Иоанн 14

1– Таанар һанаагаа бү зобогты! Бурханда шүтэжэ байгаад, мүн намда шүтэгты! 2Минии Эсэгын гэртэ байха таһалганууд олон юм. Тиимэ бэшэ һаань, би таанарта хэлэхэ һэм. Би таанарай байха байра бэлдэхэеэ ошохомни. 3Би ошожо, таанарта байра бэлдэхэб; минии байдаг газарта таанарайшье намтай суг байлсахын тула би һѳѳргѳѳ бусажа ерээд, таанарые абаашахаб. 4Минии хайшаа ошохо зам таанар мэдэнэт, – гэжэ Иисус хэлэбэ. 5– Дээдын Эзэн аа, шинии хайшаа ошохыешни бидэ мэдэнэгүйлди. Ошохо замыешни бидэ яажа мэдэхэбибди? – гэжэ Фома буруушаан хэлэбэ. 6– Би болбол Харгы зам гээшэб, Үнэн зүйл, Ажамидарал гээшэб. Намаар ошоогүй хүн Эсэгэдэ хүрэжэ шадахагүй. 7Таанар намайе мэдэхэ һаа, Эсэгыемнишье мэдэнэт. Энээнһээ хойшодоо таанар тэрэниие мэдэдэг болобот, нюдѳѳрѳѳшье хараба гээшэт! – гэжэ Иисус харюусаба. 8– Дээдын Эзэн аа! Эсэгэеэ бидэндэ харуулыш, ондоо юушье манда хэрэггүй, – гэжэ Филипп хэлэбэ. 9– Филипп, ши намайе мэдэнэгүй гүш? Би таанартай хамта иимэ удаан саг соо байгаалби! Намайе хараһан хүн Эсэгыемнишье хараба гээшэ. Харин ши юундэ «Эсэгэеэ бидэндэ харуулыш» гэнэбши? 10Би Эсэгэ соогоо байнаб, Эсэгэмни минии досоо байдаг гэжэ ши этигэнэгүй гүш? Теэд таанарта хэлэдэг үгэнүүдээ би ѳѳрһѳѳ хэлэнэгүйб, тэрэ минии досоо оршодог Эсэгэмни ажаллана гээшэ. 11Би Эсэгынгээ досоо байнаб, Эсэгэмни минии досоо байна гэхэдэмни этигэгты. Хэрбээ эдэ үгэнүүдтэмни этигээгүй һаа, бүтээдэг хэрэгүүдыемни хараад этигэгты. 12Би таанарта үнэниие хэлэнэб: намда этигэдэг хүн минии хэдэг лэ хэрэгүүдые бүтээхэ, бүришье ехэ юумэ хэжэ шадаха, юундэб гэбэл, би Эсэгэдээ ошохомни. 13Минии нэрэ дурдажа, юу гуйхабта, би бүгэдыень бүтээхэб, тиигэжэ Хүбүүнэйнгээ ашаар Эсэгэнь алдаршаха юм. 14Хэрбээ Минии нэрэ дурдажа, намайе гуйгаа һаатнай, би бултыень бүтээхэб. 15Хэрбээ таанар намда дуратай һаа, минии захяа заабариие дүүргэхэт. 16Тиихэдэ би Эсэгэеэ гуйхаб, тэрэм таанарта ондоо Туһалагшые үгэхэ, тэрэ Туһалагша хододоо таанартай хамта байха. 17Тэрэ Туһалагша болбол Үнэн зүйлэй Һүлдэ мүн, тэрэ Һүлдые дэлхэйн зон абажа шадахагүй, юундэб гэбэл, тэрэниие харанагүй, мэдэнэгүй бшуу. Харин таанар тэрэниие мэдэнэт, тэрэтнай таанартай мүнѳѳ байна, ерээдүйдэшье таанарай досоо байха. 18Би таанадые үншэн үрѳѳһэнѳѳр үлѳѳхэгүйб, би таанадта ерэхэб. 19Үшѳѳ нэгэ хэды болоод, дэлхэй намайе харахагүй, харин таанар намайе хаража үзэжэ байхат: би амиды байнаб, тиимэһээ таанаршье баһа амиды байхат. 20Би ѳѳрынгѳѳ Эсэгэ соо байнаб, таанар минии досоо байнат, би таанарай досоо байнаб – энээн тухай таанар тэрэ үдэр мэдэхэт. 21Минии захиһан захяа заабариие хэн дүүргэнэб, тэрэ намда дуратай гээшэ. Хэн намда дуратайб, тэрээндэ минии Эсэгэшье дуратай байха. Баһа бишье тэрэ хүндэ дуратай байхаб, би ѳѳрыгѳѳ тэрээндэ үзүүлхэб. 22Тиихэдэнь Иуда (Искариот бэшэ) хэлэбэ: – Дээдын Эзэн аа! Юундэ ши бүхы дэлхэйдэ бэшэ, харин гансал бидэндэ ѳѳрыгѳѳ үзүүлхэеэ һананабши? 23Иисус харюусаба: – Намда дуратай хүн минии һургадаг ёһоор ябаха, тиихэдэнь минии Эсэгэ тэрээндэ дуратай байха. Бидэ Эсэгэтэеэ хамта тэрэ хүндэ ерэжэ, тэрээнтэй байхабди. 24Намда дурагүй хүн минии үгѳѳр ябахагүй. Харин таанарай дууладаг үгэнүүд минии хэлэһэн үгэнүүд бэшэ, харин намайе эльгээһэн Эсэгын үгэнүүд гээшэ. 25Таанартай суг хамта байһан дээрээл энэ бүгэдые таанарта хэлэбэб. 26Минии аша туһада Эсэгэмни таанарта Туһалагшые, Нангин Һүлдые эльгээхэ. Тэрэ Нангин Һүлдэ таанарые али бүхы юумэндэ һургаха, минии хэлэһэн юумэнүүдые бүгэдыень һануулха. 27Би таанарые амгалан тайбанда орхёод ябахамни, би ѳѳрынгѳѳ амгалан тайбаниие таанарта үгэнэб. Минии үгэхэ энхэ тайбан энэ дэлхэйн хүн зоной энхэ тайбанда адли бэшэ. Таанар һанаа сэдьхэлээ бү зобогты! Бү айгты! 28«Би таанарһаа холодон ошохомни, теэд дахин таанарта бусахаб» гэхыемни дуулаа һэнта. Хэрбээ таанар намда дуратай байгаа һаа, минии Эсэгэдээ ошохо байһанда баярлаха һэнта, юундэб гэбэл, минии Эсэгэ намһаа нилээд дээгүүр юм. 29Эдэ бүхы юумэнэй тохёолдоходо, таанарай намда этигэхын тула энээн тухай би уридшалан хэлэнэб! 30Би таанартай ииһээр ондоо хѳѳрэлдэхэгүйб, ушарынь нэрлэбэл, энэ дэлхэйн Ноёниинь ойртожо байна. Би энэ дэлхэйн Ноёной мэдэлдэ бэшэб. 31Теэд Эсэгэдээ минии дуратай байһые дэлхэйн зон мэдэхэ ёһотой. Тиимэ ушарһаал би Эсэгынгээ захиһан бүхы юумые дүүргэнэб. Зай, бодогты, мүнѳѳ эндэһээ ябахамнай!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\