Лука 24

1Гарагай нэгэнэй, воскресениин эртэ үглѳѳгүүр тэдэ эхэнэрнүүд бэлдэһэн хангалтай тоһоёо абаад, агы нүхэн хуурсагта ошобо. 2Агы нүхэнэй амһарые бүтүүлһэн үхэр шулуун хажуу тээшээ болгогдоһон байба. 3Ороходонь, Эзэн Иисусай шарил байбагүй. 4Эхэнэрнүүдэй гайхалдажа, юуш гэжэ бодохо ойлгохоёо болёод байтар, ялалзама сагаан хубсаһатай хоёр хүн бии болобо. 5Эхэнэрнүүдэй айн һүрдэжэ, уруугаа харан зогсоходо, тэдэ хоёр хэлэбэ: «Амиды хүниие юундэ үхэһэнүүдэй дунда бэдэрээбта? 6Тэрэтнай эндэ үгы, тэрэтнай амидыраа. Бүри Галилейдэ байхадаа таанадта юун гэжэ хэлэһыень һанагты. 7„Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн нүгэлтэ хүнүүдэй гарта тушаагдаад, хэрээһэндэ хадуулха, тиигээд гурбадахи үдэртѳѳ амидырха“, – гэжэ тэрэ хэлээ һэмнай». 8Тиигэхэдэнь эхэнэрнүүд Иисусай хэлэһэн үгые һанаандаа оруулба. 9Магдалай Мария, Иоаннай, мүн Яковай эхэ Мария болон бусад хэдэн эхэнэрнүүд агы нүхэн хуурсагта ошоһон хүнүүд байгаа. Тэдэнэр агыһаа бусаһаар үзэһэн хараһан юумэеэ Иисусай арбан нэгэн дүтын шабинартань, мүн бусад олон хүн зондо дуулгаба. 11Һамгад дэмы юумэ шашана гээд, элшэнэр этигэбэгүй. 12Зүгѳѳр Пётр һууриһаа бодоод, агы нүхэн тээшэ гүйжэ ошобо. Тонгойжо харахадань, орёоһон бүдынь лэ байба. Ямар һонин юумэн болооб гэжэ гайхаһаар тэрэ гэртээ бусаба. 13Тэрэл үдэр Иисусай хоёр шабинарынь Иерусалим хотоһоо арбан хоёр модоной зайтай Эммаус тосхон ошобо. 14Тэдэ хоёр болоһон ушарнууд тухай бодожо, хоорондоо хѳѳрэлдэжэ ябаа. 15Иигэжэ дуугаралсажа, зүбшэжэ ябахадань, Иисус ѳѳрѳѳ хажуудань ерэжэ, тэдэнтэй хамта ябалсаба. 16Зүгѳѳр тэдэ шабинарай нюдэниинь бүрэглѳѳд, тэдэ тэрэниие танибагүй. 17«Энэ юун тухай замдаа хѳѳрэлдэжэ ябанабта?» – гэжэ Иисус тэдээнһээ һураба. Уй гашуудалда дарагдаад ябаһан тэдэ хоёрынь зогсобо. 18«Эдэ үдэрнүүдтэ Иерусалим хотодо болоһон ушарнууд тухай шил гансаараа дуулаагүй ябана гүш?» – гэжэ тэдэ хоёрой Клеопа гэдэгынь Иисусһаа һураба. 19«Ямар ушарнууд юм?» – гэжэ харгынь хани урдаһаань асууба. Тиихэдэнь тэдэнэр иигэжэ хѳѳрэбэ: «Эдэ бүхы ушарнууд Назарет хотын Иисустай тохёолдоо. Бүтээһэн үйлэ хэрэгүүдээрээ, айладхаһан юумэнүүдээрээ тэрэ Бурханда болон хүн зондо таатай, һүр хүсэтэй лүндэншэ байһанаа харуулаа. 20Тиигээд манай түрүү санаартан, ноёд дарганар тэрэниие барижа, үхэлэй саазада хүртѳѳжэ, хэрээһэндэ хадаа юм. 21Харин тэрэ хүн Израилиин арад түмэниие Римэй хаанай дарлалтаһаа сүлѳѳлхэ гэжэ бидэ найдадаг байгаабди. Тиин тэрэ бүгэдын болоһоор гурбадахи үдэр ябажа байна. 22Манай хэдэн эхэнэрнүүд бидэниие ехэтэ гайхуулба: үглѳѳгүүр эртэ хүдѳѳлүүлһэн агыдань ошожо харахадань, 23Иисусай шарил агы нүхэн хуурсагтаа байбагүй. Тэндэ Бурханай хоёр Эльгээмэлынь эхэнэрнүүдтэ үзэгдэжэ, „Иисус амиды!“ – гэжэ хэлэһэн байгаа. 24Бидэнэй зариманай шулуун хуурсагтань ошожо харахада, эхэнэрнүүдэй хэлээшэ үнэн байба. Харин ѳѳрыень хараагүйбди». 25«Лүндэншэдэй уридшалан айладхаһан бүхы юумэндэ этигэхэ талаар мохоо модохир, тэнэг амитад аа! 26Алдаршахынгаа урда тээ Бурханай табисуурта иимэ зоболон үзэхэ ёһотой гэжэ мэдээгүй аалта?» – гэжэ Иисус тэдээндэ хэлэбэ. 