Лука 8

1Удаань Иисус хото турануудаар, хүдѳѳ нютагуудаар ябажа, Бурханай хаан түрэ тухай Һайн мэдээсэл номнобо. Тэрээнтэй хамта арбан хоёр шабинарынь ябалсаа. 2Мүн Иисусаар үбшэн зоболонгоо эдэгээлгүүлһэн, ада шүдхэрнүүдээ намнуулһан хэдэн эхэнэрнүүд тэрээнтэй ябалсаа гэбэл: бэеһээн долоон ада шүдхэр гаргуулһан Мария Магдалина, 3Ирод хаанай түшэмэл Хуза гэгшын Иоанна һамган, Сусанна болон бусад олон хүнүүд ябалсаба. Тэдэ эхэнэрнүүд Иисусые, шабинарыень тэдхэжэ байгаа. 4Нэгэтэ хото бүхэнһѳѳ хүн зоной олоороо суглархада Иисус иимэ һургаалта үгэнүүдые хэлэбэ: 5«Нэгэ таряашан таряа тарихаяа гараба. Үрэһэеэ сасахадань, зариманиинь харгын хажууда унажа гэшхүүлбэ, шубууд тэдэнииень тоншобо гэхэ. 6Зарим үрэһэниинь шулуутай газар унажа, бултайгааш һаа, шииг нойтогүйдэжэ, гандашаба. 7Бэшэ зарим үрэһэниинь үүргэнын дундуур унажа, тэндэнь ехээр ургаһан буртаг үбһэндэ даруулшаба. 8Зарим үрэһэниинь үрэжэлтэй газарта унажа бултайгаад, һайн ургаса үгэбэ: тариһан үрэһэнһѳѳнь зуу дахин ехэ ургаса гараба». Түгэсхэлдэнь Иисус: «Шэхэтэй юм һаа, анхарагты», – гэһэн үгэнүүдээр хѳѳрѳѳгѳѳ дуусхаба. 9«Энэ һургаалта үгэнүүдтнай ямар удхатай юм?» – гэжэ шабинарынь Иисусһаа һурабад. 10«Бурханай хаан түрэ тухай гүн нюусанууд таанадтал тайлбарилагдана, харин бусад хүнүүдтэ һургаалта үгэнүүдээр лэ хэлэгдэнэ. Тиимэһээ тэдэнэр хаража, шагнажа байһан мүртѳѳ үнэн удхыень ойлгодоггүй. 11Эдэ һургаалта үгэнүүдэй удха иимэ: үрэһэн гээшэнь Бурханай үгэ мүн. 12Харгын хажууда унаһан үрэһэн гээшэнь – Бурханай номнол үгэнүүдые шагнагшад мүн, теэд удаань шолмос ерэжэ, ойлгоһон юумыень сэдьхэлһээнь ходолжо абаашана, тиихэдэнь тэдэ хүнүүд этигэхэеэ болижо, абарагдахагүй болоно. 13Шулуутай газарта унаһан үрэһэн гээшэнь – номнол үгэнүүдые шагнаад, тэрэниие ойлгожо баярлабашье, тэрэ үгын сэдьхэлдэнь гүнзэгы үндэһэлѳѳгүй ушарһаа тиимэ хүнүүд саг зуура һүзэглэбэшье, хатуу бэрхэ сагай ерэхэдэ һүзэглэхэеэ болишодог. 14Үүргэнэ соо унаһан үрэһэн гээшэнь – номнол үгэнүүдые шагнабашье, урдынхидаал адли хубиингаа хэрэгтэ дашуурһаар, эд зѳѳриин барлаг болоһоор, бэеэ жаргуулха шуналда абтаһаар ямаршье аша үрэ асарангүй һалагшад тухай хэлэгдэнэ. 15Үрэжэлтэй газарта унаһан үрэһэн гээшэнь – номнол үгэнүүдые шагнажа, сэдьхэлдээ бүхѳѳр хадагалжа, тэсэбэритэй ябажа, аша үрэ асарагшад тухай хэлэгдэнэ. 16Зула аһаагаад, хэншье тэрэнээ амһартаар бүглэдэггүй, орон дороо табидаггүй, харин ороһон хүнэй гэрэлыень харахын тула табюур дээрэ табидаг ха юм. 17Эгээл тэрээн шэнги элидэ гараагүй далда юумэн байхагүй, мэдээжэ болоогүй нюуса байхагүй. 18Таанар анхаралтайгаар шагнагты! Ушарынь юуб гэбэл, юумэтэй байһан хүндэ нэмэгдэжэ үгтэхэ. Юумэгүй байһан хүнһѳѳ ѳѳртэнь бии гэжэ һанаһан һүүлшын юумэнииньшье абтаха». 