Яковай 2

1Аха дүүнэрни, манай алдарта Дээдын Эзэн Иисус Христосто һүзэглэдэг юм хадаа хүнүүдые нюураарнь илгаха ёһогүйт. 2Танай суглаанда алтан бэһэлигтэй, баян хубсаһатай хүн, мүн элэһэн хубсаһа үмдэһэн үгытэй хүн орожо ерэбэ гээд бодоод үзэгты. 3Та баян хубсаһатай хүниие ехээр хүндэлжэ: «Танда эндэ һуубалтнай дээрэ», – гэжэ хэлээд, харин үгытэй хүндэ: «Ши тээ тэндэхэнэ хүл дээрээ зогсоод бай», али үгы һаа «минии хүлѳѳр эндэ шала дээрэ һуу», – гэжэ хэлэбэлтнай, 4сэдьхэлдээ хүнүүдые илгадаг, муу һанаатай зарга шүүгшэ байһыетнай харуулха бэшэ гү? 5Хайрата аха дүүнэрни, шагнагты даа: Бурхан үгытэйшүүлые этигэл һүзэгѳѳрѳѳ баян бардам байхыень, ѳѳртэнь дуратай хүнүүдтэ үгэхэб гэжэ найдуулһан хаан оронойнгоо залгамжалагшад болохыень шэлэжэ абаа бэшэ һэн гү? 6Харин таанар үгытэй хүниие гомдохообот! Тиихэдээ таанадые баяшуул лэ хашажа мүрдэжэ, зарга шүүбэридэ оруулдаг бэшэ аал? 7Таанадта үгтэһэн Дээдын Эзэнэй алдар нэрые тэдэнэр лэ муулан муудхана бэшэ аал? 8«Бусад зондо ѳѳртѳѳл адли дуратай бай», – гээд Нангин Бэшэг соо бэшээтэй Хуули сахижа байдаг һаа, таанад зүб юумэ хэнэт. 9Харин хүнүүдые нюураарнь, гадаада шэнжээрнь илгадаг байбал, таанад нүгэл абанат, тиигээд Хуулида заагдаһан ёһоор хуули эбдэгшэд болонот. 10Хэрбээ хэн нэгэн Хуулиин зүйл бүхэниие сахижа байгаад, нэгыеньшье эбдэһэн байбал, Хуулиин бүхы зүйлнүүдые эбдэһэн болоно. 11Ушарынь юуб гэбэл, «Хурисалтай юумэ бү хэ» гэжэ хэлэһэн лэ нэгэн «Бү ала» гэжэ хэлэһэн байгаа юм. Тиимэһээ хурисалтай үйлэ хээгүй аад, хүниие алаһан байбал, таанад Хуули эбдэһэн хүн болонот. 12Маанадые эрхэ сүлѳѳтэй болгохо хуулиин зарга шүүбэридэ орохо хүсэлтэй хүнүүдтэ зохихоор юумэ хэлэжэ, хэжэ ябагты. 13Ушарынь хэлэбэл, үршѳѳл хайра үзүүлдэггүй хүниие Бурхан үршѳѳл хайрагүйгѳѳр шүүбэрилхэ юм; тиихэдэ үршѳѳл хайра зарга шүүбэриһээ дээгүүр үргэгдэхэ. 14Аха дүүнэрни, этигэл һүзэгтэй байһанаа гэршэлхэ ямаршье юумэ хэдэггүй аад, этигэл һүзэгтэйб гэжэ хэлэдэгынь ямар аша туһатай юм бэ? Тиимэ этигэл һүзэг таанадые абарха аал? 15Хубсаһа хунаргүй, эдихэ хоолгүй аха дүүнэр байгаа гэжэ бодоод үзэгты. 16Тиигээд хэн нэгэнэйтнай тэдэндэ хэрэгтэй юумэ үгэнгүй, зүгѳѳр: «Би таанадта һайн һайханиие хүсэнэб, таанад дулаасагты, эдеэлэгты», – гэжэ хэлэһэниинь ямар аша туһатай юм бэ? 17Этигэл һүзэгшье баһал тиимэ: үйлэ хэрэгүүдээр баталагдаагүй һаа, тиимэ этигэл һүзэг дэмы хооһон юм. 18Хэн нэгэн зүбшѳѳнгүй: «Һайн һайхан хэрэгүүдые бүтээншьегүй этигэл һүзэгтэй байжа болохол», – гэжэ хэлэхэ. «Һайн һайхан хэрэгүүдые бүтээнгүй, ѳѳрынгѳѳ этигэл һүзэгые харуула. Тиихэдэ би хэрэгүүдээрээ этигэл һүзэгѳѳ харуулхаб», – гэһэн харюу би үгэхэб. 19Бурхан ори ганса юм гэжэ ши этигэнэш. Тэрэшни һайн. Ада шүдхэрнүүдшье баһа тиимэ этигэлтэй байһан дээрэһээ айн һүрдэн һалаганадаг юм. 20Тэнэг амитан, үйлэ хэрэгүүдээр баталагдаагүй этигэл һүзэгэй дэмы хооһон байһыень ши мэдэхэ хүсэлтэй аалши? 21Манай үбгэ эсэгэ Абраһам Исаак хүбүүгээ үргэлэй газарта тахил болгон үргэжэ, тэрэ хэрэгээрээ үнэн сэдьхэлтэй байһанаа баталаа бэшэ гү? 22Харагты даа, тэрэнэй этигэл һүзэгынь хэрэгүүдтэнь хамһалсажа, тиигээд хэрэгэйнь ашаар этигэл һүзэгынь эрхим түгэс болоо. 23«Абраһам Бурханда этигээ, тиигэхэдэнь Бурхан тэрэниие үнэн сэдьхэлтэн гэжэ тоолоо», – гээд Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһэн юумэн бэелбэ даа. Тиигэжэ Абраһам Бурханай нүхэр гэжэ нэрлэгдэбэ. 24Харана гүт, хүн гансал этигэл һүзэгѳѳрѳѳ бэшэ, харин хэһэн хэрэгүүдээрээ Бурханай урда үнэн зүб болодог юм. 25Янхан эмэ Раавтай тон тиимэ юумэн ушараа һэн. Тэрэ израилиин тагнуулшадые гэртээ оруулжа хүндэлѳѳд, ондоо харгыгаар тэрьедэхэдэнь туһалһан байгаа. Тиигэжэ тэрэ ѳѳрынгѳѳ хэрэгүүдээр Бурханай урда үнэн зүб гэжэ тоологдоо. 26Тиимэһээл, һүнэһэгүй махабад бэе яажа үхэһэн байдаг бэ, тон тиигэжэл үйлэ хэрэгээр баталагдаагүй этигэл һүзэг дэмы хооһон байдаг юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\