Яковай 3

1Аха дүүнэрни, таанад бүгэдѳѳрѳѳ багшанар болохо гэжэ бү оролдогты, бидэ багшанар бүри шэрүүн зарга шүүбэридэ орохобди гэжэ таанад мэдэнэ ха юмта. 2Бидэ булта олон нүгэл шэбэл хэдэгбди. Тиихэдээ хэлэ амаараа нүгэл хэдэггүй хүн эрхим түгэс гээшэ, тэрэ хүн ѳѳрыгѳѳ хазаарлажа шадаха юм. 3Бидэ мори жолоодохын тулада хазаарладагбди, тиигээд лэ тэрэниие дуратай тээшээ ябуулха аргатай байдагбди. 4Али үгышье һаа, далайн онгосонуудые хараад үзэгты: тэдэнэр абарга томо, айхабтар шанга һалхинда туугдадагшье һаа, багахан жолоогоор хүтэлүүлэгдэн, жолоодогшын һанаһан лэ зүг руу ябадаг юм. 5Хэлэн тон тиимэ юм: бишыхан эрхэтэн аад лэ, тэрэ агууехэ юумэнүүд тухай айладхадаг юм. Хараад үзэгты, галай багахан дүлѳѳр ямар ехэ ой модон шатаагдадаг бэ. 6Хэлэн гал дүлэнтэй адли, бэеын ондоо бүхы эрхэтэнүүдые бузарладаг нүгэлтэ хүсэн юм, тиигээд хүнэй бүхы амидаралые тамын оёорһоо гаража байһан гал дүлѳѳр шатаадаг юм. 7Бидэ хүнүүд шубуудые, мүлхигшэдые, далайн амитадые, бусадшье элдэб янзын амитадые номгоруулха аргатайбди, номгоруулһаншье байгаабди. 8Теэд нэгэшье хүн хэлээ номгоруулжа шадаагүй юм. Тэрэмнай үхэлэй хоро сасадаг баригдашагүй хорон юм. 9Бидэ хэлээрээ магтаалшье, хараалшье хэлэдэгбди. Бидэ хэлээрээ Эсэгэдээ болон манай Дээдын Эзэндэ баяр баясхалан хүргэнэбди, Бурхантай адли байхаар бүтээгдэһэн хүнүүдые хараалда хүртѳѳнэбди. Тиимэ юумэн байха ёһогүй. 11Нэгэ булагһаа нэгэ зэргэ амтатай болон гашуун уһан дэлбэрхэ аргатай аал? 12Аха дүүнэрни, боди модонһоо олива гараха аал, үгы һаа үзэмэй модонһоо боди модоной жэмэс гараха аал? Тэрээндэл адляар гашуун уһатай булагһаа амтатай уһан урдаха аал? 13Танай хэнтнай сэсэн ухаатайб, юумэ ойлгодог бэ? Тэрэнээ үнэн зүбѳѳр ажамидаран, дарууханаар болон бодолтойгоор һайн һайхан үйлэ хэрэгүүдые бүтээн гэршэлэгты. 14Теэд сэдьхэлдээ хорон атаархалтай, ганса бэеэ бододог аад, сэсэн ухаатайб гэжэ һайрхан, худал юумэ хэлэн, үнэн зүбые бү далдалагты. 15Тиимэ ухаан дээдэ тэнгэриһээ үгтэнэ бэшэ, харин энэ дэлхэйһээ, ганса бэеэ бодоһонһоо, ада шүдхэрһѳѳ эхитэй ухаан юм. 16Хүнүүдэй атаа жүтѳѳндэ абтаһан, ганса бэеэ бодоһон ушарта эмхи журамгүй байдал, элдэб янзын нүгэл шэбэл дайралдадаг. 17Харин дээрэһээ үгтэдэг ухаан маанадые арюун сэбэр, эб найрамдалтай, номгон даруу, энэрхы сэдьхэлтэй, үршѳѳл хайратай, аша туһатай, хүнэй нюур харадаггүй, үнэн сэхэ болохо тээшэ хүтэлдэг юм. 18Эб найрамдал найруулагшад эб найрамдалай үрэ тарихадаа үнэн зүбэй ургаса хададаг юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\