Лука 11

1Нэгэтэ хаанашьеб Иисусай зальбаржа дүүргэһэнэй һүүлээр: «Эзэн аа, Иоаннай шабинараа һургаһан шэнгеэр Бурханда яажа зальбархые манда заажа хайрлыт», – гэжэ шабинарайнь нэгэн гуйба. 2Иисус шабинартаа хэлэбэ: «Бурхандаа иигэжэ мүргэгты: Эсэгэмнай! Нангин нэрэшни алдаршахань болтогой. Хаан түрэшни мандахань болтогой, 3Ажамидаралаймнай хоол Үдэр бүхэндэ мандаа үгэжэ байгаарайт. 4Манда мууе хэһэн алибаа хүниие Манай хүлисэдэгтэл адляар Бидэнэйшье нүгэл хилэнсые хүлисыт даа. Горидолго хорхойтуулгада маниие бү оруулыт даа!» 5Иисус тэдээндээ хэлэбэ: «Танай нэгэн хани нүхэртэй байгаа һэн гэлэй. Һүниин тэндэ та нүхэртѳѳ ошожо: „Ханимни, намдаа гурбан монсогор хилээмэ зээлеэр үгыш, 6харгыдаа ябаһан нэгэ нүхэрэйнгѳѳ орожо ерэхэдэ, табиха юумэгүй байбаб“, – гэбэт гэлэй. 7Тиихэдэтнай нүхэртнай үүдэнэйнгээ саанаһаа: „Хүндэ хашаргаан бү гарга: үүдэмни бүхѳѳр шэбхэдээтэй, үхибүүдни намтаяа унтаридаа оронхой; бодожо шамда хилээмэ үгэхэ аргамгүй“, – гэжэ танда харюусаба гэлэй. 8Тиигээд тэрэ нүхэртнай һэшхэлээрээ боложо, хилээмэ үгѳѳгүйшье һаа, эреэд һалахагүйдэтнай бодожо, эреэшыетнай дууһан үгэхэ баатай болохо гэжэ таанадта хэлэхэ байнаб. 9Тиимэһээ эригты, тиихэдэтнай танда үгэхэл; бэдэрэгты, тиихэдээ олохот; үүдэ тоншогты, тиихэдэтнай танда нээхэ. 10Юундэб гэбэл, эриһэн алишье хүн абадаг, бэдэрһэн хүн олодог, тоншоһон хүндэ үүдэ нээжэ үгэдэг. 11Хүбүүнэйнгээ загаһа эрихэдэнь, могой барюулха эсэгэ таанарай дунда байха аал? 12Үгышье һаа, хүбүүнэйнгээ үндэгэ эрихэдэ, тэрээндээ хорото абаахай үгэхэ эсэгэ байха аал? 13Хэрбээ нүгэл шэбэлтэй таанадай үхибүүдтээ һайн юумэ үгэжэ шададаг байхадатнай, Огторгойн Эсэгэ гуйһан хүн бүхэндэ Нангин Һүлдэеэ бүришье дуратайгаар үршѳѳхэл!» 14Иисус нэгэ хүндэ шэгэһэн хэлэгүй ада шүдхэрые бэеһээнь зайлуулба. Ада шүдхэрэй гарахада, нүгѳѳ хүниинь дуугардаг болошобо. Тэндэ байһан зон ехэтэ гайхалсаба: 15«Иисус Веельзевулай, ада шүдхэрнүүдэй ноёной хүсѳѳр лэ ада шүдхэрнүүдые дарана», – гэжэ тэдэнэй зариман хэлэбэ. 16Нүгѳѳдэ зариманиинь Иисусые туршажа, Бурханай заяаһан хүн байһанаа тэнгэриһээ баталагдаһан гайхамшагта дүлгэ тэмдэг харуулыш даа гэбэ. 17Тэдэнэй бодол тааһан Иисус хэлэбэ: «Хэдэн бүлэг боложо хубааралдаад, хоорондоо хёморолдоһон алишье хаан орон хооһорон, бутаран һалаха. Тиин нэгэ гэр бүлын гэшүүдынь эбээ таһаран хэрэлдэбэл, тэрэ гэр бүлэ һалаха, һарниха болоно. 18Хэрбээ Сатана дотороо хоёр һанаатай болоо һаа, тэрэнэй хаан орониинь яагаад бүтэн байха бэлэй? Харин таанад шүдхэрнүүдэй Веельзевул ноёной хүсѳѳр ада шүдхэрнүүдые хүнэй бэеһээ зайлуулна гэжэ нам тухай хэлсэнэт. 19Хэрбээ Веельзевул ноёной хүсѳѳр ада шүдхэрнүүдые хүнэй бэеһээ зайлуулдаг һаамни, танай шабинар хэнээр айлгажа, ада шүдхэрнүүдые зайлуулдаг бэ? Зүб, тэдэ шабинартнай буруу байдалыетнай баталнал! 