Марк 11

1Иисус шабинартайгаа Элеон хадын хаяада оршодог Беттагэ ба Бетани тосхонуудта ойртоод, тиишэнь хоёр шабияа эльгээбэ. 2«Шанха урдатнай байһан тосхон ошогты. Тэндэ оромсоороо хүн амитанай оройдоо унаагүй залуу элжэгэнэй уяатай байхые харахат. Тэрэниие уяаһаань тайлаад, наашань хүтэлжэ асарагты. 3Хэрбээ таанарһаа: „Юу хэжэ байнабта?“ – гэжэ һураа һаань, „Энэ элжэгэн Эзэндэ хэрэгтэй болоо“, – гэжэ харюусаарайт, тиихэдэтнай тэрэ элжэгэ абажа ябахыетнай дары зүбшѳѳхэ». 4Шабинарынь ошожо, гудамжада нэгэ гэрэй хажууда уяатай залуу элжэгэ олоод, тэрэниие уяаһаань тайлаба. 5Тэндэ байһан зон: «Таанад юундэ энэ элжэгэ сэргэһээнь тайланабта?» – гэжэ һураба. 6Шабинар Иисусай захиһан ёһоор харюусаба, тиихэдэнь хүнүүд тэдэниие табиба. 7Шабинар тэрэ элжэгэ асаржа, нюрган дээрэнь хубсаһаяа дэбдибэ, тиигээд Иисус тэрээниие унаба. 8Олон зон Иисусай ябаха харгы дээгүүрнь хубсаһаяа дэбдибэ, зарим зон мүшэрнүүдые отолоод, харгы дээгүүрнь табиба. 9Урдань ябаһан, хойноһоонь дахаһан зон булта: «Бурханда алдар соло! Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан Ерэгшэ үршѳѳл хайратай байһай! 10Манай үбгэ эсэгэ Давид хаанай мандуулһан хаан түрэ алдар солотой байһай! Дээдын тэнгэридэ оршоһон Бурханда алдар соло!» – гэжэ шанга шангаар хашхаралдаба. 11Иерусалимда ороод, Иисус Бурхан Һүмэ ошожо, досоонь байһан бүхы юумэ анхаралтайгаар хараба. Тиигээд орой болошоһон дээрэһээ арбан хоёр элшэнэрээрээ хамта тэрэ Бетани руу бусажа ошобо. 12Хойто үдэрынь Иисусай шабинартайгаа Бетаниһаа гараад ябахадань, тэрэнэй гэдэһэниинь үлдэбэ. 13Тэрэ холоһоо набшаһадаар бүрхѳѳгѳѳтэй боди модо хараад, тэндэнь эдихээр юумэн олдоно аа гү гэжэ харахаяа ошобо. Теэд модондонь набшаһадһаа бэшэ юушье байбагүй, ушарынь юуб гэбэл, тиигэхэдэ боди модоной үрэ жэмэс үгэхэ саг болоогүй байгаа. 14Тиимэһээ Иисус тэрэ модондо: «Хойшодоо энэ модонһоо хүн хэзээдэшье жэмэс бү эдиһэй!» – гэжэ хэлэбэ. Тиигэжэ хэлэхыень тэрэнэй шабинарынь дуулаһан байгаа. 15Иисус шабинартайгаа Иерусалим ерэхэдээ Бурхан Һүмэ оробо. Тэндэһээ наймаашадые, юумэ худалдажа абагшадые намнажа оробо, мүнгэ танга һолигшодой шэрээнүүдые, гулабхаа худалдагшадай һандалинуудые хүмэрюулбэ. 16Тиигээд худалдаа наймаанай ямаршье юумэ Бурхан Һүмын дотор хорёогоор абажа ябахые хорибо. 