Лука 14

1Субботодо фарисейнүүдэй хүндэтэй нэгэ даргында хоол барихаяа Иисусай ерэхэдэ, фарисейнүүд хойноһоонь ажаглан хаража һуубад. 2Нэгэ хабанташаһан хүл гартай хүн орожо, урдань зогсобо. 3Хуули заадаг багшанарта болон фарисейнүүдтэ Иисус хандажа: «Манай Хуулиин ёһоор субботодо хүниие аргалжа болохо бэлэй гү, али үгы гү?» – гэжэ һураба. 4Тэдэнэр абяа гарабагүй. Иисус үбшэнтэниие гараараа хүрѳѳд, эдэгээжэрхибэ. 5«Субботодо таанадай хэн нэгэнэйтнай хүбүүнэй гү, алишье сарай худаг руу унашоо һаань, субботошье һаань, тэрэ дороо татажа гаргаха бэшэ аалта?» – гэжэ Иисус тэдээндэ хэлэбэ. 6Тэдэнь тороод, юуншье гэжэ хэлэжэ шадабагүй. 7Уряалаар ерэһэн хүнүүдэй дээгүүр һуурида һуухыень хараад, Иисус иимэ һургаалта үгэ хѳѳрэбэ: 8«Шамайе хэн нэгэнэй түрэ найрта урихада, дан дээгүүр гаража бү һуу, юундэб гэхэдэ, уряалаар ерэһэн хүнүүдэй дунда шамһаа хүндэтэй хүн байжа болохо. 9Тиигээд шамайе болон тэрэ хүниие уриһан гэрэй эзэн ерээд: „Энэ һуурида тэрэниие һуулгыш даа“, – гэхэдээ болохо. Тиихэдэнь ши аягүйрхэһѳѳр адагай захын һуурида ошожо һуухаш. 10Уряалаар ошоходоо, эгээн һүүлшын һуурида һуудаг байгаарай. Тиихэдэшни шамайе уриһан эзэн хараад: „Хани нүхэрни, дээшээ гаража һуу“, – гэжэ урихадань, найрай зоной дунда ехэ хүндэтэй хүн гэжэ мэдэгдэхэш. 11Ушарынь юуб гэхэдэ, ѳѳрыгѳѳ дээгүүр абхуулһан хүн доошоо халиха, харин даруу доогуур хүн ѳѳдѳѳ үргэгдэхэ бшуу». 12Гэртээ уриһан фарисейдэ Иисус иигэжэ хэлэбэ: «Үдын гү, али үдэшын хоол бэлдээд, хани нүхэдѳѳ, аха дүүнэрээ, түрэл саданараа, баян хүршэнэрѳѳ бү ури. Юуб гэхэдэ, тэдэшни хожомынь шамайгаа урижа, харюу үгэхэ болоно. 13Зүгѳѳр найрай шэрээ татахадаа, үгытэйшүүлые, үбшэн үлбэр, һохор дохолон хүнүүдые ури. 14Тэдэ ядуу зон ашыеш харюулжа шадахагүй. Гэбэшье Бурхан шамда буян хэшэгээ хайрлаха, тиигээд захяа заабарииень дүүргэжэ ябадаг хүнүүдээ амидыруулхадаа, шамайе шагналда хүртѳѳхэл». 15Сугтаа хоол барижа байһан нэгэ хүн Иисусай хѳѳрэжэ байһые дуулаад: «Бурханай хаан орондо хоол бариха хүнүүд амар жаргалтай!» – гэжэ хэлэбэ. 16Иисус тэрээндэ хэлэбэ: «Нэгэ хүн аргагүй томо найрай шэрээ заһаад, олон айлшадые уриба ха. 17Шэрээдэ һууха сагай ерэхэдэ, уриһан айлшадтаа барлагаа эльгээжэ, „Хоол бэлэн болоо, морилжо хайрлагты“, – гэжэ захюулба гэхэ. 18Урилгатай хүнүүдынь булта хоорондоо хэлсэһэн юумэндэл, ерэхэ аргагүй байһандаа хүлисэл гуйжа: „Би газар худалдажа абаад, тэрэнээ ошожо хараагүйдэм аргагүй. Намайе хүлисэхыетнай гуйнаб“, – гэжэ нэгэниинь захюулба. 