Лука 20

1Нэгэтэ Бурхан Һүмэ соо арад зондо һургаалаа номножо, Һайн Мэдээсэл айладхажа байхадань, түрүү санаартан, Хуули заадаг багшанар, ахамадууд ерэжэ: 2«Хэлэлши даа, ши иимэ юумэ хэхэ ямар эрхэтэйбши? Иимэ эрхэ засаг шамда хэн үгѳѳб?» – гэжэ Иисусһаа һураба ха. 3«Бишье таанадһаа нэгэ юумэ һурахамни. Хэлэжэ үгэгты даа, 4Уһаар арюудхаха эрхэ Иоаннда Бурхан үгѳѳ юм гү, али хүнүүд гү?» – гэжэ Иисус урдаһаань асууба. 5Тэдэнэр хоорондоо зүбшэжэ оробо: «Зай, юун гэжэ хэлэхэбибди? Хэрбээ Бурханһаа тиимэ эрхэ үгтѳѳ гэбэлнай, тиигэбэл яахадаа Иоаннда этигэдэггүй байгаабта гэхэл. 6Хүнүүд үгѳѳ гээ һаамнай, Иоанные лүндэншэ гэжэ этигэдэг бүхы энэ арад зон маниие шулуугаар шэдэжэ алаха». 7Тиигээд лэ тэдэнэр: «Уһаар арюудхаха эрхэ Иоаннда хэнэй үгэһые бидэ мэдэнэгүйбди», – гэжэ харюусаба. 8Тиихэдэнь Иисус: «Эдэ юумэнүүдые хэхэ эрхэ намда хэнэй үгэһые би баһа хэлэхэгүйб!» – гэжэ тэдэндэ хэлэбэ. 9Тиигээд Иисус иимэ һургаалта үгэ арад зондо хѳѳрэбэ: «Нэгэ хүн үзэмэй сэсэрлиг таряад, үзэмшэдтэ хүлһѳѳр орхижо, ондоо орон нютаг руу удаанаар ябаа һэн ха. 10Жэмэсэй эдеэшэхэ багта үзэмэй ургасаһаа ѳѳрынь хуби абажа ерэхээр тэрэ хүн үзэмшэдтэ барлагаа эльгээбэ. Теэд үзэмшэд барлагыень зада сохёод, һѳѳргэнь хооһоор бусааба. 11Сэсэрлигэй эзэн хоёрдохи барлагаа үзэмшэдтэ эльгээбэ. Теэд тэдэнь барлагыень баһа сохижо, баһажа доромжолжо байгаад, юушье үгэнгүй табяа һэн. 12Эзэн гурбадахи барлагаа үзэмшэдтэ эльгээбэ, үзэмшэд тэрэнииень шулга нюлга сохёод, һѳѳргэнь намнажархиба. 13Үзэмэй сэсэрлигэй эзэн бодолгото болоод: „Яаха болоо гээшэбиб? Хайрата хүбүүгээ эльгээхэ юм байна. Хүбүүемни тэдэ хүндэлхэ бэзэ“, – гэжэ шиидэбэ. 14Теэд үзэмшэд хүбүүень хараад, ѳѳһэд хоорондоо зүбшэжэ оробо. „Энэ хүбүүн эсэгынгээ эд зѳѳри залгамжалха. Энээниие алая, тиигэбэл бүхы зѳѳринь манай болохо“, – гэлсэбэ. 15Тиигээд тэдэнэр хүбүүень үзэмэй сэсэрлигһээ гаргажа алажархиба. Тиихэдэнь үзэмэй сэсэрлигэй эзэн тэдэ үзэмшэдые яаха болоноб? 16Эзэн ерээд, тэдэ үзэмшэдые алаха, тиигээд ондоо үзэмшэдтэ сэсэрлигээ даалгаха». Хэлэхыень шагнаһан хүнүүд: «Үгы даа, тиимэ юумэн болохогүй!» – гэлдэбэ. 17Иисус тэндэ байгшадые хараад, иигэбэ: «Нангин Бэшэг соо: „Хэрэггүй гэжэ барилгашадай голожо хаяһан шулууниинь гэрэй гол шухала тулга шулууниинь болоо“ гэһэн үгэнүүд ямар удхатайб? 18Тэрэ шулууе мүргэжэ унаһан хүн хаха бута унаха, тэрэ шулуун хүнэй дээрэ унаа һаа, тэрэниие низа дараха». 19Хуули заадаг багшанар ба ахамад санаартан Иисус маниие хадхажа, энэ һургаалта үгэ хѳѳрэбэ гэжэ ойлгоод, тэрэ дороо тэрэниие барижа абаха гэһэн аад, улад зонһоо айба. 20Иисусай хойноһоо тагнуул табижа, үнэн сэдьхэлтэд мэтээр бэеэ харуулжа, Иисусые үгэ алдуулан гэнэдхээжэ баряад, Римэй захирагшын эрхэ засагта тэрэниие тушааха зорилготойгоор ѳѳһэдынгѳѳ хэдэн хүнүүдые тэдэ эльгээбэ. 21Тэдэнь билдагуушалан: «Багша аа! Ши бодото үнэниие хэлэдэгши, нюур харадаггүйш, Бурханай бодото замаар ябахые һургадагши гэжэ бидэ мэдэнэбди. 22Бидэ Римэй хаанда алба татабари түлэхэ ёһотой гүбди, али үгы гү?» – гэжэ асуубад. 