Иоанн 4

1Иисус Иоаннһаашье олон шабинартай боложо, Иоаннһаашье олон хүнүүдые уһаар арюудхана гэжэ фарисейнүүд дуулаба. (Үнэхѳѳрѳѳ Иисус ѳѳрѳѳ хэнииешье уһаар арюудхадаггүй, харин тэрэнэй шабинарынь арюудхадаг байгаа.) Иисус энээниие мэдээд, Иудейһээ гаража, һѳѳргѳѳ Галилейдэ ошобо. 4Тэрэнэй харгы Самариин газар дайдаар ошоһон байна. 5Тиин Сихар гэжэ нэрэтэй самаряан хотодо Иисус хүрэжэ ерэбэ. Тэрэ хотонь Иосиф гэжэ хүбүүндээ Яковай үгэһэн хубита газарһаа холо бэшэ оршодог һэн. 6Тэндэнь Яковай худаг байдаг һэн ха. Иисус харгыдаа эсээд, тэрэ худагай хажууда ерэжэ, амархаяа һууба. Тиихэдэ хахад үдэр боложо байгаа. 7Худагһаа уһа удхахаяа самаряан эхэнэр ерэбэ. – Намда уһа уулгажа хайрлыт, – гэжэ Иисус тэрэ эхэнэртэ хандаба. 8(Тэрэ үедэ Иисусай шабинар эдихэ юумэ худалдажа абахаяа хото ошоһон байгаа.) 9– Иихэдээ хайшаа юм гээшэб? Ши еврей хүн аад, самаряан эхэнэрһээ уһа эринэ гүш? – гэжэ тэрэнь Иисуста гайхан хэлэбэ. (Ушарынь гэхэдэ, еврейнүүд самаряануудтай нэгэ амһартаһаа юумэ уудаг эдидэггүй һэн.) 10– Бурханай юу үршѳѳдэгые, шамһаа уһа эриһэн хүнэй хэн байһые мэдэжэ байгаа һаа, ши ѳѳрѳѳ тэрэниие гуйха бэлэйш, тиихэдэшни тэрэ хүн шамда амидаралта уһа үгэхэ һэн, – гэжэ Иисус харюусаба. 11– Эзэмни аа, энэ худаг гүнзэгыл, харин ши уһа удхаха хүнэггүйлши. Тиигээд амидаралта уһа хаанаһаа олохобши? 12Манай үбгэ эсэгэ Яковай манда орхиһон энэ худагһаа тэрэ ѳѳрѳѳшье, тэрэнэй хүбүүдыньшье, мал адууһанииньшье уудаг һэн лэ. Ши Яковһаа дээгүүр хүн гүш? 13– Энэ уһа ууһан хүн дахин ундаа хүрэхэ. 14Харин минии үгэхэ уһа ууһан хүн хэзээдэшье ундаа хүрэхэгүй юм. Минии үгэхэ уһан тэрэ хүнэй досоо булаг болон дэлгэржэ, мүнхын амидарал олгохо юм. 15– Эзэмни аа, намда тиимэ уһа үгыш даа, тиигээ һаашни, би ундаа хүрэхэеэ болижо, иишэ уһанда ерэхэеэ болихолби. 16– Ошожо, үбгэеэ наашань дуудаад ерэ, – гэжэ Иисус хэлэбэ. 17– Би нүхэргүйб, – гэжэ тэрэ эхэнэр харюусаба. – Нүхэргүйб гэжэ ши зүб хэлээш. 18Ши таба дахин хадамда гарааш, мүнѳѳ шамтай һуугша хүн үбгэншни бэшэ. Ши үнэн зүбѳѳ хэлээш, – гэбэ Иисус. 19Тиихэдэнь эхэнэр хүниинь: – Эзэмни аа, шинии лүндэншэ байһые би ойлгожо байнаб, – гэжэ Иисуста хэлэбэ. – 20Манай үбгэ эсэгэнэр энэ хада дээрэ гаража Бурханда мүргэдэг һэн, тиихэдэ таанар гансал Иерусалимда Бурханда мүргэхэ газар бии гэнэлта. 