Яковай 5

1Баяшуул, мүнѳѳ таанад намайе шагнагты! Таанад орилон бархирагты, гэгэн уйлагты, танай тархи дээрэ оһол гай буухаяа байна ха юм. 2Баялиг зѳѳритнай үмхирѳѳ, хубсаһа хунартнай хибэндэ эдюулшоо. 3Алта мүнгэнтнай жэбэдэ даруулаа, тиин тэрэ жэбэ таниие зэмэлхэ, махабад бэеыетнай галда мэтэ шатаажархиха. Таанад зѳѳри зѳѳшэеэ эдэ һүүлшын үдэрнүүдтэ дэмы суглуулжал байнат. 4Таряалан дээрэтнай ажаллаһан хүдэлмэришэдтэ хүлһыень түлэхэеэ таанад арсабат, харин мүнѳѳ тэдэнэй түлэгдѳѳгүй салингынь таанадые зэмэлэн хашхаржа байна. Һүр жабхаланта Дээдын Эзэн ургасыетнай хадаһан хүдэлмэришэдэй гэгэхые дуулаа. 5Эндэ, газар дэлхэй дээрэ байхадаа таанад гансал ѳѳһэдынгѳѳ гэдэһэ дүүргэхэ ба наартайгаар сагаа үнгэргэхэ тухайл бододог байгаат. Харин мүнѳѳ таанад гаргахаяа абаашажа байһан шахамал буруундал адли байнат. 6Таанадта эсэргүүсээшьегүй үнэн сэдьхэлтэниие таанад зэмэлжэ алаһан байгаат. 7Зай, аха дүүнэр, Дээдын Эзэнэй заларан ерэтэр тэсэбэритэй байгты. Таряашаниие хараад үзыт, тэрэ газарһаа ургаса абахын тула ехэл тэсэбэритэйгээр намарай болон хабарай бороо хүлеэжэ байдаг. 8Таанадшье тэдэ таряашанда адли ехэ тэсэбэритэй байгты, зоригоо бү алдагты. Дээдын Эзэнэй заларжа ерэхэ үдэр ойртоод байна. 9Аха дүүнэр, бэе бэедээ гомдохол бү баригты, тиигэбэл таанад гэмнүүлхэгүйт; Заргаша Бурхан үүдэнэй саана зогсожо байнал. 10Дээдын Эзэнэй нэрээр айладхажа байһан лүндэншэдые һанагты. Бэрхэшээл зоболондо ороходоо тэдэнэй ехэл тэсэбэритэй байдагые жэшээ болгон һажаажа байгты. 11Аргагүй ехэ тэсэбэриинь түлѳѳ бидэ тэдэ зониие жаргалтай гэжэ тоолодогбди. Таанад Иовой ямар тэсэбэритэй байһые, Дээдын Эзэнэй һүүлэй һүүлдэ тэрээниие буян хэшэгтээ хүртѳѳһые һаныт. Дээдын Эзэн үршѳѳл хайратай, энэрхы сэдьхэлтэй байһан дээрэһээ тиигэжэ туһалһан байгаа. 12Аха дүүнэрни, гол шухал юумэ хэлэхэмни: тэнгэреэршье, газар дэлхэйгээршье, ондоошье юумээр бү тангариглагты. Харин гэмнүүлхэгүйн тула „тиимэ“ гээ һаа, зүбшѳѳгты, „үгы“ гээ һаа, үгы гэһээрээ байгты. 13Зоболон бэрхэшээлдэ ороһон байбал, таанад зальбаржа байха ёһотойт. Баяртай хүхюутэй ябабал, Бурханиие магтаһан дуунуудые дуулажа ябаха ёһотойт. 14Хэн нэгэнэйтнай үбдѳѳд байгаа һаа, һүзэглэгшэдэй бүлгэмһѳѳ хүтэлэгшэдые дуудагты. Тэдэнэр Дээдын Эзэнэй нэрэ алдарые дуудан, үбшэн хүнэй толгойдо оливай тоһо түрхеэд, хажуудань зальбарха. 15Этигэл һүзэгтэйгѳѳр зальбархада үбшэн хүн эдэгэхэ, Дээдын Эзэн тэрэниие хүл дээрэнь бодхоохо. Тэрэ хүнэй нүгэл хэһэн байгаа һаань, нүгэлынь хүлисэгдэхэ. 16Эдэгэхэ гэбэл бэе бэедээ нүгэл шэбэл тухайгаа хѳѳрэжэ үгѳѳд, бэе бэеынгээ түлѳѳ зальбарагты: үнэн сэдьхэлтэнэй зальбаралга ехэ юумэ хэхэ аргатай. 17Илия маанадтал адли хүн байгаад, бороо бү ороһой гэжэ ханалтайгаар зальбаран мүргѳѳ, тиин бороо гурба хахад жэл соо ороогүй юм. 18Бороо ороһой гэжэ тэрэ дахин зальбаран мүргэбэ, тиихэдэнь огторгойһоо газар дээрэ бороо адхаржа, ургаса гараба. 19Аха дүүнэрни! Хэрбээ хүнэй зүб замһаа хадуурхада, хэн нэгэн тэрэниие сэхэ харгыдань оруулбал, 20нүгэлтэниие буруу харгыһаань холодуулһан хүн тэрэниие үхэлһѳѳ аршалжа, тэрэнэй олон нүгэлынь хүлисүүлбэ гэжэ мэдэг.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\