Яковай 4

1Юундэ таанад бэе бэедээ үһѳѳрхэлдэнэ, хоорондоо арсалдана гээшэбта? Тэдэтнай танай махабад бэеые мэдэлдээ абахын тула оролдодог хүсэлэнгүүдһээ болоно бэшэ гү? 2Таанад ямар нэгэн юумэтэй болохые хүсэнэт, теэд тиимэ юумэтэй боложо шаданагүйт, тиимэһээ таанад алахадашье бэлэн байнат. Юумэнүүдтэй байхые угаа ехээр хүсэнэт, теэд тэдэ юумэнүүдтэй болохо аргагүй байһанһаа хэрүүл ама гарганат, үһѳѳрхэнэт. Хүсэһэн юумэнүүдээ Бурханһаа гуйгаагүй юм хадаа таанад тэдэнээ абанагүйт. 3Тиихэдэ гуйхадаашье тэдэ юумэнүүдээ абанагүйт, юундэб гэхэдэ, таанад һайн һайханай тула бэшэ, харин ѳѳрынгѳѳ хүсэлэнгүүдые хангахын тула гуйнат. 4Бурханда урбагша зон, энэ оршолон дэлхэйдэ дуратай байхадаа таанад Бурханай дайсад болонот гэжэ мэдэнэгүй аалта? Тиин энэ оршолон дэлхэйтэй нүхэсэхэеэ һанабал, Бурханай дайсан болонот. 5«Зосоомнай оршоһон һүлдын үнэн сэхэ байхые Бурхан хүсэжэ байна», – гэжэ Нангин Бэшэг соо дэмы хэлэгдээгүй юм. 6Тиихэдэ Бурхан маанадые бүришье элбэг дэлбэгээр үршѳѳл хайрадаа хүртѳѳнэ. «Омог бардам зониие Бурхан буруушаана, харин номгон даруу зониие үршѳѳл хайрадаа хүртѳѳнэ», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байна ха юм. 7Тиимэһээ Бурханай мэдэлдэ байгты. Шолмосто эсэргүүсэгты, тиигэбэлтнай тэрэ таанадһаа зайлаха. 8Бурханда дүтэлэгты, тиихэдэтнай тэрэ танда ойртохо. Нүгэлтэн, ажамидаралаа арюудхагты; билдагуушад, зүрхэ сэдьхэлээ арюудхагты. 9Гашуудагты, бархирагты, гэгэн уйлагты. Энеэлдэхэеэ болёод, уйлалдагты. Баярлахын орондо гашуудажа байгты. 10Бурханай урда номгон даруу байгты, тиин тэрэ таанадые агууехэ гэжэ тоолохо. 11Аха дүүнэр, бэе бэеэ бү шүүмжэлэгты. Һүзэглэгшэ нүхэрѳѳ шүүмжэлхэдээ, али зэмэлхэдээ, таанад Бурханай Хуули шүүмжэлнэ, зэмэлнэ гээшэт. Зүгѳѳр Хуули зэмэлхэдээ, таанад Хуули сахигша бэшэ, харин Хуули шүүбэрилэгшэ болобо гээшэт. 12Гансал Бурхан Хуули үгэдэг ба шүүбэрилдэг юм. Гансал тэрэ абарха, али үгы һаа һүнѳѳхэ аргатай. Харин ши ондоо хүниие зэмэлхэдээ ѳѳрыгѳѳ хэн гэжэ тоолобош? 13Зай, «Мүнѳѳдэр гү, али үглѳѳдэр тэрэ хото ошохобди, тэндэ нэгэ жэл соо худалдаа наймаа хээд, ехэхэн алта мүнгэ олохобди», – гэжэ хэлэдэг таанад мүнѳѳ намайе шагнагты. 14Үглѳѳдэр таанадтай юу тохёолдохые таанад мэдэнэгүйлта. Таанад халта зуура бии болоод, һүүлээрнь үгы болошодог утаа ууралтай адлит. 15«Дээдын Эзэнэй хүсэбэл бидэ амиды байхабди, тиимэ юумэ, али ондоо юумэ хэхэбди», – гэжэ хэлэжэ байхын орондо 16таанад бардам зангаараа бүдүүрхэнэт, теэд тиигэжэ бүдүүрхэхэнь буруу юм. 17Бидэ һайн һайхан юумэ хэхэ ёһотой байһанаа мэдэжэ байгаад, хэдэггүй байбал, нүгэл абана гээшэбди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\