Лука 6

1Нэгэ субботодо Иисус шабинартаяа таряалангай газараар үнгэржэ ябаа. Шабинарынь хоолос таһалжа, альган дээрээ үйрүүлээд, орооһыень эдибэ. 2«Субботодо хэжэ болохогүй юумэ юундэ хэнэбта?» – гэжэ фарисейнүүдэй зариманиинь хэлэбэ. 3Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаа һэн: «Давид хаанай хамта ябалсагшадтайгаа үлэсхэлэн ябахадаа юу хэһэн тухайнь таанар уншаагүй аалта? 4Давид хаан Бурханай гэртэ ороод, үргэлэй хилээмэ абажа эдеэд, суг ябаһан хүнүүдтээ үгэһэн байна. Харин санаартанһаа ондоо хэншье тэрэ хилээмэ эдихэ эрхэгүй байгаа». 5Саашань Иисус: «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн субботыншье Эзэн мүн», – гэжэ нэмэбэ. 6Иисус баһа нэгэ субботодо мүргэлэй гэртэ орожо, һургаалаа номнобо. Тэндэ баруун гараа хатанхай нэгэ хүн байгаа. 7Субботодо хатаһан гартай хүниие эмшэлэгшэ аа гү гэжэ Иисусые зэмэлхэ һанаатай Хуули заадаг багшанар болон фарисейнүүд тэрэниие гэтэн ажаглажа байбад. 8Иисус тэдэнэй хара һанаае мэдэжэ, хатаһан гартай хүндэ хандан: «Бодоод, эндэ хүнүүдэй урда гаража зогсо!» – гэжэ хэлэбэ. Тэрэнь бодоод, зоной урда зогсобо. 9Иисус үнѳѳхи Хуули заадаг багшанарта болон фарисейнүүдтэ хандажа: «Субботодо бидэ һайн юумэ хэхэ гү, али муу юумэ үйлэдэхэ ёһотой гүбди? Хүнэй ами абарха гү, али һүнѳѳхэ ёһотой гүбди? Таанад юун гэхэ байнат?» – гэжэ асууба. 10Тиигээд Иисус тэдэниие бултыень шэртэн хаража, гараа хатанхай хүндэ: «Гараа һарбай!» – гэбэ. Тэрэнэйнь гараа һарбайхада, гарынь эдэгэшэһэн байба. 11Тиихэдэ Хуули заадаг багшанар ба фарисейнүүд галзууралдан, энэ Иисусые яахамнайб гэжэ хоорондоо зүбшэбэ. 12Тухайлбал, тэрэл үедэ Иисус хадын оройдо гаража, бүхэли һүниндѳѳ Бурхандаа мүргэбэ. 13Үглѳѳгүүрынь Иисус шабинараа дуудажа, тэдэнэйнгээ дундаһаа арбан хоёрыень шэлэжэ, элшэнэрээр томилбо. 14Тэдэнь хэд бэ гэхэдэ, Симон (Иисус тэрэниие Пётр гэжэ нэрлээ), Андрей (Симон ба Андрей хоёр аха дүүнэр байгаа), Яков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, 15Матвей, Фома, Алфейн Яков хүбүүн, зелотуудай бүлгэмэй гэшүүн Симон, 16Яковай Иуда хүбүүн, мүн хожомынь урбаһан Иуда Искариот гэгшэд болоно. 17Иисус шабинартайгаа хамта хада дээрэһээ буужа, тэгшэ талада тогтобо. Тэндэнь олон шабинарынь, мүн бүхы Иудей можоһоо, Иерусалимһаа, далайн эрьедэ оршодог Тир, Сидон хотонуудһаа тоогүй олон зон сугларба. 18Тэдэ зон Иисусай номнол шагнахаяа, үбшэнһѳѳ аргалуулхаяа ерээ. Мүн ада шүдхэрнүүдтэ баригдаһан хүнүүдшье ерэжэ эмшэлүүлэн эдэгэбэ. 