Иоанн 11

1Мария Марфа эгэшэ дүүнэртэеэ Бетани тосхондо суг һуудаг Лазарь гэжэ нэрэтэй нэгэ хүн үбдэбэ. 2Мария Дээдын Эзэнэй хүлдэ һайхан үнэртэй ургамалай шүүһэ түрхеэд, толгойнгоо үһѳѳр хүлыень аршаһан эхэнэр мүн. Мариягай Лазарь гэжэ дүү хүбүүниинь үбдэһэн байгаа. 3Эгэшэ дүү хоёрынь: «Дээдын Эзэн аа, шинии дуратай хүншни үбдѳѳд байна» гэжэ Иисуста дуулгаба. 4Тиигэжэ дуулаад: – Энэ үбшэн Лазариие үхүүлхын тула бэшэ, харин Бурханиие алдар суутай болгохын тула, тиин Бурханай Хүбүүе алдаршуулхын тула болоо, – гэжэ Иисус хэлэбэ. 5Марфа, Мария, Лазарь гурбанда Иисус дуратай байгаа. 6Теэд Лазариин үбдэжэ байһан тухай дуулабашье, Иисус аяар хоёр үдэрэй туршада байһан газарһаа хүдэлбэгүй. 7Удаань Иисус шабинартаа: – Гэдэргээ Иудейдээ бусая, – гэбэ. 8– Багша аа, һаяхан Иудейн зон шамайе шулуудажа алахаяа һанаа һэн лэ, харин ши тиихэдэнь дахин тиишэ ошохо гэбэ гүш? – гэжэ шабинарынь тэрээнһээ асууба. 9Иисус тэдэндээ иигэжэ хэлэбэ: – Нэгэ үдэр соо арбан хоёр час бэзэ? Үдэр ябаһан хүн бүдэржэ унахагүй – энэ дэлхэйн һаруул байһые харана бшуу. 10Харин һүни ябаһан хүн бүдэржэ торожо унаха, юундэб гэбэл, дэлхэй гэрэлгүй болоод байна бшуу. – 11Тиигэжэ хэлээд, Иисус үргэлжэлүүлбэ: – Манай нүхэр Лазарь унтажа байна. Би тэрэниие һэреэхэеэ ошохомни. 12– Дээдын Эзэн аа! Хэрбээ Лазариин унтажа байбалнь, тэрэнэй бэень һайн болохо хаяа, – гэжэ Иисуста шабинарынь хэлэбэ. 13Лазарь унтажа байна гэхэдээ, наһа бараа гэһэн удхатайгаар Иисус хэлээ, харин тиихэдэнь шабинарынь тэрэ юрэ миин лэ нойрсожо байна гэжэ һанаа бшуу. 14Тиихэдэнь шабинартаа хандан: – Лазарь наһа бараа, – гэжэ Иисус сэхэ хэлээ. – 15Теэд тэндэ байлсаагүйдѳѳ таанарай түлѳѳ баярланаб, юундэб гэбэл, таанар намда этигэхэт. Зай, Лазарьта ошоёбди! 16Эхир гэжэ ара нэрэтэй Фома хүбүүн: – Хамта ошолсоёбди, хамта үхэнэ бэзэбди! – гэжэ бэшэ шабинартаа хэлэбэ. 17Лазарь аяар дүрбэн үдэрэй саада тээ нүгшѳѳд, агы нүхэндэ хэбтэнэ гэжэ Иисус Бетанида ерээд мэдэбэ. 18Бетани гээшэнь Иерусалимһаа холо бэшэ, гурбан модо шахуу газарта байгаа. 19Дүүгэйнгээ наһа барахада уйдан гашуудажа байһан Марфа Мария хоёрой һанаа заһахаяа олон еврейнүүд тэдээнэйдэ ошобо. 20Иисусай ерэжэ ябаһан тухай дууламсаараа, Марфа тэрэниие угтахаяа урдаһаань гараа. Мариянь гэртээ үлэбэ. 