Лука 13

1Эгээл тэрэ үедэ хүнүүд Иисуста мэдээсэл асарба. Галилейн хэдэн хүнэй Бурхан Һүмэ соо үргэл хэжэ байхадань, Пилат тэдэ хүнүүдэй ами хорообо гэжэ ерэһэн зон Иисуста дуулгаба. 2Тиихэдэнь Иисус тэдээндэ хэлэбэ: «Тэдэ галилейнхид бүхы можынгоо зонһоо эгээл ехэ нүгэлтэй байһан дээрэһээ хохидоо гэжэ һанана гүт? 3Тиимэ бэшэ даа! Харин таанад Бурханда хандан, эрид хубилаагүй һаа, бултадаа тэдээн шэнгеэр хосорхот гэжэ мэдэгты! 4Үгышье һаа, унаһан Силоамай аранга самхагта даруулжа үхэһэн арбан найман хүниие Иерусалимай бүхы зонһоо үлүү ехэ нүгэлтэй байгаа гэжэ һанана аалта? 5Тиимэ бэшэ даа! Теэд хэрбээ таанад Бурханда хандан, эрид хубилаагүй һаа, булта эгээл тиигэжэ хосорхот!» 6Тиигээд Иисус иимэ һургаалта үгэнүүдые хѳѳрэбэ: «Нэгэ хүн үзэмэй сэсэрлиг соогоо боди модо тариһан байгаа. Жэмэс түүхэеэ ерэхэдэнь, тэрэ модониинь хооһон байба ха. 7„Гурбан жэл соо энэ модонһоо жэмэс хүлеэгээб, теэд жэмэс урганагүйл. Энэ модо тайража хая, юунэйхиие газар муудхажа байха юм“, – гэжэ үзэмшэндѳѳ хэлэбэ. 8Тэрэнь: „Эзэмни, энээнээ үшѳѳ нэгэ жэл байлгагты, би һайса эдлүүрилхэб, үтэгжүүлхэб. 9Магад, ерэхэ жэл үрэ жэмэс үгэхэ аалам? Үгѳѳгүй һаань, тайража хаяна бэзэт!“ – гэжэ хэлэбэ». 10Иисус субботодо мүргэлэй гэр соо арад зониие һургажа байба. 11Тэндэ арбан найман жэл соо ада шүдхэртэ барюулагдаһан, үбшэлжэ, тэнхээ тамиргүй болонхой, бэеэ сэхэлжэ шадахаяа болитороо һориишоһон нэгэ эхэнэр байба. 12Иисус тэрэниие хараһаар дуудажа: «Ши, эхэнэр, эдэгэжэ элүүр болобош!» – гэбэ, 13тиигээд гараараа бэедэнь хүрѳѳдхибэ. Тиихэтэйнь сасуу тэрэ эхэнэр бэеэ сэхэлжэ, Бурханда магтаал соло дуудаба. 14Тиихэдэнь мүргэлэй гэрэй ахалагша субботодо үбшэнтэниие аргалба гэжэ Иисуста дураа гутан: «Ажал хэрэг хэхэ зургаан үдэр бии ха юм. Аргалуулхаяа тэрэл үдэрнүүдтэ ерэжэ байгты, субботодо бэшэ», – гэжэ зондо хэлэбэ. 15Харин Дээдын Эзэн тэрээндэ иигэжэ харюусаба: «Хоёр нюуртан! Хүн бүхэнтнай субботодо сараа гү, али элжэгэеэ уяаһаань тайлажа, уһалхаяа абаашадаг бэшэ гү? 16Сатанада баригдажа, арбан найман жэлдэ иитэрээ зобоһон Абраһамай удам энэ басагые субботодо үбшэнэй һабарһаа сүлѳѳлхэ ёһотой бэшэ гү?» 17Иисусай иигэжэ хэлэхэдэ, тэрэниие буруушаагшад эшэн аягүйрхэбэ, харин бусад зон барандаа баярлан, Иисусай һайн һайхан хэрэгүүдые магтан алдаршуулба. 18Тиигээд Иисус иигэбэ: «Бурханай хаан түрэ юунтэй адлиб, тэрээниие ямар юумэнтэй сасуулхаар бэ? 19Тэрэ хаан түрэ хадаа нэгэ хүнэй горчицын үрэһэ абажа, сэсэрлиг соогоо һуулгаһанда адли юм. Тэрэ үрэһэниинь ургажа, үндэр томо модон болоод, мүшэр бүхэндэнь тэнгэриин шубууд уургайгаа түхеэрээ. 