Лука 12

1Тоолошогүй олон зоной сугларжа, бэе бэеэ дарахаһаа нааша шахасалдаха үедэнь Иисус түрүүн шабинартаа хэлэжэ эхилбэ: «Нюур сахидаг фарисейнүүдэй эһээбэриһээнь болгоомжолжо ябагты. Тэдэ һургаалаараа зоной толгой эрьюулдэг юм. 2Эли болохогүй ямаршье далда юумэн байдаггүй, мэдээжэ болохогүй нюуса юумэн байдаггүй. 3Тиимэһээ танай харанхыда хэлэһэн юумэнтнай гэрэлтэй гэгээтэйдэ дуулдахал, хаалгатай таһалгада шэбэнэн хэлэһэн үгэтнай гэрэй оройһоо ханхинахал. 4Хани нүхэд аа, хүнэй бэе һүнѳѳгѳѳд, ондоо юумэ хэжэ шадахагүй хүнүүдһээ бү айгты. 5Зүгѳѳр хэнһээ айжа байхыетнай таанадтаа заажа үгэһүү: хүнэй ами һүнѳѳгѳѳд, һүнэһыень гал тамада хаяха эрхэ засагтай Бурханһаал айгты. Үнэхѳѳрѳѳ, гансал Бурханһаа айжа байха ёһотойт! 6Табан борбилоое хоёрхон лэ зоосоор худалдадаг бэшэ аал? Тиихэдэ тэдэнэй нэгыеньшье Бурхан анхаралгүй орхидоггүй. 7Зүгѳѳр танай толгойнтнай үһэншье хүрэтэрѳѳ тоолоотой бшуу. Тиимэһээ бү айгты: таанад олон борбилоонуудһаа үнэтэйт. 8Улад зоной урда минии мэдэлдэ байнаб гэжэ айладхаһан хүнүүдые Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн Бурханай Эльгээмэлнүүдэй урда баһал намайе дахагша гэжэ нэрлэхэл. 9Харин зоной дунда намайе буруушааһан хүнүүдые Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн Бурханай Эльгээмэлнүүдэй дунда баһа буруушаахал. 10Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн тухай муугаар хэлэһэн хүн бүхэн хүлисэгдэхэ. Харин Нангин Һүлдые муудхаһан хүнэй нүгэл хүлисэгдэхэгүй. 11Таанадые мүргэлэй гэртэ гү, али засаг баригшадай гү, али ноёдой урда мүшхэхѳѳр асарбалынь, яажа бэеэ үмѳѳрхэ, юун гэжэ хэлэхэ тухайгаа һанаагаа огто бү зобогты. 12Тэрэ сагтаа Нангин Һүлдэ юу хэлэхыетнай танда заажа үгэхэ». 13«Багша аа, эсэгынгээ орхиһон зѳѳри дүүтэеэ хубаалда гэжэ ахадам хэлэжэ үгыт», – гэжэ зоной дундаһаа нэгэн гуйба. 14«Нүхэр аа, та хоёрой зарга шиидхэхэ, зѳѳри зѳѳшыетнай хубааха эрхэ намда хэн үгѳѳ юм бэ?» – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаад, бултанда хандан: 15«Алибаа юумэндэ шунахаһаа ѳѳһэдыгѳѳ һэргылжэ, болгоомжолжо ябагты. Хүнэй жэнхэни ами наһан эд зѳѳриһѳѳ дулдыдадаг бэшэ, тиихэдэ хэды шэнээн баян бардам байһантнай ямаршье хамаагүй юм». 16Иисус иимэ ушар хѳѳрэбэ: «Нэгэ баянай газар дээрэ аргагүй һайн ургаса ургаба. 17„Яаха болоо гээшэбиб, ургасаяа хадагалха газар үгылби“, – гэжэ тэрэ досоогоо бодобо. 18„Ай, юу хэхэеэ мэдэнэб: хуушан амбаарнуудаа задалжа хаяад, орондонь шэнэ томонуудые барижа, бүхы таряагаа хуряажа, тэндээ адхахаб, мүн бусадшье эд зѳѳриеэ хадагалхаб. 19Зай, тиигээд ѳѳртѳѳ: ‘Азатай хүн байнаб! Олон жэл соо ѳѳрыгѳѳ хангаха эд зѳѳритэйб. Мүнѳѳ юундэш һанаагаа зобонгүй, эдижэ, уужа, хүхижэ, сэнгэжэ байхаб’, – гэжэ хэлэхэб“. 