21– Дээдын Эзэн аа! Хэрбээ шинии эндэ байгаа һаа, ахамни наһа барахагүй бэлэй! Теэд шинии гуйһан бүхы юумые Бурхан мүнѳѳшье шамда үгэхэ гэжэ би мэдэнэб, – гэжэ Иисуста Марфа хэлэбэ. 23– Шинии ахашни дахин амидырха, – гэжэ Марфада Иисус хэлэбэ. 24– Амидыралгын үедэ, һүүлшын Үдэртэ ахамни бодохо юм гэжэ би мэдэнэб, – гээд Марфа харюусаба. 25– Би хадаа Амидыралга гээшэб, Ами наһан гээшэб. Намда этигэдэг хүн үхѳѳшье һаа, амиды болохо. 26Намда этигэлтэй амидарһан ямаршье хүн хэзээдэшье үхэхэгүй. Ши энээндэ этигэнэ гүш? 27– Этигэнэб даа, Дээдын эзэн! Ши Бурханай табисуурташ, энэ дэлхэйдэ ерэхэ ёһотой Бурханай Хүбүүнши гэжэ би этигэнэб. 28Тиигэжэ хэлээд, Марфа Мария эгэшэдээ ошожо һэмээхэнээр: – Багша эндэ ерээд байна, тэрэ шамайе ерэ гэнэ, – гэбэ. 29Эгэшэнь түргэн бодожо, Иисуста ошобо. 30Иисус тиихэдэ тосхондо үшѳѳ хүрѳѳгүй, Марфын угтаһан газарта зогсожо байгаа. 31Гэртэнь Мариягай һанаа заһажа байһан еврейнүүд эхэнэрэй түргэхэн бодожо, газаашаа гарахые обёорон, энэмнай дүүгэйнгээ хүдѳѳлүүлһэн агы нүхэнэй хажууда уйлахаяа ошобо гэжэ һанаад, хойноһоонь ошолсобо. 32Мария Иисусай байһан газарта ерэхэдээ, тэрэниие хараад, хүлдэнь һүгэдэн унажа: – Дээдын Эзэн аа! Хэрбээ шинии эндэ байгаа һаа, дүүмни наһа барахагүй бэлэй! – гэбэ. 33Мариягай, мүн Мариятай хамта ерэлсэһэн еврейнүүдэй уйлажа байхые хараад, Иисус айхабтар ехээр гашуудан гуниглаба. 34– Таанар тэрэниие хаана хүдѳѳлүүлээбта? – гэбэ. – Дээдын Эзэн аа, ошоёл даа, бидэ харуулаябди, – гэжэ тэдэниинь харюусаба. 35Иисус уйлашаба. 36– Харыт, Иисус тэрээндэ ямар ехэ дуратай байгаа гээшэб! – гэлдэбэ еврейнүүд. 37Тэдэнэй зариманиинь бэе бэедээ: – Һохор хүниие Иисус харадаг болгоо һэн. Лазарииешье амиды мэндэ байлгажа шадахагүй байгаа аал? – гэбэ. 38Иисус бүри ехээр сэдьхэлээ хүдэлгэн, агы нүхэндэ дүтэлбэ. Тэрэнь орохо газартаа шулуугаар бүглѳѳтэй агы нүхэн байгаа. 39– Шулууень эндэһээ абагты! – гэбэ Иисус. – Дээдын Эзэн аа! Үнэр орошоод байна ёһотой. Аяар дүрбэн үдэр эндэ хүдѳѳлүүлээтэй байнал, – гэжэ наһа барагшын эгэшэ Марфа хэлэбэ. 40– «Хэрбээ шүтэжэ ябаа һаа, Бурханай алдар солые үзэхэш», – гээд шамда би хэлээ бэшэ һэн аалби? – гэжэ Иисус Марфада харюусаба. 41Шулууень зайлуулба. Иисус Тэнгэри ѳѳдэ хараад: – Эсэгэ аа, намайе дуулаһандашни баясхалан хүргэнэб. 