Лука 9

1Иисус арбан хоёр шабияа дуудажа, бүхы ада шүдхэрнүүдые даран гаргаха, үбшэнүүдые аргалха хүсэ шадабари, эрхэ засаг тэдэндээ олгобо. 2Удаань Бурханай хаан түрэ тухай номнохыень, үбшэнтэниие эдэгээхыень тэдэнээ эльгээбэ. 3«Харгыдаа тулга таягшье, туулмаг сүүмхэшье, эдихэ юумэшье, мүнгэшье, һэлгэхэ хубсаһашье, бүри юушье бү абагты. 4Шэнэ газар ерээд, ямар айлда буунабта, тэрэ нютагһаа гаража ошотороо тэрэл айлдаа байгты. 5Харин таанадые хүн зоной хүлеэжэ абахагүй байбалнь, хотоһоонь гарахадаа, хүлдэтнай халдаһан тооһо һэжэрэн дурагүйлхэһэнѳѳ мэдүүлээрэйгты», – гээд Иисус захиба. 6Тиин шабинарынь хүдѳѳ нютагуудаар ябажа, Һайн Мэдээсэл номнобо, ябаһан газартаал үбшэнтэниие эдэгээбэ. 7Боложо байһан эдэ ушарнууд тухай дуулаад, Ирод хаан ехэл сошожо мэгдэбэ, юундэб гэхэдэ, нэгэ зариман Иоанн үхэһэнѳѳ амидыраа гэжэ хэлсээ. 8Нүгѳѳ зариман Илия ерээ гэлдээ, баһа бусад зониинь эртэ урдын лүндэншэдэй нэгэн амидыраа гэжэ хэлсээ. 9«Би Иоаннай тархи таһалуулаа бэлэйлби. Теэд хүн зоной анхарал иигэжэ татажа байһан энэ хэн гээшэб?» – гэжэ Ирод хэлээд, Иисустай уулзахаяа һанаа һэн ха. 10Элшэнэр Иисуста бусажа ерээд, юу хэһэн тухайгаа хѳѳрэбэ. Иисус тэдэнээ дахуулжа, бусадһаа холодон, Бетсаида гэжэ хото ошобо. 11Теэд арад зон хайшаа ошоһыень мэдээд, хойноһоонь дахабад. Иисус тэдэниие һайнаар угтажа, Бурханай хаан түрэ тухай айладхаба, бэе муутайшуулые аргалжа эдэгээбэ. 12Нара орохо дүхэжэ байхада арбан хоёр шабинарынь Иисуста ерэжэ: «Бидэ мүнѳѳ эзэгүй сүл газарта байнабди, дахажа ябаһан эдэ олон зоноо хажуугаархи тосхон, хүдѳѳ нютаг руу эльгээгты, тэндэ хонохо, эдеэлхэ газараа олог лэ», – гэбэд. 13«Таанад ѳѳһэдѳѳ эдэ зондо эдихэ юумэ үгэгты», – гэжэ Иисус шабинартаа хэлэбэ. «Бидэ оройдоол табан монсогор хилээмэтэй, хоёр загаһатай байнабди. Эдэ зондо эдихэ юумэ худалдажа абаагүй һаа, бултандань хүртэхэгүйл», – гэжэ тэдэнь харюусаба. 14Табан мянга шахуу ганса эрэшүүл тэндэ ябалсаа бшуу. «Эдэ зониие таби-табин хүнѳѳр бүлэглүүлэн һуулгагты!» – гэжэ Иисус шабинартаа хэлэбэ. 15Тэдэнь бүхы зониие бүлэг бүлэгѳѳрнь таһалжа һуулгаба. 16Иисус тэрэ табан монсогор хилээмэ, хоёр загаһа абаад, тэнгэри ѳѳдэ шэртэн, Бурханда баяр баясхалан хүргѳѳд, хилээмэ загаһаяа хухалаад лэ, зондо хубаахыень шабинартаа дамжуулба. 17Хүнүүд булта эдеэлжэ садаа. Үлѳѳдэһыень суглуулхадань, арбан хоёр түрсүүг болоо һэн. 18Нэгэтэ Иисусай гансаараа Бурханда зальбаржа байхада, тэрээндэ шабинарынь ерэбэ. «Намайе арад зон хэн гэжэ һанана хаб?» – гэжэ Иисус тэдэнһээ һураба. 19«Зариман таниие Уһаар арюудхагша Иоанн гэлсэнэ, нүгѳѳ зариман Илия гэлсэнэ, харин бусадынь эртэ урдын лүндэншэдэй нэгэниинь амидыраа гэжэ һанана», – гээд шабинарынь харюусаба. 20«Таанар намайе хэн гэжэ һананабта?» – гэжэ Иисус һураба. «Бурханай табисуурташ гэжэ һананабди», – гэжэ Пётр харюусаба. 21«Энээн тухай хэндэшье ама бү гарагты», – гэжэ Иисус шабинартаа хатуугаар захиба. 