Иоанн 16

1Этигэлээ гээхэгүйнтнай тула эдэ бүгэдые таанарта хэлэнэб. 2Таанадые мүргэлэй гэрһээ намнаха; энээнһээ гадна, таанарые алаха хюдахадаа Бурханда алба хэнэбди гэжэ һанадаг – тиимэ саг ерэхэ. 3Тиимэ юумэ яахадаа хэхэб гэбэл, Эсэгыешье, намайешье тэдэнэр мэдэнэгүй бшуу. 4Тэдэнэй эзэрхэхэ сагай орожо ерэхэдэ, энээн тухай минии хэлээшые һанахынтнай тула эдэ бүгэдые би хэлээб. Би түрүүн энээн тухай таанарта хэлээгүй һэм, юундэб гэбэл, таанадаар хамта байгааб. 5Мүнѳѳ би намайе эльгээгшэдэ ошохомни. Теэд «ши хайшаа ошохошниб?» гэжэ таанарай хэнтнайшье намһаа һуранагүй. 6Гэбэшье, минии хэлэһэн үгэнүүд таанадай зүрхэ сэдьхэлдэ ехэ уйдхар гашуудал түрүүлбэ. 7Теэд би таанарта үнэниие хэлэнэб: минии Эсэгэдээ ошоо һаамни, таанадта дээрэ байха. Хэрбээ минии ошоогүй һаа, Туһалагшатнай таанадта ерэхэгүй, харин би ошожо, Туһалагшые таанадта эльгээхэб. 8Нүгэл шэбэл, үнэн зүб, зарга шүүбэри гэдэг юун бэ гэжэ дэлхэйн зондо тэрэ Туһалагша ерэхэдээ харуулха. 9Харуулха нүгэл шэбэлынь юун бэ гэбэл – дэлхэйн зон намда этигэнэгүй. 10Харуулха үнэн зүбынь минии талада юм, ушарынь хэлэбэл, би һѳѳргѳѳ Эсэгэдээ бусахамни, тиин таанар намайе ондоо харахагүйт. 11Харуулха зарга шүүбэринь юун бэ гэбэл – энэ дэлхэйн Ноён гэмнүүлээд байна. 12Би таанадта үшѳѳ олон юумэ хэлэхэ һэм, теэд таанар мүнѳѳдѳѳ ойлгохогүйт. 13Үнэн зүйлэй Нангин Һүлдэ таанарта ерэхэдээ, үнэн зүйлые дууһыень таанарта ойлгуулха. Нангин Һүлдэ ѳѳрһѳѳ хэлэхэгүй, зүбхэн лэ ѳѳрѳѳ дуулаһан юумэеэ дамжуулан хэлэхэ, ерээдүй сагта юун болохоб гэжэ таанарта дуулгаха байна. 14Нангин Һүлдэ намайе алдаршуулха, тэрэнэй дуулгаһан юумэн таанадта намһаа дамжан ошохо. 15Эсэгэдэмни байһан бүгэдэ үнэн зүйл минии юм. Тиимэ ушарһаал, Нангин Һүлдын дуулгаһан юумэн таанадта намһаа дамжан ошохо юм гэжэ хэлээб. 16Һаяар иигээд таанар намайе ондоо харахагүйт, тиибэшье нэгэ хэды болоод, намайе дахин харахат. 17Тиихэдэнь зарим шабинарынь ѳѳһэд дундаа хѳѳрэлдэбэ: – Энэмнай ямар удхатайгаар хэлэнэ гээшэб? «Һаяар иигээд таанар намайе ондоо харахагүйт, тиибэшье нэгэ хэды болоод, намайе дахин харахат», – гэнэл. «Ушарынь гэхэдэ, би һѳѳргѳѳ Эсэгэдээ бусахамни», – гэжэ баһа хэлэнэл. 18«Һаяар иигээд» гэхэдээ юун гэнэб? Тэрэнэй юун тухай хэлэжэ байһые бидэ ойлгоногүйлди. 19Шабинарынь юу һурахаяа һанааб гэжэ урид мэдээд, Иисус иигэжэ хэлэбэ: – «Һаяар иигээд таанар намайе ондоо харахагүйт, тиибэшье нэгэ хэды болоод, намайе дахин харахат гэхэдээ энэмнай ямар удхатайгаар хэлэнэб?» – гэжэ таанар бэе бэеһээ асуунат. 20Таанарта үнэн зүбые хэлэнэб: таанар уйлахат, гашуудахат, харин дэлхэйн зон баярлаха хүхихэ. Таанар уйдхар гашуудалда абтахат, теэд удаань баярлахат. 21Эхэнэр хүн үхибүүгээ түрэхэ сагай ерэхэдэ, үбдэдэг зободог, теэд үхибүүгээ түрѳѳд байхадаа, дэлхэйдэ хүн түрэбэ гэжэ баярлахадаа, үбдэһэн зобоһоноо мартадаг. 22Тэрээндэл адляар мүнѳѳ таанадшье уйдажа байнат, харин дахин таанараа харахадамни зүрхэ сэдьхэлтнай баяр баясхалангаар дүүрэхэ, тиин тэрэ баясхалангыетнай хэншье бууруулжа шадахагүй. 23Тэрэ үдэр таанар намһаа юушье асуухагүйт. Таанадта үнэн зүбые хэлэнэб: минии нэрэ дурдан таанарай эриһэн бүхы юумые Эсэгэмни таанадта үгэхэ. 24Минии нэрэ дурдажа, таанар юушье үшѳѳ эреэгүйт. Эригты – абахат, тиин таанар баяр баясхалангаар дүүрэхэт! 25Энээн тухай би һургаалта үгэнүүдээр таанадта хэлээб, теэд ѳѳрынгѳѳ Эсэгэ тухай һургаалта үгэнүүдээр бэшэ, харин сэхэ хэлэхэ сагни ерэжэ байна. 26Тэрэ үдэр минии нэрэ дурдажа, Эсэгыемни гуйхат. Таанарай тула би Эсэгэеэ гуйхаб гэнэгүйб. 27Эсэгэмни ѳѳрѳѳ таанарта дуратай юм, юундэб гэбэл, таанар намда дуратай байнат, намайе Бурханһаа ерээ гэжэ этигэнэт. 28Би энэ дэлхэйдэ Эсэгэһээ ерээб, мүнѳѳ энэ дэлхэйе орхёод, Эсэгэдээ бусахамни. 29– Одоо мүнѳѳ ши һургаалта үгэнүүдээр бэшэ, харин сэхэ хэлэнэш, – гэжэ шабинарынь Иисуста хэлэбэ. – 30Ши бүхы юумэ мэдэнэш, шамһаа асуухаһаашье урда мэдэнэш гэжэ бидэ ойлгобобди. Тиимэһээ ши Бурханһаа ерээш гэжэ бидэ этигэнэбди. 31– Одоо этигэбэ гүт? 32Шагнагты даа, намайе гансаарым орхёод гэр гэртээ гүйлдэн тараха сагтнай ерэжэ байна. Теэд би гансаараа бэшэб, минии Эсэгэ намтай суг хамта юм. 33Минии досоо амгалан тайбан олохынтнай тула эдэ бүгэдые би таанарта хэлээб. Энэ дэлхэйдэ гашуудал зоболонтой ушархат, теэд сүхэршэгүй зоригтой байгты: би энэ дэлхэйе илааб! – гэжэ Иисус харюусаба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\