Яковай 1

1Бүхы газар дэлхэйгээр тараһан арбан хоёр угсаата Бурханай зон, таанадые Бурханай болон Дээдын Эзэн Иисус Христосой Яков зараса мэндэшэлнэ. 2Аха дүүнэрни, элдэб олон бэрхэшээл зоболонгуудые үзэхэдѳѳ, ѳѳһэдыгѳѳ жаргалтайбди гэжэ тоологты. 3Һүзэгэйтнай туршагдахада, тэсэбэритэй болонобди гэжэ ѳѳһэдѳѳ мэдэнэ гүбта даа. 4Эрхим түгэс, алишье талаараа болбосон, дутагдал дутуугүй байхын тула таанад ямаршье юумые эсэс хүрэтэрнь тэсэжэ гараха ёһотойт. 5Хэрбээ хэн нэгэнэйтнай сэсэн ухаагаар дуталдабалнь, тэрэ тиимэ сэсэн ухаае таанадта хайрладаг Эзэн Бурханиие гуйг лэ, Эзэн Бурхан хүн бүхэндэ гуйһанииень элбэг дэлбэгээр, уур сухалгүйгѳѳр үгэдэг ха юм. 6Зүгѳѳр Бурханиие гуйхадаа һүзэгтэйгѳѳр, маргангүй гуйгты. Маргаһан хүн далайн долгинуудай һалхинда иишэ тиишээ туугдаһантай адли гүб даа. 7Тиимэһээл һанаа бодолоо хубилгадаг, хэжэ байһандаа гүйсэд этигэдэггүй хүн Дээдын Эзэнһээ ямаршье юумэ абахаб гэжэ бү найдаг. 9Бурханай үгытэй һүзэглэгшые дээгүүр үргэһэндэ тэрэ хүн баярлажа байг. 10Баяншье хүниие Бурханай доошонь дарахадань, тэрэ хүн баярлажа байг, юуб гэбэл, тэрэ уданшьегүй талын сэсэгтэл һүнэхэ ха юм. 11Наран шангаар шаража, сэсэг ногоое хатаана, һалбарһан сэсэгэй үнгэнь буурана. Энээндэл адляар баян хүн ѳѳрынгѳѳ замаар ябахадаа, хосорон һаладаг юм. 12Туршалгануудые дабажа гараһан хүн жаргалтай юм, юуб гэбэл, туршалгануудые дабахадаа, тэрэ хүн Бурханай ѳѳртэнь дуратай зондо найдуулһан мүнхын амидаралда хүртэнэ ха юм. 13Туршалгада ороходоо «Бурхан намайе туршана» гэжэ бү хэлээрэйт, юундэб гэбэл, Бурханиие харатай юумээр туршадаггүй, тиин тэрэ ѳѳрѳѳшье хүнүүдые туршадаггүй юм. 14Харин хүн бүхэн ѳѳрынгѳѳ нүгэлтэ хүсэлэнгүүдтэ хүтэлүүлэн, альбандань орон, хорхойтуулгада абтадаг юм. 15Харата хүсэлэнгүүднай бүрилдэһѳѳр нүгэл түрүүлнэ, харин нүгэлнай ехэ боложо халихадаа, үхэл түрүүлнэ. 16Хайрата нүхэдни, ѳѳһэдыгѳѳ бү мэхэлүүлэгты. 17Бүхы һайн һайхан, эгээн эрхим бэлэгүүд дээрэһээ, тэнгэриин одо мүшэдые, нара һарые бүтээһэн, хэзээдэшье хубилдаггүй, тэдэ ододто адли һүүдэр хэзээшье татадаггүй Бурханһаа үгтэдэг юм. 18Бурхан ѳѳрынгѳѳ һайн дураар үнэн зүб мэдээсэлэй ашаар бүхы зохёон бүтээгдэһэн юумэнүүдэйнгээ дээжэнь болгохын тула маанадые мүндэлүүлһэн байгаа. 19Тиимэһээл, инаг хайрата аха дүүнэрни, шагнахадаа шамдуухан, хэлэхэдээ, уурлахадаа яаралгүй байгты. 20Таанад уурлаха сухалдахадаа Бурханай хүсэһэн һайн һайхан юумэнүүдые бүтээжэ шадахагүйт. 21Элдэб янзын забхай зальхай, нүгэлтэ юумэнүүдые үйлэдэхэеэ болёод, зүрхэ сэдьхэлдэтнай һуулгагдаһан, таанадые абарха аргатай мэдээсэлые зосоогоо тогтоожо байгаарайгты. 22Тэрэ мэдээсэлые гансал шагнан ѳѳһэдыгѳѳ мэхэлнэгүй, ажамидаралдаа хэрэгжүүлжэ байгаарайгты. 23Тэрэ үгые шагнаад, харин ажамидаралдаа хэрэглээгүй хүнүүд ѳѳһэдыгѳѳ гэрэлдэ хараад, дүрэмни жэнхэни бодото гэжэ үзэһэн хүнүүдтэл адли юм. 24Тэдэнэр ѳѳһэдыгѳѳ гэрэлдэ харахаяа болихотойгоо сасуу ямар дүрэтэй байһанаа мартажархидаг. 25Хүнүүдые эрхэ сүлѳѳтэй болгодог эрхим түгэс хуули таа бүгэдын мэдэржэ, анхаржа байбалтнай, шагнаад, һүүлээрнь мартадаггүй, ажамидаралдаа хэрэглэдэг байбалтнай, ажамидаралтнай үлзы буянтай байхал. 26Хэн нэгэнтнай һүзэг һүлдэтэйб гэжэ ѳѳр тухайгаа һанана гү? Хэрбээ таанад хэлэ амаа татажа шададаггүй юм һаа, һүзэг һүлдэтнай дэмы хооһон гээшэ, таанад миин лэ ѳѳһэдыгѳѳ мэхэлнэт. 27Үншэн үхибүүдтэ, бэлбэһэн эхэнэрнүүдтэ туһалха, юрын байдалаар ѳѳрыгѳѳ бузарлахаһаа болгоомжолхонь лэ Эсэгэ Бурханда һайшаагдадаг һүзэг һүлдэ юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\