20Бурханай хаан түрые үшѳѳ юунтэй сасуулалтайб? 21Бурханай хаан түрые эһээбэритэй сасуулжа болохо: нэгэ эхэнэр багахан эһээбэри абажа, гурбан хэмжүүрэй гурилтай худхажа эһэтэрынь эдьхэбэ». 22Иисус Иерусалим ошохо замдаа хото хүдѳѳгѳѳр ябажа, хүн зоной дунда һургаалаа номнобо. 23Нэгэ хүн Иисуста хандажа: «Эзэн аа, абарагдаха хүнүүд үсѳѳн гэдэг үнэн гү?» – гэжэ асууба. Иисус тэрээндэ иигэжэ харюусаба: 24«Бурханай хаан түрэдэ орохо хаалга уйтахан юм. Тэрээгээр орохоор зүдхэгты. Олохон хүн орохо гэжэ оролдоошье һаа, орожо шадахагүй бшуу. 25Гэрэй эзэнэй бодожо үүдэеэ хаахадань, таанад газаа тээнь зогсон, үүдыень тоншожо: „Эзэн! Эзэн! Манда үүдээ нээгыш“, – гэжэ хэлэхэт. „Хаанахи зомта, би таанадые танинагүйб“, – гэжэ тэрэ танда харюусаха. 26Тиихэдэнь таанад: „Тантай хамта бидэ эдеэлжэ, ундалжа байгаалди, та манай гудамжануудта һургаалаа номнодог бэлэйлта“, – гэжэ хэлэжэ эхилхэт. 27„Таанадые мэдэнэгүйб, хаанаһаа ерээ зомта. Намһаа холо бологты, таанад булта харата юумэ үйлэдэдэг уладта!“ – гэжэ тэрэ таанадта харюусаха. 28Абраһам, Исаак, Яков болон бусад бүхы лүндэншэдэй Бурханай хаан орондо байхыень харахадаа, мүн ѳѳһэдыетнай тиишэнь оруулангүй намнахада, таанад уйлаха бархиралдаха, шүдѳѳ хабиралдахат. 29Тиин дэлхэйн дүрбэн зүг, найман хизаарһаа хүнүүд ерэжэ, Бурханай хаан орондохи найрай шэрээдэ һууха. 30Тиигэхэдэ мүнѳѳ адагай захада байһан хүнүүд түрүү зэргэдэ гараха, мүнѳѳ түрүү байһан хүнүүд адаг һүүлшын болохо», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 31Энэ үедэ хэдэн фарисейнүүд Иисуста дүтэлжэ: «Энэ дороо эндэһээ гаража ошогты, таниие Ирод алахаяа түлэблэжэ байна бшуу», – гэжэ дуулгаба. 32Тиихэдэнь Иисус иигэбэ: «Таанад ошожо: „Мүнѳѳдэр үглѳѳдэр хоёр би ада шүдхэрнүүдые үбшэнтэнэй бэеһээ зайлуулжа, эдэгээхэ ёһотойб, тиигээд нүгѳѳдэрынь ажалаа дүүргэхэб гэнэ“, – гэжэ тэрэ мэхэшэ үнэгэндэ хэлэгты. 33Зүгѳѳр би мүнѳѳдэршье, үглѳѳдэршье, нүгѳѳдэршье харгы замдаа ябахаб. Лүндэншэниие Иерусалимһаа ондоо тээ алаха ёһогүй юм даа. 34Ай Иерусалим, Иерусалим, шинии хүнүүд лүндэншэдые аладаг, шамда эльгээһэн Бурханай мэдээсэгшэдые шулуудадаг! Даража дэгжээһэн дальбараануудаа дали дороо суглуулдаг шубуундал адляар шинии үри хүүгэдые суглуулха гэжэ би хэды тэгүүлээ зүдхѳѳ гээшэбиб. Теэд ши намайе зүбшѳѳгѳѳгүйш. 35Тиимэһээ хооһон Һүмэшни мүнѳѳ шамдаа үлѳѳ. „Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан Ерэгшэ үршѳѳл буянтай!“– гэжэ хэлэтэрээ намайе дахин харахагүйш гэжэ шамда хэлэнэб».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\