Марк 1

1Энэ болбол Бурханай Хүбүүн Иисус Христос тухай Һайн Мэдээсэл юм. 2Тэрэнь Исайя лүндэншын ном соо Бурханай иигэжэ хэлэһэнэй ёһоор эхилнэ: «Шинии ябаха харгы бэлдэхыень би түрүүндэшни ѳѳрынгѳѳ Эльгээмэлые ябуулнаб», 3баһа «Дээдын Эзэнэй ябаха замыень бэлдэгты, алхаха харгыень дардам сэхэ болгогты гэжэ хэн бэ даа сүл губида хашхарба». 4Сүл губида Уһаар арюудхагша Иоанн бии боложо: «Нүгэл шэбэлнүүдээ хүлисүүлхын тула Бурханда хандан, уһаар арюудхуулагты», – гэжэ айладхаба. 5Иудейн можоһоо, Иерусалим хотоһоо олон зон Иоанные шагнахаяа ошобо. Тэдэнэр нүгэл шэбэлнүүдээ мэдэрэн гэмшэбэ, тиин Иоанн тэдэниие Иордан голдо шунгуулан уһаар арюудхаба. 6Иоанн тэмээнэй нооһон хубсаһа үмдѳѳд, һур бэһэ бэһэлээд ябадаг, таршаагаар ба зэрлиг зүгын балаар хооллодог бэлэй. 7«Хойноһоомни ерэхэ хүн намда ороходоо аргагүй ехэ һүр жабхалантай юм. Би бүгтыгѳѳд, тэрэнэй гуталайнь ооһорыешье тайлаха эрхэгүйб. 8Би таанадые уһаар арюудханаб, харин тэрэ таанадые Нангин Һүлдѳѳр арюудхаха юм», – гээд Иоанн номнодог бэлэй. 9Уданшьегүй тэдэ үдэрнүүдтэ Галилей можын Назарет хотоһоо Иисусай ерэхэдэнь, Иоанн тэрэниие Иордан голдо шунгуулан уһаар арюудхаба. 10Уһанһаа гарахатайгаа сасуу Иисус огторгойн нээгдэхые, Нангин Һүлдын гулабхаадал адляар дээрэнь буухые хараба. 11«Ши хайрата Хүбүүмни гээшэш, һанаа сэдьхэлдэмни таатайш», – гэһэн дуун тэнгэриһээ дуулдаба. 12Тиигэмсээрнь Һүлдэ Иисусые сүл губи руу ябуулба. 13Тэндэ Иисус дүшэн үдэрэй туршада сатанагаар туршуулан, зэрлиг ан арьяатанаар хамта байлсаа, зүгѳѳр Бурханай Эльгээмэлнүүд тэрээндэ туһалжа байгаа. 14Иоанные барижа түрмэдэ хааһан хойнонь Иисус Галилейн можо ерэжэ, Бурханай Һайн Мэдээсэл номнобо. 15«Таарамжатай саг ерэбэ! Бурханай зонхилхо хаһа ойртобо. Нүгэл шэбэлээ орхижо, Һайн Мэдээсэлдэ этигэгты!» – гэжэ тэрэ айладхаба. 16Нэгэтэ Галилей далайн хажуугаар ябахадаа, тэрэ Симон ба Андрей гэдэг тэрэнэй ахые хараба. Тэдэ хоёр загаһашад гүльмэеэ далайда хаяжа байгаа. 17«Намтай ябалсагты, тиигэбэл загаһа барихын орондо хүнүүдые намда хандуулха ажалда би таанадые һургахаб», – гэжэ Иисус тэдэ хоёрто хэлэбэ. 18Тиигэхэдэнь тэдэнэр дары гүльмэеэ орхёод, Иисусай хойноһоо ябаа һэн. 19Тэндэһээ саашалжа ябатараа, тэрэ Зэбэдэйн хүбүүдые, Яков ба Иоанн гэдэг аха дүүнэрэй онгосо соо һуугаад, гүльмэеэ заһажа байхыень харамсаараа, 20дуудаба. Тэдэнь Зэбэдэй эсэгэеэ хүдэлмэришэдтэйнь хамта онгосодонь орхёод, Иисустай ябаба. 21Иисус шабинартайгаа хамта Капернаум хото ерэжэ, субботын болоходо мүргэлэй гэртэ орожо, хүн зониие һургаба. 22Тэрэнэй һургаал шагнаһан хүнүүд булта ехээр гайхаба. Ушарынь юуб гэхэдэ, тэрэ Хуули заадаг багшанарта адляар бэшэ, харин эрхэ засаг барижа байһан хүндэл адляар һургаһан байгаа. 