Иоанн 9

1Энэ ушарай дараа Иисус ябажа ябатараа түрэхэһѳѳ һохор хүниие хараба. 2– Багша аа, энэ хүн яахадаа һохор түрѳѳ гээшэб? Хэниинь нүгэл хэһэн байгааб: энэ ѳѳрѳѳ гү, али энээнэй эхэ эсэгэнь гү? – гэжэ тэрэнэй шабинарынь һураба. 3– Энэ хүн ѳѳрѳѳшье, эхэ эсэгэньшье нүгэл хээгүй, – гэжэ Иисус харюусаба. Тиин үргэлжэлүүлэн: – Тэрээнэй аргалуулһан ябадалаар Бурханай хаба хүсэ элирхэйлэгдэхын тула тэрэ һохор байгаа. 4Үдэр байһан дээрэнь бидэ намайе эльгээһэн Эсэгын хэрэгүүдые бүтээхэ ёһотойбди. Мэнэ гэһээр һүни болохоёо байна, тиихэдэ хэншье юумэ хэжэ шадахагүй. 5Дэлхэй дээрэ байха сагтаа би энэ дэлхэйн гэрэл туяань гээшэб. 6Иигэжэ хэлээд, Иисус газарта нёлбобо. Нёлбоһоо шоройтой худхан шабар бүтээжэ, тэрэ шабараараа һохор хүнэй нюдые шабаба. 7– Иигээд Шилоах сѳѳрэмдэ ошожо нюураа угаа, – гэжэ Иисус тэрэ һохор хүндэ хэлэбэ (Шилоах гэжэ үгэ «Эльгээгдэһэн» гэһэн удхатай). Һохор хүниинь тэндэ ошожо, нюураа угаагаад, юумэ харадаг болошоод ерэбэ. 8Хүршэнэрынь, тиихэдэ юумэ ходо бадарлажа һуухыень харадаг зон: – Энэл хүн юумэ бадаржа һуудаг бэшэ һэн гү? – гэлсэбэ. 9– Тиимэл даа, энэ хүн лэ даа, – гэжэ нүгѳѳ зариманиинь харюусаба. – Бэшэ, энэмнай миин лэ тэрээндэ адли хүн байна, – гэжэ үшѳѳ нүгѳѳдүүлынь буруушааба. – Үнэхѳѳрѳѳ энэ би байнаб, – гэжэ тэрэ хүниинь ѳѳрѳѳ хэлэбэ. 10– Теэд ши яагаад харадаг болоо гээшэбши? – гэжэ тэдэ хүнүүд урдаһаань һураба. 11– Иисус гэжэ нэрэтэй нэгэ хүн шабар худхажа, тэрэ шабараараа нюдыемни шабаад, «Шилоахда ошожо нюураа угаа» гээ. Би тиихэдэнь тэндэ ошожо нюураа угаагаад, юумэ харадаг болооб, – гэжэ тэрэ хүниинь харюусаба. 12– Тэрэ хүн хаанаб? – гэжэ тэдэнь асууба. – Би мэдэнэгүйб, – гэжэ аргалуулһан хүниинь харюусадаг һэн. 13Урдань һохор байһан тэрэ хүниие фарисейнүүдтэ асарба. 14Иисус амаралтын субботын үдэр шоройгоор шабар худхажа, тэрэ шабараараа һохор хүниие аргалһан байгаа. 15Хайшан гээд юумэ харадаг болоош гэжэ фарисейнүүд тэрээнһээ баһа асуужа оробо. – Тэрэ хүн нюдыемни шабараар шабаа, би нюураа угаагаад, мүнѳѳ юумэ харанаб, – гэжэ аргалуулһан хүниинь харюусаба. 16– Энэ хүн Бурханһаа заяагдаһан байха ёһогүй, юундэб гэбэл, субботые тооногүй, – гэжэ зарим фарисейнүүд мэдүүлбэ. – Теэд нүгэлтэн һаа, энэ хүн иимэ гайхамшаг хэрэгүүдые бүтээхэ һэн гү? – гэжэ нүгѳѳ зариманиинь буруушааба. Тиин фарисейнүүд ѳѳһэд хоорондоо арсалдан хубааралдаба. 17Аргалуулһан хүнһѳѳ тэдэ дахин һураба: – Тэрэ хүн шамайе юумэ харадаг болгоо гэнэш. Тэрээнэй тухай ши ѳѳрѳѳ юун гэжэ һананабши? – Лүндэншэ гэжэ һананаб, – гээд тэрэнь харюусаба. 18Еврейнүүдэй ахамадууд һохор хүн байһанаа юумэ харадаг болоо гэжэ юрэдѳѳ этигэбэгүй. Тиигээд юумэ харадаг болоһон хүнэй эхэ эсэгые тэдэ ерүүлбэ. 19Тиин тэдэнһээ: – Энэ танай хүбүүн гү? Энэтнай һохор түрѳѳ һэн гэнэт. Теэд мүнѳѳ хүбүүнтнай хайшан гээд юумэ харадаг болоо юм? – гэжэ асууба. 