Еврейнүүдтэ 9

1Түрүүшын хэлсээн мүргэл тухай тогтоолтой, мүргэлѳѳ хэхэ нангин газартай байгаа. 2Майханай нэгэдэхи таһалгые Нангин Газар гэжэ нэрлэдэг бэлэй. Досоонь зула, шэрээ дээрэ Бурханда үргэгдэһэн хилээмэн табяатай һэн. 3Хоёрдохи хүшэгэй саана Хамагай Нангин Газар байгаа. 4Досоонь алтан шэрээ дээрэ утадаг сан хүжэ, бүхы талаһаан алтаар хушагдаһан Хэлсээнэй абдар, тэрээн соо маннатай алтан домбо, набшалжа байһан Аароной таяг, захяа заабари һиилэгдэнхэй шулуун хабтагайнууд байгаа. 5Абдарай хаабариин, абаралгын газарай дээгүүр тэнгэриин амитад бии һэн. Мүнѳѳ дээрээ энээн тухай тодорхойгоор хэлэһэнэй хэрэггүй. 6Энэ бүхэн ямар ёһо гуримтай байбаб гэбэл, санаартад үдэр бүхэн ѳѳһэдынгѳѳ алба хэхэеэ майханай гадаада таһалгада ородог байгаа, 7харин майханай дотоодо таһалгада жэлдээ нэгэл дахин гансал ахамад санаарта ородог бэлэй. Ахамад санаарта ороходоо ѳѳрынгѳѳ түлѳѳ, арад зоной нүгэл хэжэ байнабди гэжэ мэдэрэнгүй хэжэ байһан нүгэлнүүдэйнь түлѳѳ Бурханда үргэхэ шуһа абажа ородог байгаа. 8Майханай гадаада таһалгын байха үедэ Хамагай Нангин газарта орохо харгы хаалгаатай байнал гэжэ Нангин Һүлдэ элеэр харуулна. 9Энэ болбол мүнѳѳнэй үе сагые зураглаһан бэлгэ тэмдэг болоно. Бурханда үргэгдэжэ байһан үргэл тахилнууд мүргэл хэжэ байһан хүниие гүйсэд абарха аргагүй гэһэн удхатай юм. 10Энэнь Бурханай шэнэ тогтоол зарлаха үе саг хүрэтэр эдихэ, ууха, янза бүриин арюудхалга сэбэрлэлгын гадна талын заншалнуудтай холбоотой шухала бэшэ юумэнүүд байгаа. 11Харин Христос ерээдүйн һайн һайханай Ахамад Санаарта болон ерээ. Тэрэнэй алба хэжэ байһан майхан бүри ехэ, улам һайхан юм, тэрэ майхан хүнүүдэй гараар бүтээгдээгүй, тиимэһээ зохёон бүтээгдэһэн энэ газар дэлхэйн хубинь бэшэ. 12Христос майханда нэгэтэ ороходоол Хамагай Нангин газарта хэтын хэтэдэ ороо, тиин тэрэ тэхын гү, али буха буруугай шуһа тахил болгон абажа ороогүй, харин ѳѳрынгѳѳ аминай ба шуһанай сэнгээр нүгэлнүүдыемнай арилгаа. 13Хэрбээ бузарлагдаһан хүнүүд дээрэ тэхын гү, али бухын шуһа, шатааһан үнеэнэй үнэһэ сасахадань, тэрэ хүнүүдэй бузарынь арилгагдадаг юм бол, 14Христосой шуһан бузарнуудыень бүрин түгэс арилгадаг юм. Тэрэ мүнхын Һүлдѳѳр дамжуулан ѳѳрыгѳѳ Бурханда үргѳѳ. Тэрэнэй шуһань сэдьхэлыемнай дэмы хэрэгүүдһээ арилгаад, амиды Бурханда алба хэхэ аргатай болгохо. 15Бурханай уряалһан хүнүүд Бурханай найдуулһан мүнхын үршѳѳлдэ хүртэхэ. Христос түрүүшын хэлсээнэй хүсэн түгэлдэр байхадань хүнүүдые үйлэдэһэн нүгэлнүүдһээнь сүлѳѳлѳѳд, Шэнэ хэлсээ баталха боломжо олгобо. 16Эдэ хүрэнгэ залгамжалхын тула һүүлшын захяа үгтэдэг. Тиимэ һүүлшын захяа байбал, тэрэ захяа орхиһон хүнэй үхэл баталһан гэршэлгэ хэрэгтэй. 17Һүүлшын захяа орхиһон хүнэй амиды байбал, тэрэ захяань юуншье бэшэ, харин тэрэ хүнэй үхэһэн лэ хойно һүүлшын захяа хүсэндѳѳ ородог. 18Тиимэһээл адхарһан шуһаар баһа түрүүшын хэлсээн баталагдаа. 19Моисей түрүүн бүхы арад зондо захяа заабаринуудые Хуулиин ёһоор тайлбарилан айладхаад, тиигээд бухануудай ба тэхэнүүдэй шуһые уһантай худхаад, иссопой мүшэрѳѳр ба улайлгаһан нооһоор тэрэ шуһаараа Хуулиин ном болон бүхы арад зониие сасаба ха. 20«Энэ шуһан Бурханай танда заяаһан хэлсээе батална», – гэжэ Моисей хэлэбэ. 21Моисей тон тиигэжэл Майханиие болон мүргэлдэ хэрэглэгдэдэг амһартануудые шуһаар сасаһан байгаа. 22Үнэндѳѳ Хуулиин ёһоор бүхы юумэн шуһаар лэ арюудхагдадаг, тиимэһээ шуһа адхаруулангүй нүгэл сагааруулжа болоогүй һэн. 23Тэнгэридэхи юумые дуряаһан юумэнүүд тиигэжэ арюудхагдаха ёһотой байгаа. Тиигэхэдэ бодото тэнгэриин юумэн бүри һайн тахилаар арюудхагдаха ёһотой. 24Бодото юумые һажаан хүнэй гараар бүтээһэн Нангин Газарта Христос ороогүй юм. Тэрэ мүнѳѳ манай орондо Бурханай урда зогсохын тулада тэнгэридэ ѳѳртэнь ороо юм. 25Тиихэдэ иудейн ахамад санаартын Хамагай Нангин газарта жэл болгон ондоо амитанай шуһа абаад ородогтол адляар ѳѳрыгѳѳ оло дахин тахил болгожо байхаар Христос тэнгэридэ ороогүй юм. 26Тиигээгүй һаа, тэрэ газар дэлхэйн зохёон бүтээгдэхэһээ эхилээд оло дахин зобохо бэлэй. Үе сагай эсэстээ хүрэжэ байхада тэрэ ѳѳрыгѳѳ тахил болгон үргѳѳд, нүгэлые усадхахаар нэгэтэл, гэхэдэ хэтын хэтэдэ ерээ юм. 27Хүн бүхэн нэгэтэ үхѳѳд лэ, удаань зарга шүүбэридэ орохо ёһотой. 28Тон тиигэжэл Христос олон зоной нүгэлнүүдые хүлисүүлхээр ѳѳрыгѳѳ нэгэтэ үргэл болгон асараа бэлэй. Тэрэ хоёрдохиёо нүгэлнүүдые арилгахаяа бэшэ, харин тэрэниие хүлеэжэ байһан зониие абархаяа ерэхэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\