20Харин Бурхан тэрээндэ: „Тэнэг амитан! Энэ һүниндѳѳл амииешни хороохоёо байна, тиихэдэнь суглуулһан зѳѳришни хэндэ хүртэхэб?“ – гэжэ хэлэбэ». 21Хѳѳрѳѳнэйнгѳѳ түгэсхэлдэ Иисус: «Эрдэни баялиг Бурханай урда бэшэ, харин ѳѳрынгѳѳ үбэртэ суглуулдаг хүн болгон иимэ хойшолонтой», – гэжэ хэлэбэ. 22Иисус шабинараа иигэжэ һургаба: «Амиды ябахын тула юу эдихэ, бэедээ юу үмдэхэ тухай һанаагаа огто бү зобоогты. 23Амимнай эдеэ хоолһоо шухала юм. Бэемнай хубсаһа хунарһаа шухала юм. 24Хирээнүүдые хараад үзэгты: тэдэ таряа таридаггүй, хададаггүй, хадагалха газаршьегүй, амбааршьегүй, гэбэшье тэдэниие Бурхан тэжээдэг. Таанад шубуудта ороходоо үнэтэй сэнтэйлта! 25Таанадай хэнтнай шадалаараа оролдоод, тохоногойшье шэнээн ургажа шадахаб? 26Теэд иимэ эгэл юумэ бүтээхэ аргагүй аад, ондоо юумэнүүдтэ яагаад һанаагаа табихатнайб? 27Хээрэдэ сэсэгүүдэй ургахые хараад үзэгты: тэдэ ажал хэдэггүй, утаһа ээрэжэ ѳѳртѳѳ хубсаһа оёдоггүй. Алдар суутай Соломоншье аргагүй ехэ эд баялигтай байһаншье һаа, эдэ сэсэгүүд шэнги тиимэ гоёор хубсалдаггүй һэн гэжэ би танда хэлэнэб. 28Мүнѳѳдэр эндэ ургажа байгаад, үглѳѳдэрынь, магад, галда шатаагдажашье болохо хээрэ ургаһан алишье ногоо Бурхан үзэсхэлэнтэ гоёор шэмэглэдэг юм. Харин таанадые Бурхан тэрэ ногоонһоо һураггүй ехээр анхараа бэзэ, этигэл багатан! 29Тиимэһээ таанад эдихэ, ууха юумэндээ һаналаа бүрин бү табигты. 30Энэ дэлхэйн зон лэ иимэ юумэнүүдээр һанал бодолоо бүрин эзэлүүлдэг юм. Таанад тиимэ зониие бү һажаагты. Эдэ бүгэдэ юумэнэй таанадта хэрэгтэй байһые Эсэгэтнай һайн мэдэдэг юм. 31Тиимэһээ таанад анха түрүүн Бурханай хаан түрэ тухай бодожо байгты, тиихэдэтнай хэрэгтэй бусад юумэнүүдые Бурхан таанадта үгэхэл. 32Шабинарни, багахан һүрэг таанар, бү айгты! Эсэгэтнай танда Бурханай хаан орониие дуратайгаар үршѳѳхэ бшуу. 33Байһан юумэеэ худалдажа, мүнгынь бадар болгон үгытэйшүүлдэ хубаагты! Үмхирхэгүй дараанаа, барагдашагүй баялигаа тэнгэридэ хадагалагты, тэндэ хулгайшаншье ойронь хүрэхэгүй, хибэн хорхойшье химэлхэгүй. 34Тиигэхэдэ баялигайтнай байһан газарта зүрхэ сэдьхэлтнайшье оршохо бшуу. 35Хубсалаад, зулаа бадараагаад, хододоо бэлэн байхатнай болтогой. 36Тиигэбэл таанад түрэ хуримһаа бусажа ерэхэ эзэнээ хүлеэжэ байһан зарасанар мэтэ бэлэн байхат. Тэдэнэр эзэнэйнгээ ерээд, үүдэ тоншохотойнь адли дороо нээгээдхидэг. 37Эзэнэйнгээ ерэхэдэ, һэргэлэн байһан зарасанар жаргалтай! Үнэн зүрхэнһѳѳ таанадтаа хэлэнэб: эзэниинь дэгэлээ тайлаад, зарасанараа шэрээдэ һуулгажа, ѳѳрѳѳ тэдэнээ хүндэлхэ. 38Эзэнэйнгээ хахад һүнишье, үүр сайхашье багаар ерэхэдэнь, хүл дээрээ бэлэн байһан зарасанар жаргалтай! 39Хэрбээ гэрэй эзэн хулгайшанай хэдыдэ орожо ерэхые мэдэжэ байбал, һэргэлэн байжа, хулгайшаниие гэртээ шургуулан оруулхагүй һэн бэзэ гэжэ таанар һайн мэдэнэт. 