Иоанн 8

1Иисус Элеон хада дээрэ гараһан байна. 2Эртэ үглѳѳгүүр Иисусай дахин Бурхан Һүмэдэ ерэхэдэ, бүхы зон тэрээндэ ерэбэ. Тиин Иисус һуугаад, хүнүүдтэ номнол зааба. 3Тиихэ үедэнь Хуули заадаг багшанар ба фарисейнүүд ѳѳрынгѳѳ эрэдэ урбаһан нэгэ эхэнэрые Иисуста асарба. Тэрэ эхэнэрые зоной урда байлгаад, 4Иисуста хандан: – Багша аа, энэ эхэнэрые эрэдээ урбажа байхадань, бидэ балшыса баряабди, – гэбэд. – 5Иимэшүүлые шулуугаар шэдэжэ хэһээхэ ёһотой гэжэ Моисей ѳѳрынгѳѳ Хуули дотор захяа һэн. Харин ши юу гэжэ хэлэхэ байнабши? 6Хуули заадаг багшанар ба фарисейнүүд юундэ тиигэжэ асуугааб гэбэл, Иисусые туршан үгэ алдуулаад, хожомынь гэмнэхэеэ һанаһан байгаа бшуу. Теэд Иисус доошоо тонгойгоод, хургаараа юушьеб газар дээрэ бэшэжэ байба. 7Тэдэнь юумэ асуугаад һалабагүй, тиихэдэнь Иисус толгойгоо үргѳѳд, тэдэндэ хандажа: – Таанарай хэнтнай нүгэл хэзээдэшье хээгүйб, тэрэ хүнтнай энэ эхэнэрые түрүүн шулуудаг лэ! – гэбэ. 8Тиигээд Иисус дахин уруугаа хараад, газар дээрэ юумэ бэшэһэнээ үргэлжэлүүлбэ. 9Иисусай тиигэжэ хэлэхыень дуулаад, тэндэ сугларһан зон хойно хойноһоо һубарилдан тараба, эгээн ехэ наһатайшуулынь түрүүн гаража ошоо. Удаань Иисус эхэнэртэй хоюулан лэ үлэбэ. 10Иисус толгойгоо ѳѳдэнь үргѳѳд, эхэнэрһээ: – Эхэнэр аа, бэшэ зон хаана гээшэб? Шамайе хэншье зэмэлээгүй гү? – гэжэ асууба. 11– Хэншье зэмэлээгүй даа, эзэн аа, – гэжэ тэрэ эхэнэр харюусаба. – Баһа бишье шамайе зэмэлнэгүйб. Яба, дахин нүгэл бү хэ, – гэбэ Иисус.] 12Иисус дахин тэдэнтэй хѳѳрэлдэбэ: – Би дэлхэйе гэрэлтүүлэгшэ Гэрэл туяа гээшэб. Минии хойноһоо дахаһан хүн харанхы соогуур тѳѳрижэ ябахагүй, харин амидарал олгодог гэрэл туяатай болохо. 13– Ши ѳѳр тухайгаа ѳѳрѳѳ гэршэлэн хэлэнэш. Тиимэһээ шинии гэршэлгэ үнэн зүб бэшэ, – гэжэ фарисейнүүд хэлэбэ. 14Иисус харюусаба: – Хэрбээ ѳѳр тухайгаа минии ѳѳрѳѳшье хэлээ һаамни, минии үгэнүүдтэ этигэхэдэ болохо юм, юундэб гэбэл, би хаанаһаа ерэһэнээ, хайшаа ошохо байһанаа мэдэнэб, харин таанар минии хаанаһаа ерэһые, хайшаа ошохыемни мэдэнэгүйт. 15Таанар хүнүүдтэл адли шүүбэрилнэт, харин би хэнииешье шүүбэрилнэгүйб. 16Теэд хүниие шүүбэрилбэлни, минии зарга шүүбэри үнэн зүб байха һэн, юундэб гэхэдэ, би гансаараа шүүбэрилнэ бэшэб, намайе эльгээһэн Эсэгэмни намтай хамта байна. 17Тиин хоёр хүнэй гэршэлгэ үнэн зүб юм гээд таанарай Хуули дотор бэшээтэй. 18Бидэ болбол хоёр гэршэбди: намайе эльгээһэн Эсэгэ бидэ хоёр минии тухай гэршэлнэбди. 19– Теэд шинии эсэгэ хаана гээшэб? – гэжэ тэдэ һураба. – Таанар намайешье, минии Эсэгыешье мэдэхэгүйт. Хэрбээ таанар намайе мэдээ һаа, минии Эсэгыешье мэдэхэ һэнта, – гэжэ Иисус харюусаба. 20Бурхан Һүмэдэ мүнгэ алта үргэдэг газарай хажууда зогсон номножо байхадаа, Иисус тиигэжэ хэлээ һэн. Тиин хэншье тэрээниие барижа тушаагаагүй, ушарынь нэрлэбэл, тэрэнэй сагынь үшѳѳ ерээдүй байгаа. 