19„Би табан паара сар худалдажа абаад, тэдэнээ ажаллуулжа туршахам, намайе хүлисэжэ хайрла“, – гэжэ нүгѳѳдэхинь захюулба. 20„Би һаял һамга абабаб, тиимэһээ ошожо шадахагүй байнаб“, – гэжэ гурбадахинь захюулба. 21Барлагынь ерэхэдээ, айлшадай ерэхэ аргагүй байһан тухай эзэндээ дуулгаба. Тиихэдэнь сухалаа хүрэһэн эзэн: „Түргэхэн хотын гудамжада гараад, үгытэйшүүлые, эрэмдэг үбшэнтэниие, һохор дохолон зониие дуудажа асара“, – гэжэ барлагтаа хэлэбэ. 22„Эзэмни, хэлэһэн ёһоортнай хамаг юумэ хэбэб, теэд үшѳѳшье олон һуури сүлѳѳ байна“, – гэжэ барлагынь хэлэбэ. 23„Ши хотоһоо гараад, харгыгаар ябаһан, хото хорёондоо байһан хүнүүдые аргадажа, гэрэймни дүүрэтэр зониие абажа ерэ. 24Уряалтай байһан хүнүүдэй хэнииньшье манайда хоол барихагүй!“ – гэжэ эзэниинь барлагтаа хэлэбэ». 25Иисустай хамта олон хүн ябаа һэн. Иисус тэдэ зондо хандажа, иигэжэ хэлэбэ: 26«Намда ерэһэн хүнүүд эхэ эсэгэһээ, һамга үхибүүдһээ, аха дүүнэрһээ, ами наһанһаа үлүү ехээр лэ намда дуратай һаа, шабинарни болохо аргатай. 27Хэрээһээ үргэлѳѳд, намтай ябалсаагүй хүн минии шаби боложо шадахагүй. 28Жэшээнь, таанадай хэн нэгэн үндэр гэр бариха һанаатай байбал, түрүүн һуугаад, хэды шэнээн гаргаша гаргахаб гэжэ тооложо үзѳѳд, барилгаяа дүүргэжэ шадаха үгы байһанаа бодогты. 29Тиигээгүй һаа, һуурииень табяад, башнияа саашань барижа дүүргэхэ шадалгүй байхыетнай хүн зон хараад: 30„Шимнай барилга эхилээд, дүүргэжэ шадахагүй хүн байбалши“, – гэжэ энеэдэ наадан болгохо бшуу. 31Үгышье һаа, нэгэ хаан нүгѳѳдэ хаанда дайгаар орохынгоо урда тээ арбан мянган сэрэгтэйгээ добтолоо һаа, хори мянган сэрэгтэй дайсаниие диилэхэ гүб гэжэ уридшалан һуужа һайн бодохо бэшэ гү? 32Хэрбээ диилэжэ шадахагүйгѳѳ ойлгоо һаа, нүгѳѳдэдѳѳ ѳѳрынгѳѳ элшэн һайдуудые эльгээжэ, эб найрамдал тухай гуйха болоно бшуу. 33Энэ мэтээр таанадай хэнтнайш бии байһан хамаг юумэнһээ арсаагүй һаа, минии шаби боложо шадахагүй. 34Дабһан болбол һайн юумэн гээшэ, зүгѳѳр дабһанай амтаяа гээгээ һаань, яажа дахин амтыень оруулха болоноб? 35Тиимэ дабһан хэндэшье хэрэггүйл, угайдхадаа тэрээгээр газараашье үтэгжүүлхэгүйлши. Тэрэниие миил хаяжархихал! Шэхэтэй юм һаа, анхаран шагныта!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\