Иоанн 1

1Анханһаа нааша – юртэмсэ дэлхэйн зохёон бүтээгдэхэһээ түрүүн – Үгэ бии байһан юм. Тэрэ болбол Бурхантай хамта байгаа. Тэрэ хадаа Бурхан мүн байгаа. 2Үгэ болбол анханһаа нааша Бурхантай хамта байһан юм. 3Бүхы юумэн Үгѳѳр лэ бүтээгдэһэн байна, нэгэшье бүтээгдэһэн юумэн тэрээнгүйгѳѳр бүтээгүй байгаа. Тэрэ ѳѳрѳѳ бүхы амидаралай эхин мүн. Амидарал гээшэ бүхы хүнүүдые гэрэлтүүлдэг Гэрэл туяа мүн. 5Гэрэл туяа болбол шэг харанхы соогуур сасаран гэрэлтэдэг, тиин шэг харанхы Гэрэл туяае һүнѳѳжэ шадахагүй юм. 6Иоанн гэжэ нэрэтэй хүниие Бурхан эльгээһэн байна. 7Гэрэл туяагай ерэхэ тухай гэршэлхэеэ Иоанн ерээ. Тэрэнэй гэршэлэлгын ашаар бүхы хүнүүд гэрэл туяада этигэхэ ёһотой байгаа. 8Иоанн ѳѳрѳѳ Гэрэл туяа бэшэ һэн. Тэрэ Гэрэл туяагай гэршэнь һэн. 9Бүхы хүнүүдые гэрэлтүүлдэг жэнхэни Гэрэл туяа юртэмсэ дэлхэйдэ ерэдэг бэлэй. 10Тэрэ хадаа юртэмсэ дэлхэй соо байгаа, юртэмсэ дэлхэй тэрээгээр зохёон бүтээгдэһэншье һаа, тэрээниие дэлхэйнхид танибагүй. 11Гэрэл туяагай ѳѳһэдынхидтѳѳ ерэхэдэнь, ѳѳһэдынхинь тэрэнээ угтан абаагүй. 12Теэд Гэрэл туяае угтан абагшадта, тэрээнэй алдар нэрэдэ этигэгшэдтэ Бурханай үхибүүд болохо эрхэ тэрэ үршѳѳгѳѳ. 13Тэдэ хүнэй хүсэл дуранһаа, эрын хүсэлэнһѳѳ бүрилдѳѳгүй, харин Бурханһаа түрѳѳ. 14Үгэ хадаа хүн боложо түрѳѳд, бидэнэй дунда амидаржа байгаа. Эсэгэ Бурханай ори ганса Хүбүүниинь үршѳѳл хайрын ба үнэн зүйлэй бэелэл байжа, бидэндэ һүр шадалаа харуулаа. 15Тэрээниие гэршэлэн Иоанн: «Минии хойноһоо ябагша намһаа нилээдгүй шухала, ушарынь гэхэдэ, намһаа урда байгаа юм гэжэ хэлэхэдээ, би энэ хүн тухай хэлээ һэм», – гэжэ айладхаа. 16Тэрэ ѳѳрынгѳѳ хизааргүй ехэ, урданайхиһаа үлүү ехэ буян хэшэгтэ маниие хүртүүлээ. 17Бурхан Моисейгээр дамжуулан Хуули үгѳѳ, харин Иисус Христосоор дамжан, үршѳѳл хайра, үнэн зүйл үгтѳѳ. 18Бурханиие хэншье, хэзээдэшье хараагүй юм. Бурхантай нэгэн хамта, Эсэгэдээ ойро дүтэ ори ганса хүбүүниинь лэ Бурханиие юртэмсэ дэлхэйдэ харуулаа. 19«Ши хэн гээшэбши?» гэжэ Иоаннһаа һураад ерэхыень еврейнүүдэй ахамадууд Иерусалимһаа санаартаниие болон левидүүдые эльгээбэ. 20Тиихэдэнь Иоанн: – Би Бурханай табисуурта бэшэб, – гэжэ гэршэлэн сэхэ харюусаба. 21– Тиихэдээ ши хэн гээшэбши? Илия гүш? – гэжэ тэдэнь һураба. – Бэшэб. – Ерэхэ ёһотой тэрэ лүндэншэ гүш? – Бэшэб. 22– Тиихэдээ ши хэн болонобши? Шинии хэн байһые мэдээд ерэхыемнай эльгээһэн хүнүүдтэ бидэ харюу үгэхэ ёһотойбди. Ши ѳѳр тухайгаа хэн байнаб гэжэ бодонош? 23– Минии тухай лүндэншэ Исайя иигэжэ бэшээ һэн: «Дээдын Эзэндэ сэхэ зам гаргажа үгэгты гэжэ хэн бэ даа сүл губида хашхарба». 24Эдэ һурагшалааша хүнүүдые фарисейнүүд эльгээһэн байгаа. 25– Ши Бурханай табисуурта бэшэ, Илия бэшэ, тэрэ лүндэншэ бэшэ аад, юундэ хүнүүдые уһаар арюудханабши? – гэжэ тэдэ һурана. 26– Би уһаар лэ арюудханаб. Теэд хэн гээшэб гэжэ таанарай мэдэхэгүй хүн танай дунда бии. 27Минии хойноһоо Заларан ерэгшын гуталайнь ооһорыешье тайлаха эрхэгүйб, – гэжэ Иоанн харюусаба. 28Энэ бүхы ушар Иордан мүрэнэй саада бэедэ оршодог Бетани тосхондо болоо һэн. Тэндэ Иоанн хүнүүдые уһаар арюудхадаг байгаа. 29Хойто үдэрынь урдаһаань Иисусай ерэжэ ябахые хараад, Иоанн иигэжэ хэлэбэ: – Энэл хадаа Бурханда үргэгдэхэ Хурьган мүн. Энэл хадаа газар дэлхэйн бүхы хүнүүдэй хэһэн нүгэл хилэнсые ѳѳр дээрээ даажа абаха юм! 30«Минии хойноһоо ябагша болбол намһаа нилээдгүй шухала, ушарынь гэхэдэ, намһаа урда байгаа юм», – гэжэ минии хэлэһэн хүн – энэ гээшэ. 