Лука 5

1Нэгэтэ хүн зон олоороо Иисусые тойроод, шахасалдан, Бурханай үгэ номнохыень шагнаба. Иисус тиихэдэ Геннисарет далайн эрьедэ зогсожо байгаа. 2Далайн эрьедэ хоёр онгосын байхые Иисус хараба. Загаһашад эрье дээрэ гаража, гүльмэеэ угаажа заһана. 3Тэдэ хоёр онгосын нэгэниинь Симонэй байгаа. Иисус тэрэ онгосодо һуужа: «Эрьеһээ нэгэ бага холо болоё», – гэжэ Симондэ хэлэбэ. Тиигээд онгосоһоо арад зониие һургаба. 4Иисус хэлэжэ дүүргэһэн хойноо: «Гүнзэгы газарта ошожо, загаһа баридаг губшуураа хаягты», – гэжэ Симондэ хэлэбэ. 5«Багша аа, бидэ бүхэли һүниндѳѳ загаһашалаад, юушье баряагүйбди. Теэд танай хэлээ хада губшуураа хаяһуул даа», – гэжэ Симон харюусаба. 6Загаһашад губшуураа хаяжа, аргагүй ехэ загаһа бариба. Даажа ядаһан губшуурынь таһаржа хахаржа байба. 7Тиигээд тэдэнэр нүгѳѳ онгосынхидоо даллан, ерэжэ туһалхыень дуудаба. Тэдэнь ерэжэ, хоёр онгосоёо загаһаар дүүргэбэ. Тиихэдэнь онгосонуудынь уһанда шэнгэхэһээ нааша болоо бэлэй. 8Иимэ олзотой болоһон Симон Пётр Иисусай урда үбдэглэн һэхэрэн һүгэдэжэ: «Дээдын Эзэн аа, намайе орхижо ошогты! Би нүгэлтэй хүнби», – гэжэ хэлэбэ. 9Иимэ ехэ загаһа бариһандаа Симон болон тэрээнтэй ябаһан бүхы хүнүүд, 10мүн тэрэшэлэн Зэбэдэйн хүбүүд, Симонэй нүхэд Яков Иоанн хоёр гайхажа һүрдэжэ байбад. «Бү ай, ши энээнһээ хойшо загаһа барихын орондо хүнүүдые намда хандуулдаг болохош», – гэжэ Иисус Симондэ хэлэбэ. 11Онгосоёо эрье дээрэ гаргаад, загаһашад бүхы юумэеэ тэндээ орхижо, Иисусай хойноһоо ябаба. 12Иисусай нэгэ хотодо ошоод байхадань, арһанай халдабарита үбшэнтэй хүн ерэбэ. Иисусые хараһаар, урдань газар мүргэн унажа: «Дээдын Эзэн, аа! Хэрбээ ши хүсэбэл, намайе арюудхан эдэгээжэ шадахаш», – гэжэ гуйба. 13Иисус тэрээндэ гараараа халта хүрэжэ: «Эдэгээхэ хүсэлтэйб, арюун болыш даа», – гэбэ. Тэрэ дороо арһанай халдабарита үбшэниинь эдэгэшэбэ. 14«Энээн тухай хэндэшье юумэ бү дуулгаарай. Зүгѳѳр санаартанда ошожо, бэеэ үзүүлээрэй, тиигээд эдэгэһэнээ бултанда гэршэлхын тула ши Моисейн зарлигай ёһоор үргэл хээрэй», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 15Тиибэшье Иисус тухай мэдээсэл бүри холуур таража, арад зон бүри олоороо тэрэниие шагнахаяа, үбшэнѳѳ аргалуулхаяа ерэжэл, ерэжэл байба. 16Харин Иисус ѳѳрѳѳ үе үе болоод лэ эзэгүй газарта ошожо, Бурханда мүргэдэг бэлэй. 17Нэгэтэ Галилей болон Иудей можын бүхы нютагуудһаа, Иерусалим хотоһоо ерэһэн фарисейнүүдэй болон Хуули заадаг багшанарай суглараад һуухада, Иисус хүнүүдые һургажа байба. Бурханһаа үгтэһэн шэдитэ хүсѳѳр Иисус ямаршье үбшэн эдэгээжэ шадаха байгаа. 18Энэ үедэ саа үбшэндэ дайруулһан нэгэ хүниие шэрдэгтэйнь тэлээд абажа ерэбэ. Үбшэнтэниие гэртэ оруулжа, Иисусай урда табиха гэбэ. 19Теэд хара мянган зоной дундуур оруулха аргагүй байжа, гэрэй орой дээрэ гаража, хушалтыень задалаад, гараһан нүхѳѳр үбшэнтэнѳѳ шэрдэгтэйнь доошонь буулгажа, Иисусай урда табиба. 