Иоанн 6

1Энээнэй һүүлдэ Иисус Галилейн гэхэ гү, али Тибериадай нуурай нүгѳѳ эрьедэ гараба. 2Хойноһоонь олон зон дахалдаба, юундэб гэхэдэ, үбшэн хүнүүдые гайхамшаг аргаар Иисусай эмнэн эдэгээхые үзэһэн хараһан байна бшуу. 3Иисус шабинартаяа хамта хада дээрэ гаража һууба. 4Еврейнүүдэй Паасхын һайндэр болохонь ойртожо байгаа. 5Иисус урдаһаань олон зоной ерэжэ ябахые хараад, Филипптэ хандан: – Эдэ зониие эдеэлүүлхэ хилээмэ хаанаһаа худалдажа абахамнай гээшэб? – гэжэ хэлэбэ. 6Иисус юу хэхэеэ мэдэжэ байгаад, Филиппые туршан тиигэжэ хэлээ бшуу. 7– Хоёр зуун динари мүнгѳѳр хилээмэ худалдажа абаад, зүһэм зүһэмѳѳршье хубаагаа һаа, бултанда хүртэхэгүйл, – гэжэ Филипп харюусаба. 8Шабинарайнь нэгэн, Симон Петрой дүү Андрей: 9– Эндэ байһан нэгэ хүбүүндэ таба монсогор ешмээн хилээмэн, хатааһан хоёр загаһа бии. Теэд иимэ олон хүн зондо энэнь яажа хүртэхэб даа? – гэжэ хэлэбэ. 10– Хүн зониие һуулгагты, – гэжэ Иисус захирба. Тэрэ газартань үдхэн ногоон ургажа байгаа. Тэндэнь табан мянга шахуу ганса эрэшүүл һуубад. 11Иисус хилээмыень абаад, Бурханда баясхалан хүргэн, тэндэ һуугшадта хубаан үгэбэ. Мүн загаһыень баһал хүн бүхэндэ дураарнь хубаажа үгэбэ. 12Хүнүүдэй эдеэлжэ садахадань, Иисус: – Үлѳѳшэ хилээмэеэ бултыень суглуулагты, юушье бү орхигты, – гэжэ шабинартаа хэлэбэ. 13Таба монсогор ешмээн хилээмэнһээнь үлэһэн зүһэмүүдые арбан хоёр түрсүүг дүүрэтэр шабинарынь суглуулба. 14Иисусай хэһэн иимэ гайхамшаг хэрэгүүдые хараад: – Энэмнай газар дэлхэйн зондо заларжа ерэхэ ушартай байһан ёһоороол тэрэ лүндэншэ юм байна! – гэжэ хүнүүд хэлсэбэ. 15Эдэ хүнүүд намайе барижа, баалалтаар хаан болгожо табихаяа байна гэжэ ойлгоод, Иисус гансаараа дахин хада дээрэ гараба. 16Үдэшэ болоходо Иисусай шабинарынь нуурай эрьедэ ошобо. 17Тиин онгосодо һуугаад, нуурай нүгѳѳ бэедэ оршодог Капернаум хото тамаран ошобо. Харанхы болобошье, Иисус үшѳѳ ерээдүй байгаа. 18Тэрэ үедэ шанга һалхин боложо, нуур ехээр долгилбо. 19Нуурай эрьеһээ таба-зургаан модо газарта онгосоороо тамаржа ошоод, шабинарынь Иисусайнгаа нуурай уһан дээгүүр алхалан, онгосодонь дүтэлжэ ябахые хараба. Тэдэн ехээр айжа мэгдэбэ. 20– Энэ би байнаб, бү айгты! – гэбэ Иисус. 21Шабинарынь Иисусые онгосодоо һуулгаха һанаатай байба, теэд онгосонь тэрэ дороо зориһон эрьедээ хүрэжэ ерэшэбэ. 22Нүгѳѳдэ үдэрынь нуурай саана үлэһэн хүнүүд үсэгэлдэр тэндэнь гансахан лэ онгосо байгаа бэлэй гэжэ һанаба. Теэд Иисус һурагшадтайгаа хамта тэрэ онгосодо һуугаагүй, харин һурагшадынь амяараа тамаран ошоо һэн гэжэ тэдэ зон баһал мэдэжэ байгаа. 23Тиихэдэ Тибериадаһаа хүн зон хэдэн онгосонуудта һуугаад, Дээдын Эзэнэй Бурханда баясхалан хүргэһэнэй һүүлдэ олошоруулагдаһан хилээмэ зоной эдиһэн газарта тамаран ерэбэ. 24Теэд тэндэнь Иисусшье, шабинарыньшье байбагүй, тиимэһээ тэндэ байһан зон онгосонуудта һуугаад, Иисусые бэдэржэ, Капернаум руу тамаран ошобо. 25Нуурай нүгѳѳ эрьедэ тэдэнэр тамаран ерэжэ, Иисусые олоод: – Багша аа, ши хэзээ иишэ ерэшэһэн байбаш? – гэжэ асууба. 26Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаба: – Таанар гайхамшаг дүлгэ тэмдэгүүдые үзэһэн хараһанһаа бэшэ, харин хилээмэ эдижэ садаһан дээрэһээл намайе бэдэрнэт гэжэ таанадта үнэн зүбые хэлэнэб. 27Теэд таанар саг зуурын эдеэндэ һаналаа бү табигты, харин мүнхын амидарал олгодог эдеэндэ һаналаа табигты. Тиимэ амидаралые таанарта Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн үгэхэ, юундэб гэбэл, Бурхан Эсэгэмнай тэрээндэ эрхэ засагаа үршѳѳгѳѳ юм. 28– Бурханай заабари бэелүүлхын тула бидэ юу хэхэ ёһотой гээшэбди? – гэжэ тэдэнь асууба. 29– Бурханай эльгээһэн хүндэ таанар этигэгты, тиихэдээл Бурханай хэрэгые бүтээһэн болохот, – гэжэ Иисус харюусаба. 30– Теэд ямар дүлгэ тэмдэгыешни хараад, бидэ шамда этигэхэ болонобди? Ши юу хэхэбши? – гэжэ тэдэ асууба. – 31Манай үбгэ эсэгэнэр сүл губида ябахадаа, ман эдидэг байгаа. «Тэнгэриһээ тэдэндэ хилээмэн үгтэһэн юм», – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшэгдэнхэй. 32Тиихэдэнь Иисус: – Би таанарта үнэн зүбые хэлэнэб: Бурханай хилээмэ таанарта Моисей үгѳѳгүй, тиимэ ёһотой хилээмэ минии Эсэгэ Бурхан таанарта үгэдэг юм. 33Юундэб гэбэл, Бурханай хилээмэн хадаа Тэнгэриһээ буужа ерээд, энэ дэлхэйн зондо ажамидарал үгэгшэ мүн, – гэжэ харюусаба. 34– Эзэн аа, бидэндэ тиимэ хилээмэ хододоо үгэжэ байгыш! – гэжэ тэдэнь хэлэбэ. 35– Би ѳѳрѳѳ ажамидаралай хилээмэн гээшэб. Намда ерэдэг хүн хэзээдэшье үлэн хооһон байхагүй, намда этигэдэг хүн хэзээдэшье ундаа хүрэхэгүй. 36Теэд энээниие ѳѳһэдѳѳ үзэһэн хараһаншье һаа, этигэнэгүйт гэжэ таанарта хэлээ һэм. 37Минии Эсэгын намда үгэһэн хүн бүхэн намда ерэхэ. Тиин намда ерэһэн хүниие би намнажа үлдэхэгүйб. 38Юундэб гэхэдэ, ѳѳрынгѳѳ дураар юумэ хэхэеэ би тэнгэриһээ буужа ерээ бэшэб, харин намайе эльгээһэн Эсэгын дура хүсэлые бэелүүлхэеэ ерээб. 39Тиин намайе эльгээһэн Эсэгын дура хүсэлынь иимэ юм: тэрэнэй намда үгэһэн хүнүүдэй нэгыеньшье хосороонгүйгѳѳр, һүүлшын Үдэртэ бүгэдые амидыруулха гээшэ. 40Юундэб гэбэл, минии Эсэгын дура хүсэлынь иимэ юм: Бурханай Хүбүүе харадаг үзэдэг, тэрээндэ этигэдэг хүн бүхэн мүнхэ наһатай болохо. Тиин һүүлшын Үдэр би тэдэниие амидыруулхаб. 41«Би тэнгэриһээ буужа ерэһэн хилээмэн гээшэб», – гэжэ Иисусай хэлэхэдэнь, тэндэ сугларагшадай дунда гэмэрэлдээн болобо. 42– Энэмнай Иосифой хүбүүн Иисус ха юм? Тиимэ бэшэ аал? Бидэ тэрэнэй эсэгыеньшье, эхыеньшье мэдэхэбди. Теэд «Би тэнгэриһээ буужа ерээб», – гэжэ энэ юундэ хэлэжэ байнаб? – гэлдэбэ тэдэнь. 43– Таанар бү гэмэрэлдэгты. 44Минии Эсэгэмни хэниие намда ерүүлнэб, тэрэл хүн намда ерэжэ шадаха. Иимэ хүниие һүүлшын Үдэртэ би амидыруулхаб. 45«Бүхы хүнүүдые Бурхан һургаха», – гэжэ лүндэншэд бэшэһэн байна. Эсэгын үгэ дуулажа, тэрэнэй һургаал ойлгожо абаһан хүн намда ерэхэ. 46Теэд Эсэгые хэншье хараагүй юм. Тэрэниие Бурханһаа ерэгшэл гансаараа хараа юм. 47Таанарта үнэн зүбые хэлэнэб: намда этигэдэг хүн мүнхэ наһанда хүртѳѳд байна. 