21– Эхэнэр аа, намда этигэлши: Эсэгэ Бурхандаа таанар энэ хада дээрэшье гаража, Иерусалимдашье ошожо мүргэхэгүй байха тиимэ саг ерэжэ байна. 22Хэндэ һүзэглэн мүргэдэгѳѳ таанар мэдэнэгүйт, харин бидэ хэндэ һүзэглэн мүргэжэ байдагаа мэдэнэбди: юртэмсэ дэлхэйн абаралга еврейнүүдһээ ерэхэ юм. 23Бурханай Һүлдын үнэн зүбэй һургаһан ёһоор Эсэгэ Бурханда үнэн зүбѳѳр һүгэдэн мүргэхэ саг ерэжэ байна, ерээдшье байна! Энэнь үнэн бодото һүгэдэлгэ мүн. Эсэгэ Бурхан ѳѳрыень иигэжэл хүндэлхые хүсэнэ. 24Бурхан болбол Һүлдэ мүн; тиин Бурханиие үнэн дээрээ хүндэлхэнь Бурханай Һүлдын үнэн зүбэй һургаһан ёһоор тэрээндэ һүгэдэн мүргэхэ болоно. 25– Бурханай табисуурта (ондоогоор хэлэбэл Христос) ерэхэ, тиигээд бүгэдые манда ойлгуулха гэжэ мэдэнэб, – гэжэ эхэнэр хэлэбэ. 26– Тэрэшни биб, шамтай мүнѳѳ хѳѳрэлдэжэ байнаб, – гэжэ Иисус харюусаба. 27Энэ үедэ тэрэнэй шабинар бусажа ерэбэ. Самаряан эхэнэртэй Иисусай хѳѳрэлдэжэ байхада ехээр гайхалдабашье, юундэ хѳѳрэлдэһэн тухайнь нэгэнииньшье асуубагүй. 28Тэрэ эхэнэрынь домбоёо хаяжа, хото хүрэжэ, хүнүүдтэ: 29– Наһаараа хэһэн бүхы юумэнүүд тухаймни намда хэлэжэ үгэһэн хүниие таанар ошожо харагты. Магад, тэрэ Бурханай табисуурта аалам? – гэжэ дуулгаба. 30Тэдэ хүнүүд городһоо гаража, Иисуста ошобо. 31Энэ үедэ шабинарынь: – Рабби аа, эдеэлэ! – гэжэ гуйба. 32– Эдихэ юумэн намда бии, тэрээн тухаймни таанад мэдэнэгүйт, – гэжэ Иисус харюусаба. 33– Магад, энээндэмнай хэн нэгэн эдихэ юумэ асараа гү даа? – гэжэ шабинарынь ѳѳһэд хоорондоо хѳѳрэлдэбэ. 34– Намайе эльгээһэн Бурханай хүсэл дурыень бэелүүлэн, намда даалгаһан ажал хэрэгыень түгэсхэхэ гээшэ – минии эдеэ хоол мүн, – гэжэ Иисус тэдэндээ хэлэбэ. – 35«Үшѳѳ дүрбэн һараһаа таряа хуряаха саг ерэхэ» гэжэ таанар хэлэдэг бэшэ гүт? Харин мүнѳѳ нюдѳѳ нээгээд, таряалангай газар тээшэ харагты даа: талха таряан эдеэшэжэ, хадаха хуряахаар бэлэн болоод, халюуран сайран байна лэ. 36Таряа хадагша ѳѳрынгѳѳ түлѳѳһэ абадаг, мүнхэ амидаралай тула ургаса хуряадаг юм, тиин таряа таригшашье, таряа хадагшашье адли баясадаг байна. 37«Нэгэниинь таридаг, нүгѳѳдэнь хададаг» гэһэн оньһон үгэ мүнѳѳ баталагдаба гээшэ. 