23Иисус тэдэнэй муу мэхые мэдээд: 24«Намда динари мүнгэ харуулагты, тэрээн дээрэ хэнэй дүрэ зураатай, хэнэй нэрэ бэшээтэй байнаб?» – гэжэ һураба. «Римэй хаанай», – гэжэ тэдэнь харюусаба. 25«Тиигээ һаа, хаанай юумые хаандань, Бурханай юумые Бурханда үгэгты», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 26Арад зоной урда буруу юумэ хэлүүлэн барижа ядан тэдэ тагнуулшад аниргүй болобо, үшѳѳ ѳѳһэдынь асуудалда тиимэ сэсэн хурса харюу үгэхэдэнь ехээр гайхалдаба. 27Хүнүүд үхѳѳд амидырдаггүй гэжэ тоолодог саддукейнүүдэй зариманиинь Иисуста ерэжэ, иигэжэ хэлэбэ: 28«Багша аа, үхибүүгүй ахынгаа наһанһаа нүгшэхэдэ, тэрэнэй дүүнь бэлбэһэн эхэнэртэйнь һууха ёһотой, тиигээд тэдэнһээ гараһан үхибүүн нүгшэһэн ахынь үхибүүн гэжэ тоологдохо зэргэтэй гэжэ Моисей манда бэшэһэн байдаг. 29Зай, долоон аха дүүнэр байгаа гэе. Тэдэнэй ахань һамга абаад, үхибүүтэй болонгүй үхэшэбэ ха. 30Хоёрдохинь ахынгаа һамгатай һуугаад, үхибүүтэй болонгүй морилбо. 31Гурбадахи дүүнь, мүн бэшэ дүүнэрынь һубарин тэрэ һамгыень абаад, баһа үхибүүтэй болонгүй үхэшэбэд. 32Һүүлэй һүүлдэ тэдэнэй һамганииньшье наһа бараа. 33Теэд Бурханай үхэһэн хүнүүдые амидыруулхада тэрэ эхэнэр хэнэйнь һамган байхаб? Тэрэ эхэнэр долоон аха дүүнэрэй һамган байгаа бшуу». 34Иисус тэдээндэ хэлэбэ: «Энэ оршон үеын зон һамга абана, хадамда гарана. 35Харин Бурханай амидыруулгада хүртэхэ заяатайшуул һамгашье абахагүй, хадамдашье гарахагүй юм. 36Тэдэнэр Бурханай Эльгээмэлнүүдтэл адли болоод, хэзээшье үхэхэгүй мүнхэ байха, юундэб гэбэл, тэдэнэр үхѳѳд амидырха бшуу. 37Тиин Моисейшье шатажа байһан һѳѳг модон тухай туужа соогоо үхэһэн хүнүүдэй амидырха тухай батална. Ушарынь юуб гэбэл, Моисей Дээдын Эзэниие Абраһамай Бурхан, Исаагай Бурхан, мүн Яковай Бурхан гэжэ нэрлэнэ ха юм. 38Бурхан болбол үхэһэн хүнүүдэй бэшэ, харин амиды хүнүүдэй Бурхан мүн, юундэб гэхэдэ, тэрээндэ бүгэдѳѳрѳѳ амиды юм». 39Иисусай иигэжэ хэлэхэдэ, Хуули заадаг зарим багшанар: «Багша аа, ши ехэ һайнаар хэлэжэ үгэбэш!» – гэбэ. 40Тиин саашань тэрээнһээ юумэ һурахаяа хэншье зүрхэлбэгүй. 41Иисус тэдэндэ хэлэбэ: «Бурханай табисууртые Давид хаанай үри һадаһан гэжэ юундэ хэлсэдэг гээшэб? 42Давид хаан ѳѳрѳѳ Магтаал дуунуудайнгаа ном соо: „Дээдын Эзэн минии Эзэндэ хандажа: Бузар дайсадыешни асаржа, Хүлдэш мүргүүлтэрни, Баруун таладамни һуугаарай!“ – гэжэ бэшэнэ. 44Зай, Давид хаан Бурханай табисууртые Эзэмни гэжэ нэрлэнэ. Тиихэдэнь тэрэ яагаад Давидай үри болохоб?» – гэжэ Иисус асууба. 45Бүхы арад зоной шагнажа байхадань, Иисус шабинартаа захиба: 46«Хуули заадаг багшанарһаа бэеэ һэргылжэ ябаарайгты! Тэдэнэр ута суба үмдѳѳд ябаха, олон зоной дунда мэндэшэлүүлхэ дуратай, мүргэлэй гэртэ урдуур һууха, түрэ найрташье эгээн хүндэтэй һуури эзэлхэ дуратай байдаг. 47Тэдэнэр бэлбэһэн эхэнэрнүүдэй гэр хооһолдог, хүнэй харахада ехэ удаан мүргѳѳшэ болодог. Бурхан тэдэ Хуули заадаг багшанарые бүри аймшагтайгаар хэһээхэ юм».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\