Лука 1

1Эрхим хүндэтэ Феофил! Манай дунда болоһон ушар ябадалнууд тухай туужа олон зон бэшэхэ гэжэ шармайна. 2Эхинһээнь байлсаһан, болоһон бүгэдые хараһан зоной маанадта хѳѳрэһые тэдэ нүхэд буулгажа бэшэнэ. 3Бишье баһа болоһон бүгэдые эхинһээнь нарин нягтаар шудалаад, шамда номногдоһон һургаалай сохом үнэниие мэдэжэ байхыншни тула тохёолдоһон бүгэдые үнэн байдалаарнь хойно хойноһоонь дараалан шамда бэшэжэ дамжуулха гэжэ шиидэбэб. 5Иудейн орон нютагые Ирод хаанай зонхилжо байхада Захария Елизавета гэжэ нэрэтэй үбгэ һамга хоёр ажаһуугаа: үбгэниинь Авия бүлэгэй санаартан, тиин һамганиинь Аарон гэжэ ахамад санаартанай үри һадаһан мүн байгаа. 6Тэдэ хоюулан Бурханай хүсэл бодото дээрэнь бэелүүлэн, Хуулиин захяа заабаринуудые жэншэдгүй һайханаар сахидаг һэн. 7Елизавета һамганиинь анханай үригүй байжа, тэдэ хоёр үндэр наһа наһалтараа үхибүүгүй байгаа. 8Нэгэтэ Захария санаартанай Бурханда алба хэхэ уялгата үдэрэй ерэхэдэ, тэрээндэ жээрэбээр Эзэн Бурханай Һүмэ соо орожо, сан табиха ехэ үршѳѳл тудаба. 10Сан санзай уталгын тэрэ үедэ үй түмэн зон Һүмын хорёо соо мүргэжэ зальбаржа байба. 11Харин Һүмэ дотор сан табидаг шэрээгэй баруун таладань гэнтэ Бурханай Эльгээмэл бии болобо. 12Тэрэниие хараад, Захария мэгдэшэбэ, тэрэнэй айдаһаниинь хүрэшэбэ. 13Харин Бурханай Эльгээмэл иигэбэ: «Захария, бү ай, шинии зальбаралые Бурхан дуулаа, Елизавета һамганшни шамда хүбүү түрэхэ. Хүбүүгээ Иоанн гэжэ нэрлэхэш. 14Ши ехээр баярлаха, хүхихэш, тиин үшѳѳшье олон бусад зон хүбүүнэйшни түрэһэндэ баярлаха, 15юундэб гэхэдэ, хүбүүншни Бурханай нюдэндэ агууехэ хүн байха: архи дарһа амсахагүй, бүри эхынгээ умайда байхадаа Нангин Һүлдэ тогтоожо абаха, 16Израилиин олон зониие ѳѳһэдынь Бурхан болохо Дээдын Эзэндэ һѳѳргэнь бусаажа хандуулха. 17Хүбүүншни Дээдын Эзэнэй түрүүндэ Илиядал адли һүр хүсѳѳр, һүнэһэ һүлдѳѳр дүүрэн ерэхэ. Тиигэжэ үбгэ эсэгэнэрые үри хүүгэдтэйнь эблэрүүлхэ, ѳѳрынхеэрээ ябадаг хүнүүдые Бурханай эрхэ хүсэл бэелүүлхэ тээшэнь тэгүүлхэ. Иигэжэ арад зониие Дээдын Эзэнтэй уулзуулхада бэлэн болгожо байха». 18«Би үбгэрѳѳб, һамгамнишье наһатай болонхой. Тиимэһээ хэлэһэн үгэнүүдшни хүсэлдэхэ юм гэжэ би яагаад этигэхэ гээшэбиб?» – гэжэ Захария Бурханай Эльгээмэлһээ һураба. 19«Би болбол Бурханай ойро оршодог Гавриил гээшэб. Энэ һайн мэдээсэл дуулгахыемни Бурхан намайе шамда эльгээгээ юм. 20Сагайнгаа ерэхэдэ хүсэлдэхэ эдэ үгэнүүдтэмни этигээгүй юм хадаа, эдэ бүгэдын тохёолдохо үдэр болотор ши аниргүй, дуугаржа шадахагүй ябахаш», – гэжэ Бурханай Эльгээмэл хэлэбэ. 21Тиигэхэ зуурань арад зон Захариягай гарахые хүлеэжэ, Һүмэ соо яагаа удаан болоноб гэжэ гайхажа байгаа һэн. 22Тэрэнэй Һүмэһѳѳ гараад, дуугаржа шадахагүй байхыень харахадаа, Һүмэ соо хий үзэгдэл хараа байна гэжэ зон ойлгобо. Хэлэгүй болоһон Захария гар хургаараа заажа байгаад зонтой ойлголсобо. 23Албаяа хэжэ дүүргээд, Захария гэртээ хариба. 