20Тэдэнэй аргагүй ехэ этигэлтэй байһыень хаража: «Нүгэлнүүдшни хүлисэгдэбэ, нүхэрни», – гэжэ Иисус тэрэ хүндэ хэлээ бэлэй. 21Хуули заадаг багшанар болон фарисейнүүд хоорондоо зүбшэжэ: «Энэмнай хэн гээшэб? Бурханиие доромжолжо байнал. Ганса Бурханһаа ондоо хэн хүнэй нүгэл хүлисэдэг юм?» – гэлдэбэ. 22Иисус тэдэнэй юун тухай бодожо байхые мэдээд: «Юундэ тиигэжэ сэдьхэлдээ бодобот? 23„Нүгэлнүүдшни хүлисэгдэбэ“ гэхэдэ бэлэн хилбар гү, али „Бодоод яба!“ гэхэдэ гү? 24Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй газар дэлхэй дээрэ нүгэл шэбэлнүүдые хүлисэхэ эрхэтэй байһые таанар мүнѳѳ мэдэхэт», – гэжэ Иисус хэлэбэ. Тиигээд саа үбшэнтэй хүндэ хандан: «Бодоод, дэбисхэрээ абаад, гэртээ хари», – гэбэ. 25Тэрэнь хүнүүдэй хараһаар байтар бодоод, хэбтэһэн шэрдэгээ абажа, Бурханиие магтан зальбарһаар гэртээ хариба. 26Хүн зон булта гайхажа сошожо, Бурханаа алдаршуулан: «Гайхалтай юумэ энэ үдэр үзэбэбди даа!» – гэжэ айн һүрдэн үгэлбэд. 27Энээнэй һүүлээр Иисус газаашаа гарахадаа, алба татааша Левий гэгшын татабари суглуулдаг газартаа һуухыень хараад: «Хойноһоомни яба», – гэбэ. 28Тэрэнь бодожо, бүхы юумэеэ орхёод, Иисусай хойноһоо ябаба. 29Левий Иисусые гэртээ урижа, ехэ һайнаар хүндэлбэ. Тэндэнь Иисустай хамта алба татаашадшье, мүн бусадшье олон хүнүүд һуулсаа. 30«Юундэ таанад алба татаашадтай, нүгэл хэгшэдтэй хамта эдеэлжэ, ундалжа һуунабта?» – гэжэ фарисейнүүд болон Хуули заадаг багшанар Иисусай шабинарта хандажа, гэмэр-гутар гэлдэбэ. 31«Элүүр уладта эмшэн хэрэггүй, харин үбшэн хүнүүдтэ хэрэгтэй юм. 32Бурханда хандахыень би үнэн сэдьхэлтэниие бэшэ, харин нүгэл хэгшэдые дуудахаяа ерээ хүнби!» – гэжэ Иисус тэдээндэ харюусаба. 33«Иоаннайшье, фарисейнүүдэйшье шабинар үргэлжэ масаг сахижа, Бурхандаа мүргэжэ байдаг лэ, харин шинии шабинар эдихэ, уухыел мэдэнэл», – гэжэ фарисейнүүд ба Хуули заадаг багшанар Иисуста хэлэбэ. 34Тиихэдэнь Иисус тэдээндэ харюусаба: «Таанар түрэ хурим дээрэ найрлажа байһан айлшадые хүрьгэн хүбүүнэй байха сагта масаг сахигты гэжэ баадхаха аалта? 35Зүгѳѳр хүрьгэн хүбүүниие тэдэнһээ абаад ябаха үдэрэй ерэхэдэнь, тэдэ айлшад масаглахал». 36Иисус тэдээндэ иимэ һургаалта үгэнүүдые хэлэбэ: «Хэншье хуушан хубсаһанда шэнэ бүдѳѳр халааһа табидаггүй бшуу. Тиигэхэ болоо һаа, шэнэ хубсаһаа хахалжа хаяад, хуушандааш тааруулжа шадахагүйл. 37Һая нэрэһэн архияа хуушан туламда хэдэггүйл, хээ һаань, тэрэ архинь эһээд, хуушан туламаа хахалжа, архиньшье, туламыньшье хэндээшье хэрэггүй болохол. 38Шэнэ архиие шэнэ хүхүүртэл юулэхэ ёһотой. 39Хуушан архи уужа үзэһэн хүн шэнэ архи амталха дурагүй байдаг, юундэб гэхэдэ, „хуушан архинь дээрэ“ гэдэг ха юм».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\