38Таанарай урдань ажаллаагүй, бусадай хэһэн ажалай үрэ дүндэ хүртэхынтнай тула талха таряа хадахыетнай би эльгээнэб. 39«Тэрэ хүн наһаараа хэһэн бүхы юумэнүүд тухаймни намда хэлэжэ үгѳѳ» гэһэн эхэнэрэй ашаар энэ хотын олон тоото самаряан зон Иисуста этигэбэ. 40Самаряанууд Иисуста ерэжэ, манайда үлыт даа гэжэ гуйба. Тиихэдэнь Иисус тэдэнэйдэ хоёр үдэрѳѳр үлэбэ. 41Самаряануудтай хѳѳрэлдэхэдэнь, Иисуста бүри олон хүн этигэбэ. 42– Бидэ шинии хэлэһэнээр тухайлна бэшэбди, харин энэ хүнэй хэлэһые ѳѳһэдѳѳ шагнаад байхадаа, энэ хүн үнэхѳѳрѳѳл дэлхэйн зониие Абарагша байна гэжэ одоол мэдээбди, – гэжэ тэрэ эхэнэртэ самаряанууд хэлэбэд. 43Хоёр хоноод, Иисус тэндэһээ Галилей ошобо. 44«Лүндэншые түрэһэн нютагтань хүндэлдэггүй юм», – гэжэ Иисус ѳѳрѳѳ хэлээ һэн. 45Теэд Галилейдэ ерэхэдэнь, тэрэниие галилейнхин баяртайгаар угтаба: юундэб гэбэл, тэндэхин Иерусалимда болоһон найрта хабаадалсажа, тэндэ Иисусай бүтээһэн бүхы гайхамшаг хэрэгүүдые хараһан байгаа. 46Тиин Иисус Галилейн Канада дахин ерэбэ. Түрүүн энэ һуурида юрын уһа үзэмэй архи болгоо һэн. Капернаумда ажаһуудаг нэгэ түшэмэлэй хүбүүниинь ехээр үбдэжэ байгаа. 47Иисус Иудейһээ Галилейдэ бусаа гэжэ дуулаһаар тэрэ түшэмэл Иисуста хүрэжэ: «Капернаумда ерэжэ, үхэхэеэ байһан хүбүүем аргалыт даа», – гэжэ гуйба. 48– Гайхамшаг дүлгэ тэмдэгүүдые болон хэрэгүүдые үзѳѳ хараагүй һаа, хэнтнайшье этигэхэгүйл! – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаба. 49– Эзэмни! Хүбүүнэймни наһа барашоодүйдэ Капернаум ошоёл даа! – гэбэ түшэмэлынь. 50– Гэртээ хари, хүбүүншни амиды мэндэ ябаха, – гэбэ Иисус. Тиихэдэнь тэрэ хүн Иисусай хэлэһэн үгэнүүдтэ этигэжэ, харгы замдаа мордобо. 51Бүри харгыдаа ябахадань, түшэмэлые зарасанарынь угтажа, хүбүүншни элүүр мэндэ байна гэжэ дуулгаба. 52– Хүбүүнэймни бэень хэды сагта бараг болооб? – гэжэ тэрэ асууба. – Үсэгэлдэр, үдэрэй нэгэ сагта халууниинь буураа, – гэжэ тэдэ харюусаба. 53«Хүбүүншни амиды мэндэ ябаха», – гэжэ Иисусай хэлэһэн эгээл тэрэ сагта хүбүүмни һайн болоо гэжэ эсэгэнь ойлгоо. Тиигэжэ түшэмэл ѳѳрѳѳшье, тэрэнэй гэртэхиньшье Иисуста этигэбэ. 54Энэнь Иудейһээ Галилейдэ ерэхэдээ Иисусай харуулһан хоёрдохи гайхамшаг хэрэг мүн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\