19Тэдэ зон Иисуста гараараа халта хүрэхые оролдоно, юундэб гэхэдэ, тэрээнһээ шэдитэ хүсэн сасаржа, хүн бүхэниие эдэгээжэ байгаа бшуу. 20Иисус шабинар тээшээ хараад, иигэжэ хэлэбэ: «Бурханай Һүлдые угаа хүсэгшэд, жаргалтайт, Бурханай хаан түрэ танай ха юм. 21Мүнѳѳ үлэсхэлэн байгшад, жаргалтайт, Таанад элбэг дэлбэг эдихэ юумэтэй байхат. Мүнѳѳ уйлаашад жаргалтайт, Таанад баярладаг хүхидэг болохот. 22Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнһээ боложо таанадые хүнүүдэй үзэн ядажа, доромжолоошье һаань, мүргэлэй гэрһээ намнаашье һаань, үнэн нэрыетнай гутаагаашье һаань, таанад жаргалтайт. 23Мүнѳѳ таанарые үзэн ядагшадай үбгэ эсэгэнэрыньшье урдань лүндэншэдтэ баһал иимэ муугаар хандадаг байһан юм. Тиимэһээ таанадые тиигэжэ доромжолжо, дарамталжа байбалнь, ехэл баясагты, хүхижэ һүрэжэ байгты! Таанад тэнгэридэ агууехэ шагналда хүртэхэ бшуут! 24Зүгѳѳр, таанар баяшуул, гашуудал зоболон үзэхэт, Таанад жаргалаа хүсэд эдлэжэ бараа ха юмта. 25Мүнѳѳ дуран соогоо садхалан байгаашад, Таанар үлэн хооһон ябажа, гашуудал зоболон үзэхэт. Мүнѳѳ энеэлдэжэ ханяалдажа байгаашад, Уйлаха бархирха сагтнай ерэжэ, зобохот. 26Таанадые бүхы хүнүүдэй аргагүй ехээр магтажа байбалнь, таанар уй гашуудал үзэхэт! Таанадые магтаашадай эсэгэнэрынь хуурмаг лүндэншэдые баһал тиигэжэ магтадаг байгаа бшуу. 27Намайе шагнажа байгшад, таанадта иигэжэ хэлэнэб: дайсадтаа дуратай байгты, таниие үзэн ядагшадта һайниие хэгты, 28таниие хараалай муухайгаар хараагшадые юрѳѳгты, таниие доромжологшодой түлѳѳ зальбарагты. 29Нэгэ хасарыетнай альгадаһан хүндэ нүгѳѳ хасараа табижа үгэгты, дэгэлыетнай буляажа абаһан хүндэ самсаяа тайлажа үгэгты. 30Танһаа юумэ эриһэн хүндэ хэрэгтэйень үгэгты, юумыетнай абаа һаань, һѳѳргэнь бү нэхэгты. 31Бусад хүнүүд танда ямараар хандаһай гэжэ һананабта, тон тэрээндэл адляар таанад ѳѳһэдѳѳ хүнүүдтэ хандагты. 32Таанадта хайра дуратай зонииел хайрлажа байбалтнай, Бурхан таниие магтаха аал? Нүгэлтэншье ѳѳһэдыень энхэрэн талархадаг хүнүүдтэ дуратай байдаг ха юм. 33Тандал һайниие хэһэн хүнүүдтэ һайниие хэдэг һаатнай, Бурхан тэрэнэйтнай түлѳѳ танда талархаха аал? Нүгэлтэншье ѳѳһэдтэнь һайн хүнүүдтэ һайнаар хандадаг ха юм! 34Бусаажа үгэхэ гэжэ найдаһан хүндѳѳл юумэ урьһалдаг һаатнай, Бурхан тэрэнэйтнай түлѳѳ танда талархаха аал? Нүгэлтэншье бэе бэедээ юумэ зээлеэр үгэлсэхэдѳѳ, һѳѳргэнь тэрэнээ бүхэлеэр бусаажа абахаар үгэдэг ха юм. 35Харин таанад дайсадаа энхэрэгты, һайниие хэгты, харюудань юушье хүлеэнгүй урьһаар үгэгты. Тэрэнэйнгээ түлѳѳ агууехэ шагналда хүртэхэт, Дээдын Бурханай үхибүүд байхат. Ашые харюулдаггүй, муу һанаатай хүнүүдтэшье Бурхан энэрхы һайн байдаг бшуу. 36Эсэгынтнай танаа энхэржэ хайрлажа ябадагтал адляар таанадшье бусад зониие энхэржэ хайрлажа ябагты. 