Иоанн 15

1– Би үзэмэй модоной бодото эшэ һалаа гээшэб, харин Эсэгэмни үзэмшэн юм, – гэжэ Иисус хэлээ. – 2Үзэм жэмэс үгэдэггүй алишье мүшэрыемни Эсэгэмни отолжо хаяад, ехэ ургаса гарахын тула үрэжэл һайтай мүшэрнүүдыемни сэбэрлэн үлээдэг юм. 3Таанарта минии дуулгаһан һургаал үгын ашаар таанар сэбэр болобот. 4Би таанарай досоо байнаб, тэрээндэл адляар таанар минии досоо байгты. Мүшэр ѳѳрѳѳ үрэ жэмэс асаржа шададаггүй, үрэжэл үгэхын тула мүшэр эшэ һалаагай хубинь байха ёһотой. Тэрээндэл адляар таанар минии досоо байгаагүй һаа, үрэ жэмэс асаржа шадахагүйт. 5Би – эшэ һалааб, таанар – мүшэрнүүдни гээшэт. Хэн нэгэнэй минии досоо оршобол, би баһа тэрэнэй досоо оршохоб, тиихэдээ тэрэ хүн тон ехэ үрэжэлтэй байха. Намгүйгѳѳр таанар юушье хэжэ шадахагүйт. 6Минии досоо оршодоггүй хүн үзэмэй сэсэрлиг сооһоо хаягдажа хаташаһан мүшэрнүүд шэнги байха. Тиимэ мүшэрнүүд суглуулагдан, гал руу хаягдан, галдагдаха. 7Хэрбээ таанадай минии досоо оршожо, минии үгэнүүдэй таанарай досоо оршобол, юушье эрибэлтнай, эриһэн юумыетнай Бурхан таанарта үгэхэ. 8Минии Эсэгын алдаршахын тула таанар ехэ ургаса асархат, минии шабинар болохот. 9Эсэгэмни намда дуратай байдагтал адляар, бишье таанарта дуратайб. Хайра дуран соомни оршожо байгты! 10Таанарта захиһан минии захяа заабариие сахин дүүргэжэ байбал, хайра дуран соомни оршожо байхат. Тон тиигэжэл бишье Эсэгынгээ захяа заабариие сахин дүүргэжэ, Эсэгынгээ хайра дуран соо оршожо байдагби. 11Минии баяр жаргалые хубаалсахынтнай тула, энэ баяр жаргалай бүрин түгэс байхын тула би эдэ бүгэдые таанадта хэлэнэб. 12Таанарта минии дуратай байһандал адляар, таанар бэе бэедээ дуратай байгты гэһэн захяа заабари энэ байна. 13Хани нүхэдэйнгѳѳ түлѳѳ ами наһаяа үгэхэһѳѳ үлүү ехэ дуран дэлхэй дээрэ байхагүй. 14Таанарта захиһан минии захяа заабари сахин дүүргээ һаатнай, таанар минии хани нүхэд болонот. 15Саашадаа таанадые минии зарасанар гэжэ нэрлэхэгүйб, зараса гээшэ эзэнэйгээ юу хэдэгые мэдэнэгүй бшуу. Би таанарые хани нүхэдни гэжэ нэрлэнэб: Эсэгэһээ мэдэжэ абаһан бүхы юумэеэ би таанарта дуулгабаб. 16Таанар намайе шэлэжэ абаагүйт, харин би таанадые шэлэжэ абааб, таанадые хүнүүдтэ ошожо, саг үргэлжын үрэжэл асархыетнай би заяагааб. Тиин минии нэрэһээ таанарай эриһэн хүсэһэн бүхы юумыетнай Эсэгэмни үгэхэ. 17Бэе бэедээ дуратай байгты гэжэ би таанарта захинаб. 18Хэрбээ дэлхэйн зоной таанарта зэбүүрхэн дурагүйтэдэг байгаа һаань, намдашье урид дурагүйтэдэг байгаа гэжэ мэдэжэ байгты. 19Хэрбээ таанар энэ дэлхэйн зонтой адли байгаа һаатнай, энэ дэлхэйн хүнүүд таанарые ѳѳһэдынхимнай гэжэ тоолоод, таанарта дуратай байха һэн. Теэд таанар энэ зонуудаар нэгэн бэшэт, юундэб гэбэл, би таанарые шэлэжэ абахадаа энэ дэлхэйн зонуудһаа илгааб, тиимэһээл таанадые дэлхэйн зон үзэн ядана. 20«Зараса болбол ѳѳрынгѳѳ эзэнһээ ехэ бэшэ юм» гэжэ хэлэһыемни һанана гүт? Намайе харшалһан байгаа, тиин таанарыешье харшалха. Минии үгэ дуулаһан байгаа, тиин таанарайшье үгэ дуулаха. 21Эдэ намһаа боложо таанарые намнажа үлдэхэ, юундэб гэбэл, намайе хэн эльгээгээб гэжэ тэдэ мэдэнэгүй. 22Хэрбээ энэ зондо минии ерэжэ, тэдэнтэй хѳѳрэлдѳѳгүй һаа, тэдэ нүгэл хилэнсэгүй байха һэн, харин мүнѳѳ тэдэнэр нүгэлнүүдэйнгѳѳ түлѳѳ хүлисэл гуйжа шадахагүй. 23Намда зэбүүрхэн дурагүйтэгшэ минии Эсэгыешье үзэн ядана гээшэ. 24Хэрбээ ондоо хүнэй урда хээгүй гайхамшаг хэрэгүүдые тэдэндэ харуулаагүй һаамни, тэдэ зэмэгүй байха һэн. Теэд мүнѳѳ тэдэнэр гайхамшаг хэрэгүүдыемни ѳѳһэдѳѳ хараһан үзэһэн аад, намдашье, минии Эсэгэдэшье зэбүүрхэн дурагүйтэдэг болоо. 25Иимэл байха ёһотой юм һэн даа. «Шалтагаангүйгѳѳр намда зэбүүрхэнэ» гэжэ тэдэнэй Хуули соо бэшээтэй байһан юумэниинь бүтэбэ гээшэ. 26Минии эльгээһэн Туһалагша Эсэгэһээмни ерэхэдээ, минии тухай гэршэлхэ. Тэрэ болбол Эсэгэһээмни эхи абаһан үнэн зүбые хэлэдэг Һүлдэ болоно. 27Мүн таанаршье минии гэршэ болохот, ушарынь хэлэбэл, эгээл эхинһээ намтай суг байгаа ха юмта.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\