Иоанн 7

1Удаань Иисус Галилейгээр ябаба. Иудейдэ ошохогүй гэжэ тэрэ шиидэбэ, юундэб гэхэдэ, Иудейн ахамадууд тэрэниие алаха һанаатай байгаа. 2Еврейнүүдэй Отог урса табилгын һайндэр гэжэ найр болохоёо байба. 3Аха дүүнэрынь Иисуста хэлэбэ: – Ши эндэһээ гараад, Иудей ошо! Шинии бүтээдэг гайхамшаг хэрэгүүдые тэндэ ажаһуудаг һурагшадшни хараг лэ. 4Ѳѳрынгѳѳ үйлэ хэрэгые нюусаар хэдэг хүн алдар сууда гарахагүй бшуу. Харин шинии тиимэ гайхамшаг үйлэ хэрэгүүд тухайшни бүхы дэлхэйн зон мэдэг лэ! 5Иисусай аха дүүнэрыньшье тэрээндээ этигэдэггүй байгаа бшуу. 6Иисус аха дүүнэртээ иигэжэ харюусаба: – Минии саг үшѳѳл ерээдүй байна. Таанарта ямаршье саг таараха ха юм. 7Дэлхэйн хүнүүд таанарта дурагүйлхэхэгүй, харин намда тэдэ дурагүйлхэдэг, тэдэ хүнүүдэй үйлэ хэрэгэйнь ёро муутай байһые би гэршэлэн харуулна ха юмбиб. 8Таанар һайндэртээ ошогты. Би тэрэ найрта ошохогүйб, минии саг үшѳѳ ерээдүй байна. 9Иисус тиигэжэ хэлээд, Галилейдээ үлэбэ. 10Аха дүүнэрэйнгээ тэрэ һайндэртэ ябаһанай хойно Иисус баһа тиишээ бэеэ мэдүүлэнгүй ошобо. 11Еврейнүүдэй ахамадууд найрай үедэ Иисусые бэдэрбэ. Тэрэ хүн хаана байнаб гэжэ тэдэнэр һурагшалба. 12Иисус тухай ехэ арсалдаан улад зоной дунда болоо. Зарим нэгэниинь: «Энэ һайн хүн юм», – гэлдэбэ. Нүгѳѳ зариманиинь: «Үгы, энэ хүн улад зониие мэхэлнэ», – гэжэ буруушааба. 13Теэд засагаархидһаа айжа, Иисус тухай сэхэ руунь хэншье хэлээгүй. 14Һайндэрэй хахад сагынь үнгэршэхэдэ Иисус Бурхан Һүмэ соо бии боложо, һургаалаа номнобо. 15Еврейнүүдэй ахамадууд гайхалсан: – Энэ хүн хаанашье һураагүй аад, иимэ ехэ юумэ хаанаһаа мэдэнэ гээшэб? – гэлсэбэ. 16Иисус харюусаба: – Энэ – минии бэшэ, харин намайе эльгээһэн Бурханай һургаал юм. 17Тэрэнэй дура хүсэл дүүргэхэ һанаатай хүн һаа, энэ Бурханай һургаал гээшэ гү, али би ѳѳрһѳѳн хэлэжэ байна гүб гэжэ мэдэдэг болохо. 18Ѳѳрһѳѳн хэлэһэн хүн ѳѳрыгѳѳ магтуулхаяа оролдоно, харин намайе эльгээһэн Бурханиие алдаршуулхаяа оролдогшо үнэн зүбые хэлэнэ, тэрэнэй зүрхэ сэдьхэлдэ худал юумэн байхагүй. 19Моисей таанарта Бурханай хуули үгѳѳ бэшэ һэн аал? Теэд таанарай хэнтнайшье тэрэ Хуули сахинагүйл! Юундэ таанар намайе алахаяа һананабта? 20– Ши досоогоо ада шүдхэртэй байнаш! Хэн шамайе алахаяа байгаа юм? – гэжэ хүн зон харюусаба. 21Иисус харюудань иигэжэ хэлэбэ: – Би нэгэл гайхамшаг хэрэг хэбэб, тиихэдэмни таанар бултадаа ехээр гайхабалта. 22Бишыхан хүбүүдэйнгээ бэлгэ отолуулха ёһо заншал таанарта Моисей захяа һэн (үнэндѳѳ Мойсейһээ урда, үбгэ эсэгэнэр тиигэжэ захиһан юм), тиигээд таанар субботодошье отолуулна ха юмта. 23Моисейн Хуули эбдэхэгүй гэжэ хүниие субботодо отолуулжа байхадаа, субботодо хүнэй бэеые сүм эдэгээхэдэмни таанар намда яахадаа ехээр сухалдана гээшэбта? 24Таанар гадаада талыень обёороод лэ, халирхайгаар бү шиидхэгты, харин үнэн зүб шиидхэбэри гаргагты! 25Иерусалим хотодо байгшадай зариманиинь иигэжэ хэлэбэ: – Энэл хүниие засаг баригшад алахаяа һанана бэшэ аал? 26Теэд харыта, энэ хүн һургаалаа нюунгүй сэхэ номножо байнал. Хэншье тэрэниие хориногүйл... Энэ хүн үнэхѳѳрѳѳ Бурханай табисуурта байна гэжэ, магад, засагаархиншье ойлгоо гээшэ хаяа? 27Теэд энэ хүн хаанаһааб гэжэ бидэ мэдэнэбди. Харин Бурханай табисууртын ерэхэдэ, тэрэ хаанаһааб гэжэ хэншье мэдэхэгүйл. 28Тиихэдэнь Иисус һургаалаа Бурхан Һүмэ дотор номножо байгаад: – Таанар намайе мэдэнэ гүт? Минии хаанаһаа ерэһэн тухай баһа мэдэнэ гүт? Би ѳѳрһѳѳн ерээ бэшэб. Намайе эльгээгшэдэ этигэжэ болохо юм, зүгѳѳр таанар тэрээниие мэдэхэгүйт. 