31Бурханай табисуурта хэнэй байһые би ѳѳрѳѳшье мэдэхэгүй байгааб, теэд тэрээниие бүхы израильшуудта танюулхын тула би хүн зониие уһаар арюудхахаяа ерээб. 32Эдэ үгэнүүдээ Иоанн иигэжэ гэршэлэн хэлэбэ: – Гулабхаагай дүрсэтэйгѳѳр тэнгэриһээ Нангин Һүлдын тэрэнэй дээрэ буун тогтохые би хараа һэм. 33Би тэрэ хүниие мэдэхэгүй байгааб, теэд Бурхан уһаар лэ арюудхахыемни намайе эльгээхэдээ иигэжэ хэлэһэн юм: «Нангин Һүлдэ хэнэй дээрэ буужа тогтохые харанаш, тэрэл хадаа хүнүүдые Нангин Һүлдѳѳр арюудхаха». 34Би эдэ бүгэдые хараа һэм, тиин энэ хүн Бурханай Хүбүүн мүн гэжэ би гэршэлнэб. 35Хойто үдэрынь Иоанн баһал тэрэ һууридаа хоёр шабинартаяа хамта ерээд байба. 36Хажуугаарнь Иисусай гаража ябахые хараад, Иоанн: – Харагты, энэл хадаа Бурханда үргэгдэхэ Хурьган мүн! – гэжэ хэлэбэ. 37Иоаннай хоёр шабинар тэдэ үгэнүүдыень дуулаад, Иисусай хойноһоо ошобо. 38Иисус эрьежэ, хойноһоонь тэдэнэй дахажа ябахые хараад: – Таанарта юун хэрэгтэйб? – гэжэ һураба. – Рабби аа (еврей хэлэн дээрэ «багша» гэһэн удхатай), ши хаана байдагбши? – гэжэ тэдэнь урдаһаань асууба. 39– Намтай ябалсагты, ѳѳһэдѳѳ харахат, – гэжэ Иисус хэлэбэ. Энэнь үдэрэй дүрбэн саг багаар һэн. Тиин тэдэнь Иисустай хамта ошолсожо, хаана байдагыень хараба, тиигээд бүхэли тэрэ үдэртѳѳ Иисусайда байба. 40Иоаннай хэлэхые дуулаад, Иисусай хойноһоо ябалсаһан хоёрой нэгэниинь Симон Петрой дүү Андрей байгаа. 41Андрей ѳѳрынгѳѳ аха Симониие бэдэржэ олоод: – Бидэ Бурханай табисууртые олообди, – гэбэ («Бурханай табисуурта» – грек хэлэн дээрэ «Христос»). 42Андрей Симониие Иисуста асаржа харуулба. Иисус тэрэниие анхаралтайгаар шэртэн хараад: – Ши Иоаннай хүбүүн Симон байнаш. Теэд шамайе Кефа гэжэ нэрлэдэг болохо («шулуун» гэһэн удхатай, грек хэлэн дээрэ болбол «Петр»), – гэбэ. 43Хойто үдэрынь Иисус Галилейн орон нютаг ошохо гэжэ шиидэбэ. Харгыдаа тэрэ Филипптэй ушараад: – Минии хойноһоо яба! – гэбэ. 44Филипп болбол Андрей Петр хоёрой ажаһуудаг Бетсаида гэжэ хотын хүн байгаа. 45Филипп гээшэнь Натанаилые бэдэржэ олоод, тэрээндэ: – Моисейн Хуули дотор, мүн лүндэншэдэй бэшэгүүд соо дурдагдаһан хүниие олообди. Энэ хадаа Назарет хотын Иосифой хүбүүн Иисус гээшэ, – гэбэ. 46– Назаредһээ гэнэ гүш? Теэд Назарет сооһоо ямар нэгэн һайн юумэн гараха аал? – гэжэ Натанаил буруушаан хэлэбэ. – Ошоёбди, ши ѳѳрѳѳ харахаш, – гэжэ Филипп тэрээндэ хэлэбэ. 47Урдаһаань Натанаилай ерэжэ ябахые Иисус хараад: – Хуурмаг мэхэгүй, жэнхэни Израилиин хүн байна, – гэбэ. 48– Ши намайе хаанаһаа мэдэнэбши? – гэжэ Натанаил асууба. – Филиппэй шамайе дуудахаһаань урда боди модоной һүүдэртэ һуухыешни би хараа һэм, – гэжэ Иисус харюусаба. 49– Рабби аа! Ши ёһоороол Бурханай Хүбүүн, Израилиин Хаан байнаш! – гэжэ Натанаил дуугарба. 50– Шамайе боди модоной һүүдэртэ һуухыешни хараа һэм гэхэдэмнил намда этигэбэш. Бай даа, энээнһээ бүришье ехэ юумэ үзэхэш, – гэбэ Иисус. 51Тиин үргэлжэлүүлэн: – Тэнгэриин яажа нээгдэхые, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүндэ Бурханай Эльгээмэлнүүдэй буухые, тэндэһээ дээшээ тэнгэри ѳѳдэ дэгдэжэ байхые харахат гээд таанарта үнэниие хэлэнэб.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\