Лука 4

1Иисус Иордан мүрэнһѳѳ Нангин Һүлдѳѳр дүүрэн бусажа, Һүлдэ тэрэниие сүл губи руу хүтэлжэ абаашаба. 2Тэндэ Иисусые дүшэн хоногой туршада шолмос хорхойтуулан туршаба. Тэдэ бүхы үдэрнүүдтэ Иисус юушье эдингүй ябаа, һүүлдэнь гэдэһэниинь аргагүй ехээр үлдѳѳ һэн. 3«Ши Бурханай Хүбүүн юм һаа, хилээмэн боло гэжэ энэ шулуунда захирал даа», – гэжэ шолмос Иисуста хэлэбэ. 4«Хүн гээшэ ганса хилээмээр амидардаггүй гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ», – гэжэ Иисус шолмосто харюусаба. 5Шолмос тэрэниие үндэр дээрэ гаргажа, юртэмсын бүхы хаан оронуудые саг зуура харуулба. 6«Эдэ хаан түрэнүүдэй хамаг эрхэ засагые, хамаг эрдэни баялигые би шамда үгэхэб. Эдэ бүгэдэ минии гарта үгтэнхэй, тиин би дуратайл хүндѳѳ тэрэниие үгэхэ эрхэтэйб. 7Хэрбээ хүлдэм унажа мүргѳѳ һаашни, эдэ бүгэдэ шинии болохо», – гэжэ шолмос хэлэбэ. 8«Эзэн Бурхандаа шүтэжэ, гансал тэрээндээ алба хэжэ бай! – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг», – гэжэ Иисус харюусаба. 9Һүүлэй һүүлдэ шолмос Иисусые Иерусалим хото абаашажа, Бурхан Һүмын орой дээрэ байлгаад: «Хэрбээ ши үнэхѳѳрѳѳ Бурханай Хүбүүн юм һаа, эндэһээ доошоо һүрэ! 10„Шамайе аршалан хамгаалхые Бурхан ѳѳрынгѳѳ Эльгээмэлнүүдтэ захиралта үгэхэ“ гэжэ, 11мүн „Шулуунда бүдэржэ унахагүйншни тулада тэдэ Эльгээмэлнүүд шамайе гар дээрээ үргѳѳд ябаха“ гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй ха юм», – гэжэ шолмос хэлэбэ. 12Иисус харюудань: «Бурханшни болохо Дээдын Эзэнээ бү турша гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг», – гэжэ шолмосто хэлэбэ. 13Элдэб янзаар туршан хорхойтуулжа ядаад, шолмос Иисусые халта зуура орхижо ошобо. 14Һүүлдэнь Нангин Һүлдын хүсѳѳр дүүрэһэн Иисус Галилейдээ бусажа ерэбэ. Тэрээн тухай мэдээсэл бүхы орон нютагаарнь хаа хаанагүй тараба. 15Иисус мүргэлэй гэртэ хүн зондо һургаалаа номножо, бүгэдэ зоной магтаалда хүртэжэ байгаа. 16Иисус үдэжэ хүмүүжэһэн Назарет хотоёо бусажа, заншалта ёһоороо субботодо мүргэлэй гэртэ орожо, Нангин Бэшэг сооһоо хэһэг уншахаяа зоной урда зогсобо. 17Тэрээндэ Исайя лүндэншын ном үгтэбэ. Иисус тэрэ ном нээжэ уншаба: 18«Дээдын Эзэнэй Нангин Һүлдэ зосоомни оршобо, үгытэй ядуушуулда һайн мэдээсэл номнохыемни Дээдын Эзэн намайе шэлэжэ абаба. Хаалтада байһан, олзологдоһон хүнүүдтэ эрхэ сүлѳѳ айладхахыемни, һохор зониие хараатай болгохыемни, хашуулан дарлуулһан зониие сүлѳѳдэ табихыемни Дээдын Эзэн эльгээгээ юм. 19Арад зондоо үршѳѳлѳѳ хайрлаха сагынь ерээ гэжэ баһа дуулгахаар намайе эльгээгээ юм». 20Иисус номоо хаажа, мүргэлэй гэрэй нэгэ туһалагшада бусаажа үгѳѳд, һууба. Мүргэлэй гэр соо байһан хүнүүд булта тэрээн тээшэ хараһаар байгаа. 21«Энэ номһоо минии уншаһан, таанадай дуулаһан зүйл бүхэн мүнѳѳдэр бэелжэ байна», – гэжэ Иисус тэдээндэ хэлэбэ. 22Бүгэдэ зон Иисус тухай хэлсэбэ, уран һайхан үгэнүүдтэнь гайхалсан: «Энэмнай Иосифой хүбүүн бэшэ аал?» – гэлдэбэ. 23Иисус тэдээндэ хэлэбэ: «Эмшэн, түрүүн ѳѳрыгѳѳ һайнаар аргалжа эдэгээ гэдэг үгэ таанад намда хэлэхэ һанаатайт гэжэ мэдэнэб. Капернаум хотодо гайхамшагта үйлэ хэрэг бүтээһэн тухаймни таанад дуулаат. Тиимэл гайхамшаг хэрэг мүнѳѳ эндээ, түрэһэн нютагтаа бүтээ гэхэтнай гээбы. 