Иоанн 20

1Гарагай нэгэнэй, воскресениин эртэ үглѳѳгүүр, газаа харанхы байхада, Магдалай Мария агы нүхэндэ дүтэлэн ерэхэдээ, тэрэнэй амһарыень хаагаад байһан шулуунайнь хажуу тээшээ болгогдоод байхые обёорон хараба. 2Магдалай Мария Симон Петрто, мүн Иисусай дуратай байһан нүгѳѳдэ шабидань гүйжэ ошоод: – Дээдын Эзэнэй шарилые агы нүхэнһѳѳнь абаашаһан байна, хайшань абаашаһыень бидэ мэдэнэгүйбди, – гэжэ тэдэндэ дуулгаба. 3Петр ба нүгѳѳдэ шаби хоёрынь агы нүхэн тээшэ ошобо. 4Хоюулаа гүйбэшье, нүгѳѳдэ шабинь Петрһоо хурдан байһан дээрэһээ, агы нүхэнэй хажууда түрүүн гүйжэ ерээ. 5Тонгойгоод харахадань, тэндэ Иисусые хүдѳѳлүүлхэдээ орёоһон бүдынь лэ байба. Теэд агы нүхэ руу тэрэ оробогүй. 6Хойноһоонь Симон Петр гүйжэ ерээд, агы соонь ороходоо, бүдынь хэбтэхые хараба. 7Мүн толгойень бооһон бүд тэндэ байба. Теэд толгойень бооһон бүд бэеыень орёоһон бүдтэй хамта бэшэ, харин байһан байрадаа монсогойлоотой, амяараа хэбтээ. 8Агы нүхэндэ түрүүн гүйжэ ерэһэн нүгѳѳдэ шабинь баһа тэндэ ороод, тиимэ юумэ харахадаа, этигэбэ. 9Теэд Иисус үхѳѳд амидырха гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байһан зүйлые тэдэ шабинарынь үшѳѳл ойлгоногүй байгаа. 10Тэдэ гэртээ бусаба. 11Мария агы нүхэнэй хажууда зогсоод уйлажа байба. Уйлажа байгаад, агы нүхэ руу тонгойжо харахадаа, 12иимэ юумэ обёорбо: Иисусай бэеын хэбтэһэн газарта Бурханай хоёр эльгээмэл сагаан хубсаһа үмдэнхэй һуужа һууба – нэгэниинь толгой таладань, нүгѳѳдэнь – хүлзүүр таладань һууба. 13– Эхэнэр аа, ши юундэ уйлажа байнабши? – гэжэ тэдэ хоёрынь асууба. – Багшымни шарилые агы нүхэн сооһоонь абаашаһан байна, хайшань абаашаһыень би мэдэнэгүйлби, – гэжэ Мария харюусаба. 14Тиигэжэ хэлээд, гэдэргээ эрьежэ харахадань, урдань Иисус зогсожо байба. Теэд Мария тэрэниие танибагүй. 15– Эхэнэр аа, ши юундэ уйлажа байнабши? Хэниие бэдэрнэбши? – гэбэ Иисус. Энэнь саад таригша байна гэжэ һанаад, Мария тэрээндэ: – Эзэмни аа, хэрбээ тэрэнэй шарилые ши абаашаа һаа, хаана орхёобши – хэлыш, би тэрэнииень абаашахамни, – гэбэ. 16– Мария! – гэбэ Иисус. Мария гэдэргээ эрьен хараад: – Раббуни! – гэжэ еврей хэлэн дээрэ хашхараад абаба (энэнь «багша» гэһэн удхатай үгэ). 17– Намайе бү бари! – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. – Би Эсэгэдээ үшѳѳ бусаагүй байнаб. Минии аха дүүнэртэ ошоод, «Би ѳѳрынгѳѳ, мүн таанарай Эсэгэдэ, ѳѳрынгѳѳ, мүн таанарай Бурханда бусанаб», – гэжэ хэлэ. 18Магдалай Мария шабинартань ерээд: – Би Дээдын Эзэниие харааб! – гэбэ. Тиигээд Иисусай хэлэһэн үгэнүүдые тэдэндэ дамжуулан дуулгаба. 19Тэрэл үдэрэйнгѳѳ үдэшэ, ондоогоор хэлэхэдэ, гарагай нэгэнэй үдэшэ шабинарынь суглараад, еврейнүүдэй ахамадуудһаа айжа, үүдээ шэбхэдээд һууба. Тэрэ үедэнь Иисус орожо, тэдэнэй дунда зогсоод: – Амгалан тайбаниие таанадта айладханаб! – гэбэ. 20Тиигээд тэдээндээ гараа, һүбээгээ харуулба. Шабинарынь Дээдын Эзэнээ хараад, ехэ баярлаба. 21– Таанарта амгалан тайбан! – гэжэ Иисус дабтан мэндэшэлбэ. – Намайе Эсэгэмни эльгээгээ, баһа бишье таанараа эльгээнэб. 22Тиигэжэ хэлэмсээрээ, Иисус тэдэн тээшээ үлеэгээд: – Нангин Һүлдые тогтоон абагты! 23Хэнэй нүгэлые хүлисэнэбта, тэрэнэй нүгэлынь хүлисэгдэхэ, хэнэйхииень хүлисэнэгүйбта, тэрэнэй нүгэлынь хүлисэгдэхэгүй, – гэжэ хэлэбэ. 24Иисусай ерэхэдэ, арбан хоёр шабиинь нэгэн Фома (далда нэрэнь – Эхир) тэдэнтэй байлсаагүй һэн. 25– Дээдын Эзэниие бидэ хараабди! – гэжэ Фомада бэшэ шабинарынь хэлэбэ. – Тэрэнэй гарта хадааһаар хадаһанай шарха хараадүйдѳѳ, тэрэ шарха руунь хургаяа хэжэ үзѳѳдүйдѳѳ, һүбээгэйнь шархые гараараа барижа үзѳѳдүйдѳѳ, би этигэхэгүйб! – гэжэ Фома харюусаба. 26Долоо хоноод, Иисусай шабинарынь дахин сугларба, мүнѳѳ тэдэнтэй хамта Фомашье байлсаа. Үүдэнь хаалтатай байгаа. Иисус орожо ерээд, тэдэнэй урда зогсон: – Таанарта амгалан тайбан! – гэбэ. 27Удаань Фомада хандажа: – Хургаяа үгэ! Энэ минии гарые барижа үзэ. Гараа һарбайгаад, һүбээгэйм шарха руу хэ! Юумэндэ һэжэг түрэхэеэ боли, этигэжэ яба! – гэбэ. 28– Дээдын Эзэмни, Бурхамни! – гэжэ Фома хашхараад абаба. 29– Ши намайе харахадаал этигэбэш. Теэд намайе хараагүй аад, этигэһэн хүнүүд жаргалтай! – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 30Мүн баһа ондоошье Иисусай бүтээһэн олон тоото гайхамшаг дүлгэ тэмдэгүүдые тэрэнэй шабинарынь хараһан байна. Энээн тухай энэ ном соо бэшэгдэбэгүй. 31Теэд Иисус болбол Бурханай табисуурта, Бурханай Хүбүүн гэжэ таанарай этигэхын түлѳѳ, Иисуста этигэдэгэйнгээ ашаар амиды ябахынтнай түлѳѳ энэ бүхы юумэн бэшэгдэбэ гээшэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\