Иоанн 17

1Эдэ үгэнүүдэйнгээ һүүлээр Иисус тэнгэри ѳѳдэ хараад, иигэжэ хэлэбэ: – Эсэгэ аа! Сагни ерэбэ. Хүбүүнэйшни шиниингээ нэрэ алдаршуулхын тула ши Хүбүүгээ алдаршуула. 2Бүхы хүнүүдые зонхилхо эрхэ засаг Хүбүүндээ олгоһон хадаш Хүбүүншни ѳѳртэнь даалгаһан бүхы хүнүүдтэш хэтэ мүнхын амидарал олгохо. 3Хэтэ мүнхын амидарал гээшэ ори ганса үнэн бодото Бурхан бологшо шамайгаа, мүн шинии эльгээһэн Иисус Христосые мэдэхэ гэһэн удхатай. 4Намда даалгаһан ажал хэрэгыешни бэелүүлэн, би шамайе газар дээрэ суурхуулан нэрлүүлээб. 5Эсэгэмни аа, юртэмсэ дэлхэйн үшѳѳ бии болоодүйдэ, шамтайгаа суг байхадаа суурхаһан минии алдар солоор намайгаа мүнѳѳ ѳѳртыгѳѳ хамта суурхуула. 6Дэлхэйн зонһоо илгажа намда үгэһэн хүнүүдтэ би шинии нэрэ нээбэб. Эдэ шинии хүнүүд гээшэ, эдэниие ши намда үгѳѳш. Эдэ хүнүүд шинии үгын ёһоор ажаһууна. 7Намда шинии үгэһэн бүхы юумэн шинии юм гэжэ одоол тэдэ ойлгоо. 8Намда шинии дамжуулан үгэһэн үгэнүүдые би тэдэндэ дамжуулбаб, тэдэнэр эдэ үгэнүүдыешни хүлеэн абаа, тиин намайе шамһаа ерээ гэжэ тэдэ үнэхѳѳрѳѳ ойлгоо, намайе ши эльгээгээш гэжэ этигээ. 9Эдэнэй тула би зальбаран гуйнаб, бүхы дэлхэйн тула зальбаран гуйнагүйб, харин намда шинии үгэгшэдэй тула зальбаран гуйнаб, юундэб гэбэл, тэдэнэр шинии мэдэлдэ байдаг юм. 10Ушарынь гэбэл, намда байһан бүгэдэ шинии юм, шамда байһан бүхэн минии юм. Тэдэнэй ашаар би алдаршабаб. 11Би дэлхэйдэ саашадаа байхаяа болёоб, шамдаа бусажа ерэхэмни, харин эдэмни дэлхэйдэ үлэхэнь. Гэгээн нангин Эсэгэмни аа! Ѳѳрыншни нэрэ солын тулада, намда шинии үгэһэн эдэ хүнүүдые, ши бидэ хоёртол нэгэн адли байхынь тула абаран үлѳѳгыш даа. 12Эдэнтэй сугтаа байхадаа, шинии намда үгэһэн нэрэ солын ашаар би ѳѳрѳѳ эдэниие хамгаалан хаража ябааб. Би тэдэниие хамгаалааб: хэнииньшье хосороогүй, харин хосорхо ёһотой байһан нэгэниинь лэ һалаа, юундэб гэхэдэ, иигэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй үгэнүүд хүсэлдэн бэелүүлэгдэбэ гээшэ. 13Мүнѳѳ би шамдаа бусахамни. Теэд минии баяр баясхалангые эдэнэймни намтай хубаалдан баясахын тула, газар дэлхэйдэ байһан дээрээ эдэ бүгэдые хэлэнэб. 14Шинии Үгые би шабинартаа дамжуулааб, тиихэдэмни дэлхэйн хүн зон тэдэндэ зэбүүрхэн дурагүйлхѳѳ, тэдэнэр намдал адли энэ дэлхэйн зоноор нэгэн бэшэ ха юм. 15Тэдэниие энэ дэлхэйһээ абахыешни би гуйнагүйб. Тэдэниие аюулта хоротонһоо абархыешни гуйнаб. 16Тэдэнэр, намда адли, энэ дэлхэйн зоноор нэгэн бэшэ ха юм. 17Эдэниие үнэн зүйлэй аша хүсѳѳр ѳѳрынгѳѳ болго, үнэн зүйл гээшэ – шинии Үгэ мүн. 18Намайе дэлхэйн хүн зондо шинии эльгээһэндэл адли, би тэдэниие баһал энэ дэлхэйн зондо эльгээгээб. 19Эдэниие үнэн зүйлэй хүсѳѳр шинии болгохын тула, би ѳѳрыгѳѳ шамда зорюулааб. 20Теэд гансал эдэнэй тула шамайе гуйна бэшэб, мүн минии тухай эдэнэймни хэлэһэн үгын ашаар намда этигэгшэдэйшье тула гуйнаб. 21Эдэнэр бултадаа нэгэн хамта байг лэ, ши минии досоо байнаш, би шинии досоо байнаб, тэрээндэл адли, тэдэнэр бидэнэй досоо байг лэ. Тиихэдээ намайе ши эльгээгээш гэжэ дэлхэйн зон этигэхэ. 22Ши бидэ хоёртол адляар, тэдэнэй нэгэн хамта байхын тула, намда шинии үгэһэн алдар солые би тэдэндэ үгѳѳб. 23Тэдэнэй сүм бүрин нэгэн хамта байхын тула би тэдэнэй досоо байнаб, ши минии досоо байнаш. Ши намайе эльгээгээш гэжэ, ши намда дуратай байдагтал адляар, эдэндэ дуратайш гэжэ дэлхэйн зон мэдэг лэ. 24Эсэгэмни аа! Шинии үгэһэн хүнүүдэй намтай хамта минии ошохо газарта байхыень хүсэнэб. Юртэмсэ дэлхэйн бии болохоһоо урда ши намда дуратай байжа намда олгоһон алдар солыеш тэдэнэр хараг үзэг лэ. 25Үнэн сэхэ Эсэгэмни аа! Дэлхэйн зон шамайе мэдэнэгүй. Теэд би шамайе мэдэнэб, намайе ши эльгээгээш гэжэ тэдэмнишье мэдэнэ. 26Намда шинии дурладагтал адли дуран тэдэнэй досоо байхын тула, мүн тэдэнэй досоо минии байхын тула би тэдэндэ шинии нэрые нээгээб, нээжэшье үгэхэб.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\