Иоанн 2

1Хоёр хоногой удаа Галилей можын Кана хотодо түрэ найр болобо. Тэндэ Иисусай эжынь байлсаа. 2Мүн Иисусшье шабинартаяа түрэдэ уригдаһан байна. 3Үзэмэй архиин дууһахада, Иисусай эжынь хүбүүндээ: – Эдэмнай архигүй болоод байнал, – гэбэ. 4– Эндэ минии хэрэг юуб даа? Сагни үшѳѳ ерээгүй ха юм, – гэжэ Иисус эжыдээ харюусаба. 5– Энээнэйл хэхэ гэһэн юумэ хэгты, – гэжэ эхэнь зарасанарта хэлэбэ. 6Тэндэнь еврейнүүдэй арюудхалай заншал сахилгада хэрэглэгдэдэг зургаан томо уһанай шулуун тогоонууд табяатай байгаа. Тогоон бүридэнь наян литрһээ зуун хорин литр хүрэтэр багтадаг һэн. 7– Тогоонуудаа уһаар дүүргэгты, – гэжэ Иисус хэлэбэ. Зарасанарынь тогоонуудые уһаар дүүргэбэ. 8– Зай, энээнһээ удхаад, түрэ найрые хүтэлэгшэдэ абаашагты, – гэжэ Иисус хэлэбэ. Тэдэнь абаашаба. 9Хүтэлэгшэнь үзэмэй архи болошоһон уһанһаа амсаад үзэбэ. Иимэ үзэмэй архи хаанаһаа бии болооб гэжэ тэрэ хүн мэдээгүй, гансал уһа удхаһан зарасанар лэ энээн тухай мэдэжэ байгаа. Найрай хүтэлэгшэнь хүрьгэн хүбүүе дуудаад, 10тэрээндэ: – Хүн бүхэн түрүүшээр һайн архияа аягалаад, айлшадайнгаа һогтоходо муушаг архи табидаг бшуу. Харин ши һайн архияа мүнѳѳ болотор хадагалаад байбаш, – гэбэ. 11Иигэжэ Иисус Галилей можын Кана хотодо гайхамшаг үзэгдэлнүүдэйнгээ эхи табиба. Иигэжэ Иисус ѳѳрынгѳѳ алдарые харуулһан, тиин шабинарынь тэрээндэ этигэһэн юм. 12Энэ ушарай удаа Иисус эжытэеэ, аха дүүнэртэеэ, шабинартаяа хамта Капернаум ошоо. Тэндэ хэдэн үдэр байгаа һэн. 13Еврейнүүдэй Паасхын һайндэрэй болохонь ойртожо байхада, Иисус Иерусалим ошобо. 14Бурхан Һүмын хорёодо наймаашадай сар, хони, гулабхаа гэхэ мэтые худалдажа байхыень, нүгѳѳдэ зариманайнь мүнгэ танга андалдажа байхыень тэрэ хараба. 15Аргамжаар ута ташуур минаа хээд, Иисус тэдэ наймаашадые хони малтайнь хамта бултыень Бурхан Һүмын хорёоһоо намнажа гаргаба, мүнгэ һолигшодой шэрээнүүдые хүмэрюулхэдэнь, тэдэнэй мүнгэ алтань иишэ тиишээ бутаран унаба. 16Гулабхаа наймаалагшадта Иисус: – Эдэнээ эндэһээ абаашагты! Минии Эсэгын Гэр наймаанай газар бү болгогты! – гэбэ. 17Нангин Бэшэг соо: «Шинии Гэртэ дуратай байһамни намайе дүлэн мэтээр бадарааха!» – гэжэ бэшээтэй байһые Иисусай шабинар һанаба. 18Теэд энэ үедэнь еврейнүүдэй ахамадууд оросолдон: – Иимэ юумэ хэхэ эрхэтэй байһанаа гэршэлэн, ши ямар гайхамшаг үзэгдэлнүүдые харуулхабши? – гэжэ асууба. 19– Энэ Һүмэ һандаргагты, тиигээд би энээниие гурбан үдэр соо дахин бодхоохоб, – гэжэ Иисус еврейнүүдэй ахамадуудта хэлэбэ. 20– Энэ Бурхан Һүмэ дүшэн зургаан жэлэй туршада баряа юм, харин ши гурбан үдэр соо барихаб гэнэ гүш?! – гэжэ еврейнүүдэй ахамадууд хэлэбэ. 21Һүмэ тухай хэлэхэдээ, Иисус ѳѳрынгѳѳ бэе тухай хэлэһэн байгаа бшуу. 22Иисусай амидырһан хойно тэрэнэй һурагшад эдэ үгэнүүдыень һанаад, эдэ үгэнүүдтэнь болон Нангин Бэшэг соо баһа энэ ушар тухай бэшээтэй байһанда этигэбэ. 23Паасхын һайндэрэй үедэ Иерусалимда Иисусай үзүүлһэн гайхамшаг үзэгдэлнүүдые олон хүнүүд хараад, тэрээндэ этигэһэн юм. 24Теэд Иисус хэндэшье найдадаггүй һэн, ушарынь хадаа, тэрэ болбол бүхы хүнүүдые мэдэдэг байгаа. 25Иисуста ондоо хүнүүдэй хэлэһэнээр хүн тухай тухайлха хэрэггүй бэлэй, юундэб гэбэл, хүнэй сэдьхэл бодол тэрэ ѳѳрѳѳ мэдэдэг һэн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\