Иоанн 18

1Иигэжэ хэлэһэнэйнгээ һүүлээр Иисус шабинартаяа хамта Кедрон голой саада бэедэ байһан сэсэрлиг тээшэ шэглэн зорибо. Тэдэ бүгэдѳѳрѳѳ сэсэрлиг руу ошобо. 2Урбагша Иуда энэ газарые мэдэхэ байгаа – Иисус шабинартаяа хамта тэндэ ходо суглардаг һэн. 3Иуда Римэй бүлэг сэрэгшэдые, мүн түрүү санаартанай, фарисейнүүдэй эльгээһэн Бурхан Һүмын харуулшадые абаад, баһа сэсэрлиг руу ерэбэ; тэдэнэр бултадаа буу зэбсэг, гэрэл фонарь, гал түүдэгүүдые гартаа барижа ябаа. 4Иисус ѳѳртэйнь ямар юумэ тохёолдохые уридшалан мэдэжэ байһанһаа, урдаһаань гаража: – Таанар хэниие бэдэрнэбта? – гэжэ һураба. 5– Назаредэй Иисусые бэдэрнэбди, – гэжэ тэдэнь харюусаба. – Энэ би байнаб, – гэбэ Иисус. Иуда урбагша баһал тэдэнтэй хамта байлсаа. 6«Энэ би байнаб» гэжэ Иисусай хэлэмсээр, тэдэнь гэдэргээ сухарин, газарта унашабад. 7– Таанар хэниие бэдэрнэбта? – гэжэ Иисус дахин тэдэнһээ асууба. – Назаредэй Иисусые бэдэрнэбди, – гэжэ тэдэнь харюусаба. 8– Энэ би байнаб гэжэ таанарта хэлээ хамнайб. Хэрбээ таанарта би хэрэгтэй һаа, эдэ хүнүүдые табигты, – гэбэ Иисус. 9Тэрэ юундэ тиигэжэ хэлээб гэбэл: «Намда шинии үгэһэн хүнүүдэй нэгэнииньшье хосороогүй», – гэжэ Иисусай хэлэһэн үгэнүүд хүсэлдэн бэелүүлэгдэхэ ёһотой байгаа. 10Һэлмэтэй байһан Симон Петр һэлмэеэ гаргаһан бэеэрээ ахамад санаартын зарасын баруун шэхые таһа сабшаба. Тэрэ зарасань Малх гэжэ нэрэтэй байгаа. 11– Һэлмэеэ хуйдань хэ! Иимэ хуби заяа Эсэгэмни намда үгѳѳ юм. Энээнһээ би арсаха аалби? – гэжэ Петрто Иисус хэлэбэ. 12Тиихэдэнь Римэй сэрэгшэд даргатаяа хамта, мүн ахамад санаартын болон фарисейнүүдэй эльгээһэн Бурхан Һүмын харуулшад Иисусые барижа хүлибэ. 13Тэрээние түрүүн тэрэ жэлдэ ахамад санаарта байһан Кайафа гэгшын хадам эсэгэнь болохо Аннада абаашаба. 14Бүхы еврей зоной орондо гансал хүн хосороо һаа дээрэ байха гэжэ еврейнүүдэй ахамадуудта зүбшэл үгэһэн хүниинь эгээл тэрэ Кайафа гэгшэ байгаа. 15Иисусай хойноһоо Симон Петр, баһа нэгэ шабинь дахажа ябаа. Тэрэ шабинь ахамад санаартатай танил байһан дээрэһээ ахамад санаартын буусада Иисустай хамта оробо. 16Харин Петр бартаагай саана үлэбэ. Удаань ахамад санаартатай танил шабинь газаа гаража, бартаагай үүдэ һахидаг зараса эхэнэртэй хѳѳрэлдѳѳд, Петрые хорёо соо оруулба. 17– Ши энэ хүнэй шабинь хаяаш? – гэжэ зараса эхэнэрынь Петрто хэлэбэ. – Бэшэб даа, – гэжэ Петр харюусаа. 18Газаа хүйтэн байгаа. Зарасанар болон Бурхан Һүмын харуулшад гал түүдэг носоогоод, хажуудань дулаасажа һуугаа. Мүн Петршье тэдэнэй хажууда зогсоод, дулаасажа байгаа. 19Тэрэ үедэнь ахамад санаарта Иисусай шабинар тухай, тэрэнэй һургаал номнол тухай Иисусһаа асуулта абажа байба. 20– Би бүгэдэ зоной урда сэхэ хэлэдэг һэнби. Би мүргэлэй гэрнүүд соо ба Бурхан Һүмэ соо хододоо һургаалаа номногшо һэм. Тэндэ бүхы еврейнүүд ерэдэг һэн, – гэжэ Иисус харюусаба. – Нюуса юумэ би огто хэлээгүйб. 21Юундэ таанар намайе мүрдэжэ мүшхэжэ байна гээшэбта? Юу хэлэһэн тухаймни минии шагнагшадһаа һурыт, юун гэжэ хэлэһыемни тэдэ мэдэхэл. 