37Бусад зониие бү шүүбэрилэн зэмэлэгты, тиигэбэл Бурхан таанадые шүүбэрилэн зэмэлхэгүй. Бусадые бү муушалагты, тиихэдээ ѳѳһэдѳѳ муушалуулхагүйт. Бусадые хүлисэжэ байгты, тиихэдэтнай Бурхан таанадые хүлисэхэ. 38Бусад зондо юумэ үгэдэг байбалтнай, Бурханшье таанадта үгэжэ байха. Үгэһэн юумэнтнай элбэг дэлбэгээр, хэмжээнһээ үлүүгээр, обогор болоод, хормойдотнай дүүрэн бусажа ерэхэ. Хүндэ ямар хэмжээгээр юумэ үгэнэт, тиимэл хэмжээгээр Бурхан ѳѳһэдтэтнай үгэхэ». 39Иисус тэдээндээ иимэ һургаалта үгэнүүдые хэлэбэ: «Һохор хүн һохор хүниие хүтэлэн ябажа шадаха аал? Хоюулаа нүхэ руу унаха бэшэ гү? 40Шабинь багшаһаа үлүү байхагүй, харин эрдэмдэ һурахадаал, багшынгаа зэргэ боложо шадаха. 41Нүхэрэйнгѳѳ нюдэндэ байһан гэшүүһэ хараад, ѳѳрынгѳѳ нюдэндэ байһан модо юундэ обёорногүйбши? 42Ѳѳрынгѳѳ нюдэндэ байһан модо харахагүй аад лэ: „Байза, би шинии нюдэндэ ороод байһан гэшүүһэ гаргаһууб“, – гэжэ яажа хэлэхэ болонош? Хоёр нюуртан! Түрүүшээр ѳѳрынгѳѳ нюдэнэй модо гарга, тиигээ һаа, нүхэрэйнгѳѳ нюдэнэй гэшүүһэ яажа гаргахые мэдэхэлши. 43Һайн модондо муу үрэ жэмэс ургадаггүй, харин муу модонһоо һайн үрэ жэмэс гарадаггүй. 44Модоной шанарынь үрэ жэмэсээрнь мэдэгдэдэг! Үүргэнэ модондо үзэм жэмэс ургадаггүй, үрмэдэһэ һѳѳгһѳѳ үзэм жэмэс гарадаггүй. 45Һайн хүн сэдьхэлэйнгээ үнэтэ баялиг сооһоо һайнииень гаргадаг, харин хара һанаатай хүн харата дорой сэдьхэлэйнгээ суглуулбариһаа мууень гаргадаг. Зүрхэ сэдьхэлдэ байһан юумэн хэлэнэй үзүүртэ гарадаг ха юм. 46Минии зааһанай ёһоор һайн юумэ үйлэдэхэгүй аад, юунэйхиие Дээдын Эзэн, Дээдын Эзэн гэжэ намайе нэрлэнэбта? 47Намда ерэжэ, һургаалыемни шагнаһан, тэрэниием бэелүүлһэн хүн хэндэ адлиб гэжэ таанадта хэлэжэ үгэһүү. 48Жэшээнь, нэгэ хүн газар гүнзэгыгѳѳр малтажа, гэрэйнгээ һуури шулуун дээрэ табиба гэе. Ехэ үер боложо, тэрэ гэртэнь уһан эбхэрэн ерэбэшье, һууриһаань хүдэлгэхэгүй, юундэб гэхэдэ, тэрэ гэр һайнаар баригдаһан байна. Һургаалыемни шагнажа, бэелүүлжэ байһан хүн тиимэ гэр баригшада адли. 49Харин һургаалыем шагнаад, тэрэниие дүүргэдэггүй хүн гэрээ шулуун һууригүйгѳѳр газар дээрэ бариһан хүндэл адли. Уһанай эбхэрэн ерэхэдэ, тэрэ гэрынь дары бутаржа, эбдэржэ һалаха».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\