Лука 21

1Иисус тойрожо харахадаа, зарим баяшуулай үргэлнүүдээ Бурхан Һүмын үргэлэй санда табижа байхые хараба. 2Нэгэ бэлбэһэн ядуу эхэнэрэй хоёр жэжэ мүнгэ тэндэ табихые хараад, 3Иисус хэлэбэ: «Энэ үгытэй ядуу бэлбэһэн эхэнэр хэнһээш ехэ үргэл үргэбэ. 4Бусад зоной үлүү гараһан юумэеэ асаржа санда табихадань, энэ эхэнэр үгытэй ядуу байбашье, хоолойгоо тэжээхэ бии үгы юумэеэ дууһан үргэбэ». 5Гоё һайхан үнэтэ шулуугаар, үргэлэй юумээр шэмэглэгдэһэн Бурхан Һүмэ тухай зарим хүнүүдэй хѳѳрэлдэхэдэ: 6«Эндэ үзэжэ байһан юумэнһээтнай хожом нэгэтэ ганса шулууншье үлэхэгүй, хуу баран һандаргагдаха», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 7«Багша аа, тиимэ юумэн хэзээ болохо юм? Тэрэнэй болохын урда ямар дүлгэ тэмдэгүүд харуулагдахаб?» – гэжэ Иисусһаа асуубад. 8Иисус хэлэбэ: «Һэргэлэн байгты, хүнэй мэхэдэ бү орогты. Юуб гэхэдэ, олон хүнүүд минии нэрые зүүжэ ерэхэ: „Би Бурханай табисууртаб“, – гэжэ ѳѳһэд тухайгаа гэршэлхэ, „Зарга шүүбэриин саг ойртобо“, – гэжэ минии нэрэһээ хэлэхэ. Тэдэнэй үгэдэ бү этигэгты! 9Дайн тухай гү, али буһалгаан тухай дуулахадаа бү айгаарайгты: тиимэрхүү юумэнүүд эхиндэнь болохо ёһотой, зүгѳѳр тэрэ дары юумэнэй эсэс болохогүй». 10Иисус саашань үргэлжэлүүлбэ: «Нэгэ арад нүгѳѳ арадтаа добтолон орохо, хаан оронууд хоорондоо хёморолдон тэмсэхэ. 11Аймшагтайгаар газар хүдэлхэ, зарим газарта үхэл тахал, үлэсхэлэн зоболон дэлгэрхэ. Һүртэй үзэгдэлнүүд, муу ёрото тэмдэгүүд тэнгэридэ үзэгдэхэ. 12Зүгѳѳр, эдэ бүхы юумэнүүдэй болохын урда тээ таанадые намтай холбоотой байһанайтнай түлѳѳ барижа хааха, хашан мүрдэхэ. Таанадые мүргэлэй гэртэ гэмнэхэ, түрмэ шорондо хааха. Таанадые хаашуулда болон зонхилогшодто абаашажа мүшхүүлхэ. 13Харин энэтнай таанадай Һайн Мэдээсэл айладхахынтнай тушаан болохо. 14Тиигээд ѳѳһэдыгѳѳ хамгаалжа юу хэлэхэ тухай эртэнһээ һанаагаа бү зобогты. 15Юу хэлэхые мэдэхэ ухаа би таанадта үршѳѳхэб. Танай хэлэһэн юумые нэгэшье дайсантнай буруушаажа гү, али һѳѳргэдэжэ шадахагүй. 16Тэрэ үедэ аба эжытнай, аха дүүнэртнай, түрэл һаданартнай, хани нүхэдтнай таанадта урбаха. Заримантнай алуулха. 17Минии түлѳѳ таанадые булта үзэн ядаха. 18Гэбэшье тархиинтнай нэгэшье үһэн унахагүй. 19Намда үнэн сэхэ байһанайнгаа ашаар таанад абарагдахат. 20Иерусалимай хариин сэрэгүүдээр хүреэлээтэй байхые харахадаа, һандаржа һалаха сагынь ерээ гэжэ мэдээрэйгты. 21Тиихэдэ Иудейдэ байһан хүнүүд хада гүбээ рүү тэрьедээрэйгты. Хотодо байгшад бултадаа тэндэһээ зугадажа гараарайгты. Хүдѳѳ тосхонуудта байһан хүнүүд тэрэ хотодо бү орооройгты. 