48Би ажамидаралай хилээмэн гээшэб. 49Таанарай үбгэ эсэгэнэр сүл губида ябахадаа, ман эдибэшье, үхэһэн байна. 50Харин тэнгэриһээ буужа ерэһэн хилээмэһээ эдиһэн хүн хэзээдэшье үхэдэггүй. 51Би тэнгэриһээ буужа ерэһэн амиды хилээмэн гээшэб. Энэ хилээмые эдиһэн хүн мүнхэ наһатай болохо. Тэрэ хүндэ минии үгэхэ хилээмэн хадаа минии бэемни гээшэ, тиин энэ бэеэ бүхы дэлхэйн ажамидаралай түлѳѳ би үгэнэб. 52Тиихэдэнь еврейнүүдэй хоорондо гани халуун арсалдаан болобо: – Энэ хүн хайшан гээд ѳѳрынгѳѳ бэеые манда эдюулхэнь гээшэб?! 53Иисус харюусаба: – Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэйл бэе эдидэг һаа, тэрэнэйл шуһа уудаг һаа, амидаралгын шанартай байхат гэжэ таанарта үнэн зүбые хэлэнэб. 54Минии бэе эдидэг, минии шуһа уудаг хүн мүнхэ наһатай болобо гээшэ – тиин тэрэ хүниие би һүүлшын Үдэртэ амидыруулхаб. 55Минии бэе хадаа ёһотой эдеэн гээшэ, минии шуһа хадаа ёһотой унда гээшэ. 56Минии бэе эдидэг хүн, минии шуһа уудаг хүн минии досоомни байна, би баһал тэрэнэй досоонь байнаб. 57Намайе эльгээһэн Эсэгэмни мүнхэдѳѳ амидаралгын шанартай юм. Тэрэ минии амидаралай эхин болоно. Энээндэл адли, би намайе эдидэг хүнэй амидаралай эхин байхаб. 58Тэнгэриһээ бууһан хилээмэн – энэ байна. Үбгэ эсэгэнэрэйтнай эдеэд үхэһэн хилээмэн иимэ бэшэ һэн. Харин энэ хилээмэ эдидэг хүн мүнхэ наһатай байна. 59Капернаумай мүргэлэй гэр соо һургаалаа номноходоо, Иисус тиигэжэ хэлэдэг һэн. 60Эдэ үгэнүүдые шагнаһан олон шабинарынь: – Энэнь жэгтэй һонин һургаал байнал! Шагнахыншье аргагүйл! – гэлсэбэ. 61Тэрэнэй үгэнүүд шабинарайнь дура гутааба гэжэ мэдээд, Иисус тэдэндээ иигэжэ хэлэбэ: – Эдэ үгэнүүдни таанад соо һэжэг түрүүлнэ гү? 62Теэд Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй түрүүшээр байһан орондоо дэгдэн бусахые харахадаа, юун гэхэбта? 63Ажамидарал гансал Һүлдэһѳѳ эхи абадаг, харин хүнэй бэе эндэ юушье хэжэ шадахагүй. Таанадта минии хэлэһэн үгэнүүд хадаа Һүлдэ, Ажамидарал гээшэ. 64Теэд заримантнай намда этигэнэгүйл. Хэн тэрээндэ этигэнэгүйб, хэн тэрээниие барижа үгэхэб гэжэ Иисус анханһаа мэдээд байгаа. 65Иисус саашань үргэлжэлүүлэн хэлэбэ: – Эсэгымни үршѳѳлгүйгѳѳр хэншье намда ерэжэ шадахагүй байна гэжэ би таанадта хэлээ һэнби. 66Энээнһээ хойшо Иисусай олон шабинарынь тэрэниие орхёод, саашадаа тэрээнтэй ябалсаагүй. 67Ѳѳрынгѳѳ арбан хоёр шабиһаа Иисус һураба: – Магад, таанаршье намайе орхихо һанаатай бэшэ гүт? 68– Дээдын Эзэн аа, бидэ ондоо хэндэ ошохомнай гээшэб? Шамдал мүнхэ наһа олгодог үгэнүүд байна ха юм. 69Ши Бурханай Нангин Хүбүүнши гэжэ бидэ этигэнэбди, мэдэжэ байнабди, – гэжэ Симон Петр харюусаба. 70– Би ѳѳрѳѳл Арбан хоёр таанадые шэлэжэ абаа бэшэ һэн гүб! Теэд таанадай нэгэн шолмос байна! – гэжэ Иисус харюусаба. 71Иигэжэ Симон Искариодой хүбүүн Иуда тухай Иисус хэлэһэн байна. Тэрэ Арбан хоёрой нэгэниинь байһан аад, һүүлээрнь Иисусые барижа үгэхэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\