20Хэрбээ Бурханай хүсѳѳр ада шүдхэрнүүдые дарадаг һаамни, тэрэ Бурханай хаан түрын эндэтнай тогтоод байһые баталха. 21Хэрбээ нэгэ хүсэтэй хүнэй буу зэбсэг барижа, ордон гэрээ хамгаалаа һаань, зѳѳри зѳѳшэнь бүтэн байха. 22Бүри хүсэтэй хүн тэрээндэ добтолжо ороод, тэрэниие диилээ һаа, бүхы найдалынь болохо буу зэбсэгыень буляаха, зѳѳрииень олзолхо байна. 23Минии тала баряагүй хүн намда эсэргүү гээшэ. Намтай хамта ургаса суглуулаагүй хүн тэрэ ургасые үрижэ һалгаана гээшэ. 24Хүнэй бэеһээ гараһан ада шүдхэр уһагүй сүл губяар тэнэжэ, амар заяа бэдэрээд, олохогүйдѳѳ: „Байһан гэртээ бусахам ха даа“, – гэдэг. 25Бусажа ерэхэдэнь, хуушан гэрэйнь бог хамагдаһан, сэбэрлэгдэһэн байдаг. 26Тиигээд тэрэ ада шүдхэр ябажа, ѳѳрһѳѳн һураггүй хоротой долоон ада шүдхэр абаад, һѳѳргѳѳ тэндэ шэгэн орожо байрладаг. Тиигэхэдэнь тэрэ хүниинь урдынхидаа ороходоо бүри ехээр тамаа үзэдэг», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 27Иимэ юумэ хэлэжэ байхадань, зоной дундаһаа нэгэ эхэнэр: «Хэбэл соогоо таниие абажа ябаһан, хүхѳѳрѳѳ тэжээһэн эхэ жаргалтай!» – гэжэ хоолойгоо шангадхан дуугарба. 28«Бурханай үгэ шагнаад, тэрэниие наринаар сахидаг хүнүүд үлүү ехэ жаргалтай!» – гэжэ Иисус харюудань хэлэбэ. 29Тиигээд зоной улам олоор сугларжа эхилхэдэ, Иисус иигэжэ айладхаба: «Оршон үеын зон муу мэхэтэйшүүл байна. Тэдэнэр Бурханһаа дүлгэ тэмдэг харуула гэнэ. Теэд Иона лүндэншэтэй ушарһан гайхамшагта дүлгэ тэмдэгһээ ондоо дүлгэ тэмдэг тэдэндэ үгтэхэгүй. 30Иона лүндэншын Ниневит хотынхидтэ дүлгэ тэмдэг болоһондол адляар Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн энэ үеынхидтэ дүлгэ тэмдэг болохо юм. 31Зарга шүүбэриин болохо Үдэр Урда зүгэй хатан энэ үеын хүнүүдтэй хамта бодожо, тэдэниие буруушааха. Тэрэ хатан Соломон хаанай сэсэн үгые шагнахаяа газарай мухарһаа ерэһэн байгаа бшуу. Теэд мүнѳѳ эндэ Соломонһоо бүри шухала нэгэн байна. 32Зарга Шүүбэри болохо Үдэр Ниневит хотынхид тус үеынхидтэй бодожо, тэдэниие буруушааха. Ионын номнол шагнаад, тэдэнэр нүгэлһѳѳн зайлажа, Бурханда хандаһан байгаа бшуу. Теэд эндэ байгаашань Ионоһоо агууехэ юм! 33Зула аһаагаад, хэншье тэрэнээ далда газар табидаггүй, али амһартаар хабхалдаггүй, харин ороһон хүнэй гэрэлыень харахын тула үндэр табюур дээрэ табидаг ха юм! 34Нюдэн болбол бэеын гэрэл дэн юм. Нюдэнэйшни арюун гэрэлтэй байгаа һаа, бүхы бэешни гэрэлтэй гэгээн байха; харин нюдэнэйшни бүрхэг һаа, бүхы бэешни хабхартан байха. 35Тиимэһээ досоохи гэрэл туяагаа балартуулхагүй гэжэ оролдо! 36Хэрбээ бүхы бэешни һаруултаад, тэрээн соошни нэгэшье харлаһан газарай үгы һаань, хамаг бэешни зулын ялагар гэрэлээр гэрэлтүүлэгдэһэн шэнги, зосоо газаагүй гэрэлтэн толорхол». 