Иоанн 21

1Энээнэй удаа Тибериада нуурай хажууда байһан шабинартаа Иисус дахин ѳѳрыгѳѳ үзүүлбэ. Энэ ушар иигээд болоһон байна. 2Симон Петр, Эхир гэжэ ара нэрэтэй Фома, Галилейн Канаһаа гарбалтай Натанаил, Зэбэдэйн хүбүүд, Иисусай ондоо хоёр шабинар бултадаа сугларба. 3– Би загаһа барихаяа ошохомни, – гэжэ Симон Петр тэдэндэ хэлээ. – Бидэшье шамтай ошолсохомнай, – гэжэ бэшэниинь хэлэбэ. Тэдэнэр онгосодо һуугаад, нуураар тамарба, теэд тэрэ һүни нэгэшье загаһа барибагүй. 4Үүр сайжа эхилхэдэ Иисус нуурай эрьедэ зогсожо байба. Теэд шабинарынь Иисусые танибагүй. 5– Хүбүүд, загаһа бариба гүт? – гэжэ Иисус тэдэнһээ асууба. – Баряагүйбди, – гэжэ тэдэнь харюусаба. 6– Губшуураа онгосынгоо баруун тээнь хаягты, тиигээ һаа, барихат, – гэбэ Иисус. Тэдэнь гүльмэеэ хаяба, тиихэдэнь гүльмэ соонь татажа гаргахын аргагүй олон загаһа орошоод байба. 7– Энэ Дээдын Эзэн байна! – гэжэ Иисусай дуратай шабинь Петрто хэлэбэ. Энэ Дээдын Эзэн байна гэжэ дуулахадаа, Симон Петр гадар хубсаһаа үмдѳѳд, уһа руу һүрэбэ. Энээнэй түрүүн Симон Петр загаһа барихаяа гадар хубсаһаа тайлаад байгаа. 8Нүгѳѳдэ шабинарынь загаһатай гүльмэеэ хойноһоо шэрээд, онгосоороо эрье тээшэ тамарба. Нуурайнь эрье холо бэшэ һэн – зуугаад тухай метртэ байгаа. 9Уһанай эрьедэ гарахадаа, носожо байһан улаан сог, дээрэнь загаһа, хажуудань хилээмэ байхые шабинарынь хараба. 10– Мүнѳѳ бариһан загаһанһаа үшѳѳ нэгэ хэдые асарагты, – гэжэ Иисус тэдэндэ хэлэбэ. 11Симон Петр уһанай эрьедэ гараад, гүльмэеэ татажа гаргаба, тэндэнь зуун табин гурбан томо гэгшын загаһа дүүрэн ороод байба. Тиимэ олон загаһа ороод байбашье, гүльмэнь таһарбагүй. 12– Үглѳѳнэй хоол барихаяа һуугты, – гэбэ Иисус. Ши хэн гээшэбши гэжэ тэрээнһээ асуухаяа шабинарай хэнииньшье зүрхэлбэгүй. Энэмнай Дээдын Эзэн байна гэжэ тэдэнь мэдээ ха юм. 13Иисус хажуудань ерэжэ, хилээмэ абаад, тэдэндээ хубааба, мүн загаһа хубаажа үгэбэ. 14Амидырһанайнгаа һүүлдэ шабинартаа Иисусай гурбадахияа ѳѳрыгѳѳ үзүүлхэдэнь, тиимэ ушар болоо һэн. 15Тэдэнэй эдеэлһэн хойно Иисус Симон Петрто хандан: – Иоаннай хүбүүн Симон, ши намда эдэнһээ бүри ехээр дуратай гүш? – гэжэ асууба. – Тиимэ даа, Дээдын Эзэн, шамда минии дуратайе ши мэдэнэ ха юмши, – гэжэ Петр харюусаба. – Минии хурьгадые харууһалжа бай, – гэбэ Иисус. 16Тэрээнһээ хоёрдохиёо: – Иоаннай хүбүүн Симон, ши намда дуратай гүш? – гэжэ һураба. – Тиимэ даа, Дээдын Эзэн, шамда минии дуратайе ши мэдэнэ ха юмши, – гэжэ Петр харюусаба. – Минии хонидые харууһалжа бай. 17Иисус тэрээнһээ гурбадахияа: – Иоаннай хүбүүн Симон, ши намда дуратай гүш? – гэжэ һураба. Намда дуратай гүш гэжэ Иисусай гурбадахияа һурахадань, Петрой досоо уйдхартай байба. – Дээдын Эзэн, ши бултыень мэдэжэ байналши. Шамда минии дуратайе ши мэдэнэ ха юмши, – гэжэ Иисуста Петр харюусаба. Иисус тэрээндэ: – Минии хонидые харууһалжа бай. 18Шамда үнэн зүбые хэлэнэб: залуу ябахадаа бүһэеэ ши ѳѳрѳѳ бүһэлѳѳд, дуратай тээшээ ошодог байгааш. Харин үтэлхэдэшни гарыешни уяад, шинии ошохо дурагүй байһан газарта шамайе хүтэлѳѳд абаашаха, – гэжэ хэлэбэ. 19Иигээд хэлэхэдээ, Петр ямар үхэлѳѳр үхэжэ Бурханиие алдаршуулхаб гэжэ Иисус ойлгуулһан байгаа. Тиигээд: – Минии хойноһоо дахаад яба! – гэжэ Петрто хэлэбэ. 20Петрой гэдэргээ эрьеэд харахадань, Иисусай дуратай шаби Петрой арада ябаба. Һүүлшын үдэшэ хоол барижа байха үедэ эгээл тэрэ шабинь Иисусай сээжэдэ толгойгоо налаад һуужа байһанаа: «Дээдын Эзэн аа! Шамайе хэн барижа үгэхэеэ байнаб?» – гэжэ һураа бэлэй. 21Петр тэрэ шабииень хараад, Иисусһаа: – Дээдын Эзэн аа, энэмнай яахань гээшэб? – гэжэ һураба. 22– Һѳѳргѳѳ бусажа ерэтэрни энэ шабиингаа амиды байхые хүсѳѳшье һаамни, шамда ямар хэрэг байнаб? Ши минии хойноһоо дахаад яба! – гэжэ Иисус хэлэбэ. 23Тиимэл ушарһаа тэрэ шабинь үхэхэгүй гэһэн һураг бэшэнүүдэйнь дунда тараба. Теэд үхэхэгүй гэжэ Иисус хэлээгүй, харин: «Һѳѳргѳѳ бусажа ерэтэрни энэ шабиингаа амиды байхые минии хүсѳѳшье һаамни, шамда ямар хэрэг байнаб?» – гэжэ хэлээ һэн. 24Тэрэл шабинь энээн тухай хѳѳрэһэн, эдэ бүгэдые бэшэһэн байна. Тэрэ шабиинь энэ гэршэ баримта үнэн зүб юм гэжэ бидэ мэдэнэбди. 25Иисус үшѳѳшье олон хэрэгүүдые бүтээһэн байна. Хэрбээ эдэ бүгэдыень тодорхойгоор бэшээ һаа, тиимэ олон номууд бүхы дэлхэйдэшье багтахагүй һэн гэжэ һананаб.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\