Лука 3

1Тибери хаанай арбан табадахи жэлээ Римэй хаан орон захиржа байхадань, Израилиин Иудей можо Понтий Пилат, Галилей можо Ирод, Итурия болон Трахинот орон нютагуудые Иродэй дүү Филипп, Абилини можо Лисаний гэгшэд зонхилжо байгаа. 2Анна болон Кайафа гэгшэд ахамад санаартан байгаа. Тэрэ үедэл Захариягай Иоанн хүбүүнэй сүл губида байхадань, Бурхан тэрээндэ зарлигаа мэдүүлбэ. 3Тиимэһээ Иоанн Иордан голой оршон тойрон газар дайдаар ябажа: «Нүгэл шэбэлнүүдээ хүлисүүлхын тула Бурханда хандан, уһаар арюудхуулагты», – гэжэ айладхаба. 4Исайя лүндэншын ном соо Иоанн тухай иигэжэ бэшээтэй байдаг: «Дээдын Эзэнэй ябаха замыень бэлдэгты, алхаха харгыень дардам сэхэ болгогты: жалга бүхэн жэгдэрхэ ёһотой, хада гүбээ бүхэн набтар болохо зэргэтэй, хотирхой нугархай харгы сэхэ болохо, ялхитай болдогтой зүргэ тэгшэ болохо ёһотой! Хүн түрэлхитэн бүгэдэ Бурханай абаралые үзэхэ гэжэ хэн бэ даа сүл губида хашхарба». 7Тиин уһаар арюудхуулхаяа ерэһэн олон зондо Иоанн хэлэбэ: «Хорото могойн таһардаһад! Бурханай буулгаха хэһээлтэһээ иигээд хулжахыетнай таанарта хэн заагааб? 8Таанар буянтай һайн хэрэгүүдые бүтээжэ, Бурханда хандаһанаа харуулагты. Үбгэ эсэгэмнай Абраһам юм гэжэ ѳѳһэд тухайгаа бү бодогты, юундэб гэхэдэ, Бурхан энэ хэбтэһэн шулуугааршье Абраһамда үри хүүгэдые бүтээжэ шадаха юм гэжэ танда хэлэхэ байнаб. 9Модо үндэһѳѳрнь таһа сабшаха алма һүхэ бэлэн байна: һайн үрэ жэмэс үгэдэггүй алишье модон таһа сабшагдаад, галда хаягдаха». 10«Тиихэдээ бидэ юу хэхэ ёһотойбибди?» – гэжэ арад зон Иоаннһаа асууба. 11«Хоёр самсатай хүн нэгыень самсагүй хүндэ үгэг, эдихэ, ууха юумэтэй хүн бусадтай хубаалдаг», – гэжэ тэрэ харюусаба. 12Алба татабари суглуулагшад уһаар арюудхуулхаяа Иоаннда ерэжэ: «Багша аа! Бидэ юу хэхэ ёһотойбибди?» – гэжэ тэрээнһээ һураба. 13«Албатан зонһоо тогтоогдоһонһоо үлүү түлэбэри бү нэхэгты!» – гэжэ Иоанн тэдээндэ хэлэбэ. 14«Харин бидэ юу хэхэ ёһотой болонобибди?» – гэжэ сэрэгшэд мүн лэ асууба. «Хүн зоной юумэ бү дээрмэдэгты, бү буляагты, салин хүлһѳѳрѳѳл ажамидарагты!» – гэжэ Иоанн харюусаба. 15«Энэмнай Христос ѳѳрѳѳ бэшэ аа гү?» – гэжэ зон гайхалдажа, найдан хүлеэһээр байба. 16Тиихэдэнь Иоанн бултанда хандажа хэлэбэ: «Би таанарые уһаар арюудханаб. Харин намтай жэшээлхэгүй дээгүүр хүн иишэ ерэнэ. Би тэрэнэй гуталайнь ооһорыешье тайлаха эрхэгүйб. Тэрэ ерэхэдээ таанадые Нангин Һүлдэ гал хоёроор арюудхаха. 