Лука 23

1Зүблэлэй гэшүүд булта бодожо, Иисусые Пиладта абаашаад: 2«Энэ хүн арад зонииемнай үймүүлнэ, худхуулна: Римэй хаанда алба татабари түлэхые хорино, ѳѳрыгѳѳ Бурханай табисууртаб гэжэ нэрлэнэ», – гэжэ тэрэниие зэмэлжэ эхилбэ. 3«Ши еврейнүүдэй хаан гүш?» – гэжэ Пилат Иисусһаа һураба. «Ши тиигэжэ хэлэнэш», – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаба. 4«Энэ хүниие зэмэлхээр ямаршье баримта олоногүйб», – гэжэ Пилат түрүү санаартанда ба арад зондо хэлэбэ. 5«Энэтнай хүн зониие үймүүлхэ, хүлгѳѳхэ үгэ Галилейһээ эхилээд, эндэ хүрэтэр бүхы Иудей соогуур тараажа ябана бшуу», – гэжэ тэдэнь үсэдѳѳр хэлэбэ. 6Иигэжэ хэлэхыень шагнаад: «Энэ хүнтнай Галилейн юм гү?» – гэжэ Пилат һураба. 7Иисусые Иродэй захирдаг можоһоо ерэһэн хүн байна гэжэ мэдэхэдээ, Ирод хаандань эльгээбэ. Эгээл тэрэ үедэ Ирод ѳѳрѳѳ Иерусалим ерээд байгаа. 8Иисусые харахадаа, Ирод ехэтэ баярлаба, юундэб гэхэдэ, урдань тэрээн тухай дуулаһан, тэрэниие хараһайб гэжэ үнинэй хүсэдэг һэн. Ямар нэгэн гайхамшагша хэрэг бүтээхыень үзэхэ гэжэ найдадаг байгаа. 9Ирод тэрээнһээ олон юумэ асууба, теэд Иисус тэрээндэ харюу үгэбэгүй. 10Хажуудань байһан түрүү санаартан ба Хуули заадаг багшанар Иисусые хатуугаар зэмэлжэл байба. 11Ирод сэрэгшэдтэеэ хамта Иисусые баһан доромжолоод, хаанай хубсаһа үмдэхүүлжэ, Пиладта һѳѳргэнь эльгээбэ. 12Энээнэй урда тээ хоорондоо дайсан харша байһан Ирод Пилат хоёр тэрэ үдэрһѳѳ ехэ хани нүхэд болоо бэлэй. 13Пилат түрүү санаартаниие, ноёдые, арад зониие дуудажа хэлэбэ: 14«Израилиин зониие үймүүлжэ ябана гэжэ зэмэлэн, таанад энэ хүниие намда асарбат. Харин би танай хараһаар байтар мүрдэлгэ хэхэдээ, танай тохоһон тиимэ зэмэтэй байһыень тодоруулбагүйб. 15Тиихэдэ Ирод хааншье зэмыень олонгүй, энээниие намда эльгээгээ. Энэ хүн саазада хүртэхѳѳр ямаршье муу юумэ хээгүй. 16Тиимэ хадань, энэ хүниие хэһээгээд, табихаб», – гэжэ Пилат хэлэбэ. 17Пилат Паасхын һайндэрэй хүндэлэлдэ түрмэдэ байһан нэгэ хүниие арад зоной эрилтээр сүлѳѳлхэ ёһотой байгаа. 18Теэд бүхы зон: «Энээниие саазалагты, харин Бараббые манда табигты!» – гэжэ хашхаралдаба. 19Иерусалим хотодо буһалгаан үүсхээд, хүнүүдые алаһанайнь түлѳѳ Бараббые шорондо хааһан байгаа. 20Иисусые табиха хүсэлэнтэй Пилат дахяад зондо хандажа, үгэ хэлэбэ. 21«Тэрээниие хэрээһэндэ хада, хэрээһэндэ хада!» – гэжэ тэдэнь хашхаралдаба. 22«Ямар гэмтэй юумэ тэрэ хээб? Саазада хүртэхѳѳр гэмтэй байһыень би тодоруулаагүйлби. Тиимэһээ энээниие хэһээгээд лэ табихаб», – гэжэ Пилат гурбадахияа тэдээндэ хэлэбэ. 23Гэбэшье тэндэ байһан зон Иисусые хэрээһэндэ хадажа алаха ёһотой гэһэн эрилтэ табижа, шангаар хашхаралдаба. Саашадаа тэдэнэй хашхаралдаан улам шангадажа байгаа. 24Тиимэһээ Пилат тэдэнэй эрилтые дүүргэхэ гэжэ шиидэбэ. 25Буһалгаа татажа, хүнүүдые алаһанай түлѳѳ түрмэдэ һуужа байһан Барабба гэгшые Пилат зоной шаардаһан ёһоор табиба, харин Иисусые тэдэ зоной хүсэһэн ёһоор саазада хүртѳѳхэ болобо. 26Иисусые сэрэгшэдэй абаад ябахадань, замдань Кириней нютагай Симон гэжэ хүн хээрэ ажаллаад бусажа ябаа. Тэрээндэ хэрээһэ үргэлүүлээд, Иисусай хойноһоо ябуулба. 27Иисусай хойноһоо тоолошогүй олон хүн зон дахажа, эхэнэрнүүдынь тэрээниие хайрлаһандаа үбсүүгээ шаан уйлалдаба. 28Иисус тэдээн тээшэ эрьен, иигэжэ хэлэбэ: «Иерусалим хотын эхэнэрнүүд, намайе хайрлажа бү уйлалдагты; ѳѳһэдыгѳѳ хайрлажа, үхибүүдээ хайрлажа бархиралдагты. 