Иоанн 12

1Паасхын болохоһоо зургаан хоног урда Иисус Бетанида ерэбэ. Лазариин һууһан эгээл тэрэ нютагта Иисус анхан ерэжэ, Лазариие үхѳѳд байхадань амидыруулаа бэлэй. 2Тэндэхин Иисусые хүндэлхэеэ эдеэ хоол бэлдээд, угтамжа хэбэ. Марфа эдеэ хоол асарна, харин Лазарь Иисустай болон бусад айлшадтай хамта хоол барина. 3Тэрэ үедэ Мария тон үнэтэй, һайхан хангалтай нард ургамалай тоһо домбо соо асараад, тэрэнээ Иисусай хүл дээрэ адхаба. Удаань, Иисусые угаа ехээр хүндэлдэг байһанаа гэршэлэн, хүлыень толгойнгоо үһѳѳр аршаба. Тоһоной һайхан үнэр бүхы гэрээр хангалтаба. 4Тиихэдэнь Иисусай шабинарай нэгэниинь – Иуда Искариот (удаань Иисусые барижа үгэһэн урбагша): 5– Энэ тоһыень гурбан зуун динаряар худалдаад, юундэ үгытэйшүүлдэ мүнгыень хубаажа үгѳѳгүй гээшэб? – гэжэ хэлэбэ. 6(Иуда үгытэйшүүлдэ һанаагаа зобоод тиигэжэ хэлээгүй, харин тэрэ хүн ѳѳрѳѳ хулгайшан байгаа: тэрээндэ даалгагдаһан хамтын мүнгэнһѳѳ олон ушарта ѳѳрынгѳѳ хэрэглэмжэдэ гаргашалдаг байгаа.) 7– Марияе бү һаатуулагты! Намайе хүдѳѳлүүлхэ үдэртэ зорюулан энэ тоһо Мария хадагалжа байгаа, – гэжэ Иисус харюусаба. – 8Үгытэй ядуушуул хододоо таанартай байхал, харин би таанартай ходо байхагүйб. 9Тэрэ үедэ еврейнүүд Иисусай тэндэ байһые мэдээд олоороо сугларба. Гансашье Иисусые харахаяа бэшэ, харин тэрэнэй амидыруулһан Лазариие харахаяа тэдэ ерээ бшуу. 10Тиихэдэл түрүү санаартан Лазарииешье алаха гэжэ шиидэһэн байгаа. 11Юундэб гэбэл, Лазариие амидыруулһандань олон еврейнүүд Иисуста ерэдэг, тэрээндэ шүтэдэг болоо ха юм. Иисус Иерусалим ерэбэ. 12Хойто үдэрынь Паасхын найрта хабаадалсагша зон Иисусай Иерусалимда дүтэлжэ ябаһан тухай дуулаад байба. 13Тэдэ зон пальма модоной мүшэрнүүдые баряад, Иисусые угтахаяа гараба. Тэдэ иигэжэ хашхаралдаа: Бурханда алдар соло! Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан ерэһэн Израилиин Хаан үреэл магтаалда хүртэһэй! 14Иисус бэдэржэ олдоһон залуу элжэгэ дээрэ һууба ха. Иигэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байһан мүрнүүд бодото дээрээ бэелбэ: 15«Сионой басаган, ши бү ай! Харыш! Тээ тэрэ шинии Хаан залуу элжэгэ унаад, шамда дүтэлжэ ябана!» 16Түрүүшээр энээн тухай шабинарынь юушье ойлгобогүй. Харин Иисусай алдар соло элирхэдэнь лэ, Иисус тухай лүндэншэдэй уридшалан хэлээшээр болобо ха юм гэжэ тэдэнь ойлгоо һэн. 17Үхэһэн Лазариие агы нүхэнһѳѳнь дуудан Иисусай амидыруулхада байһан хүнүүд энэ ушар тухай хѳѳрэһѳѳр лэ байгаа. 18Тиимэһээ гайхамшаг хэрэг бүтээһэн хүн энэ байна гэжэ мэдэхэдээ, олон зон Иисусые угтахаяа гараа. 19Зүгѳѳр фарисейнүүд ѳѳһэд дундаа хѳѳрэлдэбэ: – Харана гүт, бидэнэй хэһэн юумэнүүд үрэ дүнгүй байна. Хүн зон бултадаа тэрэнэй хойноһоо дахажа ябанал! 20Бурханда мүргэхэеэ найрта ерэһэн зоной дунда грегүүдшье бии һэн. 21Тэдэнэр Галилейн Бетсаидаһаа гараһан Филиппдэ ошожо: – Манай эзэн аа, бидэнэр Иисустай уулзаха һанаатай байнабди, – гэжэ гуйба. 22Филипп энээн тухай Андрейдэ ошожо дуулгаба, тиигээд Андрей Филипп хоёр хоюулаа Иисуста ошожо хэлэбэ. 23Иисус харюусаба: – Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй алдар соло элирхэ саг ерэбэ! 24Таанарта үнэниие хэлэнэб: шэниисын орооһон газарта унаад хосороогүй һаа, миин лэ гансахан орооһон зандаа үлэхэ, харин тэрэ орооһон хосорходоо, ехэ ургаса асарха юм. 25Ами наһаяа гамнадаг хүн ами наһаяа алдана, харин энэ дэлхэйдэ байхадаа ами наһаяа хайрлан гамнадаггүй хүн мүнхэ наһатай болохо. 