19Эжынь, дүүнэрынь Иисуста ерэбэ. Хара мянган зоной байһан дээрэһээ ѳѳртэнь ойртожо шадабагүй. 20«Эжышни, дүүнэршни шамтай уулзахаяа ерээд, газаа байна», – гэжэ хүнүүд Иисуста дуулгаба. 21«Бурханай үгэ шагнажа, тэрэ үгѳѳр ябагшад хадаа эжымни, аха дүүнэрни гээшэ», – гэжэ Иисус харюусаба. 22Нэгэтэ Иисус шабинартаяа онгосодо һууба. «Далайн нүгѳѳ эрьедэ гараябди», – гэжэ тэрэ хэлээ. Тиигээд тэдэнэр эрьеһээ холодобо. 23Онгосоор тамарха зуураа Иисус унташаба. Гэнтэ ехэ шанга һалхин буужа, онгосо руунь уһан орожо, шэнгэхэ аюул тохёолдоо һэн ха. 24Шабинарынь Иисусые һэреэжэ: «Багша! Багша! Уһанда шэнгэжэ хосорхоёо байналди!» – гэбэд. Иисус һэреэд, дошхорһон һалхиие, долгитоһон уһые хорибо. Тиихэдэнь далай аалин номгон болошобо. 25«Таанарай этигэлтнай яашоо гээшэб?» – гэжэ Иисус шабинарһаа һураба. Тэдэнь ехээр гайхаһан, һүрдэһэн амитад: «Энэ һалхи, уһанда захиралта үгэжэ, мэдэлдээ оруулдагнай Хэн гээшэб?» – гэжэ хоорондоо хэлсэбэ. 26Тэдэнэр онгосоороо Галилей далайн нүгѳѳ эрьедэ оршодог Гераса хотын тушаа тамаржа ерэбэ. 27Иисусай онгосоһоо буужа эрье дээрэ гарахада, досоогоо ада шүдхэрнүүдтэй хотын нэгэ хүн дайралдаба. Тэрэ хүн үнинэй хубсаһа хунар үмдэхэеэ, гэртэ байхаяа болёод, агы соохи үхээриин газарта байрладаг һэн ха. 28Иисусые хараһаар тэрэ хүн хашха хуугай табяад, хүлдэнь унажа: «Иисус, Дээдын Бурханай Хүбүүн, би танда ямар хамаатай хүнбиб? Намайе бү зобоогыт даа, ехэтэ гуйнаб!» – гэжэ ори дуу табиба. 29Юундэ тиигээб гэхэдэ, Иисус тэрэ хүн сооһоо үтэр гара гэжэ ада шүдхэртэ захираа бшуу. Тэрэ хүнэй досоонь ада шүдхэр оло дахин шэгэжэ ородог байгаа бшуу. Хүнүүд тэрэ зоболонтые хүлеэдшье, гэнжэдэ һуулгаадшье, харууһалаадшье ядалсаа һэн. Досоонь ороһон ада шүдхэр гэнжыень таһа татаад, тэрээниие эзэгүй хооһон газарта намнажа абаашадаг байгаа. 30«Нэрэшни хэн бэ?» – гэжэ Иисус тэрээнһээ һураба. «Үй түмэн», – гэжэ тэрэ харюусаба. Юундэб гэхэдэ, тоогүй олон ада шүдхэрнүүд тэрэ хүнэй досоонь орожо, шэгэшоод байгаа бшуу. 31«Маниие тамын оёоргүй нүхэ руу оро гэжэ бү баалыт даа», – гэжэ ада шүдхэрнүүд Иисусые гуйжа оробо. 32Ехэ һүрэг гахай хадада бэлшэжэ ябаа. «Тэдэ гахайнуудта шэгэжэ орохыемнай зүбшѳѳгыт даа», – гэжэ ада шүдхэрнүүд Иисусые гуйба. Иисус зүбшѳѳгѳѳ һэн. 33Хүнэй бэеһээ гараад, ада шүдхэрнүүд гахайнууд руу оробо. Гахайн һүрэг гүйлдэжэ, эгсэ эрье дээрэһээ далай руу һүрэжэ, уһанда шэнгэшэбэ. 34Гахай адуулагшад тиимэ юумэ хараад, тэндэһээ гүйлдэжэ, хото хүдѳѳгѳѳр үзэһэн ушар тухайгаа хѳѳрэбэ. 35Юунэй болоһые харахаяа хүн зон ерэхэдээ, ада шүдхэрѳѳ гаргуулжа, элүүр ухаантай, эдэгэһэн хүнэй хубсаһа хунараа үмдэнхэй, Иисусай хүлдэ һуужа байхые хараад, айн һүрдэбэ. 36Досоогоо ада шүдхэртэй хүнэй яажа эдэгэхые хараһан хүнүүд ерэһэн зонтой һониноороо хубаалсаба. 37Тэнсэлгүйгѳѳр айн һүрдэһэн Герасын бүхы зон Иисусые нютагһаань гаража ябахые гуйба. Иисус онгосодоо һуужа, Галилейдээ бусаба. 