Иоанн 19

1Тиихэдэнь Пилат Иисусые ташуурдагты гэжэ захирба. 2Сэрэгшэдынь үүргэнээр гүрлѳѳ гүрэжэ, толгой дээрэнь табиба, тэрээндэ улаан суба үмдэхүүлбэ. 3Иисуста дүтэлжэ ерээд: – «Еврейнүүдэй хаан» мандаха болтогой! – гэлдэн, Иисусай нюур хасарые альгадана. 4Пилат дахин гаража, еврейнүүдтэ хандан: – Тэрэниие таанадта харуулхамни. Таанар мэдэжэ байгты: би энэ хүндэ зэмэ тохохо ямаршье баримта олоногүйб, – гэбэ. 5Тиихэдэнь Иисус ордон сооһоо гаража ерэбэ, хадхууртай үбһэн гүрлѳѳ толгой дээрэнь табигданхай, улаан суба үмэдхүүлэнхэй байба. – Тэрэ хүн энэл даа! – гэбэ Пилат. 6Теэд түрүү санаартан, харуулшад Иисусые хараад: – Тэрээниие хэрээһэндэ хада, хэрээһэндэ хада! – гэжэ хашхаралдаба. – Ѳѳһэдѳѳ барижа, энээнээ хэрээһэндэ хадагты! Би энээниие зэмэлхэ юумэ олоногүйб, – гэжэ тэдэндэ Пилат хэлэбэ. 7– Манай Хуулиин ёһоор энэ хүн үхэхэ ёһотой, юундэб гэхэдэ, ѳѳрыгѳѳ Бурханай Хүбүүн гэжэ айладхана, – гэжэ еврейнүүд харюусаба. 8Пилат энээниие дуулаад, бүри ехээр айшаба. 9Дахин ордондоо ороод: – Ши хаанаһаабши? – гэжэ Иисусһаа һураба. Теэд Иисус харюусабагүй. 10Тиихэдэнь Пилат: – Намтай хѳѳрэлдэхэ дурагүй байна гүш? Би шамайе табюулхашье эрхэтэйб, саазалуулхашье эрхэтэйб – энээниие мэдэнэгүй гээшэ гүш? – гэбэ. 11– Хэрбээ дээрэһээ тиимэ эрхэ шамда үгтѳѳгүй һаа, ши намайе мэдэлдээ абажа заяандаашье шадахагүй һэнши. Тиимэһээ намайе шамда тушааһан хүнэй нүгэлынь бүришье ехэ юм. 12Тиигэжэ хэлэхэдэнь, Пилат Иисусые хаалтаһаа сүлѳѳлхэ гэжэ оролдоһон байна. Теэд еврейнүүд: – Хэрбээ ши энээниие табяа һаа, Римэй хаанай нүхэр бэшэш! Ѳѳрыгѳѳ хаан гээшэб гэдэг хүн хадаа императорай урдаһаа эсэргүүсэн тэмсэнэ гээшэ! – гэжэ хашхаралдаба. 13Пилат энээнииень дуулаад, Иисусые ордон сооһоо гаргаһан бэеэрээ, заргашын һуудаг креслэдэ һууба. Энэнь «Шулуугаар дэбдигдэһэн газар» (еврей хэлээр «Габбата») гэжэ нэрэтэй. 14Энэ ушар Паасхын һайндэрэй урдахана, зургаан гарагай хахаддэрэй багаар болоо. – Харагты даа, энэ таанарай хаан гээшэ! – гэжэ Пилат еврейнүүдтэ хандан хэлэбэ. 15– Үгы болог! Тонилог саашаа! Энээниие саазала! – гэжэ тэдэнь хашхаралдаба. – Таанарай хааниие би саазалхамни гээшэ гү? – гэжэ Пилат асууба. – Римэй хаанһаа бэшэ ондоо хаан маанадта байхагүй! – гэжэ түрүү санаартан харюусаба. 16Тиихэдэнь лэ Иисусые хэрээһэндэ хадажа саазалхыень Пилат зүбшѳѳһэн байна. Тиихэдэнь тэдэ Иисусые туужа абаашаба. Тиихэдэнь тэдэ Иисусые туужа абаашаба. 17«Хохимой» (еврей хэлээр «Голгофо») гэжэ нэрэтэй газар хүрэтэр Иисус хэрээһэеэ бэе дээрээ үргэлѳѳд ябаха ёһотой байгаа. 18Тэндэ Иисусые хэрээһэндэ хадаад, һүүлдэ хэрээһыень бодхообо. Тэрээнтэй хамта үшѳѳ хоёр хүниие: нэгыень баруун тээнь, нүгѳѳдыень зүүн тээнь, Иисусые дундань хэрээһэн дээрэ үргэбэ. 19Хабтагай модо бэлдээд, хэрээһэн дээрэнь хадаха гэжэ Пилат захирба. Тэрэ хабтагай дээрэнь: «Назаредэй Иисус, еврейнүүдэй хаан» гэжэ бэшээтэй байгаа. 20Тэрэниие олон еврейнүүд уншаа һэн. Юундэб гэбэл, Иисусай саазалуулһан газарынь городһоо холо бэшэ һэн, тэрэнь еврей, лата, грек хэлэнүүдээр бэшээтэй байгаа. 21Еврейнүүдэй түрүү санаартан Пиладта иигэжэ хэлэһэн байнад: – «Еврейнүүдэй хаан» гэжэ бү бэшэ! «Энэ хүн ѳѳрыгѳѳ еврейнүүдэй хаан гэдэг һэн» гэжэ бэшэ. 22– Юун гэжэ бэшээбиб, тэрээгээрээл байг, – гэжэ Пилат харюусаба. 