Лука 10

1Тэрэнэйнгээ һүүлээр Иисус үшѳѳ далан хоёр хүниие шэлэжэ абаад, ѳѳрынгѳѳ ошохо гэһэн хото хүдѳѳ руу хоёр хоёроор эльгээхэдээ, иигэжэ захиба: 2«Ургаса ехэ байна, теэд тэрэниие суглуулха хүнүүдынь үсѳѳн лэ. Тиимэһээ ургасаяа суглуулха хүдэлмэрилэгшэдые ябуулхыень Ургасын Эзэндэ зальбарагты. 3Ябагты даа! Һүрэг шононууд руу хурьгадые тууһан мэтэл таанадые эльгээнэб. 4Мүнгэншье, туламшье, гуталшье бү абажа ябагты, харгыдаа хүниие мэндэшэлжэ сагаа бү гээгты. 5Ямаршье айлда ороходоо, түрүүнэй түрүүндэ: „Танай гэр бүлынхид амгалан тайбан һуухатнай болтогой!“ – гэжэ юрѳѳгѳѳрэйгты. 6Хэрбээ тэндэ амгалан тайбаниие хүсэдэг хүнүүдэй ажамидардаг юм һаань, танай юрѳѳһэн амгалан тайбантнай тэдэн дээрэ тогтохо; харин амгалан тайбаниие хүсэдэггүй зоной байбалнь, тэрэтнай таанартаа бусаха. 7Бууһан айлдаал хоножо, үгэһэн юумыень эдижэ, уужа байгты: хүдэлмэрилэгшэ ажалайнгаа түлѳѳһэ абаха эрхэтэй бшуу. Айлнуудые һэлгэжэ бү гүйгты. 8Тиигээд али нэгэн хотодо ороходотнай, хүн зоной таанадые угтажа абабал, үгэһэн юумыень эдигты. 9Тэндэхи үбшэнтэниие эдэгээгты, тиигээд: „Бурханай хаан түрэ эндэтнай мэнэ гэһээр тогтохо“, – гэжэ хүн зондо хэлэжэ ябагты. 10Али нэгэн хотодо ороходотнай, тэндэхи зоной таанадые угтажа абаха дурагүй байбалнь, гудамжада гараад: 11„Таанадые һэргылэн, хүлдэмнай халдаһан хотынтнай тооһыешье гүбижэ таанадта орхинобди. Зүгѳѳр Бурханай хаан түрэ оршон тогтохо дүтэлѳѳ гэжэ мэдэгты!“ – гээрэйгты. 12Зарга шүүбэриин болохо Үдэр таниие угтажа абаагүй хотынхид Содом хотынхидһоо бүри үлүү аймшагтай хэһээлтэдэ хүртэхэ. Зүгѳѳр Содом хотынхидые ямар аймшагтайгаар хэһээхэб гэжэ бодоод үзэгты. 13Хоразин хотынхид, таанад уй гашуудал үзэхэт! Бетсаида хотынхид, таанад уй гашуудал үзэхэт! Хэрбээ танай хотонуудта бүтээһэн гайхамшагта хэрэгүүдээ Тир Сидон хотонуудта үзүүлһэн байбални, тэдэ хотын зон үни гэһээр Бурханда хандаха һэн. Тэдэнэр хахархай хубсаһа үмдэжэ, тархи дээрээ үнэһэ адхажа нүгэлнүүдээ гэмшэһэнээ баталха бэлэй. 14Тиин Зарга шүүбэриин болохо Үдэр Бурхан Тир, Сидон хотынхидтэ таанадта ороходоо бүри үршѳѳл хайратайгаар хандахал. 15Капернаум хотынхид, таанад огторгойдо алдаршаха һанаатай байна гүт? Таанад тамын оёорто унахат! 16Түлѳѳлэгшэдни, таанадые шагнажа байһан хүнүүд намайешье шагнана, таанадые буруушааһан хүнүүд намайешье буруушаана. Харин намайе буруушааһан хүнүүд намайе иишэ эльгээһэн Бурханиие буруушаана гээшэ», – гэжэ хэлэбэ. 17Далан хоёр түлѳѳлэгшэдынь хото хүдѳѳгѳѳр ябаһанаа ехэ баяртай бусажа ерээд: «Эзэн аа, танай нэрэһээ захирхадамнай ада шүдхэрнүүдшье үгыемнай дуулана», – гэжэ хэлэбэд. 18Тиихэдэнь Иисус тэдээндээ хэлэбэ: «Тэнгэриһээ Сатанагай сахилгаан мэтээр доошоо унаһые би хараһан байнаб. 19Шагнагты даа, могой болон хорото абаахайнуудые, мүн хамаг дайсадай хүсые дараха засаг таанадта барюулааб. Тиимэһээ таанадта ямаршье хүсэн хоро хэжэ шадахагүй. 20Таанад ада шүдхэрнүүдые мэдэлдээ оруулһандаа бэшэ, харин нэрэеэ тэнгэридэ бэшүүлһэндээ баярлагты!» 