24Уданшьегүй тэрэнэй Елизавета һамганиинь хээлитэй болоод, табан һарын туршада гэрһээн гарабагүй. 25«Одоошье Дээдын Эзэн намайе үршѳѳгѳѳ, хүн зоной хэлэ аманһаа хамгаалаа», – гэжэ тэрэ эхэнэр ѳѳртѳѳ хэлэжэ байба. 26Елизаветын зургаадахи һарадаа ябахада, Бурхан Гавриил гэдэг Эльгээмэлээ Галилейн Назарет хотодо ажаһуудаг 27Мария басаганда эльгээбэ. Тэрэ басаган Давид хаанай үри һадаһан болохо Иосиф гэжэ хүнтэй хуби заяагаа холбохоо байгаа. 28Бурханай Эльгээмэл Марияда ерээд: «Амар мэндэ, аза жаргалтай басаган! Дээдын Эзэн шамтай байна, шамайе буян хэшэгтээ элбэг дэлбэгээр хүртѳѳбэ!» – гэжэ хэлэбэ. 29Иимэ юумэ дуулахадаа, Мария ехээр мэгдэжэ сошобо, юун гэбэ гээшэб гэжэ бодобо. 30«Бү ай, Мария, ши Бурханай буян хэшэгтэ хүртэбэш. 31Ши хүндэ болохош, хүбүү түрэхэш, тэрээндээ Иисус гэжэ нэрэ үгэхэш. 32Тэрэшни агууехэ хүн болохо, Дээдын Бурханай Хүбүүн гэжэ нэрэшэхэ. Эзэн Бурхан хүбүүешни үбгэ эсэгэ Давидтайнь адли хаан болгохо. 33Тиигэжэ тэрэ Израилиин арад зониие хэтын хэтэдэ захирха, тэрэнэй хаан түрэ хэзээш һүнэхэгүй», – гэжэ Бурханай Эльгээмэл хэлэбэ. 34«Минии хадамда гараагүй байхада яажа тиимэ юумэн болохоб?» – гэжэ Мария асууба. 35Бурханай Эльгээмэл харюусаба: «Нангин Һүлдэ шам дээрэ бууха, Дээдын Бурханай хүсэн шамайе хушаха. Тиимэһээл түрэхэ нангин үришни Бурханай Хүбүүн гэжэ нэрлэгдэхэ. 36Тиихэдэ шинии түрэл садан Елизавета наһатай болоошье һаа, баһал хүбүүтэй болохо гэжэ байна. Үригүй гэжэ хэлүүлдэг байһан аад, мүнѳѳ зургаадахи һара дээрээ ябана. 37Бурханай хэжэ шадахагүй юумэн үгы ха юм». 38«Эзэн Бурханай мэдэлдэ ха юмбиб даа. Хэлэһэнтнай бэелхэнь болтогой!» – гэжэ Мария хэлэбэ. Тиигээд Бурханай Эльгээмэл басаганһаа холодобо. 39Удангүй Мария яаралтайгаар харгыда гаража, хадалиг Иудей уласай хото хүрѳѳд, 40Захариягай гэртэ орожо, Елизаветые мэндэшэлбэ. 41Мариягай мэндэеэ хэлэхэтэйнь адли Елизаветын хэбэлдэ байһан үхибүүн тэршэлээд абаа һэн ха. Тэрэ дороо Елизавета Нангин Һүлдѳѳр дүүрэбэ, 42тиигээд шангаар хэлэбэ: «Ши бусад эхэнэрнүүдһээ үлүү ехээр Бурханай буян хэшэгтэ хүртэбэш, мүн хэбэл соо хэбтэһэн үришни буян хэшэгтэ хүртэбэ! 43Минии Дээдын Эзэнэй эжы, иимэ һайнаар намда орожо ерэһэндэшни би баяртай байнаб. 44Шинии мэндэшэлгэ дуулахатаймни сасуу, хүбүүмни хэбэл соом баясажа тэршэлээл. 45Эзэн Бурханай айладхаһан үгэ бэелхэ гэжэ этигэһэн ши амар жаргалтайш!» 46Тиихэдэнь Мария иигэжэ үгэлбэ: «Би үнэн сагаан сэдьхэлһээ Эзэн Бурханаа алдаршуулан магтанаб, 47Бурхан тухай, намайе Абарагша тухай сэдьхэн, Эльгэ зүрхэмни урма баяраар халиба. 48Ахир жаахан намайе Бурхан хаража, Агуу эбигээл хайрадаа хүртѳѳбэ. Бүхы угсаата зон энээнһээ хойшо намайе Амар жаргаланта эхэнэр гэжэ нэрлэдэг болохонь гээшэл. 49Түгэс хүсэтэ Бурхан туйлай ехэ хэрэг намда бүтээгээл, тэрэнэй алдар нэрэнь арюун нангин лэ! 50Ѳѳртэнь бэшэрдэг, этигэдэг зониие Үршѳѳл хайрадаа тэрэ Үеын үедэ хүртѳѳжэ байдаг лэ! 51Тэрэ ѳѳрынгѳѳ гараар агуу хүсэ үзүүлэн, ехэрхүү һайзгайнарые һарнюулаа. 