Иоанн 5

1Удаань еврейнүүдэй һайндэр болобо. Иисус Иерусалим ошоо бэлэй. 2Еврей хэлээр Бетзата гэжэ нэрэтэй томо сѳѳрэм бии һэн, тэрэнь Иерусалимдахи Хониной хаалгын хажууда байгаа. Тэрэ сѳѳрэмэй хажууда табан һарабшанууд доро олон үбшэн зон хэбтээ. Тэдэнь һохор, дохолон, саа үбшэнтэн бэлэй. [Тэдэ хүнүүд уһанай салгидахые хүлеэжэ байгаа. 4Юундэб гэхэдэ, Бурханай Эльгээмэл заримдаа эндэ буужа, сѳѳрэмэй уһа салгидуулдаг байгаа, тиихэдэнь сѳѳрэмдэ түрүүн орожо абаһан хүнэй ямаршье үбшэн эдэгэшэдэг байгаа.] 5Гушан найман жэл соо үбдэжэ байһан нэгэ хүн тэдэнэй дунда бии һэн. 6Иисус тэрэ хүнэй хэбтэхые харахадаа, иимэ удаан үбдэжэ байһыень мэдээд: – Ши элүүр мэндэ болохоёо һанана гүш? – гэжэ асууба. 7Үбшэн хүниинь: – Эзэмни, уһанай салгидахада нэгэшье хүн намайе сѳѳрэмдэ шунгуулхагүйл. Уһанда орохоёо ошомсоорни, намһаа урда ондоо хүн орошонол, – гэжэ харюусаба. 8– Ши бодо, дэбдихэрээ абаад яба, – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 9Үбшэн хүниинь тэрэ дороо элүүр боложо, дэбдихэрээ абаад ябаба. Тиихэдэ субботын, еврейнүүдэй амаралтын үдэр һэн. 10Еврейнүүдэй ахамадууд аргалуулһан хүндэ хандан: – Мүнѳѳдэр суббото. Ши дэбдихэрээ абажа ябаха ёһогүйш! – гэбэд. 11– Намайе эдэгээһэн хүн «дэбдихэрээ абаад яба» гээ һэн, – гэжэ тэрэнь харюусаба. 12– «Дэбисхэрээ абаад яба» гээд шамда хэлэһэн хүн хэн гээшэб? – гэжэ тэдэнь һураба. 13Теэд аргалуулһан хүниинь тэрэниие мэдэхэгүй байгаа, юундэб гэбэл, Иисус тэндэ байһан олон зоной дундуур далда орожо ошоһон байгаа. 14Хожомынь Иисус тэрэ хүниие Бурхан Һүмэ соо олоод: – Зай, одоо ши элүүр мэндэ болобош. Саашадаа бүри муу юумэн болохогүйн тула ондоо нүгэл бү хэ, – гэбэ. 15Тиихэдэнь тэрэ хүн ахамадуудта һѳѳргѳѳ ошожо, намайе Иисус эдэгээгээ гэжэ дуулгаба. 16Иимэ юумэ субботодо хэһэнэйнь түлѳѳ еврейнүүдэй ахамадууд Иисусые мүрдэжэ захалба. 17Теэд Иисус тэдэндэ: – Минии Эсэгэ хододоо ажаллажа байдаг юм, бишье баһал ажалланаб, – гэжэ харюусаба. 18Тиихэдэнь еврейнүүдэй ахамадууд Иисусые алаха гэжэ бүри ехээр оролдобо: хорюултай байһан субботын үдэр ажаллахаһаа гадна, Бурханиие Эсэгэмни гэхэдээ, ѳѳрыгѳѳ Бурхантай зэргэсүүлбэ гэлдэбэ. 19Теэд Иисус тэдэндэ харюусаба: – Би таанарта үнэниие хэлэнэб: Хүбүүниинь ѳѳрынгѳѳ дураар юушье хэжэ шадахагүй. Эсэгэнь хайшан гээд хэнэб, тэрээнииень хараад лэ Хүбүүниинь хэдэг. Эсэгэнь юу хэнэб, тиимэл юумэ Хүбүүниинь хэдэг. 20Юундэб гэбэл, Эсэгэнь Хүбүүндээ дуратай байдаг дээрэһээ ѳѳрынгѳѳ хэдэг бүхы юумэ хүбүүндээ харуулдаг юм. Эсэгэнь тэрээндэ бүришье ехэ гайхамшаг дүлгэ тэмдэг харуулха байна, таанар бултадаа үшѳѳл гайхахат. 21Эсэгэнь үхэһэн хүнүүдые амидыруулдаг, тиин Хүбүүнииньшье дуратайл хүнүүдээ амидыруулдаг байна. 22Эсэгэнь хэнииешье шүүбэрилдэггүй. Эсэгыень хүндэлдэгтэл адляар Хүбүүень бултанай хүндэлжэ байхын тула зарга шүүбэри хэхэ бүхы эрхэеэ тэрэ Хүбүүндээ дамжуулан үгѳѳ. Хүбүүе хүндэлѳѳгүй һаа, тэрэниие эльгээһэн Эсэгыеньшье баһал хүндэлнэгүй гээшэ. 