17Тэрэ таряагаа сэбэрлэхээр хүрзэеэ гартаа адхаад байна: таряагаа суглуулжа ѳѳрынгѳѳ амбаарта хадагалха, харин мэхиинэ һолоомыень залиршагүй галда шатааха». 18Иоанн үшѳѳшье олон арга янзаар Һайн Мэдээсэл зондо номножо, ажамидаралаа хубилгахыень идхажа һургажа байба. 19Ирод хааниие дүүгэйнгээ һамган Иродиадатай һууһанайнь түлѳѳ, мүн олон ондоо нүгэлтэ ябадал хэһэнэйнь түлѳѳ Иоанн тэрэниие элишэлэн зэмэлһэн байгаа. 20Һүүлэй һүүлдэ Ирод хаан Иоанные түрмэдэ хаажа, бүришье аймшагтай нүгэл үйлэдэбэ. 21Бүхы арад зоной уһаар арюудхуулжа байхада, мүн Иисусшье уһаар арюудхуулба. Тэрэнэй Бурханда зальбархада, огторгой нээгдэжэ, 22гулабхаадал мэтэ Нангин Һүлдэ тэрээндэ бууба. «Ши минии хайрата хүбүүмниш, шамаар би таларханаб», – гэһэн абяан огторгойһоо дуулдаба. 23Иисус һургаалаа номножо эхилхэдээ гушаадтай ябаа. Хүнүүд Иисусые Иосифой хүбүүн гэжэ һанадаг байба. Иосиф болбол Илиягай хүбүүн байгаа, 24Илия – Матадай, Матат – Левиин, Левий – Мелхиин, Мелхий – Янайын, Янай – Иосифой хүбүүн, 25Иосиф – Мататиасай, Мататиас – Амосой, Амос – Наумай, Наум – Эслиин, Эслий – Нагайын хүбүүн, 26Нагай – Маатай, Маат – Мататиасай, Мататиас – Семеинэй, Семеин – Иосэхэй, Иосэх – Йодын хүбүүн, 27Йода – Иоанамай, Иоанам – Ресайын, Ресай – Зоробабэлэй, Зоробабэл – Шеалтиэлэй, Шеалтиэл – Нириин хүбүүн, 28Нирий – Мэлхийн, Мэлхий – Адиин, Адий – Косамай, Косам – Элмадамай, Элмадам – Эрэй хүбүүн, 29Эр – Йосиин, Йосий – Елиэзэрэй, Елиэзэр – Иоримой, Иорим – Матадай, Матат – Левиин хүбүүн, 30Левий – Симеоной, Симеон – Иудын, Иуда – Иосифой, Иосиф – Ионанай, Ионан – Элиакимай хүбүүн байгаа, 31Элиаким – Мелейын, Мелей – Менын, Мена – Матадай, Матат – Натанай, Натан – Давидай хүбүүн, 32Давид – Иесейн, Иесей – Обидой, Обид – Боазай, Боаз – Салмоной, Салмон – Нахшоной хүбүүн, 33Нахшон – Аминадабай, Аминадаб – Админай, Админ – Арниин, Арни – Һэцроной, Һэцрон – Перецэй, Перец – Иудын хүбүүн, 34Иуда – Яковай, Яков – Исаагай, Исаак – Абраһамай, Абраһам – Терахай, Терах – Нахорой хүбүүн, 35Нахор – Сэрүгэй, Сэрүг – Рэүгэй, Рэү – Пэлегэй, Пэлег – Эберэй, Эбер – Шелахай хүбүүн, 36Шелах – Кайнанай, Кайнан – Арпакшадай, Арпакшад – Шимэй, Шим – Нойн, Ной – Ламехэй хүбүүн, 37Ламех – Метушлайын, Метушлай – Енохой, Енох – Иарэдэй, Иарэт – Маалалэлэй, Маалалэл – Кенанай хүбүүн, 38Кенан – Эношой, Энош – Шэтэй, Шэт – Адамай, Адам болбол Бурханай хүбүүн байгаа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\