Иоанн 10

1– Хониной хорёодо үүдээрнь оронгүй, ондоо тээгүүр шурган ородог хүн хадаа хулгайшан, дээрмэшэн гээшэ гэжэ үнэниие таанарта хэлэнэб. 2Үүдээрнь ородог хүн хонин һүрэгэй адуулагшань мүн. 3Харуулшан тэрээндэ хониной байрын үүдэ нээжэ үгэдэг. Хонидынь тэрэнэйнгээ дууень дууладаг, адуулагшань хонидоо нэрэ нэрээрнь дуудаад, газаашань гаргадаг. 4Хонидоо бултыень байраһаань гаргаад, хонишон хонидойгоо урда ябадаг, харин хонидынь хонишоноо дуугаарнь танижа, хойноһоонь дахадаг. 5Ондоо хүнэй хойноһоо хонидынь дахахагүй, тэрэ хүнһѳѳ зугадажа арилшадаг байна, юундэб гэхэдэ, ондоо хүнэй дууниинь танигданагүй бшуу. 6Иимэ һургаалта үгэнүүдые Иисус фарисейнүүдэй урдаһаа хэлэбэ, теэд тэдэнь ойлгобогүй. 7Иисус үргэлжэлүүлбэ: – Таанарта үнэн зүбые хэлэнэб: хонидой байрын үүдэ гээшэнь би болоноб. 8Намһаа түрүүн ерээшэд бултадаа хулгайшад, дээрмэшэд байгаа. Теэд хонид тэдэнэй үгэ дуулаагүй. 9Үүдэ гээшэнь би болоноб. Хэн энэ үүдээр ороноб, тэрэ хүн абарагдаха. Тэрэ хүн үүдээр орожо, һүүлдэ газаашаа гараад, ѳѳрынгѳѳ бэлшээри олохо. 10Харин хулгайшан гансал хулуухаяа, алахаяа, һандаргаха хюдахаяа ерэдэг. Харин би хүнүүдэй амидаржа һуухын тула, тэрээнһээ гадна, хүнүүдэй юрын амидаралһаа үлүү амидарал эдлэхын тула эндэ ерээб. 11Би шударгуу һайн адуулагша гээшэб, шударгуу һайн адуулагшань хонидоо абархын тула ами наһаяа үгэдэг юм. 12Харин хүлһэншэн хадаа хони адуулагша бэшэ, тэдэ хонид ондоо хүнэй ха юм. Тиимэһээ хүлһэншэн хонидтонь орохоёо ябаһан шонын дүтэлжэ байхые харахадаа, хонидоо орхёод, гүйжэ арилшадаг. Тиихэдэнь шоно хонидыень бариха, энээнһээ боложо хонидойнь һүрэг иишэ тиишээ гүйлдэжэ тараха. 13Тэрэ хүн хони адуулагша бэшэ, харин хүлһэншэн гээшэ, тиимэһээ хонидто һанаагаа зобоногүй. 14Би хадаа шударгуу һайн адуулагша гээшэб. Би ѳѳрынгѳѳ хонидые мэдэдэгби, минии хонидшье намайгаа мэдэдэг. 15Эсэгэмни намайгаа мэдэдэгтэл адли, бишье Эсэгэеэ мэдэдэгби. Би ѳѳрынгѳѳ хонидой түлѳѳ ами наһаяа үгэнэб. 16Энэ хорёо соохи хонидһоо гадна, мүн ондоошье хонид намда бии. Тэдэниие би баһа иишэнь асарха ёһотойб. Тэдэ хонид минии үгэ дуулаха, тиихэдээ нэгэл һүрэг хонид байха, нэгэл хонишон байха! 17Дахин амидырхынгаа тула би ами наһаяа үгэхэб, тиимэһээ Эсэгэмни намда дуратай юм. 18Минии ами наһые хэншье хороохогүй, харин би ѳѳрѳѳ ами наһаяа үгэхэб. Би ами наһаяа үгэхэ эрхэтэйб, би ами наһаяа һѳѳргэнь абаха эрхэтэйб. Юундэб гэхэдэ, Эсэгэмни намда тиигэжэ захиһан юм. 19Иигэжэ хэлэхэдэнь, еврейнүүд хоорондоо дахин асатаба. 20– Энэтнай досоогоо ада шүдхэртэй болоод, дэмыржэ байна. Таанар энээниие юундэ шагнанабта? – гэжэ олониинь хэлэбэ. 