21Энэ үедэ Нангин Һүлдын Иисусые баяраар дүүргэхэдэ, тэрэ: «Газар тэнгэриин Дээдын Эзэн, Эсэгэмни! Сэсэн мэргэн, эрдэм номтой зонһоо далдалан нюуһан юумэеэ эгээлэй юрын зондо нээжэ элирүүлһэнэйшни түлѳѳ шамда баяр баясхалан хүргэнэб. Зүб даа, Эсэгэмни, ши иимэл юумэнэй болохые хүсэжэ байгаа ха юмши. 22Бүхы юумые Эсэгэмни намда үгѳѳ. Эсэгэһээ ондоо хэншье Хүбүүе мэдэхэгүй, мүн Хүбүүнһээ, баһа Хүбүүнэй дуулгаһан хүнүүдһээ ондоо хэншье Эсэгые мэдэхэгүй», – гэжэ айладхаба. 23Тиигээд Иисус шабинартаа аминдань хандан хэлэбэ: «Таанадай хаража байһан юумые хараһан хүн аза жаргалтай. 24Олон лүндэншэд, хаашуул таанадай хаража байһан юумые харахые ехээр хүсэбэшье, хараагүй, таанадай дуулажа байһан юумые дуулаха дуратай байгаад, дуулажа шадаагүй гэжэ таанадта хэлэхэ байнаб». 25Нэгэ Хуули заадаг багша һууриһаа бодожо, Иисусые туршаха хүсэлтэйгѳѳр: «Багша аа, мүнхэ амидаралтай байхын тула би юу хэхэ ёһотойбиб?» – гэжэ асууба. 26«Хуули соо юун гэжэ бэшээтэй байдаг бэ? Тэрэниие яажа ойлгодогбта?» – гэжэ Иисус урдаһаань һураба. 27«„Дээдын Эзэн Бурхандаа бүхы зүрхэ сэдьхэлээрээ, бүхы һүнэһэ һүлдѳѳрѳѳ, бүхы хүсэ шадалаараа, бүхы ухаан бодолоороо дуратай бай“, баһа „Дүтын хүндѳѳ ѳѳртѳѳл адли дуратай бай“ гэжэ тэндэ бэшээтэй байдаг», – гэжэ тэрэнь харюусаба. 28«Ши зүб харюусабаш. Эдэ заабаринуудые дүүргэжэ ябаа һаа, ши мүнхэ амидаралтай байхаш», – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 29Харин Хуули заадаг багша бэеэ сагааруулхые оролдон: «Дүтымни хүн хэн болоноб?» – гэжэ Иисусһаа һураба. 30Иисус тэрэ дороо харюусаба: «Нэгэ хүн Иерусалимһаа Иерихон хото руу ошожо ябаба ха. Харгыдаа тэрэ дээрмэшэдтэ баригдашаба гэхэ. Дээрмэшэд байһан юумыень буляажа абаад, зада сохёод, арай амиды голтой юумые орхёод зугадаба. 31Тушаан боложо нэгэ санаартан тэрэ харгыгаар ябаа. Гэбэшье тэрэниие хараад, хажуугаарнь гарашаба. 32Баһа нэгэ левит хүн тэрэ газартань ерэжэ, хэбтэһэн хүниие хараад, хажуугаарнь гарашаба. 33Мүн тэрэл харгыгаар ябаһан нэгэ самаряан хүн гэмтэгшые хараад, хажуудань ерээд, аргагүй ехээр хайрлаба. 34Шархыень улаан архяар угаагаад, тоһо түрхин уяба, элжэгэндээ һуулгажа, зоной буудаг газарта абаашаад, тэрэ хүнѳѳ харууһалжа хонобо. 35Хойто үдэрынь айлшадай буудаг газарай эзэндэ хоёр динари мүнгэ үгѳѳд, „Энэ хүниие харууһалжа байгаарай, үлүү гаргаша гаргаа һааш, бусаха замдаа түлэхэб“, – гэбэ». 36Тиигээд Иисус нүгѳѳ Хуули заадаг багшаһаа: «Юун гэжэ һананаш, эдэ гурбанай хэниинь дээрмэшэдтэ сохюулһан хүндэ эгээн ойро дүтэ болоноб?» – гэжэ һураба. 37«Хайрлажа, амиинь абарһан хүн», – гэжэ нүгѳѳдынь харюусаба. «Шишье тиимэ юумэ хэжэ ябаарай!» – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 38Замда ябажа байхадаа Иисус шабинартаяа нэгэ тосхондо хүрэбэ. Марфа гэжэ нэрэтэй нэгэ эхэнэр тэрэниие гэртээ оруулжа хүндэлѳѳ. 39Тэрэ эхэнэрэй Мария дүүнь Дээдын Эзэнэй хүлдэнь һуугаад, хэлэһэн үгыень шагнаба. 40Харин Марфа айлшанаа хүндэлхэ гэжэ туха сүлѳѳгүй хүдэлнэ. Тиигээд Иисуста дүтэлжэ: «Эзэн аа, энэ минии дүүгэй хамаг ажалаа нам дээрэ хаяад байхыень харанагүй гээшэ гүт? Эгэшэдээ туһала гэжэ дүүдэм хэлыт», – гэбэ. 41«Марфа, нүхэрни, ши дан олон юумэндэ һанаагаа табижа, хаанааш хүрэнэгүйш. 42Харин нэгэл юумэндэ гол һанаагаа табиха хэрэгтэй. Мария дүүшни дэмбэрэлтэ һайхан хэрэг шэлэнхэй, тэрэнииень хэншье болюулжа шадахагүй», – гэжэ Иисус айладхаба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\