27Тиигээд Моисейһээ эхилээд, бүхы лүндэншэдэй ѳѳр тухайнь Нангин Бэшэг соо хэлэһэн зүйлнүүдые тэдэ хоёрто тайлбарилжа үгэбэ. 28Тэдэнэр зориһон тосхондоо хүрэжэ ерэбэ. Иисусай саашаа ябаха гэһэн хэбэр үзүүлхэдэнь, 29нүгѳѳ хоёрынь: «Орой боложо, нара орохоёо байна ха юм, бидэнтэй үлэ», – гэжэ Иисусые аргадаба. Тиин Иисус тэдэнээр үлэжэ, айлда оролсобо. 30Тэдэнтэй хамта эдеэлхэеэ һуухадаа, Иисус хилээмэ гартаа абажа зальбараад, хухалжа нүгѳѳ хоёртоо үгэбэ. 31Бүрэглэһэн нюдэниинь һаял нээгдэжэ, тэдэ хоёр багшаяа таниба. Тэрэ дороо Иисус харагдахаяа болишоо һэн. 32«Харгыдамнай багшын дуугаржа ябахада, Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһые нээн тайлбарилхадань, зүрхэ сэдьхэлнай хүлгѳѳ бэшэ һэн гү?» – гэжэ тэдэнэр бэе бэедээ хэлэбэ. 33Тэрэ бэеэрээ тэдэнэр бодожо, Иерусалим хотоёо бусаба. Тиигээд арбан нэгэн элшэнэрэй, мүн бусадшье хамта ябалсагшадай суглараад байхадань тэдэнэр орожо ерэбэ. 34«Дээдын Эзэн үнэхѳѳрѳѳ амидыраад, Симондэ үзэгдээ», – гэжэ бүлэг зон орожо ерэһэн хоёрто хѳѳрэбэ. 35Ээлжээндээ тэдэ хоёр харгыда ябахадань юунэй болоһон тухай, хилээмэ хухалжа үгэхэдэнь лэ Иисусые таниһан тухайгаа хѳѳрэбэ. 36Иигэжэ хѳѳрэжэ байхадань, Иисус ѳѳрѳѳ хажуудань бии боложо: «Амгалан тайбаниие таанадта айладханаб!» – гэжэ хэлэбэ. 37Хии үзэгдэл харанабди гэжэ бодоһон шабинарынь ехээр сошожо, айн һүрдэбэ. 38«Юундэ маргаба сошобот? Сэдьхэл зүрхэндэтнай юундэ һэжэг уурхайлбаб? 39Энэ гарым, хүлым харыт. Би ѳѳрѳѳлби. Намайе баряад үзэгты, бодото бэеэрээ байхыем харыт: хии үзэгдэл һаа, бэе махабадгүй, яһагүй байха һэм», – гэжэ хэлэбэ. 40Тиигээд Иисус тэдээндээ гар хүлѳѳ харуулба. 41Шабинарайнгаа ехээр баярлажа, үшѳѳл этигэжэ ядан, гайхалсажа байхада: «Эндэтнай ямар нэгэ эдихэ юумэн байна гү?» – гэжэ Иисус һураа. 42Шабинарынь тэрээндээ нэгэ хэршэмэг сонгооһон загаһа үгѳѳ. 43Тэрээнииень абаад, Иисус хараһаар байтарнь эдижэрхибэ. 44Һүүлээрнь Иисус тэдэндэ хэлэбэ: «Нам тухай Моисейн Хуули соо, лүндэншэдэй номууд соо, Бурханай магтаалнууд соо бэшэгдэһэн бүхы юумэн бэелхэ гэжэ би таанадтаяа байхадаа хэлээ һэнби. Тиимэл юумэн болоо». 45Тиигээд Иисус Нангин Бэшэгэй удха ойлгожо абаха ухаа тэдэндээ үршѳѳгѳѳ бэлэй. 46«Бурханай табисуурта алуулха, тиигээд гурбадахи үдэртѳѳ дахин амидырха. 47Тиигээд нүгэлѳѳ хүлисүүлхынь тула бүхы арадуудта Бурханда хандагты гэһэн мэдээсэл тэрэнэй нэрээр номногдохо ёһотой. Таанад Иерусалимһаа эхилээд, 48тэрэ болоһон бүхы хэрэгүүд тухай айладхаха ёһотойт. 49Эсэгынгээ таанадта үгэхэб гэжэ найдуулһые би мүнѳѳ дамжуулан таанадта үгэнэб. Харин таанад Иерусалим хотодоол байгаад, дээрэһээ үршѳѳгдэхэ ехэ хүсэ шадалда хүртэтэрѳѳ хүлеэгты», – гэжэ Иисус тэдээндэ айладхаба. 50Тиигээд Иисус шабинараа хотоһоо гаргажа, Бетани хүрэтэр абаашаад, гараа үргэжэ, тэдэнээ адислаба. 51Тиигэжэ буян хэшэгтээ хүртѳѳһэнэйнь һүүлдэ Иисусые тэнгэри ѳѳдэ дэгдүүлэн абаа. 52Тэрэнэй һүүлдэ шабинарынь Иисуста дохижо мүргѳѳд, хизааргүй ехэ баяртайнууд Иерусалим хотоёо бусаба. 53Тиигээд тэдэ саг үргэлжэ Бурхандаа баяр баясхалан хүргэн Һүмэ соо байдаг бэлэй.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\