26Намда алба хэдэг хүн минии хойноһоо дахаад ябаг! Минии байһан лэ газарта минии зараса байлсаха. Намда алба хэдэг хүниие минии Эсэгэ хүндэлхэ юм. 27Мүнѳѳ сэдьхэл һанаамни ехээр зобожо байна! Юушье гэжэ хэлэхэбиб даа? «Эсэгэ аа! Намайе энэ зоболонто сагһаа абарыш даа!» – гэхэ гүб? Теэд би энэл зоболонто сагай түлѳѳ ерээ ха юмбиб! 28Эсэгэ аа, ѳѳрынгѳѳ нэрые алдаршуула! Тиигэхэдэнь тэнгэриһээ: – Би алдаршуулааб, бүришье ехээр алдаршуулхаб! – гэһэн абяан дуулдаба. 29Тэндэ байһан зон энэ дууе дуулаба. Нэгэ зарим хүнүүдынь тэнгэри дуугараа гэлсээ, нүгѳѳдүүлынь – Бурханай Эльгээмэл Иисуста юумэ хэлэбэ гэлсээ һэн. 30Иисус тэдээндэ иигэжэ харюусаба: – Энэ дуун минии тула бэшэ, харин таанарай тула тэнгэриһээ дуулдаба гээшэ! 31Иигээд энэ дэлхэйе шүүбэрилхэ саг тулажа ерээ, мүнѳѳ энэ дэлхэйн Ноёниинь һэегүй намнуулха! 32Зүгѳѳр би газарһаа дээшээ дэгдээгдэхэдээ бүхы зониие ѳѳртѳѳ хабаадуулхаб! 33Иисус иигэжэ хэлэхэдээ, ямар үхэлѳѳр үхэхэ байһанаа мэдүүлбэ гээшэ. 34Арад зон тэрээндэ: – Бурханай табисуурта хэтэ мүнхэдѳѳ амиды ябаха гэжэ Хуули соо бэшээтэй байна гэжэ бидэ дуулаа һэмди. Харин ши юундэ Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн дээшээ дэгдээгдэхэ гэжэ хэлэхэ болобош? Тиигээд тэрэ Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүншни хэн юм? – гэбэ. 35Иисус тэдээндэ: – Гэрэл туяагай таанартай хамта байха саг бага үлѳѳ. Шэг балай харанхы таанадые хушаагүйдэ, гэрэл туяагай байһан дээрэнь ябажа ябыт даа. Юундэб гэхэдэ, харанхы соогуур ябадаг хүн хайшаашье ошохоёо мэдэдэггүй. 36Харин мүнѳѳ дээрээ таанарта гэрэл туяагай толоржо байхадань, гэрэл туяада этигэгты – тиигэбэл гэрэл туяагай хүбүүдынь болохот! – гэбэ. Эдэ үгэнүүдээ хэлээд, Иисус тэдэнһээ зайлажа далда оробо. 37Тиимэ олон дүлгэ тэмдэгүүдые хүн зондо Иисусай харуулбашье, тэдэнэр Иисуста этигэбэгүй. 38Иигэжэ Исайя лүндэншын: «Эзэн Бурхан аа, бидэнэй хэлэһэн үгэнүүдтэ хэн этигээ юм? Эзэн Бурханай эршэ хүсэ хэндэ нээгдэн элирүүлэгдээ юм?» – гэжэ хэлэһэн үгэнүүд хүсэлдээ бшуу. 39Ондоо газарта Исайя юундэ тэдэ этигэжэ шадахагүйб гэжэ тайлбарилһан байгаа: 40«Бурхан тэдэ хүнүүдые һохор болгоо, ухааень балартуулаа. Тиимэһээ тэдэ нюдѳѳрѳѳ юумэ харанагүй, ухаагаараа юумэ ойлгоногүй. Тиигээгүй һаа намда тэдэ хандаха һэн, би тэдэниие аргалжа эдэгээхэ һэм». 41Исайя юундэ тиигэжэ хэлээб гэбэл, Иисусай хүсэ шадалые үзэһэн хараһан байгаа, тэрэ Иисус тухай хэлээ. 42Ахамадуудайшье дунда Иисуста этигэһэн хүн үсѳѳн бэшэ һэн, харин энээн тухайгаа тэдэ сэхэ хэлэхэеэ фарисейнүүдһээ түбэгшѳѳдэг, мүргэлэй гэрһээ намнуулхабди гэжэ айдаг байгаа. 43Хүнүүдэй магтаалда хүртэхэнь Бурханай һайшаалда хүртэхэһѳѳ дээрэ гэжэ тэдэ һанаһан байна. 44Иисус шангаар дуугарба: – Намда этигэдэг хүн намда этигэнэ бэшэ, харин намайе эльгээгшэдэ этигэнэ. 45Намайе харадаг хүн намайе харана бэшэ, харин намайе эльгээһэн Эсэгые харана. 46Би Гэрэл туяа гээшэб, тиин намда этигэдэг хүн бүхэн шэг балай харанхы соо үлэшэхэгүйн тула би энэ дэлхэйдэ ерээб. 47Минии хэлэһэн үгэнүүдые шагнаад, тэдэнииемни сахидаггүй хүниие би шүүбэрилхэгүйб: би энэ дэлхэйе шүүбэрилхэеэ бэшэ, харин абархаяа ерээб. 48Намайе буруушааһан, минии үгэ дуулаха дурагүй хүндэ заргаша бии, тэрэ хүниие минии хэлэһэн үгэ һүүлшын Үдэртэ буруушаан гэмнэхэ юм! 49Ушарынь хэлэхэдэ, би ѳѳрһѳѳ хэлэнэгүйб, намайе эльгээһэн Эсэгэ юу хэлэхэб, яагаад номнохоб гэһэн захяа намда үгѳѳ юм. 50Тэрэ захяань мүнхэ наһа олгохо юм гэжэ би мэдэнэб. Тиимэһээ минии хэлэһэн бүхы юумэн Эсэгымни хэлэ гэжэ захиһан лэ юумэн гээшэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\