37Иисусай хэлэжэ дүүргэхэдэ нэгэ фарисей хоол барихые тэрэниие уриба. Иисус гэртэнь орожо һууба. 38Хоол барихынгаа урда тээ гараа угаахагүйдэнь фарисей ехээр гайхаба. 39Тиихэдэнь Иисус тэрээндэ иигэжэ хэлээ: «Фарисейнүүд, таанар аяга, табагай газаахииень аршажа арилгадагта, харин досоогоо таанад эд хүрэнгэдэ шуналтай, нүгэлтэй байнат. 40Тэнэг мунхаг амитад! Юумэнэй газаа тала бүтээһэн Бурхан дотор талыеньшье бүтээгээ бэшэ гү? 41Зүгѳѳр аяга табаг соогоо байһан юумэнһээ үгытэйшүүлтэй хубаалсажа үгэлсэжэ байбал, таанадые газаа досоогүй арюун сэбэр болоо гэжэ Бурхан тоолохо һэн! 42Фарисейнүүд, таанад гашуудал үзэхэт! Ургуулһан хангалта ургамалай, мүн огородойнгоо эдеэнэй арбанайнь нэгэл хубиие Бурханда үргэдэгта, харин тэрээнтэй зэргэ хүнүүдые хууранат, Бурханда дурагүй байнат. Тиихэдэ таанад бусад зондо үнэн зүбѳѳр хандаха, мүн арбанайнгаа нэгэ хубиие Бурхандаа үгэжэл байха ёһотойт. 43Фарисейнүүд, таанад гашуудал үзэхэт! Мүргэлэй гэртэ урдуур һууха дуратайт, олон зоной дунда мэндэшэлүүлхэ дуратайт. 44Таанад гашуудал үзэхэт! Таанад ямаршье тэмдэггүй хүүр мэтэт, хүнүүд гэшхэһэнээш мэдэнгүй дээгүүртнай ябадаг!» 45«Багша аа, иигэжэ хэлэхэдээ, та манииешье доромжолнот!» – гэжэ Хуули заадаг багшанарай нэгэн Иисуста хэлэбэ. 46Харин Иисус: «Хуули заадаг багшанар, таанадшье гашуудал үзэхэт. Хүнүүдтэ даашагүй ашаа үргэлүүлээд, тэрэ ашаагаа зѳѳхэдэнь хүндэ туһалха гэжэ хургаараашье хүдэлгэдэггүйт! 47Таанад гашуудал үзэхэт! Таанад үбгэ эсэгэнэрэйнгээ алаһан лүндэншэдтэ үзэсхэлэнтэ гоё субаргануудые баринат. 48Тиигэхэдээ таанад үбгэ эсэгэнэрэйнгээ харата хэрэг зүбшѳѳһэнѳѳ харуулнат, үгы һаа, тэдэнэйнгээ алаһан лүндэншэдтэ субаргануудые барихагүй байгаат. 49Бүхы юумые уридшалан мэдэдэг Бурхан танай нүгэлтэ хэрэгүүд тухай: „Лүндэншэдые болон мэдээсэгшэдые тэдээндэ эльгээхэб, зүгѳѳр тэдэнэймни заримыень алаха, заримыень намнаха“, – гэжэ хэлэһэн байгаа. 50Тиин дэлхэйн анха бии болохоһоо хойшо бүхы лүндэншэдэй адхарһан шуһан энэ оршон үеын угсаатанһаа нэхэгдэхэ: 51Авелиин шуһанһаа эхилээд, үргэлэй шэрээ ба Нангин Газарай хоорондо һүнѳѳгдэһэн Захариягай шуһан хүрэтэр нэхэгдэхэ. Тиимэ даа, бүхы тэрэ адхарһан шуһанай түлѳѳ энэ үеын зон хэһээлтэдэ орохо! 52Хуули заадаг багшанар, таанад гашуудал үзэхэт! Таанад эрдэм ухаанай ордондо орохо үүдэнэй түлхюур абаһан аад, тэндэ ѳѳһэдѳѳшье ороогүйт, орохо гэһэн хүнүүдтэшье һаалта хээт», – гэжэ зэмэлбэ. 53Иисусай тэрэ гэрһээ гаража ошоходонь, Хуули заадаг багшанар болон фарисейнүүд Иисусые ехэ шэрүүнээр шүүмжэлжэ оробо, тэрэ сагһаа хойшо олон табан юумэ һуража, 54буруу юумэ хэлүүлжэ бариха арга мэхэ бэдэрдэг болобо.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\