24Би таанарта үнэниие хэлэнэб: минии үгэ дуулаһан хүн, намайе эльгээгшэ Эсэгэдэ этигэдэг хүн хэтэ мүнхэдѳѳ амиды мэндэ ябаха. Тиимэ хүн гэмнүүлхэгүй – тиимэ хүн үхэлһѳѳ абарагдан, амидырба гээшэ. 25Би таанарта үнэниие хэлэнэб: Бурханай Хүбүүнэй хэлэһые наһа бараһан хүнүүдэй дуулаад, амидырха саг ерэжэ байна, мүнѳѳ ерээдшье байна. 26Эсэгэнь мүнхэдѳѳ амидаралгын шанартай юм, тиин Хүбүүгээшье тэрэнь иимэ шанартай болгоһон байна. 27Зарга шүүбэри хэхэ эрхэ засагые Эсэгэнь Хүбүүндээ үгѳѳ һэн, ушарынь гэбэл, Хүбүүниинь Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн мүн. 28Таанар энээндэ бү гайхаарайт. Юундэб гэбэл, үхэһэн хүнүүд бултадаа дахин амидыраад, Хүбүүнэй дууень дуулажа, 29үхээриингээ газарһаа гараха – һайн юумэ хэһэн хүнүүд амиды мэндэ ябаха, муу юумэ хэһэн хүнүүд гэмнүүлхэ. 30Би ѳѳрынгѳѳ дура зоргоор юушье хэжэ шадахагүйб. Эсэгынгээл хэлээшээр шүүбэрилнэб, тиин минии зарга шүүбэри – үнэн зүб юм, ушарынь гэбэл, би ѳѳрынгѳѳ дураар юумэ хэнэ бэшэб, харин намайе эльгээгшэ Эсэгын дура хүсэлѳѳр болоноб. 31Хэрбээ ѳѳр тухайгаа ѳѳрѳѳ хэлээ һаамни, минии гэршэнүүд үнэн зүб бэшэ байха һэн. 32Зүгѳѳр намайе гэршэлдэг нэгэ гэршэ бии юм. Нам тухай тэрэнэй гэршэлэн хэлэдэг бүхы үгэнүүд үнэн зүб юм гэжэ би мэдэнэб. 33Таанар ѳѳһэдынгѳѳ хүнүүдые Иоаннда эльгээгээ һэнта, тиин тэрэ хүн үнэн зүб гэршэ баримта үгѳѳ һэн. 34Теэд хүнүүдые ѳѳрынгѳѳ гэршэ болгохо гэжэ оролдоһоноймни хэрэг намда үгы, харин таанарайл абарагдахын түлѳѳ тэдэниие гэршэ болгон баринаб. 35Иоанн болбол ялагар һаруул дэн мэтэ байгаа. Тэрэнэй гэрэл туяагай хажууда таанар ойр зуура баясаха хүсэлэнтэй байгаат. 36Харин Иоаннайхиһаашье ехэ нам тухай гэршэ бии юм. Эсэгэһээмни үгтэһэн гайхамшаг хэрэгүүдые бүтээһэмни намайе Эсэгэмни эльгээгээ юм гэжэ гэршэлнэ! 37Намайе эльгээһэн Эсэгэ тиигэжэ нам тухай ѳѳрѳѳ гэршэлнэ гээшэ. Эсэгымни үгэ хэлэхые таанар хэзээдэшье дуулаа шагнаагүйт, ѳѳрыень таанар хэзээдэшье хаража үзѳѳгүйт. 38Тэрэнэй хэлэһэн үгые таанар зүрхэ сэдьхэлдээ хадуужа ябанагүйт, юундэб гэбэл, тэрэнэй эльгээһэн нэгэндэ таанар этигэнэгүйт. 39Мүнхын амидарал олохобди гэжэ этигэн, таанар Нангин Бэшэгые оролдосотойгоор шудалнат. Теэд Нангин Бэшэгтэшье нам тухай гэршэлэн хэлэгдэнэ! 40Тиибэшье намда ерэжэ, мүнхын амидаралда хүртэхэ дурагүй байналта. 41Хүнүүдэй магтаал намда хэрэггүй. 42Би таанарые һайса мэдэжэ байнаб: таанар Бурханда дуратай бэшэт! 43Би ѳѳрынгѳѳ Эсэгын дура хүсэлѳѳр ерээб – теэд таанар намайе хүлеэжэ абанагүйт. Харин нэрэ хүндэдэ дуратай ондоо хүнэй ѳѳрынгѳѳ хүсэлѳѳр ерэхэдэнь, таанар тэрэниие хүлеэн абахат! 44Таанар бэе бэедээ магтуулхаяа ехээр хүсэнэт, харин Бурханай магтаалда хүртэхэ гэжэ оролдоногүйт! Таанартал адли хүнүүд намда этигэхэ аал? 45Эсэгынгээ урда таанарые зэмэлхэеэ ерээ гэжэ намайе бү һанагты. Таанарые Моисей зэмэлхэ, харин таанар Моисейдэ найдадаг ха юмта. 46Хэрбээ таанар Моисейн үгэдэ үнэншѳѳ һаа, миниишье үгэдэ үнэншэхэ ёһотой байгаалта, юундэб гэбэл, нам тухай Моисей бэшээ юм. 47Теэд Моисейн бэшэһэн үгэнүүдтэ үнэншѳѳгүй аад, таанар минии хэлэһэн үгэдэ этигэхэ аалта?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\