20– Энэ манай хүбүүн байна гэжэ бидэ мэдэнэбди, энэмнай һохор түрэһэн юм. Теэд хайшан гээд харадаг болооб, хэн энээнииемнай хараатай болгооб гэжэ бидэ мэдэнэгүйбди. Ѳѳрһѳѳнь һурагты. Хүбүүмнай наһаяа хүсѳѳ, ѳѳрѳѳ хэлэжэ шадаха, – гэжэ эхэ эсэгэ хоёрынь харюусаба. 22Хүбүүнэй түрэлхидынь юундэ тиигэжэ харюусааб гэбэл, еврейнүүдэй ахамадуудһаа айгаа. Ушарынь хэлэбэл, Иисусые Бурханай табисуурта гэжэ тоолодог хүн бүхэниие мүргэлэй гэртэ оруулхагүй гэһэн шиидхэбэри тэдэ ахамадууд гаргаад байгаа бшуу. 23Тиимэһээ: «Хүбүүмнай наһаа хүсѳѳ, ѳѳрһѳѳнь һурагты», – гэжэ түрэлхидынь хэлэһэн байна. 24Тиин һохор түрэһэн хүниие хоёрдохиёо дуудажа асараад: – Үнэн сэхэ руунь хэлэхэб гэжэ ши Бурханда тангаригаа үгэ! Тэрэшни нүгэлтэн юм гэжэ бидэ мэдэнэбди, – гэжэ еврейнүүдэй ахамадууд тэрээндэ хэлэбэ. 25– Нүгэлтэн юм гү, али үгы гү – би мэдэнэгүйб. Харин би һохор байһанаа мүнѳѳ харадаг болооб гэжэл мэдэнэб, – гээд тэрэнь харюусаба. 26– Тэрэ хүн шамда юу хээб? Хайшан гээд шамайе харадаг болгооб, – гэжэ дахин тэдэ һураба. 27– Би таанарта хэлээ һэнби, теэд таанар шагнаагүйлта. Яагаад дахин намаар хэлүүлхэеэ һананабта? Магад, тэрэ хүнэй шабинарынь болохо һанаатай байна гүт? – гэжэ тэрэнь харюусаба. 28– Ши тэрэнэй шабинь гээшэш! Харин бидэ Моисейн шабинар гээшэбди! – гэжэ еврейнүүдэй ахамадууд бадашаба. 29– Бурхан болбол Моисейтэй хѳѳрэлдэдэг байһан юм гэжэ бидэ мэдэнэбди. Харин энэ хүн хаанаһаа бии болооб гэжэ мэдэнэгүйбди. 30– Ямар жэгтэй юм гээшэб! Тэрэнэй хаанаһаа ерэһые таанар мэдэнэгүйлта, харин тэрэ хүн намайе юумэ харадаг болгоол, – гэжэ аргалуулһан хүниинь харюусан, саашань үргэлжэлүүлбэ: – 31Теэд Бурхан нүгэлтэнэй хэлэһые дууладаггүй, харин Бурханиие хүндэлдэг, дура хүсэлыень бэелүүлдэг хүнүүдые дууладаг гэжэ бидэ мэдэнэбди. 32Һохор түрэһэн хүниие харадаг болгоо гэжэ эртэ урданһаашье нааша дуулдаагүй юм байна. 33Хэрбээ тэрэ хүн Бурханһаа заяагдаагүй һаа, иимэ юумэ хэжэ шадахагүй һэн! 34Тиихэдэнь еврейнүүдэй ахамадууд: – Ши түрэхынгѳѳ нүгэлтэй аад, маанадые һургаха һанаатай гүш, – гэжэ тэрэ хүниие хараагаад, мүргэлэй гэрһээ намнажархиба. 35Аргалуулһан хүниие намнаба гэжэ дуулаад, Иисус тэрэниие бэдэржэ олоод: – Ши Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүндэ этигэнэ гүш? – гэжэ асууба. 36– Эзэн аа, этигэхым тула тэрэ хүмнай хэн гээшэб гэжэ намда хэлыш даа, – гээд аргалуулһан хүниинь харюусаба. 37– Ши тэрээниие харааш. Тэрэ хүн мүнѳѳ шамтай хѳѳрэлдэжэ байна, – гэбэ Иисус. 38– Дээдын Эзэн аа, этигэнэб! – гэжэ тэрэнь харюусан, Иисусай урда үбдэглэн унаба. 39– Зарга сүүд хэхэеэ би энэ дэлхэйдэ ерээб. Тиихэдээ юумэ харадаггүй хүнүүд харадаг болохо, юумэ харадаг хүнүүд һохор болохо, – гэжэ Иисус хэлэбэ. 40Иисусай хажууда байһан фарисейнүүд: – Теэд ши бидэниие баһа һохор гэжэ тоолоногүй бэзэш? – гэжэ тэрээнһээ асууба. 41– Үнэхѳѳрѳѳ һохор байгаа һаа, таанар зэмэгүй байха һэнта. Теэд таанар юумэ харанабди гэнэт. Иимэ ушарһаа таанар зэмэтэй зандаа үлэнэт, – гэжэ Иисус харюусаба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\