21Иисус баһа иигэжэ хэлээ: – Би һаяар ябахамни. Таанар намайе бэдэрхэт, теэд нүгэлтэйгѳѳ үхэхэт. Минии ошохо газарта таанар ошожо шадахагүйт. 22– «Минии ошохо газарта таанар ошожо шадахагүйт» гээшэнь ямар удхатайб? Али энэмнай бэеэ хорложо үхэхэеэ һанаба гү? – гэжэ еврейнүүдэй ахамадууд хѳѳрэлдэбэ. 23– Таанар доодо дэлхэйн ха юмта, харин би дээрэһээ ерээб. Таанар энэ дэлхэйн хүнүүдта, би энэ дэлхэйн бэшэлби. 24«Таанар нүгэлнүүдтэйгѳѳ үхэхэт!» гэжэ би таанарта хэлээб. «Би» байһандамни үнэншѳѳгүй һаа, бултадаа нүгэлтэйгѳѳ үхэхэт! – гэжэ Иисус харюусаба. 25– Тиихэдээ ши хэн гээшэбши? – гэжэ тэдэ асууба. – Би хододоо ѳѳрыгѳѳ хэн гээд нэрлэдэг һэнбиб, тэрэл гээшэб, – гэжэ Иисус харюусаба. – 26Таанар тухай хэлэхэ, таанарые гэршэлэн зэмэлхэ олон юумэн намда бии, теэд намайе эльгээһэн Эсэгэһээ дуулаһанаал энэ дэлхэйнхидтэ хэлэнэб, харин намайе эльгээгшэ үнэн зүб юм. 27Эсэгэ тухайгаа тэрэ хэлэнэ гэжэ ахамадууд ойлгобогүй. 28Иисус үргэлжэлүүлэн: – Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүниие таанарай дээшэнь дэгдүүлхэдэ, минии «Би» байһые, минии ѳѳрынгѳѳ дураар юушье хэдэггүй байһые, Эсэгынгээл һургаһан ёһоор хэлэдэг байһые таанар ойлгохот. 29Намайе эльгээгшэ ходо намтай, тэрэ намайе гансаарыемни орхёогүй, юундэб гэбэл, би тэрэнэйнгээл дура хүсэлые бэелүүлнэб, – гэбэ. 30Иисусай иигэжэ хэлэхэдэ, тэрээндэ олон зон этигэбэ. 31Удаань Иисус тэрээндэ этигэһэн еврейнүүдтэ иигэжэ хэлэбэ: – Хэрбээ таанар минии һургаалай ёһоор ябаа һаа, үнэхѳѳрѳѳл минии шабинар болохот. 32Тиихэдээ таанар үнэн зүйлые ойлгохот, үнэн зүйл таанарые сүлѳѳлхэ. 33– Бидэнэр Абраһамай үри һадаһад гээшэбди, хэзээдэшье хэнэйшье барлагууд байгаагүйбди! «Таанар эрхэ сүлѳѳтэй болохот» гэхэдээ ши ямар юумэн тухай хэлэнэбши? – гэжэ тэдэнь һураба. 34Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаба: – Би таанарта үнэн зүбые хэлэнэб: нүгэл хэгшэ хүн бүхэн нүгэлэй барлагынь мүн. 35Барлаг болбол гэр бүлэ соо үни байдаггүй, харин хүбүүниинь хододоо гэр бүлэдѳѳ үлэдэг. 36Таанарта Хүбүүнэй эрхэ сүлѳѳ үгѳѳл һаа, таанар үнэхѳѳрѳѳл сүлѳѳтэй хүнүүд болохот. 37Таанар Абраһамай үри һадаһад гээшэт гэжэ би мэдэнэб, теэд таанар намайе алаха һанаатайт, юундэб гэхэдэ, минии үгэнүүд таанарай зүрхэ сэдьхэлдэ байра олоногүй бшуу. 38Би ѳѳрынгѳѳ Эсэгындэ юу хараһан үзэһэн тухайгаа таанарта хэлэнэб, харин таанар ѳѳрынгѳѳ эсэгэһээ дуулаһан юумэеэ хэнэт. 39– Манай үбгэ эсэгэ Абраһам юм! – гэжэ тэдэ харюусаба. Иисус тэдэндэ хэлэбэ: – Үнэхѳѳрѳѳ Абраһамай үри һадаһан байгаа һаа, таанар Абраһамдал адли хэрэгүүдые бүтээхэ һэнта. 40Харин таанар намайе алахаяа һананалта, Бурханһаа дуулаһан үнэн зүйл таанарта хэлэһэн хүниие алахаяа һананалта! Теэд Абраһам иимэ юумэ хэдэг байгаа гү?! 41Үгы даа, таанар ѳѳрынгѳѳл эсэгэдэ адли юумэ хэнэт! – Бидэ нүгэл хилэнсэдэ түрѳѳ бэшэбди! Манай ори ганса эсэгэ – Бурхан юм! – гэлсэбэ тэдэ. 42Иисус тэдээндэ харюусаба: – Хэрбээ Бурхан таанарай эсэгэ байгаа һаа, таанар намда дуратай байха һэнта, юундэб гэбэл, би Бурханһаа иишээ ерээб, Бурхандаа ошожо ябанаб. Би ѳѳрһѳѳн ерээгүйлби – намайе Бурхан эльгээгээл! 