Лука 22

1Эһээбэригүй Хилээмэнэй Һайндэр, ондоогоор хэлэбэл Паасхын һайндэр дүтэлжэ байгаа. 2Түрүү санаартан, Хуули заадаг багшанар арад зонһоо айжа байһан дээрэһээ Иисусые нюусаар алаха арга бэдэржэ байба. 3Арбан хоёр шабинарайнь нэгэн Искариот гэгдэдэг Иудын досоо Сатана ороһон байгаа. 4Тиимэһээ тэрэ Иисусые хайшан гэжэ барижа үгэхэ тухайгаа түрүү санаартан болон харуулай дарганартай зүбшэхэеэ ошобо ха. 5Тэдэнь ерэһэндэнь ехээр баярлажа, Иудада мүнгэ үгэхэ болобо. 6Тиигээд тэрэ Иисусые хүнэй үгыдэ барижа үгэхэб гэжэ үгэеэ үгѳѳд, аятай саг дайралдуулхые оролдоно. 7Эһээгдээгүй хилээмэнэй һайндэр боложо, Бурхан Һүмэдэ Паасхын хурьга гаргаба. 8«Ошожо, хамта эдихэ Паасхын хоол бэлдэгты», – гэһэн даабаритайгаар Иисус Пётр Иоанн хоёр шабияа эльгээбэ. 9«Хоол хаана бэлдэхэбибди?» – гэжэ тэдэнь һураба. 10Иисус иигэбэ: «Иерусалим хото ороходотнай, домбо соо уһа абажа ябаһан хүн дайралдаха, тэрэниие дахаад ябаарайт. Тэрэ хүнэй ороһон гэртэ ороод: 11„Багшамнай шамда эльгээгээ. Шабинартаяа хамта Паасхын хоол ямар таһалгада барихабибди?“ – гэжэ гэрэй эзэнһээ асуугаарайгты. 12Тэрэтнай танда ехэ уужам, зохидоор түхеэрэгдэһэн таһалга дээдэ дабхарта харуулжа үгэхэ. Тэндэл шэрээгээ заһагты». 13Хоёр шабинь ошожо, Иисусай хэлэһэн бүхы юумые оложо, Паасхын хоол бэлдэбэ. 14Һайндэрлэхэ саг ерэжэ, Иисус арбан хоёр элшэнэртэйгээ хоол барихаяа һууба. 15Иисус шабинартаа хэлэбэ: «Ехэ зоболондо орохынгоо урда тээ Паасхын энэ хоол таанартаяа барихые би тон ехээр хүсэһэн байнаб. 16Юуб гэхэдэ, Бурханай хаан ороной оршотор би Паасхын хоол дахин барихагүйб гэжэ хэлэхэ байнаб». 17Иисус аяга абажа, Бурханда баяр баясхалан хүргѳѳд: «Таанад энээниие хубаагаад уужархигты. 18Энээнһээ хойшо Бурханай хаан ороной оршотор архи дарһа уухагүйб гэжэ таанадтаа хэлэхэ байнаб». 19Иисус зүһэм хилээмэ абаад, Бурханда баяр баясхалан хүргѳѳд, хилээмэеэ хухалжа, шабинартаа хубаагаад: «Энэтнай танай тулада үргэл болохо бэе махабадни гээшэ. Намайе дурсан энээние эдижэ байгаарайгты», – гэжэ хэлэбэ. 20Хоол бариһанайнгаа һүүлдэ Иисус дарһатай аяга абаад хэлэбэ: «Энэ болбол танай түлѳѳ адхарха минии шуһаар баталагдаһан Шэнэ Хэлсээнэй аяга гээшэ. 21Намайе барижа үгэхэ хүн энэ шэрээдэ намтай хамта һууна. 22Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн уридшалан заяагдаһан ёһоор ами наһаа үгэхэнь, зүгѳѳр тэрэниие барижа үгэһэн хүн аймшагтай гай зоболон амсаха». 23Шабинарынь: «Хэмнай багшадаа урбахань гээшэб?» – гэжэ бэе бэеһээ һуража эхилбэ. 24Тэдэнэр эгээн агууехэмнай хэн бэ гэжэ хоорондоо арсалдажа оробо. 25Иисус хэлэбэ: «Бусад арадуудай хаашуул албатанаа зонхилжо байдаг, һүр хүсэтэй засаглагшад ѳѳһэдыгѳѳ улад зоной нүхэр гэжэ нэрлэдэг. 26Харин таанад тэдэниие бү һажаагты: таанадай агууехэтнай эгэл юрын хүн байха ёһотой; хүтэлэгшэтнай зарасада адли байха ёһотой. 