22Иигэжэ хэлэхэдэнь, Иисусай хажууда зогсожо байһан харуулшадай нэгэниинь тэрэнэй нюурыень альгадаад: – Ахамад санаартын урдаһаа юундэ иигэжэ дуугарнабши! – гэжэ зандаран хэлэбэ. 23– Хэрбээ али-нэгэн буруу юумэ минии хэлээ һаа, ямар юумэниинь бурууб гэжэ намда хэлыш. Хэрбээ үнэн зүб юумэ хэлээ һаамни, ши намайе юундэ сохинобши, – гэбэ Иисус. 24Тиихэдэнь Анна Иисусые хүлеэтэй зандань ахамад санаарта Кайафада эльгээбэ. 25Симон Петр газаа дулаасажа байба. – Ши баһа Иисусай шабинь хаяаш? – гэжэ тэрээндэ хэлэбэд. – Бэшэб, – гэжэ Петр харюусаба. 26– Сэсэрлиг соо шамайе Иисустай хамта байхыешни би хараа бэшэ һэн аалби? – гэжэ ахамад санаартын зарасанарай нэгэн асууба. Тэрэ зарасын түрэл болохо хүнэй шэхэ Петр һэлмээрээ таһа сабшаһан байгаа. 27– Би шабинь бэшэб, – гэжэ Петр баһа мэлзэбэ. Тиигэмсээрнь эрэ тахяа дуугарба. 28Эртэ үглѳѳгүүр еврейнүүд Иисусые удамаршын ордондо Кайафаһаа асарба. Бэеэ бузарлахагүйн тула тэдэ римэй засаглагшын ордондо оробогүй, тэндэнь ороо һаа, тэдэндэ Паасхын зоог барижа болохогүй байгаа. 29Тиимэһээ удамарша Пилат тэдэнтэй уулзахаяа гараба. – Энэ хүниие таанар юун гэжэ зэмэлнэбта? – гээд тэрэ асууба. 30– Хэрбээ гэм хээгүй һаань, бидэ энээниие шамда асархагүй һэмди, – гээд тэдэнь харюусаба. 31– Энээнээ ѳѳһэдѳѳ абаашаад, ѳѳһэдынгѳѳ хуулиин ёһоор шүүбэрилэгты, – гэбэ Пилат. – Римэй засагаархин хүниие саазалха эрхэ бидэндэ олгоногүй ха юм, – гэжэ тэдэнь арсаба. 32Иигэжэ ямар үхэлѳѳр үхэхэ тухайгаа Иисусай хэлэһэн үгэнүүд хүсэлдэн бэелүүлэгдэбэ. 33Пилат ордондоо дахин ороод, Иисусые дуудажа: – Ши еврейнүүдэй хаан гүш? – гэжэ асууба. 34– Нам тухай ши ѳѳрѳѳ тиигэжэ һанаһанаа хэлэнэ гүш, али ондоо хүнүүд шамда тиигэжэ хэлээ гү? – гээд Иисус һураба. 35– Би еврей аалби? Шинии ѳѳрыншни нютагаархин, түрүү санаартан шамайе намда асаржа тушаагаа. Ямар тиимэ муу юумэ ши хээбши? – гэбэ Пилат. 36Иисус харюусаба: – Минии хаан түрэ энэ дэлхэй дээрэхи засаг түрэдэл адли бэшэ юм. Хэрбээ минии хаан түрэ энэ дэлхэй дээрэхи засаг түрэдэл адли байгаа һаа, минии албатан намайе еврейнүүдэй ахамадуудай гарта оруулхагүй гэжэ оролдохо һэн. Минии мэдэлэй хаан түрэ энэ дэлхэй дээрэхи засаг түрэдэл адли бэшэ юм. 37– Тиихэдээ ши яабашье һаа, хаан болоно хаяаш? – гэжэ Пилат асууба. – Ши ѳѳрѳѳ намайе хаан гэнэш. Би үнэн зүйлые гэршэлхын тула түрэһэн, дэлхэйдэ ерэһэн байнаб. Үнэн зүйлые баримталагшад бултадаа минии хэлэһые дуулана, – гэбэ Иисус. 38– Үнэн зүйл гэжэ юун бэ? – гээд Пилат асууба. Пилат дахин еврейнүүдтэй уулзахаяа гаража: – Би энэ хүндэ зэмэ тохохо ямаршье баримта олоногүйб, – гэбэ. – 39Паасхынтнай үедэ би нэгэ хүнииетнай таанарта саазаһаа сүлѳѳлжэ үгэдэгби – танайда тиимэ заншал бии ха юм. Еврейнүүдэй хааниие танда табихыемни хүсэнэ гүт? 40– Үгы! Тэрээниие бэшэ! Бараббые бидэндэ таби! – гээд тэдэнь хашхаралдаба. Харин Барабба гэдэгынь үймүүлэгшэ байгаа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\