22Тиигээд үшѳѳ хэлэбэ: «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн аргагүй ехээр зобохо, ахамадууд, ахамад санаарта болон Хуули заадаг багшанар тэрээнһээ арсаха. Тэрээниие алаха, теэд гурбадахи үдэртѳѳ тэрэ дахин амидырха». 23Тиигээд Иисус бүхы хүнүүдтэ хандажа хэлэбэ: «Намтай ябалсаха дуратай хүн ѳѳр тухайгаа бодохоёо болёод, үдэр бүхэн хэрээһэеэ үргэлѳѳд, хойноһоомни яба. 24Ушарынь хэлэбэл, ами наһаяа абарха һанаатай хүн тэрэнээ алдаха, харин минии түлѳѳ ами наһаяа үгэбэл, тэрэнээ абарха. 25Хүн бүхы дэлхэйе олзолоод, харин ами бэеэ һүнѳѳһэн гү, али гэмтээһэн байбал, ямар ашаг олзотой байхаб даа? 26Намһаа, минии һургаалһаа эшэбэлтнай, би, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн хожом ѳѳрынгѳѳ, Эсэгынгээ, мүн Бурханай Эльгээмэлнүүдэй алдар нэрэ нэрлүүлэн, энэ дэлхэйдэ ерэхэдээ, таанадһаа ѳѳрѳѳшье эшэхэб. 27Эндэ байгшадай зариман Бурханай хаан түрэ үзѳѳгүйдѳѳ үхэхэгүй гэжэ таанадта үнэн зүрхэнһѳѳ хэлэхэ байнаб!» 28Иигэжэ хэлэһэнэйнгээ һүүлээр найма хоноод, Иисус Пётр, Иоанн, Яков гурбые абаад, Бурхандаа зальбархаяа хадын оройдо гараба. 29Мүргэжэ байхадань, Иисусай шэг шарай гэнтэ хубилжа, хубсаһаниинь ялалзан, саб сагаан болошобо. 30Гэнтэ Иисустай хѳѳрэлдэжэ байһан хоёр хүн харагдаба. Тэдэ Моисей Илия хоёр байгаа. 31Тэнгэриин алдараар толорон бии болоһон тэдэ хоёр Иерусалим хотодо Иисусай нүгшэлэй ямар удхатай байха тухай хэлээ. 32Пётр болон нүгѳѳ хоёрынь бүхѳѳр унтажа байһанаа гэнтэ һэрин гэхэдээ, Иисусай һүр жабхаланта байдалые, мүн хажуудань хоёр хүнэй зогсохые хараба. 33Тэдэ хоёрой Иисустай хахасажа байхада: «Багша! Эндэ байхадамнай манда ямар һайн гээшэб! Гурбан майхан бодхоое, нэгыень шамда, нэгыень Моисейдэ, үшѳѳ нэгыень Илияда», – гэжэ Пётр юун гэжэ байһанаа ѳѳрѳѳш мэдэнгүй дуугаржархиба. 34Тиигэжэ Пётрой хэлэһээр байтарынь үүлэн буужа, тэдэниие һүүдэрээрээ хушаба. Үүлэндэ хушагдахадаа, тэдэнэр айжа абаба. 35«Энэ минии шэлэжэ абаһан Хүбүүн юм! Тэрэнэй үгѳѳр ябагты!» – гэжэ абяан үүлэн сооһоо хэлэбэ. 36Тэрэ абяанай дуулдахаяа болиходо харахадань, Иисус гансаараа байба. Пётр, Иоанн, Яков гурбан тиихэдэ хараһан үзэһэнѳѳ нюужа, хэндэшье хэлэбэгүй. 37Үглѳѳдэрынь Иисусай гурбан шабитаяа хадаһаа буухада, тэдэниие ехэ олон зон угтажа байгаа. 38Зоной дундаһаа гэнтэ нэгэ хүн Иисуста хандажа хашхарба: «Багша аа, минии хүбүүе үзэжэ үгыт даа, би таниие ехэтэ гуйнаб. Энэ ори ганса хүбүүмни юумэл! 39Ада шүдхэрэй добтолходо, энэ хүбүүмни гэнтэ хашхаран хуугайлна, шүрбэһэниинь таталдажа, амаараа хѳѳһэ бурана, шадал тэнхээнь барагдажа, ехээр ядарһанайнь лэ һүүлээр тэрэ ада шүдхэр тэрэниие орхижо ошоно. 40Ада шүдхэрые гаргажа үгыт гэжэ шабинарыетнай гуйһамни, шэгэһэн ада шүдхэрые тэдэ даража шадаагүй». 