27Хүнүүд хэниие дээгүүр гэжэ тоолодог бэ, хоол барижа байһан хүниие гү, али тэрээндэ заруулжа байһан хүниие гү? Хоол барижа байһан хүниие шухала гэжэ бододог бэзэ даа! Харин би танай дунда зарасада мэтэ байнаб. 28Таанад булта минии зоболон амсахада намтай байһан хүнүүд болонот. 29Хаандал адли захирха эрхэ Эсэгымни намда үгэһэндэл адли бишье таанадта хаандал адли захиржа байха эрхэ үгэнэб. 30Таанад хаан орондомни шэрээдэмни һуугаад, намтай эдижэ, уужа байхат. Таанад хаан шэрээдэ һуугаад, Израилиин арбан хоёр угсаатаниие шүүбэрилхэт». 31Тиигээд Иисус хэлэбэ: «Симон аа, Симон, шагна даа намайе! Таряашанай орооһо һагшан мэхиинэһээ илгадагтал адляар шолмос хүн бүхэнииетнай туршажа шалгаха эрхэ ѳѳртѳѳ шаардаба. 32Гэбэшье, Симон, этигэл һүзэгэйншни буурахагүйн тула би зальбарааб. Тиигээд ши намдаа бусажа ерэхэдээ, аха дүүнэрээ зоригжуулан батадхаарай!» 33«Эзэмни, би тантай хамта түрмэдэшье орохоор, ами бэеэшье үгэхѳѳр бэлэнби!» – гэжэ Пётр Иисуста харюусаба. 34«Пётр, шамда хэлэнэб, энэ үдэр эрэ тахяагай дуугархаһаань урда ши намһаа гурба дахин арсахалши даа», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 35«Таанадые туулмаг сумаагүйгѳѳр, гуталгүйгѳѳр хүн зондо номнохыетнай эльгээхэдэмни, юумээр дуталдаа һэн гүт?» – гэжэ Иисус шабинарһаа һураба. «Юугээршье дуталдаагүй һэмди!» – гэжэ тэдэнь харюусаба. 36«Харин мүнѳѳ туулмагтай хүн туулмагаа, сумаатай хүн сумаагаа абагты. Хубсаһа хунараа худалдаад, һэлмэ худалдажа абагты. 37Юундэб гэхэдэ, Нангин Бэшэг соо: „Хүнүүд тэрэниие зэмэтэн гэжэ тоолобо“, – гэжэ нам тухай бэшэгдэһэн үгэ бэелхэнь гэжэ танда хэлэнэб», – гээд Иисус хэлэбэ. 38«Эзэн, эндээ хоёр һэлмэтэй байнабди», – гэжэ шабинарынь хэлэбэ. «Тэрэтнай болохо», – гэжэ Иисус харюусаба. 39Иисус хотоһоо гаража, заншалта ёһоороо Элеон хадада гараба. Шабинарыньшье хамта ябалсаа. 40Хада дээрэ гараад: «Хорхойтуулгада абтахагүйн тула зальбарагты!» – гэжэ Иисус шабинартаа хэлэбэ. 41Тиигээд Иисус шэдэһэн шулуунай хүрэхэ зайда тэдэнһээ холодожо, үбдэглэн һуугаад, Бурхандаа мүргэбэ: 42«Эсэгэ Бурхамни, хэрбээ хүсэбэл, энэ аягаһаа амсуулангүй, иимэ ехэ зоболон намһаа зайлуулыш даа! Гэбэшье энэ минии мэдэхэ хэрэг бэшэ, ѳѳрыншни эрхэ хүсэлѳѳр болог лэ». 43Тэнгэриһээ Бурханай Эльгээмэл ерэжэ, зоригынь үргэбэ. 44Иисус дабашагүй гашуудалда абтажа, улам ехээр зальбарба; хүлһэниинь шуһанай дуһал мэтээр газарта унан байба. 45Мүргэлѳѳ дүүргээд, хүл дээрээ бодожо, шабинартаа бусажа ерэхэдэнь, тэдэнь ехээр уйдаһандаа унташанхай байгаа. 46«Юундэ унтанабта? Бодогты! Хорхойтуулгада абтахагүйн тула зальбарагты!» – гэбэ. 47Иисусай иигэжэ хэлэжэ байтарнь, арбан хоёр шабинарайнь нэгэн болохо Иудын хүтэлбэри доро хүн зон ерэбэ. Иудын Иисусые таалаха гэжэ дүтэлхэдэнь, 48Иисус тэрээнһээ: «Иуда аа! Ши Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүниие таалан барижа үгэнэ аалши?» – гэжэ һураба. 