52Һүр хүсэтэй засаг баригшадые хаан шэрээһээнь буулгаад, номгон даруу зониие дээшэнь үргѳѳ. 53Үлэсхэлэн үгытэйшүүлдэ элбэг дэлбэг юумэ үгѳѳд, дээрэлхүү баяшуулые гар хооһон ябуулаал. 54Үбгэ эсэгэнэртэмнай амалһанаа Тэрэ гүйсэд бэелүүлээл, Израиль зарасадаа аша туһатай байгаал, 55манай үдэрнүүд хүрэтэр мартангүй Абраһамда болон тэрэнэй үри һадаһадтань үеын үедэ үршѳѳл хайраа хайрлажа байгаал!» 56Мария гурба һара шахуу Елизаветэтэй хамта байгаад, гэртээ харяа бэлэй. 57Елизаветын хүнгэрхэ саг ерэжэ, тэрэ хүбүү түрэбэ. 58Дээдын Эзэнэй Елизаветэдэ хүртѳѳһэн эбигээл хайра арьбадхаба гэжэ дуулахадаа, хүршэнэрынь, түрэл саданиинь тэрээнтэй хамта ехэтэ баярлаба. 59Түрэһѳѳр наймадахи үдэртэнь нарай хүбүүнэй бэлгэ отолуулха ёһололдо хүнүүд сугларжа, тэрээндэ Захария гэжэ эсэгынь нэрэ үгэхэ гэлсэбэ. 60Тиихэдэнь эхэнь: «Үгы, хүбүүндээ Иоанн гэжэ нэрэ үгэхэбди», – гэбэ. 61«Түрэл саданайтнай дунда тиимэ нэрэтэй хүн оройдоо үгы ха юм», – гэжэ Елизаветэдэ хэлэбэд. 62Тиигээд хэн гэжэ нэрэ хүбүүндээ үгэхэбши гэжэ эсэгэһээнь гараараа заажа харуулжа байгаад һурахадань, 63Захария багахан хабтагай асаруулаад, «Хүбүүнэймни нэрэ – Иоанн!» гэжэ бэшэбэ. Хүнүүд булта гайхалсаа һэн. 64Тэрэ дары Захариягай аман нээгдэжэ, хэлэниинь табигдажа, тэрэ Бурханиие магтажа оробо. 65Энэ ушарһан гайхамшагта үйлэ хэрэг тухай һураг бүхы Иудейн хадалиг улас соогуур таража, оршондонь ажаһуудаг зон булта айн һүрдэбэ. 66Дуулаһан хүнүүд энээниие сэдьхэл зүрхэндѳѳ бүхѳѳр хадуужа: «Энэ хүбүүн хэн юун болохо хаб?» – гэлдэбэ. Үнэхѳѳрѳѳшье Иоаннай хажууда Дээдын Эзэнэй оршожо байһань эли байба. 67Нарай хүбүүнэй эсэгэ Захария Нангин Һүлдѳѳр дүүрэжэ, иимэ абарал буулгаба: 68«Израилиин Бурхан болохо Дээдын Эзэндэ алдар соло дуудаял! Аюул оһолһоо абархаяа Тэрэ арадтаа ерээ. 69Зараса Давидайнгаа үри һадаһадһаа Манда һүр хүсэтэй Абарагшые үгѳѳл. 70Дайсадһаатнай, таниие үзэн ядагша бүхы зонһоо абархаб гэжэ тэрэ эртэ урдын сагта гэгээн лүндэншэдѳѳрѳѳ дамжуулан, 72үбгэ эсэгэнэрыетнай найдуулһан ёһоор таанадые үршѳѳл хайрада хүртѳѳхэб, мүн ѳѳрынгѳѳ нангин хэлсээ, 73танай үбгэ эсэгэ Абраһамда үгэһэн тангаригаа дурдан һанахаб, 74Дайсадайтнай гарһаа мулталан абархаб гээ. Тиимэһээ бидэ айлтагүйгѳѳр Эзэндээ алба хэжэ, 75Наһан туршадаа арюун һайханаар, боди сэдьхэлээр тэрээндэ мүргэл хэжэ ябаха заяатайбди. 76Тиин ши, жаахан хүбүүмни, Дээдын Бурханай лүндэншэ гэжэ нэрлэгдэхэш, Дээдын Эзэнэй урдань ябажа, заларха замыень бэлдэхэш. 77Нүгэлѳѳ арилгажа абарагдахат гэжэ Бурханай арадта ши айладхахаш. 78Бурхамнай гүн ехэ хайраараа огторгойһоо шараһан Гэгээн Наран мэтээр 79үхэлэй харанхы һүүдэртэ хушагдаһан маанадые гэрэлтүүлхэ, энхэ тайбанай замаар хүтэлэн, алхамуудыемнай шэглүүлхэ юм». 80Хүбүүхэн урган боргожожо, сэдьхэл зоригынь хатуужажа байба. Израилиин арадта айладхаха сагайнгаа ерэтэр тэрэ хүбүүн сүл губида байба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\