24Таанадта үнэн зүрхэнһѳѳ хэлэхэ байнаб: ямаршье лүндэншые түрэһэн нютагтань тоодоггүй юм! 25Таанадта нэгэ иимэ ушар хѳѳрэһүү: лүндэншэ Илиягай ажамидарха үедэ Израильда олон бэлбэһэн эхэнэрнүүд байгаа, тиихэдэ гурбан жэл хахад хура бороо оронгүй, ехэ ган боложо, хүнүүд хаа хаанагүй айхабтар ехэ үлэсхэлэндэ нэрбэгдэһэн юм. 26Теэд тэдэнэй нэгэндэшье Илия эльгээгдээгүй, харин гансал Сидон нютагай Сарепта хотын бэлбэһэн эхэнэртэл тэрэ эльгээгдээ бшуу. 27Елисей лүндэншын ажамидарха үедэ Израильда һэлхэ бузар үбшэнтэн олон байгаа, теэд тэдэнэй нэгэнэйньшье арюудхагдан эдэгээгүй байхада, Сири уласай Нееман лэ гансаараа эдэгэһэн байгаа». 28Мүргэлэй гэр соо байһан зон Иисусай иимэ юумэ хэлэһые дуулахадаа, уур хилэнсэдэ абтажа, 29байрһаан һүрэн бодоод, Иисусые хотоһоо шэрэжэ гаргаад, хадын орой дээрэ асарба. Назарет хото тэрэ хада дээрэ бодхоогдоһон байгаа. Тиигээд зон Иисусые хада дээрэһээ түлхижэ унагаахаяа забдаба, 30харин Иисус тэдэнэй дундуур хаха эсхэн гаража, ѳѳрынгѳѳ харгыгаар ябашаба. 31Тиигээд тэрэ Галилей можын Капернаум хото ошожо, суббото бүхэндэ тэндэхи зониие һургадаг болобо. 32Хүнүүд тэрэнэй номнол шагнахадаа, ехээр гайхадаг һэн, юундэб гэхэдэ, һургаалынь хүнэй зүрхэ сэдьхэл аргагүй татажа байгаа бшуу. 33Мүргэлэй гэр соо ада шүдхэртэ барюулһан нэгэ хүн байжа: 34«Һэ-ээ! Назаредэй Иисус, ши бидэниие яаха гээбши? Ши маниие үгы хэхэеэ ерээ гүш? Би шамайе мэдэхэб: ши Бурханай нангин Хүбүүнши!» – гэжэ шангаар хашхарба. 35«Абяа аниргүй болоод, энэ хүнһѳѳ гара!» – гэжэ Иисус ада шүдхэртэ захирба. Ада шүдхэр тэрэ хүниие зоной дунда унагаагаад, халташ гэмтээнгүй, бэеһээнь гаража арилба. 36Тэндэ байгшад булта ехээр гайхалдажа, бэе бэедээ: «Энэмнай ямархан һургаал гээшэб? Яаһан ехэ эрхэ засагтай, шэдитэ хүсэтэй хүн гээшэб? Ада шүдхэрые гара гэхэдэнь, тэрэнь гаража ябашабал!» – гэлсэбэ. 37Тиигээд лэ Иисус тухай һураг оршон тойронхи нютагуудаар дэлгэрэн тараба. 38Мүргэлэй гэрһээ гараад, Иисус Симонэй гэртэ оробо. Тэндэ Симонэй хадам эхэ халууржа байгаа. Тэрэниие аргалжа эдэгээхыень Иисусые гуйба ха. 39Иисус тэрэ үбшэн эхэнэртэ дүтэлжэ, халуунда бэеһээнь гара гэжэ захирба. Халууниинь бууража, эхэнэр дары бодоод, айлшадаа хүндэлжэ ороо һэн. 40Наранай орохо багта элдэб үбшэндэ нэрбэгдэһэн бүхы зоболонтодые түрэлхидынь Иисуста асараа һэн. Иисус үбшэн хүн бүхэнэй дээрэнь гараа табяад лэ эдэгээжэ байгаа. 41Олон хүнүүдэй досооһоо ада шүдхэрнүүд гарахадаа, хашха хуугай табилдан: «Ши Бурханай хүбүүнши», – гэлдэбэ. Ада шүдхэрнүүд тэрэнэй Бурханай табисуурта байһые мэдээ бшуу. Харин Иисус энээн тухай хэлэхыень тэдэниие хорижо байгаа. 42Хойто үдэрынь Иисус гэрһээ гаража, нэгэ эзэгүй газарта ошобо. Хүн зон тэрэниие бэдэржэ олоод, ѳѳһэдһѳѳн табиха дурагүй хажуудаа барижа байлгаба. 43«Би ондоошье хотонуудаар ябажа, Бурханай хаан түрэ тухай һайн мэдээсэл дэлгэрүүлхэ ёһотой хүм. Бурхан намайе энэ хэрэгээр лэ эльгээгээ ха юм!» – гэжэ Иисус тэдээндэ хэлэбэ. 44Тиигээд Иисус Иудей можын мүргэлэй гэрнүүдээр ябажа, һургаалаа номнобо.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\