49Хажуудань байһан шабинарынь юунэй болохоо байһые ойлгоод: «Эзэн аа! Эдээниие һэлмээрээ сабшахамнай гү?» – гэжэ асууба. 50Нэгэ шабинь добтолон, ахамад санаартын зарасын баруун шэхые һэлмээрээ таһа сабшажархиба. 51«Болигты, хүрѳѳ!» – гэжэ Иисус хэлээд, зарасын шэхые гараараа хүрѳѳд эдэгээбэ. 52Ойронь ерэһэн түрүү санаартанда, Бурхан Һүмын харуулай дарганарта, ахамадуудта хандажа, Иисус иигэжэ хэлэбэ: «Таанар дээрмэшэниие барихаяа гарһандал һэлмэ, шиидам һаднагтайгаар намайе барихаяа ерэбэ гүт? 53Теэд үдэр бүхэн таанадтай хамта Бурхан Һүмэ соо байхадамни намайе бариха гэжэ забдаагүй һэнта. Харин мүнѳѳ харанхы хара хүсэнэй эзэрхэхэдэ, танай саг ерээ гээшэ». 54Иисусые барижа, ахамад санаартын гэртэ абаашаба. Пётр зай баряад хойноһоонь гэтэн ябаа. 55Гэрэй хашаа соо ехэ түүдэг аһаажа, зарасанарай тойроод һуухадань, Пётр тэдэнэй дунда һуулсаба. 56Нэгэ зараса эхэнэр галай хажууда һууһан Пётрые анхаралтайгаар хараад, һайнаар шэртэһэнэйнгээ удаа: «Энэ хүн баһа Иисустай суг ябадаг һэмнай», – гэжэ хэлэбэ. 57Пётр буруушаажа: «Эхэнэр аа, би тэрэниие мэдэхэшьегүйб!» – гэжэ хэлэбэ. 58Удангүй ондоо нэгэ хүн Пётрые хараад: «Ши тэдэнэй нэгэн ха юмши», – гэжэ хэлэбэ. Тиихэдэнь: «Эрэ хүн аа, би тэдэнэй нэгэн бэшэб!» – гэжэ Пётр мэлзэбэ. 59Нэгэ сагай үнгэрһэн хойно ондоо нэгэ хүн: «Нээрээшье, энэ хүн тэрээнтэй ябаа һэн. Тиигээдшье Галилейн хүн байна», – гэжэ һалан һандангүй хэлэжэ оробо. 60«Эрэ хүн аа, юун тухай хэлэнэш? Би шамайе ойлгоногүйб!» – гэжэ Пётр хэлэбэ. Иигэжэ хэлэхэтэйнь адли эрэ тахяа донгодобо. 61Дээдын Эзэн эрьежэ, Пётр тээшэ хараад абаба. Тиихэдэнь: «Эрэ тахяагай дуугархаһаань урда ши намһаа гурба дахин арсахалши даа», – гэжэ хэлэһыень Пётр һанаандаа оруулаадхиба. 62Тиигээд тэндэһээ гараад, гунигтайгаар уйлаба. 63Иисусые харууһалжа байһан хүнүүд тэрэниие наада бариба, тиигээд сохибо. 64Тэрэнэй нюдыень боогоод, нюурыень альгадан: «Шамайе хэн сохёоб, хэлэл даа!» – гэлдэбэ. 65Гэхэ мэтээр Иисусые тэдэнэр нилээд удаан наадалба, шоолобо, доромжолбо. 66Тиигээд үдэр болоходо ахамадууд, түрүү санаартан, Хуули заадаг багшанар сугларжа, зүблѳѳ хэбэ. Тэрэ Зүблэлэй гэшүүдтэ Иисусые асарба. 67«Манда хэлэ даа, ши Бурханай табисуурта гүш?» – гэжэ тэдэ һурабад. «Танда хэлээшье һаам, таанад этигэхэгүйт. 68Юумэ һураашье һаам, таанад харюусахагүйт. 69Зүгѳѳр энэ сагһаа хойшо Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн Һүр жабхаланта Бурханай баруун талын хүндэтэ һуурида һууха», – гэжэ Иисус харюусаба. 70«Тиихэдээ ши Бурханай Хүбүүн болоно гүш?» – гэжэ булта асууба. «Хэн байһыемни таанад ѳѳһэдѳѳ хэлэнэт», – гэжэ Иисус тэдээндэ харюусаба. 71«Манда үшѳѳ ямар гэршэлгэ хэрэгтэй юм? Бидэ ѳѳһэдѳѳ хэлэһыень булта дуулаабди», – гэжэ тэдэнэр хэлэбэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\