23Тэрэ мүргэлэй гэртэ ада шүдхэртэ барюулһан хүн орожо: 24«Назаредэй Иисус, ши бидэниие яаха гээбши? Ши маниие үгы хэхэеэ ерээ гүш? Би шамайе мэдэхэб, ши Бурханай нангин Хүбүүнши», – гээд хашхарба. 25«Абяа аниргүй болоод, энэ хүнһѳѳ гара!» – гэжэ Иисус шангаар ада шүдхэртэ захирба. 26Тиигэхэдэнь ада шүдхэр үнѳѳхи хүнѳѳ ехээр ордоһолуулан, шангаар хашхараад, бэеһээнь гаража арилба. 27Хүн зон булта аргагүй ехээр гайхажа, бэе бэедээ: «Энэшни юун гээшэб? Һүр хүсэтэй шэнэ һургаал байнал! Яаһан ехэ эрхэ засагтай хүн гээшэб? Ада шүдхэрнүүдшье тэрэнэй үгэ дуулажа байнал», – гэлдэжэ байгаа. 28Уданшьегүй Иисус тухай һураг суу бүхы Галилейн можоор хаа хаанагүй тараба. 29Яков Иоанн хоёр шабинараараа хамта Иисус мүргэлэй гэрһээ гараад, Симон Андрей хоёрой гэртэнь ошоо һэн. 30Иисусай орожо ерэхэтэйнь сасуу Симонэй хадам эжын ехэ халууржа хэбтэһэн тухай дуулгаа бэлэй. 31Иисус тэрэ эхэнэртэ ойртожо, гарһаань баряад бодхообо. Тиихэдэнь халууниинь бууража, эхэнэр айлшадаа хүндэлжэ оробо. 32Үдэшэлэн, наранай ороходо, Иисуста үбшэн хүнүүдые, ада шүдхэрнүүдтэ барюулһан хүнүүдые бултыень асаржал байгаа. 33Хотын зон бултадаа шахуу гэрэй үүдэндэ сугларба. 34Иисус элдэб үбшэнтэй олон зониие аргалан эдэгээбэ, олон ада шүдхэрнүүдые намнажа гаргаба. Тэрэнэй Бурханай табисуурта байһыень ада шүдхэрнүүдэй һайн мэдэжэ байһан хадань, тэдэнэй юумэ хэлэхые тэрэ хорижо байгаа. 35Иисус хойто үглѳѳнь хара үүрээр бодоод, гэрһээн гаража нэгэ эзэгүй газарта ошоод, Бурханда зальбарба. 36Тиихэдэнь Симон ба тэрээнтэй ябаһан зон хойноһоонь гаража бэдэрбэ. 37Һүүлдэнь тэрээниие олоод: «Бүхы зон шамайе бэдэржэ байнал», – гэбэ. 38«Дүтэ оршодог ондоо тосхонуудаар ябая, би тэндэхи зондо баһал номнохо ёһотой хүм, тиимэл зорилготойгоор би иишэ ерээ ха юмбиб», – гэжэ Иисус тэдээндэ харюусаба. 39Тиигэжэ тэрэ бүхы Галилей можын мүргэлэй гэрнүүдээр һургаалаа номножо, ада шүдхэрнүүдые даража байгаа. 40Иисуста арһанай бузар үбшэнтэй хүн ерэжэ, үбдэг дээрээ байгаад, тэрэниие гуйна: «Хэрбээ ши хүсэбэл, намайе арюудхан эдэгээжэ шадахаш». 41Иисус тэрэ хүниие хайрлаад, гараа һарбайжа тэрээндэ хүрѳѳд: «Эдэгээхэ хүсэлтэйб, арюун болыш даа», – гэбэ. 42Тэрэ дары арһанайнь бузар үбшэниинь үгы боложо, үнѳѳхи хүмнай арюун сэбэр болобо. 43Тиигээд эмнүүлһэн хүнѳѳ харгыгаараа ябахыень, мүн: 44«Энээн тухай ши хэндэшье бү хэлээрэй. Зүгѳѳр санаартада сэхэ ошожо, бэеэ үзүүлэ, тиигээд аргалуулһанаа хүн бүхэндэ гэршэлхын тула ши Моисейн зарлигай ёһоор үргэл асараарай», – гэжэ захирба. 45Зүгѳѳр үнѳѳхи хүниинь гараад, эмнүүлһэн тухайгаа хүн бүхэндэ хѳѳрэбэ. Тиимэһээ Иисус энэ хотодо үзэгдэхэ байхын аргагүй боложо, хотоһоо гадуур эзэгүй газарта ошоо һэн. Тиигэбэшье хүн зон тэрээндэ газар бүхэнһѳѳ ерэжэ байгаа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\