29„Хэбэлдээ үри бүрилдүүлээгүй, үхибүү түрѳѳгүй, хүхѳѳ хүхүүлжэ үзѳѳгүй эхэнэрнүүд амар жаргалтай!“ – гэхэ саг ойртожо байна. 30Тиимэ сагай ерэхэдэ: „Дээрэһээмнай уныт“ гэжэ хада уулануудта, „Маниие хоргодуулыт“ гэжэ толгой гүбээнүүдтэ хүнүүд хандаха. 31Зэмэгүй хүнтэй тиимэ юумэнэй боложо байхада зэмэтэй хүнтэй юун болохоб гэжэ һананат?» 32Иисустай хамта үшѳѳ хоёр хүниие – хоёр гэмтэниие саазалхаяа абаашаа. 33«Хохимой» гэдэг газарта ерээд, тэрэниие хэрээһэндэ хадаба, харин нүгѳѳ гэмтэдэй нэгыень баруун таладань, нүгѳѳдыень зүүн таладань хэрээһэндэ хадажархиба. 34«Эсэгэ Бурхамни, эдэниие хүлисэ, юундэб гэхэдэ, эдэ юуш хэжэ байһанаа ѳѳһэдѳѳ мэдэнэгүй», – гэжэ Иисус зальбарба. Харин саазалагшад жээрэб татажа, хубсаһыень дундаа хубаажа абаба. 35Арад зоной хаража байтар еврейнүүдэй ноёд: «Бурханай табисуурта юм һаа, бусадые абарһандаал адли ѳѳрыгѳѳ абарыш!» – гэжэ доромжолон хэлэбэ. 36Сэрэгшэдшье элдэбээр баһажа, хямдахан гашуун архи үгэхэ зуураа: 37«Хэрбээ ши еврейнүүдэй хаан юм һаа, ѳѳрыгѳѳ абарыш!» – гэлдэбэ. 38Иисусай дээрэнь «Энэ еврейнүүдэй хаан» гэжэ грек, рим, еврей хэлэнүүдээр бэшэгдэһэн хабтагай үлгѳѳтэй байгаа һэн. 39«Ши Бурханай табисуурта бэшэ аалши? Ѳѳрыгѳѳшье, манииешье абарыш!» – гэжэ хэрээһэндэ хадуулһан гэмтэнэй нэгэн Иисусые шоглон баһаба. 40Харин нүгѳѳдэхинь тэрэ нүхэрѳѳ зэмэлэн: «Ѳѳрѳѳ саазалуулжа байһан аад, иигэжэ дуугархаяа Бурханһаа айнагүй аалши? 41Ехэ гэм хэһэн маниие зүб иигэжэ хэһээжэ байна, харин энэ Иисус ямаршье муу юумэ хээгүй», – гэбэ. 42Тиигээд Иисуста хандажа: «Иисус аа, ши Хаан шэрээдээ һуухадаа намайе һанажа байгаарай», – гэжэ тэрэ хэлэбэ. 43«Мүнѳѳдэр ши намтай диваажан орондо ошолсохош гэжэ шамда үнэниие хэлэнэб!» – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаба. 44Хахад үдэр боложо байгаа. Гэнтэ бүхы газар дэлхэй дээрэ үдын гурбан саг болотор шэб харанхы болошобо: 45наран хиртэшэбэ. Тиигээд Бурхан Һүмэдэ хоёр хүшэгын нэгэниинь тэг дундуураа шуу хахарба. 46«Эсэгэмни, шинии мэдэлдэ һүнэһѳѳ ябуулнаб!» – гэжэ Иисус шанга гэгшээр үгэлбэ. Тиигээд тэрэ ами табиба. 47Эдэ бүгэдые хараһан зуунай дарга Бурханиие алдаршуулан магтаад: «Энэ хүн үнэхѳѳрѳѳ үнэн сэдьхэлтэн байгаал даа», – гэбэ. 48Аймшагтай үзэсхэлэн һонирхон харахаяа эндэ сугларһан бүхы хүн зон болоһон бүгэдые хаража сошолдон, үбсүүгээ шаажа уйлалдаһаар гэр гэртээ тарабад. 49Иисусые таниха мэдэхэ зон, Галилейһээ тэрэниие дахажа ерэһэн эхэнэрнүүд тээ холохоно зогсоод, хуу хаража байгаа һэн. 50Тэндэ баһа Иудей можын Аримафей хотын Иосиф гэдэг хүн байба. Тэрэ үнэн сэхэ, сагаан сэдьхэлтэй хүн Бурханай хаан ороной мандахые ехэл хүлеэжэ байгаа. Тэрэ баһа Зүблэлэй гэшүүн аад, Зүблэлэй гаргаһан шиидхэбэриие, үйлэдэһэн хара хэрэгые яашье зүбшѳѳжэ шадахагүй байба. 52Тэрэ Пиладта орожо, Иисусай бэе үгэхыень гуйба. 53Тиигээд хэрээһэнһээ Иисусай шарилые буулгажа, бүдѳѳр орёогоод, хабсагайда түнхигдэһэн, урдань хэнэйшье хэбтээгүй агы нүхэндэ абаашажа хадаглаа һэн. 54Тэрэ үдэр болбол субботын бэлэдхэл үдэр, пятница байгаа. 55Галилейһээ Иисустай ерэлсэһэн эхэнэрнүүд Иосифой мүрѳѳр ошожо, түнхинэгдэһэн агы нүхэ, Иисусай шарилай тэндэ хадаглагдахые хараба. 56Тиигээд тэдэнэр гэртээ харижа, элдэб янзын хангалтай ургамалай тоһо бэлдэбэ. Теэд субботодо тэдэнэр Хуулиин зааһан ёһоор амарба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\