17«Нангин Бэшэгтэ: „Минии гэр бүхы арадуудай мүргэл зальбаралай гэр гэжэ нэрлэгдэхэ“ гэжэ бэшээтэй байдаг. Харин таанад энэ гэр дээрмэшэдэй шэбээлдэг үүр болгожорхёот», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 18Тиигэжэ хэлэхыень түрүү санаартан, Хуули заадаг багшанар дуулаад, тэрэниие хюдаха арга бэдэрбэ. Юундэб гэбэл, бүхы хүн зон тэрэнэй һургаал гайхан анхаржа байгаа, тиимэһээл тэдэнэр Иисусһаа айжа байгаа. 19Үдэшэ болоходо Иисус шабинартайгаа хотоһоо гаража ошобо. 20Хойто үглѳѳгүүрынь боди модоной хажуугаар үнгэрхэдѳѳ, шабинарынь тэрэ модоной үндэһѳѳрѳѳ хүрэтэр хаташоод байхые хараба. 21Пётр урдань Иисусай тэрэ модондо юумэ хэлэжэ байһыень һанаад: «Рабби, харыш! Шинии хараалда хүртэһэн модон хаташоод байнал», – гэжэ багшадаа хэлэбэ. 22Иисус харюудань хэлэбэ: «Бурханда этигэл һүзэгтэй байгты! 23Хэрбээ Бурханда этигэл һүзэгтэй, зүрхэ сэдьхэлдээ ямаршье һэжэг маргалтагүй һаа, уулада хандан: „Эндэһээ хүдэлѳѳд, далай руу һүрэ» гээ һаатнай, захирһан бүхэнтнай бүтэхэ гэжэ би баталан хэлэнэб. 24Тиимэһээ Бурханда зальбаржа юумэ гуйхадаа, ямаршье эриһэн юумэеэ заабол абахаб гэһэн этигэлтэй байгты, тиигэбэл тэрэ юумэеэ абахат. 25Баһа таанад зальбаржа байхадаа, хэн нэгэндэ гомдолтой һаа, тэрэ хүнѳѳ хүлисэгты. Тиигэбэл тэнгэридэ оршодог Эсэгэтнайшье танай нүгэлые хүлисэхэ». 27Иисус шабинартайгаа дахин Иерусалим орожо ерэбэ. Бурхан Һүмѳѳр ябахадань, тэрээндэ түрүү санаартан, ахамадууд, Хуули заадаг багшанар ойртобо. 28«Ши иимэ юумэ хэхэ ямар эрхэтэйбши? Иимэ эрхэ засаг шамда хэн үгѳѳб?» – гэжэ һурабад. 29Иисус: «Бишье таанадһаа нэгэ юумэ һурахамни. Хэрбээ харюу үгэбэлтнай, иимэ юумэ хэхэ ямар эрхэтэй байһанаа таанарта хэлэхэб. 30Хэлыт даа, уһаар арюудхаха эрхэ Иоаннда Бурхан үгѳѳ юм гү, али хүнүүд гү?» – гэжэ урдаһаань асууба. 31Нүгѳѳдүүлынь хоорондоо шэбэнэлдэбэ: «Хэрбээ Бурханһаа тиимэ эрхэ үгтѳѳ гэбэлнай, тиигэбэл юундэ Иоаннда этигэдэггүй байгаабта гэхэл. 32Нүгѳѳ талаһаа, хүн зон булта Иоанные лүндэншэн гэжэ тоолодог. Тиимэһээ уһаар арюудхаха эрхэ тэрээндэ юрэ хүнүүд үгѳѳ гэхын аргагүйбди». Тэдэнэр хүн зонһоо айжа байгаа ха юм. 33Тиимэһээ тэдэнэр Иисуста: «Бидэ мэдэнэгүйбди», – гэжэ харюусаба. Тиихэдэнь Иисус: «Эдэ юумэнүүдые хэхэ эрхэ намда хэнэй үгэһые би баһа хэлэхэгүйб!» – гэжэ тэдэндэ хэлэбэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\