултадаа багаһаа агууехэ хүрэтэрѳѳ намайе мэдэжэ байха. 12Тэдэнэй нүгэлнүүдые би хүлисэхэб, худал хуурмагыень дахин һануулхагүйб». 13Шэнэ хэлсээн тухай хэлэхэдээ Бурхан түрүүшын хэлсээнэй хуушарһые харуулаа, тиихэдэ хуушаржа ба үмхиржэ байһан юумэн мэнэ гэһээр лэ һүнэн һаладаг.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\