41«Этигэл һүзэггүй, забхай ябадалтай зон аа! Үшѳѳ хэды шэнээн таанадтай байхабиб? Үшѳѳ хэды болотор таанадые тэсэжэ байхабиб? Хүбүүгээ абаад ерэ!» – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 42Хүбүүнэй дүтэлжэ ябахада, шэгэһэн ада шүдхэр тэрэниие газарта унагаагаад, шүрбэһыень таталдуулжа оробо. Харин Иисус ада шүдхэрые хорижо, хүбүүе эдэгээгээд, эсэгэдэнь тушааба. 43Бурханай агууехэ хүсэ шадалые хараһан бүгэдэ зон гайхалдаа һэн. Иисусай бүтээһэн шэдитэ үйлэ хэрэгүүдтэ хүн зоной гайхан ханажа байхада: 44«Хэлэхэ юумыемни бүхѳѳр хадуужа абагты: Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн хүнүүдэй гарта тушаагдахань», – гэжэ Иисус шабинартаа хэлэбэ. 45Теэд шабинарынь хэлэһэн үгэнүүдэйнь удха ойлгобогүй, юундэб гэхэдэ, үнэн удха тэдэнһээ далдалаатай байгаа бшуу. Тиигээдшье тайлбарилан багшаһаа һурахаяа зүрхэлбэгүй. 46Тиигэжэ байтараа, хэмнай агууехэб гэжэ шабинарынь доро дороо бодобо. 47Тэдэнэйнгээ һанал бодол мэдэһэн Иисус нэгэ үхибүүе абажа, хажуудаа байлгаад, 48тэдээндээ хэлэбэ: «Минии нэрээр энэ үхибүүе тогтоожо абаһан хүн намайе тогтоожо абаһан болоно, намайе тогтоожо абаһан хүн намайе иишэ эльгээһэн Бурханиие тогтоожо абаһан болоно. Юундэб гэхэдэ, таанадай эгээн даруу номгонтнай эгээл агууехэтнай гээшэ». 49«Багша аа, шинии нэрээр ада шүдхэрнүүдые дарадаг хүниие бидэ хараабди. Тиин маанадаар суг ябалсаагүй юм хадань бидэ тэрэниие хорёобди», – гэжэ Иоанн хэлэбэ. 50«Хорихо гэжэ бү оролдогты! Танда эсэргүүсээгүй хүн танай талада байна», – гэжэ Иисус Иоаннда болон бусад шабинартаа хэлэбэ. 51Тэнгэридэ абтаха сагайнгаа ойртожо байхада Иисус Иерусалим хото ошохо гэжэ хатуугаар шиидэбэ. 52Түрүүлэн тэрэ хэдэн түлѳѳлэгшэдѳѳ хэрэгтэй бүхы юумэ бэлдэжэ байхаарнь самаряан тосхон эльгээбэ. 53Теэд Иисусай Иерусалим хото ошожо байһые мэдэһэн тосхонойхид тэрэниие угтажа абахаяа һэдээ бэлэй. 54Тиихэдэнь Яков Иоанн хоёр шабинарынь: «Эзэн аа, тэнгэриһээ гал буулгажа, эдэ зониие бултыень шатаахамнай гү?» – гэжэ багшаһаа һураба. 55Тиихэдэнь Иисус эрьен хаража, тэдэниие хорибо. 56Тиигээд тэдэ ондоо тосхон ошоо бэлэй. 57Замда ябахадань нэгэ хүн Иисуста: «Танай хаанашье ошоо һаа, би һалангүй дахаад ябахаб», – гэжэ хэлэбэ. 58«Араата үнэгэн орохо нүхэтэй, тэнгэриин шубуун хонохо уургайтай юм, харин Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн толгойгоо табижа амарха газаргүйл», – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 59Үшѳѳ нэгэ хүндэ Иисус: «Намайе дахажа яба», – гэбэ. «Дээдын Эзэн, аа! Түрүүшээр гэртээ харижа, эсэгэеэ хүдѳѳлүүлээд ерэхыемни табииш даа», – гэжэ тэрэнь урдаһаань хэлэбэ. 60«Үхэһэн хүнүүд ѳѳһэдѳѳ үхѳѳшэдѳѳ хүдѳѳлүүлэг лэ. Харин ши ябажа, Бурханай хаан түрэ тухай номно», – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 61«Эзэн аа, би таниие дахахал байнаб. Теэд түрүүн гэр бүлынхидтэеэ баяраа хэлсээд ерэхыемни зүбшѳѳгыт», – гэжэ баһа нэгэ хүн хэлэбэ. 62«Газар хахалхаяа анзаһа бариһан аад, гэдэргээ хаража сухариһан хүн Бурханай хаан түрэдэ хэрэггүй», – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\