40Таанадшье бэлэн байха ёһотойт, юундэб гэхэдэ, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн хүлеэгээгүй сагтатнай хүрэжэ ерэхэ юм». 41«Эзэн аа, энэ һургаалта үгэнүүдээ гансал манда хѳѳрэнэ гүт, али бүгэдэндэ гү?» – гэжэ Пётр һураба. 42«Тиигэхэдээ этигэл найдабаритай, ухаантай зарасань хэн бэ? Гэрэйнгээ эрхилэгшээр табяад, бусад зарасанараа даалгажа, эдеэ хоол сагтань үгэжэ байхаар гэрэй эзэн хэниие томилхо гээшэб? 43Эзэнэйнгээ бусажа ерэхэдэ, үүргэеэ һайнаар дүүргэжэ байһан зараса аза жаргалтай даа! 44Тиимэ зарасаа эзэн гэр буусынгаа эрхилэгшээр табиха гэжэ танда баталан хэлэхэ байнаб. 45Хэрбээ тэрэ зараса: „Эзэмни һаяар ерэхэгүй“, – гэжэ бодоод, зараса хүбүүд, басагадаа сохижо наншажа, эдижэ, уужа, архидажа байгаа һаа, 46тэрэ зарасын хүлеэгээгүй үдэртэ, һанаагүй сагта эзэниинь орожо ерээд, тэрэнээ зада сохёод, этигэлгүй зонтой хамта хэһээхэ байна. 47Эзэнэйнгээ юу хүсэжэ байһые мэдэжэ байгаад, тэрэнииень дүүргээгүй, бэлэн бэшэ байһан зараса ехээр сохюулжа хэһээгдэхэ. 48Харин үүргэ уялгаа мэдээгүй дээрэһээ буруу юумэ хэһэн барлаг багаар сохюулха. Бурхан хэндэ ехэ үршѳѳл хайратай байнаб, тэрэ хүнһѳѳ һайн алба хэхые хүлеэжэ байна, харин хэндэ үлүү ехээр үршѳѳлѳѳ хайрланаб, тэрээнһээ бүришье үлүү һайн алба хэхые хүлеэжэ байна. 49Би газар дэлхэйдэ гал асарааб, тэрэмни бадарһай гэжэ ехэ хүсэнэб! 50Үхэлдэ шунгуулаад гараха ёһотой хүм, тэрэнэйнгээ бэелүүлэгдэхые би хүлеэжэ ядан, ехэтэ зобоноб! 51Намайе газар дэлхэйдэ энхэ тайбан асараа гэжэ таанад һанана гүт? Үгы даа! Би зоной эбынь таһалхаяа ерээб! 52Энээнһээ хойшо нэгэ гэртэ байдаг табан хүн хоёр бүлэг боложо таһараад, гурбаниинь хоёройнгоо урдаһаа, хоёрынь гурбанайнгаа урдаһаа орохо. 53Эсэгэнь хүбүүнэйнгээ урдаһаа, хүбүүниинь эсэгынгээ урдаһаа; эхэнь басаганайнгаа урдаһаа, басаганиинь эхынгээ урдаһаа; хадам эхэнь бэриингээ урдаһаа, бэринь хадам эхынгээ урдаһаа эсэргүүсэхэ». 54Иисус арад зондо хэлэбэ: «Баруун тээһээ үүлэнэй гарахада: „Бороо орохонь“, – гэжэ таанад хэлэдэгта. Теэд, нээрээшье, бороо ородог. 55Урдаһаа һалхинай үлеэхэдэ: „Ааяма халуун болохонь“, – гэдэгта. Нээрээшье, ехэ халуун болодог. 56Хоёр нюуртан аа! Таанад газар тэнгэри хоёрой шарай танижа, саг агаарыень уридшалан хэлэдэг аад, яахадаа энэ оршон сагай дүлгэ тэмдэгүүдые мэдэнэгүйбта? 57Ямар үнэн зүб юумэ хэхэ ёһотой байһанаа яахадаа ѳѳһэдѳѳ ойлгоногүйбта? 58Хүнэй шамайе ямаршьеб юумэнэй түлѳѳ гэмнээд, зарга шүүгшэдэ абаашажа байбал, тэрэ асуудалаа харгыдаа шиидхэжэ хаахые оролдо. Тиигээгүй һааш, тэрэшни шамайе зарга шүүгшэдэ шэрэжэ абаашаха; харин зарга шүүгшэ шамайе түрмын харуулшанда тушааха, харин харуулшан шамайе түрмэдэ һуулгаха. 59Һүүлшынгээ хашарһа мүнгэ хүрэтэр үгѳѳгүй һаа, ши тэндэһээ гарахагүйш гэжэ мэдэжэ бай».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\