38Досооһоо ада шүдхэрнүүдээ гаргуулһан үнѳѳхи хүниинь суг ябалсахаар зүбшѳѳл гуйба. Теэд Иисус тэрэниие абангүй: 39«Гэртээ хари, Бурханай хэды ехэ юумэ бүтээһэн тухай хүн зондо хѳѳрэ», – гэжэ хэлэбэ. Тэрэ хүн Иисуста аргалуулһан тухайгаа бүхы хотоор ябажа хѳѳрэбэ. 40Иисусай бусажа ерэхэдэнь, үнинэй хүлеэжэ байһан арад зон тэрэниие баяртайгаар угтаба. 41Нэгэ Иаир гэжэ нэрэтэй мүргэлэй гэрэй даргань Иисуста ерээ һэн. Тэрэ хүн Иисусай хүлдэ унан мүргэжэ: «Манайда морилжо хайрлыт даа», – гэжэ гуйба. 42Юундэ тиигээб гэхэдэ, тэрэнэй арбан хоёртойхон ори ганса басаганиинь ехээр үбшэлѳѳд, үхэхэ туйлдаа хүрэһэн байгаа. Иисусай тэрэ айлда ошожо ябахада, тэрэниие тойроод хүн зон олошорбо. 43Нэгэ эхэнэр арбан хоёр жэлдэ шуһа гоожоод тогтодоггүй ушарһаа ехээр зобожо байгаа. Эмшэдтэ аргалуулжа, хамаг зѳѳри зѳѳшэеэ бараашье һаа, тэрэ эдэгээгүй ябаа. 44Тэрэ эхэнэр Иисусай араһаа ерэжэ, хубсаһандань гараараа халта хүрэбэ ха. Тэрэ дороол шуһаниинь тогтошобо. 45«Хэн намайе хүрѳѳб?» – гэжэ Иисус һураба. Тэндэ байһан хүнүүдэй бил хүрѳѳгүйб гэжэ булта хэлэхэдэнь, Иисустай суг ябаһан Пётр болон бусад шабинарынь: «Таниие тойроод байһан зон эндэ тэндэһээтнай түринэл. „Хэн намайе хүрѳѳб“ гэжэ юундэ асуугаа юмта?» – гэбэ. 46«Үгы даа, нэгэл хүн намайе хүрѳѳ. Бэеһээмни элшэ хүсэнэй гарахые мэдэрээб», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 47Нюужа шадахагүйгѳѳ ойлгоһон тэрэ эхэнэр Иисусай ойро шэшэрэн ерэжэ, хүлдэнь унаад, Иисуста юундэ хүрэһэнѳѳ, хайшан гэжэ тэрэ дороо эдэгэһэнээ бүхы зондо дуулгаба. 48«Басаган, этигэлшни шамайе абараа. Амгалан тайбан ябаарай», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 49Иисусай иигэжэ хэлэжэ байхада, мүргэлэй гэрэй даргада нэгэ хүн ерэжэ: «Басаганшни наһа барашабал даа. Багшые үшѳѳ зобоогоод яахабши даа», – гэбэ ха. 50Харин ерэһэн хүнэй хэлэһые дуулаһан Иисус: «Бү ай. Этигээд лэ бай, басаганшни элүүр мэндэ байха», – гэжэ Иаирта хэлэбэ. 51Тэрэ айлда ерэжэ, сугтаа ябаһан хүнүүдһээ гансал Пётр, Иоанн, Яков болон тэрэ басаганай эхэ эсэгэ хоёрто орохыень зүбшѳѳгѳѳд, ондоо нэгэшье хүниие оруулбагүй. 52Хүн зон булта басагые алдаһандаа шаналжа, үбсүүгээ альгадан уйлалдажа байгаа. «Бү бархиралдагты. Энэ басаган наһа бараа бэшэ, миин лэ унтажа байна», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 53Басагые үхэшѳѳ гэжэ мэдэжэ байһан зон Иисусые наада барин энеэлдэбэ. 54Иисус үнѳѳхи басагые гарһаань баряад: «Басаган, бодо даа!» – гэжэ шангаар хэлэбэ. 55Басаган амидыржа, тэрэ дороо бодобо. Басагаяа эдеэлүүлхыень Иисус захиба. 56Басаганай аба эжы хоёр гайхахын ехээр гайхаа һэн. Зүгѳѳр энэ болоһон ушар тухай хэндэшье бү хэлэгты гэжэ Иисус тэдээндэ захиба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\