42Ши намайе хододоо дуулажа байдагши гэжэ би мэдэнэб, теэд намайе ши эльгээгээш гэжэ эндэ зогсогшо хүнүүдэй этигэхынь тула би тиигэжэ хэлээб! – гэжэ 43Иисус хэлээд: – Лазарь, тэндэһээ гаража ерэ! – гэжэ шангаар захиран дуугарба. 44Наһа бараһан хүниинь агы нүхэн сооһоо гаража ерэбэ. Хүдѳѳлүүлхэдээ орёодог бүдѳѳр хүл гарнуудынь орёогдонхой, нюурынь баһал бүдѳѳр боолгоотой байгаа бэлэй. – Боолтыень тайлагты, һаадгүй ябаад ошог! – гэжэ тэдээндэ Иисус хэлэбэ. 45Марияда ерэһэн еврейнүүдэй олониинь Иисусай юу бүтээһыень хараад, тэрээндэ этигэбэ. 46Гэбэшье зариманиинь фарисейнүүдтэ ошожо, Иисусай юу хэһэн тухайнь дуулгаба. 47Түрүү санаартан ба фарисейнүүд Дээдын Зүблэл зарлаба. – Зай, яахамнай гээшэб? Энэ хүн олон янзын дүлгэ тэмдэгүүдые харуулна. 48Иимэ юумэ саашадаашье харуулха арга тэрээндэ олгоо һаамнай, бултадаа тэрээндэ этигэдэг болохонь. Тиихэдэнь Римэйхин ерээд, Бурхан Һүмыемнай, бүхы зонииемнай үгы хэхэ байна, – гэжэ тэдэ хэлсэбэ. 49Энэ жэлдэ ахамад санаарта байһан Кайафа: 50– Таанар юушье ойлгоногүйт! Хэрбээ бүхы еврей зоной түлѳѳ гансал хүнэй үхѳѳ һаа, таанарта дээрэ байха гэжэ ѳѳһэдѳѳ ойлгоногүй гээшэ гүт? – гэжэ тэдэндэ хэлэбэ. 51Кайафа ѳѳрһѳѳн тиигэжэ хэлээ бэшэ, харин энэ жэлдэ ахамад санаарта байхадаа уридшалан мэдээд: Иисус хүн зоной түлѳѳ үхэхэ гээ бэлэй. 52Гансашье еврей зоной түлѳѳ бэшэ, харин газар дэлхэй дээгүүр эндэ тэндэ бутаран тарашаһан Бурханай бүхы үхибүүдые суглуулан нэгэдхэхын түлѳѳ үхэхэ юм. 53Тиин тэрэ үдэрһѳѳ хойшо ахамад санаарта ба фарисейнүүд Иисусые яажа алахамнай ааб гэжэ бододог болобо. 54Тиимэ ушарһаа Иисус еврейнүүдэй дунда ѳѳрыгѳѳ мэдүүлэнгүйгѳѳр ябадаг болоо. Сүл губиин хажууда байһан Эфраим гэжэ хотодо ошожо, шабинартайгаа хамта байба. 55Еврейнүүдэй Паасха болохонь ойртожо байгаа. Һайндэрэй урдахана арюудхуулдаг заншалаа сахижа, орон нютагайнь олон зон Иерусалим ерэбэ. 56Бурхан Һүмэ дотор сугларһан тэдэ хүнүүд Иисусые бэдэрэн, ѳѳһэд дундаа: «Таанар юун гэжэ бодонобта? Һайндэртэ тэрэ ерэхэгүйнь гээшэ ха?» – гэжэ хѳѳрэлдэбэ. 57Түрүү санаартан болон фарисейнүүд: «Иисусые барижа хаахымнай тула, тэрэнэй хаана байһые мэдэһэн хүн бүхэн бидэндэ дуулгаха ёһотой», – гэһэн захиралта гаргаба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\