21– Энэ досоогоо ада шүдхэртэй хүнэй үгэнүүд бэшэ. Ада шүдхэр һохор хүнүүдые харадаг болгожо шадаха һэн аал? – гээд нүгѳѳдүүлынь буруушааба. 22Үбэлэй саг байгаа. Бурхан Һүмые Шэнэлэлгын һайндэр Иерусалимда тэмдэглэжэ байба. 23Бурхан Һүмын хорёодо Соломоной бахананууд гэгдэдэг хушалтатай газарта Иисус сэнгэжэ ябаа. 24Тэрэниие тойроод еврейнүүд сугларжа: – Ши хэды болотор бидэнэй тэсэбэри туршажа байха һанаатайбши? Хэрбээ ши Бурханай табисуурта юм һаа, манда сэхэ хэлыш, – гэлдэбэ. 25– Би таанарта хэлээ һэм, теэд таанар намда этигэнэгүйлта. Ѳѳрынгѳѳ Эсэгын нэрэһээ минии бэелүүлдэг хэрэгүүд – минии гэршэ болоно. 26Теэд таанар намда этигэнэгүйт, юундэб гэбэл, таанар минии хонид бэшэлта. 27Минии хонид минии үгэ дууладаг, бишье тэдэнээ мэдэхэб, тэдэмни минии хойноһоо дахажа ябана. 28Би тэдэндэ мүнхэ наһа үгэнэб, тэдэ хэзээшье хосорхогүй, тэдэниие намһаа хэншье буляажа абахагүй. 29Тэдэниие намда үгэһэн Эсэгэмни бултанһаа холо дээгүүр юм. Минии хонидые Эсэгэһээмни хэншье буляажа шадахагүй. 30Эсэгэ бидэ хоёр – нэгэн хамтабди. 31Тиихэдэнь еврейнүүд Иисусые алаха гэжэ дахин шулуунуудые бариба. 32– Эсэгынгээ хүсѳѳр би таанарта ехэ олон һайн юумэнүүдые харуулааб. Тэдэ юумэнүүдэймни алинайнь түлѳѳ намайе шулуудажа алаха һанаатай байнат? – гэжэ Иисус һураба. 33– Бидэ шамайе һайн юумэ хэһэнэйшни түлѳѳ бэшэ, харин Бурханиие доромжолһонойш түлѳѳ шулуудажа алахаяа һананабди! Ши юрын хүн аад, ѳѳрыгѳѳ бурханби гэжэ айладханаш. 34Иисус харюусаба: – «Таанар бурхад гээшэт гэжэ би хэлээб», – гээд танай Хуули соо бэшээтэй бэшэ гү? 35Хэдүүдтэ Бурхан ѳѳрынгѳѳ үгэ хэлээб, тэдые Хуулитнай бурханууд гэжэ нэрлэнэ, тиихэдэ Нангин Бэшэг соо худал юумэн байха ёһогүй юм. 36Харин намайе Эсэгэмни ѳѳртѳѳ зорюулан, энэ дэлхэйдэ эльгээһэн юм. Тиимэһээ «би Бурханай Хүбүүнби» гэхэдэмни, «ши Бурханиие доромжолнош» гэжэ таанар намда юундэ хэлэхэ болобот?! 37Эсэгынгээ хэрэг би бүтээнэгүй гээшэ гүб? Юундэ таанар намда этигэнэгүйбта? 38Эсэгынгээ хэрэгүүдые бэелүүлжэ байха үедѳѳ хэлэһэн үгэнүүдтэмни таанад этигээгүй һаа, минии бүтээдэг хэрэгүүдтэ этигэгты! Тиихэдээ Эсэгэмни минии зосоо байна, би Эсэгынгээ зосоо байнаб гэжэ таанар мэдэхэт, мэдэжэшье байхат. 39Еврейнүүд Иисусые дахин барихаяа һэдэбэ, зүгѳѳр Иисус тэдэндэ баригдабагүй. 40Тиигээд Иисус Иорданай нүгѳѳ эрьедэ ошоо. Урдань тэрэ газарта Иоанн хүн зониие уһаар арюудхаһан байна. Тэндэ Иисус ойро зуура үлэбэ. 41Тэрээндэ олон зон ерэһэн байна. «Иоанн нэгэшье гайхамшаг хэрэг бүтээгээгүй һэн, теэд Иисус тухай хэлэһэн бүхэниинь зүб байна», – гэлсэбэ. 42Тэндэ ерэһэн олон хүнүүд Иисуста этигэбэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\