23Сэрэгшэд Иисусые хэрээһэндэ хадажа саазалаад, тэрэнэй субые абажа, сэрэгшэдэй тоогоор – дүрбэн хэһэг болгожо, ѳѳһэд хоорондоо хубааба. Зүйдэлгүйгѳѳр нэхэгдэһэн субыень баһа абаба. 24– Энээнииень бү шуулая, жээрэб хаяябди, хэндэмнай туданаб, тэрэ хүн абаха, – гэжэ ѳѳһэд дундаа хэлсэбэ. Иигэжэ Нангин Бэшэг соо: «Минии хубсаһые хоорондоо хубаагаад абаа, минии хубсаһа тухай жээрэб хаяа» гэжэ бэшээтэй үгэнүүд хүсэлдэн бэелүүлэгдээ. Сэрэгшэд иимэл юумэ хэһэн байгаа. 25Иисусай хэрээһэнэй хажууда тэрэнэй эжы, нагаса эжынь, Клопасай һамган Мария, мүн Магдалай Мария гэгшэд зогсожо байгаа һэн. 26Иисус эжыгээ, эжынгээ хажууда зогсожо байһан ѳѳрынгѳѳ дуратай шабиие хараад, эжыдээ: – Эжымни, энэ болбол шинии хүбүүн гээшэ, – гэжэ хэлэбэ. 27Удаань шабидаа: – Энэ болбол шинии эжы гээшэ, – гэбэ. Тииһэнэйнь хойно тэрэ шабинь Иисусай эжые гэртээ асаржа байлгаа. 28Болохо юумэн боложо дүүрэхын заха үзэгдэхые Иисус ойлгожо, Нангин Бэшэг соо бэшэгдэһэн мүрнүүдые хүсэлдүүлэн: – Ундам хүрэнэ! – гэбэ. 29Тэндэ дүүрэн домбо соо гашуун архи байба. Сэрэгшэд бамбагар юумэн дээрэ тэрэ архиһаа адхаад, тэрэнээ иссоп ургамалай мүшэр дээрэ табяад, Иисусай уралда ойртуулба. 30Иисус тэрэ улаан архииень амсаад: – Бүтэбэ даа! – гэжэ хэлэбэ. Тиин тархяа тонгойлгон, ами табиба. 31Тиихэдэ пятница, субботодо бэлдэхэ үдэр байгаа. Саазалуулһан хүнүүдэй бэеые субботын үдэр үлгѳѳтэй зандань байлгахагүй гэжэ еврейнүүдэй ахамадууд оролдоо. Теэдшье тэрэ субботодо Паасхын ехэ һайндэр тудаа. Иимэ ушарһаа, саазалуулагшадай шэлбыень хуха сохёод, бэеыень хэрээһэнһээнь абхуулыт гэжэ еврейнүүдэй ахамадууд Пиладые гуйба. 32Сэрэгшэд ерэжэ, Иисустай хамта саазалуулһан нэгэ хүнэйнь шэлбые хухалба, удаань хоёрдохи хүнэйхииень хухалба. 33Тиигээд Иисусай хажууда ерээд харахадань, тэрэ үхэшэһэн байба, тиимэһээ шэлбыень хухалбагүй. 34Гэбэшье нэгэ сэрэгшэнь тэрэнэй һүбээе жадаараа сүмэ хадхаба. Тиигэмсээрнь тэндэһээнь шуһан ба уһан гоожобо. 35Таанарайшье үнэншэхын тула бараниие ѳѳрынгѳѳ нюдѳѳр хараһан хүн энээн тухай хѳѳрѳѳ бэлэй. Тэрэ хүнэй гэршэлэн харуулһаниинь үнэн зүб юм, үнэн зүб юумэ хэлэнэб гэжэ тэрэ хүн мэдэнэ. 36Тэрэнэй гансаханшье яһаниинь хухархагүй гэһэн Нангин Бэшэгэй үгэнүүд хүсэлдэн бэелүүлэгдэбэ. 37Сүм хадхаһан хүнѳѳ тэдэ хараха гэжэ Нангин Бэшэгэй баһа ондоо тээ хэлэгдэнэ. 38Энээнэй һүүлдэ Аримафейн Иосиф гэдэг хүн ерэжэ, Иисусай бэеые абаашаха зүбшѳѳл Пиладһаа гуйба (Иосиф еврейнүүдэй засагаархинһаа айжа байһан дээрэһээ Иисусай нюуса шабинь байгаа). Пилат тэрээндэ зүбшѳѳлѳѳ үгэбэ. Иосиф Иисусай бэеые абаашаба. 39Нэгэтэ һүни Иисуста ерэһэн Никодим мүнѳѳ баһа ерэлсэбэ. Никодим зуугаад һүүнтэ һайхан үнэртэй смирна ба алой ургамалнуудай шүүһэ асарба. 40Тэдэ хоёр Иисусай шарилые һайхан хангалтай шүүһэндэ дэбтээһэн бүдѳѳр орёобо (еврейнүүд тиигэжэ хүдѳѳлүүлдэг заншалтай байгаа). 41Иисусай саазалуулһан һууриһаа холо бэшэ сэсэрлиг бии һэн, тэндэнь урдань хэнэйшье хэбтээгүй шэнэ агы нүхэн түхеэрэгдээд байгаа. 42Субботын урдахи үдэр һэн тула, мүн шэнэ агы нүхэн дүтэхэн байһан дээрэһээ, Иисусые тэрэ агы нүхэндэ хадаглаба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\