29Харин би тэрээниие мэдэхэб, ушарынь нэрлэбэл, би тэрээнһээ ерээб, намайе тэрэ эльгээгээ юм, – гэжэ шангаар дуугарба. 30Тиигэжэ хэлэхэдэнь Иисусые засагаархин барижа хаахаяа һанаба, теэд хэншье тэрээнэй ойро хүрэбэгүй, юундэб гэхэдэ, тэрэнэй сагынь үшѳѳ ерээдүй байгаа. 31Теэд олон юрын зон тэрээндэ этигэһэн байна. «Бурханай табисуурта ерэхэдээ, энэ хүнһѳѳ үлүү ехэ дүлгэ тэмдэг харуулжа шадаха аал?» – гэжэ тэдэ зон хэлсэһэн байна. 32Иисус тухай арад зоной дунда арсалдаанай боложо байхые фарисейнүүд дуулаба. Тиин түрүү санаартан ба фарисейнүүд тэрэниие барижа хаагты гэжэ Һүмын харуулшадые эльгээбэ. 33Иисус тэрэ үедэ: – Үшѳѳ нэгэ заа таанартай суг байлсахамни, тиигээд намайе эльгээһэн Эсэгэдээ ошохомни. 34Таанар намайе бэдэрхэт, теэд олохогүйт; минии байха газарта таанар ерэжэ шадахагүйт, – гэжэ хэлэбэ. 35Тиихэдэнь еврейнүүд ѳѳһэд дундаа хѳѳрэлдэбэ: – Үгы, бидэнэй тэрэниие олохогүй ямар газарта энэмнай ошохоёо түхеэрбэ гээшэб? Али грегүүдэй дунда тарашоод байһан манай улад зондо ошожо, грегүүдые һургахаяа һанаба гээшэ гү? 36«Таанар намайе бэдэрхэт, теэд олохогүйт», «Минии байха газарта таанар ошожо шадахагүйт» гэхэдээ, ямар удхатайгаар тэрэ хэлэбэ гээшэб? 37Иисус һайндэрэй һүүлшын эгээл ехэ үдэрынь хүн зондо иигэжэ шангаар айладхаба: – Ангаһан хүн намда ерээд, ундаа харяаг! 38Намда этигэдэг хүн тухай Нангин Бэшэг соо «Тэрэнэй зүрхэнһѳѳ амидаралта урадхал уһан урдаха» гэжэ бэшэгдэнхэй. 39Иисус тиигэжэ хэлэхэдээ, Нангин Һүлдэ тухай хэлэбэ гээшэ: Иисуста этигэһэн хүнүүд хожомынь Нангин Һүлдэтэй болохо ёһотой байһан юм. Тэрэ үедэ Нангин Һүлдэ үшѳѳл үгтѳѳдүй байгаа, юундэб гэхэдэ, Иисус үшѳѳл алдар солодо хүртѳѳгүй байгаа. 40Сугларһан зоной зариман Иисусай үгэнүүдые шагнаад: – Энэмнай хүн зондо заларжа ерэхэ ёһотой тэрэ лүндэншэ байнал! – гэлсэбэ. 41Нүгѳѳдэ зариманиинь: – Энэмнай Бурханай табисуурта байнал! – гэлсэбэ. – Теэд Бурханай табисуурта Галилейһээ ерэхэ аал? – гэжэ бэшэ зариманиинь буруушааба. – 42Бурханай табисуурта болбол Давидай үри һадаһан мүн, Давидай түрэһэн Вифлеем хотоһоо ерэхэ ёһотой гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй ха юм. 43Тиин улад зон Иисус тухай арсалдан, тэдэнэй һаналнуудынь тудалдаба. 44Зариманиинь Иисусые барижа тушаахаяашье һанаба, теэд тэрээндэ хэншье гар хүрэбэгүй. 45Бурхан Һүмын харуулшад түрүү санаартанда, фарисейнүүдтэ бусажа ерэбэ. Тэдэнь: – Юундэ таанар тэрээниие наашань асараагүйбта? – гэжэ һураба. 46– Энэ хүндэ адляар нэгэшье хүн хэзээдэшье хэлээгүйл! – гэжэ харуулшад харюусаба. 47– Тэрэ хүн иихэдээ таанарыешье мэхэлбэ гээшэ гү? – гэжэ фарисейнүүд харуулшадһаа асууба. – 48Теэд ахамадуудай дундаһаа гү, али фарисейнүүдэй дундаһаа нэгэшье хүн тэрээндэ этигээ аал? 49Хуули мэдэдэггүй харанхы мунхаг зон лэ тэрэ хүндэ этигэбэ гээшэ, тэдэ зон Бурханай хараалда хүртѳѳ! 50Теэд нэгэтэ Иисустай ерэжэ уулзаһан тэдэнэй нэгэн Никодим бэшэндээ иигэжэ хэлэбэ: 51– Хүниие гэмнэхэ гээ һаа, түрүүн тэрэ хүнэй хэлэһые шагнангүйгѳѳр, зэмыень тодоруулангүйгѳѳр шиидхэбэри гаргахые манай Хуули зүбшѳѳдэг юм гү? 52– Зай, ши тиихэдээ баһал Галилейһээ хаяаш? Ши ѳѳрѳѳ Нангин Бэшэг шудала, тиибэл Галилейһээ нэгэшье лүндэншэ гарахагүй юм гэжэ ши ѳѳрѳѳ мэдэхэш, – гэжэ тэдэнь харюусаба. [ 53Удаань бултадаа гэр гэртээ хариба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\