22Юундэб гэхэдэ, Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһэн ёһоор тэрэ „Хэһээлтын үдэрнүүд“ байха юм. 23Тэдэ үдэрнүүдтэ хээлитэй, хүхѳѳр үхибүүдтэй эхэнэрнүүдтэ ехэл гай зоболон тудаха. Газар дэлхэй дээрэ хаа-хаанагүй хүнүүд гайтайгаар зобохо, аймшагтай хэһээлтэдэ орохо бшуу. 24Зарим зон һэлмээр таһа сабшуулха, нүгѳѳ зариманиинь хариин гүрэнүүдтэ богоол болон абаашагдаха. Бусад арадуудай захирха үе сагай дүүрэтэр хариин зон Иерусалим хотые гэшхэжэ дэбһэжэ байха. 25Тиихэдэ нара һаратай, одо мүшэдтэй ойлгогдохогүй юумэнүүд болохо, газар дэлхэй дээрэхи хүн зон эжэ эхиеэ алдаха, уһан далай оёороороо долгилжо, аймшагтай үер халиха. 26Тиигээд галаб эрьехэнь гэжэ айһан зон ухаа мэдээгээ алдаха, юундэб гэхэдэ, тэнгэриин хүсэнүүдшье тэнсүүриеэ алдаха бшуу. 27Эгээл тэрэ үедэ үүлэ дамжан Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй агуу хүсэтэйгѳѳр, алдар солотойгоор газарта буужа ябахань харагдаха. 28Эдэ бүгэдэ юумэнүүдэй бэелжэ эхилхэдэ таанад хүл дээрээ бодожо, толгойгоо үргѳѳрэйгты, юундэб гэхэдэ, абарагдаха сагтнай ерэбэ гээшэ». 29Удаань Иисус тэдэндэ иимэ һургаалта үгэ хѳѳрэбэ: «Таанад боди модон болон ондоо олон мододые абаад үзэгты. 30Модоной набша намаагайнь һалбархада, зунай саг дүтэлбэ гэжэ мэдэдэгта. 31Тон тиигэжэл минии түрүүн хэлэһэн юумэнүүдэй болохые үзэхэдѳѳ, Бурханай хаан түрын мандахань бүри ойртоо гэжэ мэдэхэт. 32Мүнѳѳ ажамидаржа байһан хүнүүдэй бултанайнь үхэжэ үрдеэгүй байхада минии таанадта хэлэһэн бүхэн тохёолдохо гэжэ таанадта баталан хэлэнэб. 33Огторгой тэнгэри, газар дэлхэйшье һүнэн һалаха, харин минии хэлэһэн үгэнүүд мүнхэ оршохо. 34Хүлеэгээгүй байтартнай занга мэтээр тэрэ сагай гэнтэ дээрэтнай буужа таанадые барихагүйн тула архи далгада шунангүй, хубиингаа хэрэгтэ дашуурангүй, бэеэ эртэнһээ бэлдэжэ байгаарайгты. 35Ушарынь юуб гэбэл, газар дэлхэй дээрэ ажамидарһан хүн амитанда бултандань тэрэ саг гэтэн гэнтэ ерэхэ бшуу. 36Тэрэ сагта тохёолдохо хамаг аюул дабажа гарахын тула, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй урда таатай зохистой байхын тула үргэлжэ зальбаржа, һэргэг хёрхо байгты!» 37Иисус үдэртѳѳ Бурхан Һүмэ соо һургаалаа номнодог, һүүлээрнь Элеон хадада гаража, һүни үнгэргэдэг байгаа. 38Тиигээд эртэ үглѳѳнһѳѳ хамаг зон һургаалыень шагнахаяа Бурхан Һүмэ соо суглардаг байгаа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\