Лука 17

1Иисус шабинартаа хэлэбэ: «Хүнэй хорхойтожо, нүгэл хэхэ юумэн олон байдаг. Зүгѳѳр нүгэл хүүлэгшэ уй гашуудал үзэхэ! 2Эдэ багашуулай нэгыеньшье нүгэл хилэнсэдэ түлхиһэн хүндэ хүзүүндээ тээрмын шулуу уюулаад, далайн оёорто хаюулбалнь, ѳѳртэнь дээрэ байха һэн. 3Тиимэһээ ѳѳрыгѳѳ анхаржа байгты! Хэрбээ аха дүүнэрэйшни нэгэн шамда муу юумэ хээ һаань, тэрээнээ буруушаа; хэрбээ зэмэеэ мэдэрээ һаань, хүлисэ. 4Үдэртѳѳ долоо дахин шамда муу юумэ хээд, долоо дахин ерэжэ: „Зэмэтэйб, хүлисэ“, – гээ һаань, тэрэнээ хүлисэ». 5«Эзэн аа, манай этигэл һүзэгые ехэ болгожо үгыт даа!» – гэжэ Иисусай элшэнэр хэлэбэ. 6Иисус харюусаба: «Хэрбээ таанад горчицын жэжэхэн үрэһэнэй шэнээхэншье этигэлтэй байгаад, боди модондо хандажа: „Үндэһѳѳрѳѳ газарһаа һугаржа, далай соо һуурижан урга!“ – гээ һаатнай, тэрэ модон үгыетнай дуулаха. 7Жэшээнь, газар хахалдаг гү, али мал адуулдаг барлагтай байгаад, тэрэнэйнгээ хээрэһээ ерэхэдэ: „Наашаа һуужа үтэр хоол бари!“ – гэжэ таанарай хэн нэгэнтнай хэлэхэ аал? 8Үгыл даа! Тиихынгээ орондо: „Намда эдеэ хоол бэлдэ. Эдеэлжэ байхадамни, захиралтануудыемни дүүргэхэдэ бэлэн бай. Намайе эдеэлүүлһэнэй удаа ѳѳрѳѳ эдихэ уухаш!“ – гэжэ барлагтаа хэлэхэ бэшэ гүт? 9Тиигээд бүхы заабаринуудые дүүргэһэнэйнгѳѳ түлѳѳ тэрэ барлаг баяр баясхалангай үгэнүүдые дуулаха аал? 10Тэрээн шэнги таанадшье Бурханай заабари дүүргээд: „Бидэ миил барлагууд гээшэбди, хэхэл ёһотой юумэеэ хээбди“, – гэжэ хэлэхэ ёһотойт!» 11Иерусалим хото ошожо ябахадаа, Иисус Самари Галилей хоёрой хилэ зубшан ябаба. 12Нэгэ тосхондо ороходонь, һэлхэ бузар үбшэндэ дайруулһан арбан хүн Иисустай уулзаба. Тээ холохон байгаад: 13«Иисус багша аа! Маниие абаржа хайрлыт даа!» – гэжэ шангаар хашхаралдаба. 14Тэдэниие хараад: «Таанад ошожо, санаартанда элүүр мэндэеэ үзүүлэгты!» – гэжэ Иисус хэлэбэ. Тэдэнь замдаа ябатараа эдэгэшэбэ. 15Нэгэниинь эдэгэһэнээ гэнтэ мэдээд, шанга гэгшээр Бурханай нэрэ алдаршуулан, һѳѳргѳѳ бусаба. 16Тиигээд Иисусай хүлдэ мүргэн унажа, баяр баясхалан хүргэбэ. Тэрэ самаряан хүн байгаа. 17«Арбан хүн эдэгээ бэшэ гүт? Бэшэ юһэншни хаанаб? 18Бурханда магтаал соло дуудахаяа энэ самаряанһаа ондоо нэгэшье хүн бусажа ерээгүй гээшэ гү?» – гэжэ Иисус һураба. 19Тиигээд нүгѳѳ эдэгэһэн хүндѳѳ: «Хүл дээрээ бодожо, гэртээ хари! Этигэлшни шамайе абараа!» – гэжэ Иисус хэлэбэ. 20«Бурханай хаан орон хэзээ манда морилхоб?» – гэжэ фарисейнүүдэй асуухада, Иисус иигэжэ харюусаба: «Бурханай хаан орон эли харагдаһаар ерэхэгүй. 21„Эндэ байна, тэндэ байна“, – гэжэ хүнүүд хэлэхэгүй. Юундэб гэхэдэ, Бурханай хаан түрэ зосоотнай оршоно бшуу». 22Иисус шабинартаа хэлэбэ: «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй нэгэшье үдэрые хараһайб гэжэ хүсэхэ саг мэнэ гэһээр ерэхэ, теэд харахагүйт. 23„Тэндэ байна, эндэ байна“, – гэжэ зарим зоной хэлэхэдэнь, таанад бү ошооройгты, бү бэдэрээрэйгты. 24Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн ерэхэдээ, тэнгэриин нэгэ хизаарһаа нүгѳѳ хизаар хүрэтэр ялагас гэһэн сахилгаан шэнгеэр гэрэлтэн үзэгдэхэ бшуу. 25Теэд түрүүн тэрэ ехэл зоболон амсаха, оршон үеын зон тэрээнһээ арсаха. 26Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй заларан ерэхэ тэрэ үдэрнүүдтэ Ной гэгшын үедэ болоһонтой адли гай гасалан ушарха: 27Нойн томо корабльда орожо һууха үдэр хүрэтэр хүнүүд эдеэлжэ, уужа, һамга абажа, хадамда гаража байгаа. Харин тиигэжэ байтар галаб эрьежэ, уһан аюул болоод, амитай юумэн хуу хосороо һэн. 28Эгээл тиимэ юумэн баһа Лот гэгшын үедэ болоо агша һэн: хүнүүд эдеэлжэ, ундалжа, юумэ худалдан абажа, наймаа хэжэ, таряа, жэмэс тарижа, гэр бараагаа барижа байгаа, 29тиихэдэ Лот гэгшын Содом хотоһоо гараһан үдэр тэнгэриһээ хүхэр бороо орожо, гал дүлэн боложо, хамаг амитай юумые шатаагаа бэлэй. 30Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй газарта бууха үдэр эгээл тиимэ юумэн болохо! 31Тэрэ үдэр гэрэй орой дээрэ байһан хүн хогшол зѳѳриеэ абарха гэжэ гэртээ орохо ёһогүй; мүн хээрэ талада ябаһан хүн һѳѳргѳѳ гэртээ бусаха ёһогүй. 32Лотой һамгые һанагты! 33Ами наһаяа абарха гэжэ оролдоһон хүн ами наһаяа алдаха, ами наһаяа үргэһэн хүн тэрэнээ тэхэрюулэн абарха. 34Тэрэ үдэр нэгэ орон дээрэ унтаһан хоёр хүнэй нэгыень абарха, нүгѳѳдыень орхихо. 35Таряа татажа байһан хоёр эхэнэрэй нэгыень абарха, нүгѳѳдыень орхихо». 37«Багша аа! Иимэ юумэн хаана болохоб?» – гэжэ шабинарынь Иисусһаа һураба. «Үхэһэн бэеын хэбтэһэн газарта бүргэд шубууд сугларха», – гэжэ Иисус харюусаба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\