43Таанар юундэ минии хэлэһэн үгые ойлгоногүй гээшэбта? Таанар минии хэлэһэн үгэ дуулаха шадалгүй байналта! 44Таанарай эсэгэ – шолмос юм, тиин таанар эсэгынгээ бүхы дура хүсэлыел бэелүүлхэ хүсэлэнтэйт. Теэд танай эсэгэ анханһаа нааша хүнүүдые аладаг байһан лэ, тэрэтнай үнэн зүйлые үзэжэ ядадаг байгаал, ушарынь хэлэбэл, тэрээндэтнай үнэн зүйл гэжэ байхагүйл. Худал юумэ хэлэхэдээ, тэрэтнай ѳѳрынгѳѳ түрэлхи хэлэн дээрэ дуугардаг һэн, юундэб гэбэл, тэрэтнай ѳѳрѳѳшье худалша, худал юумэ үүдхэгшэ байһан юм. 45Харин үнэн зүб юумэ минии хэлэхэдэ, таанар намда этигэнэгүйт. 46Нүгэл хээ гэжэ намайе таанарай хэнтнай гэршэлэн харуулжа шадахаб? Таанарта үнэн зүб юумэ минии хэлэхэдэ, таанар юундэ намда этигэнэгүйбта? 47Бурханай мэдэлдэ байгша болбол Бурханай хэлэһэн үгэнүүдые дуулана. Таанар намайе дууланагүйт, юундэб гэхэдэ, таанар Бурханай мэдэлдэ бэшэт. 48Еврейнүүд Иисуста иимэ харюу үгэбэ: – Шамайе ада шүдхэртэ барюулһан самаряан хүн гэжэ бидэ зүб хэлсэдэг байнабди. 49– Би ада шүдхэртэ барюулаагүйб: би ѳѳрынгѳѳ эсэгые хүндэлнэб, харин таанар минии нэрэ гутаажа байнат. 50Би ѳѳртѳѳ алдар соло бэдэрнэ бэшэб, теэд намда алдар соло бэдэрэгшэ ондоо нэгэн бии юм, тэрэл шиидхэнэ. 51Таанарта үнэн сэхэ хэлэнэб: минии һургаалаар ябадаг хүнүүд хэзээдэшье үхэхэгүй! 52– Ши ада шүдхэртэ барюулһан хүн байнаш гэжэ одоол бидэ лаб мэдэбэбди, – гэлдэбэ, – Абраһам наһа баранхай, мүн баһа лүндэншэдшье нүгшэнхэй. Харин ши «минии һургаалаар ябадаг хүнүүд хэзээдэшье үхэхэгүй» гэнэш. 53Наһа бараһан манай үбгэ эсэгэ Абраһамһаа ши ехэ гээшэ гүш? Али наһаяа дүүрэһэн лүндэншэдһѳѳ ехэ гээшэ гүш? Ши хэнби гэжэ ѳѳр тухайгаа һананабши? 54– Хэрбээ би ѳѳрѳѳ ѳѳрыгѳѳ алдаршуулжа байгаа һаа, минии алдар нэрэ юуншье бэшэ. Теэд намайе минии Эсэгэ алдаршуулна – таанар тэрээниие ѳѳһэдымнай Бурхан гэжэ нэрлэнэт! 55Теэд таанар минии Эсэгые мэдэнэгүйт, харин би тэрэниие мэдэнэб. Хэрбээ би тэрэниие мэдэхэгүйб гээ һаа, би таанартайл адли худалша болохо һэм. Теэд би тэрэниие мэдэхэб, тэрэнэй хэлэдэг үгэнүүдые бэелүүлнэб. 56Танай үбгэ эсэгэ Абраһам минии заларжа ерэхэ үдэрые харахаб гэжэ һанахадаа баярладаг бэлэй, тиин ерэһэн үдэрыемни хараад, баяртай золтой байгаа һэн! 57– Ши табиншье наһа хүрѳѳгүй аад, Абраһамые хараһан болоно гүш?! – гэжэ еврейнүүд жэгшэбэ. 58– Таанарта үнэн зүбые хэлэнэб: би Абраһамай үшѳѳ түрѳѳдүйдэ байгааб, байнашьеб, – гэжэ Иисус харюусаба. 59Тиихэдэнь еврейнүүд Иисусые шулуудажа алаха гэжэ шулуунуудые бариба. Теэд Иисус тэдэнһээ зайлажа, Бурхан Һүмэһѳѳ гаража ошобо.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\