Иудын 1

1Эсэгэ Бурханай хайра дурада хүртэһэн, Иисус Христосой харьяалда байһан Бурханда дуудуулһан хүнүүд аа, таанадые Иисус Христосой зараса, Яковай дүү Иуда амаршална. 2Үршѳѳл хайра, энхэ тайбан ба хайра дуран таанадай дунда оршожо байг лэ! 3Хүндэтэ аха дүүнэрни, бидэ бүгэдын абарагдаха тухай би бэшэхэ һанаатай байгааб. Тиихэ зуураа Бурханай зондо нэгэтэ, гэхэдэ хэтын хэтэдэ үгтэһэн һүзэгэй түлѳѳ таанад тэмсэхэ ёһотойт гэжэ уряалан бэшэхэ хэрэгтэй гэжэ тоолоноб. 4Ѳѳһэдынгѳѳ харата хэрэгүүдые сагааруулха зорилготойгоор Бурханаймнай буян хэшэг тухай һургаалые хазагайруулдаг, буруу болгодог, манай Захирагша болон Дээдын Эзэн Иисус Христосые буруушаадаг һүзэг шүтѳѳнгүй зарим хүнүүд бидэнэй дунда шургажа ороо. Тэдэ зон хэһээлтэдэ орохо гэжэ Нангин Бэшэгтэ эртэ урдын сагһаа хойшо бэшээтэй байдаг. 5Дээдын Эзэнэй ѳѳрынгѳѳ арадые Египедһээ гаргажа абарһан тухайнь, тиигээд тэрээндэ һүзэглэдэггүй зониие үгы хэһэн тухайнь һанагты. 6Эрхэ түрэеэ алдаад, байраяа орхиһон Эльгээмэлнүүдые Бурхан харанхыда хэтын хэтэдэ гэнжээр хүлиһэн тухайнь һанагты. Тэдэ Эльгээмэлнүүд агууехэ үдэр зарга шүүбэридэ оротороо тэндэ байха юм. 7Тэдэндэл адли зальхай забхай ажамидаралтай Содом, Гоморро хотынхидой, хажуудахи хотонуудайнь зоной мүнхын галда шатан, аймшагтай саазада хүртэһэн тухай һанагты. Таанадай эдэ бүхэниие мэдэжэ байһаншье һаатнай, би һануулжа хэлээб. 8Тэдэнэй хэһээлтэ хүн бүхэндэ һэргылэмжэ болоно. Тэдэ зондол адли ѳѳһэдынгѳѳ үзэгдэлнүүдые баримталан, хуурмаг һургагшад бэеэ бузарлуулна, засаг буруушаана, огторгойн хүсэнүүдые муушална. 9Гэхэтэй сасуу Михаил гэдэг Бурханай ахалагша Эльгээмэлшье Моисейн махабад бэе тухай шолмостой арсалдахадаа, хорото үгѳѳр тэрэниие зэмэлжэ шадаагүй юм, тэрэ гансал: «Дээдын Эзэн шамайе хориг лэ!» – гэжэ хэлээ ха юм. 10Харин тэдэ хуурмаг һургагшад ойлгохогүй юумэнүүдээ хорото үгэнүүдээр хараажа, хэлэгүй малдал мэтэ зүнгѳѳрѳѳ мэдэдэг юумэнүүдээрээ ѳѳһэдыгѳѳ хосорооно. 11Тэдэнэр Каинай замаар ябана, Валаамда адли алта мүнгэндэ шунан, зониие буруудхана, Корейдэ адли зүрюу зан гаргаад, хосорно. Тэдэнэр гай зоболон амсахал. 12Тэдэ зон бузарта адли юм. Таанарай аха дүүнэрээрээ хамта хоол барихада, тэдэнэр ѳѳһэд тухайгаал бодон, эшэхэ нюургүйгѳѳр гүзээгээ дүүргэн, таанадые бузарладаг юм. Тэдэнэр һалхинда туугдаһан бороогүй үүлэнүүд юм. Тэдэнэр үндэһэтэйгѳѳ абтажа хаягдаһан, голоороо хаташаһан, намартаашье үрэжэлгүй модод юм. 13Тэдэнэй бузар хэрэгүүд дошхон далайн долгиной хѳѳһэн мэтэ эли. Тэдэ мүнхын харанхыда байха табилантай, тѳѳриһэн одод мэтэ. 14Тэдэнэр тухай Адамай долоодохи үеын үри һадаһан болохо Енох иигэжэ уридшалан хэлээ: «Тоогүй олон гэгээнүүдтэйгээ хамта Дээдын Эзэн ерэнэ. 15Бүхы хүнүүдые шүүхэеэ, харата хэрэгүүдэйнь түлѳѳ, ѳѳрыень буруушаажа хэлэһэн зүрюу үгэнүүдэйнь түлѳѳ Бурханда һүзэглэдэггүй нүгэлтэниие шүүмжэлэн элирүүлхэеэ ерэнэ». 16Тэдэнэр бүхы юумэндэ дурагүйсэһэн гэмэрэлдэгшэд, тэдэнэр ташаяангы хүсэлэнгүүдээ дахажа ажамидардаг, ёһорхуу омог үгэнүүдээр ѳѳһэдыгѳѳ магтадаг, алта мүнгэндэ обтожо билдагуушалдаг юм. 17Хүндэтэ аха дүүнэрни, манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой элшэнэрэй уридшалан хэлэһые һанажа ябагты. 18Һүүлэй үедэ харатай хүсэлэнгүүдээ хангадаг, таанадые наада баридаг хүнүүд бии болохо гэжэ тэдэнэр таанадта хэлэдэг һэн. 19Тэдэ зонһоо боложо хүнүүд эбээ таһалдаг, тэдэ зон махабад бэеынгээ хүсэлэнгүүдтэ хүтэлүүлэн, Нангин Һүлдэгүй ажамидардаг. 20Харин таанад, хүндэтэ аха дүүнэрни, Дээдын Эзэн Иисус Христосой хизааргүй үршѳѳлѳѳрѳѳ таанадта мүнхын амидарал үгэхыень хүлеэжэ байхадаа, ѳѳһэдыгѳѳ нангин һүзэг дээрэ һуурижуулан ургуулжа байгты. Нангин Һүлдын урмашуулгаар зальбаржа, Бурханда дуратай байгты. 22Маргажа байһан зониие үршѳѳхые хэшээгты. 23Хүнүүдые хэһээлтын галһаа аршалжа байгты. Бусад зониие үршѳѳжэ хайрлагты, тиибэшье тэдэнһээ болгоомжолжо, нүгэлѳѳр бузарлуулагдаһан хубсаһанһаань жэрхэжэ байгты. 24Таанадые нүгэл шэбэлдэ унахаһаатнай аршалжа, ѳѳрынгѳѳ Алдарай урда тээ хирэгүй сэбэр, баяртай юумэдые байлгажа шадаха, 25Дээдын Эзэн Иисус Христосоор дамжан бидэниие абарһан ори ганса Бурханда анханһаа эхилээд, мүнѳѳ саг болотор хэтын хэтэдэ алдар соло, һүр жабхалан, хаан түрэ, эрхэ засаг байһай! Болтогой!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\