Марк 12

1Тиигээд Иисус тэдэндэ иимэ һургаалта үгэнүүдые хѳѳрэбэ: «Нэгэ хүн үзэмэй сэсэрлиг таряад, тойруулан хүреэлжэ, досоонь үзэмэй шүүһэ шахадаг түхеэрэлгэ хэхэеэ нүхэ малтаба, башни бариба, тиигээд тэрэнээ үзэмшэдтэ хүлһэлѳѳд, аянда мордобо. 2Жэмэсэй эдеэшэхэ багта үзэмэй ургасаһаа ѳѳрынь хуби абажа ерэхээр тэрэ эзэн үзэмшэдтэ зарасаяа эльгээбэ. 3Теэд үзэмшэд зарасыень барижа зада сохёод, һѳѳргэнь хооһоор бусаагаа һэн. 4Тиигэхэдэнь эзэн ондоо зарасаяа ябуулаа; теэд үзэмшэд тэрэнэй тархи хаха сохёод, баһажа баһажа ябуулба ха. 5Эзэнэй дахин ондоо зарасаяа эльгээхэдэ, тэрэнииень үзэмшэд алажархёо һэн. Сэсэрлигэй эзэн хойно хойноһоонь зарасанараа ябуулжал байгаа; харин үзэмшэд тэдэнэй зарим нэгыень зада сохиһоор, нүгѳѳдыень алаһаар лэ байгаа. 6Һүүлэй һүүлдэ эзэн хүбүүемни тэдэ хүндэлхэ аабза гэжэ һанан, үзэмшэдтэ ори ганса инаг хайрата хүбүүгээ ябуулба. 7Теэд үзэмшэд: „Энэ хүбүүн эсэгынгээ эд зѳѳри залгамжалха. Энээниие алая, тиигэбэл бүхы зѳѳринь манай болохо “, – гэжэ ѳѳһэд хоорондоо хэлсэбэ. 8Тиигээд тэрэ хүбүүень барижа алаад, бэеыень үзэмэй сэсэрлигһээ гаргажа хаяба». 9«Зай, тиихэлээрээ үзэмэй сэсэрлигэй эзэн тэдэ үзэмшэдые яаха болоноб?» – гэжэ Иисус һураба. «Эзэн ерээд, тэдэ үзэмшэдые алаха, тиигээд ондоо үзэмшэдтэ сэсэрлигээ даалгаха. 10„Хэрэггүй гэжэ барилгашадай голожо хаяһан шулууниинь гэрэй гол шухала тулга шулууниинь болоо: энээниие Дээдын Эзэн бүтээгээ, тиин манда ехэл үзэсхэлэнтэ гоёор харагдана“, – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байхые таанар хэзээшье уншаагүй аалта?» 12Иисусай хэлэһэн һургаалта үгэнүүдые дуулаад, түрүү санаартан ба фарисейнүүд ѳѳһэд тухайнь хэлэжэ байна гэжэ ойлгобо. Тиимэһээ Иисусые барижа хэһээхэеэ хүсэбэ, теэд улад зонһоо айжа, тэрэниие хүрэбэгүй. 13Һүүлдэнь тэдэ тушаалтан Иисусые үгѳѳрнь торгоожо хардахын тула тэрээндэ хэдэн фарисейнүүдые, Иродэй талын хэдэн хүнтэй ябуулба. 14Тэдэнь Иисуста ерээд: «Багша аа! Ши үнэн сэхэш, Бурханай бодото замаар ябахые һургадагши, хэнэйшье урда билдагуушалдаггүйш, юуб гэбэл, нюур харадаггүйш гэжэ бидэ мэдэнэбди. Тиимэһээ манда хэлыш, Римэй хаанда алба татабари түлэхэнь зүб гү, али буруу гү?» – гэжэ асууба. 15Иисус тэдэнэй муу мэхые мэдээд: «Таанар юундэ намайе туршабат? Нэгэ динари намда асаржа харуулагтыл даа», – гэбэ. 16Нүгѳѳдүүлынь нэгэ динари асаржа үгэбэ. «Эндэ хэнэй дүрсэ зураатай, хэнэй нэрэ бэшээтэй байнаб?» – гэжэ Иисус һураба. «Римэй хаанай», – гэжэ тэдэнь харюусаба. 17«Тиимэһээ хаанай юумэ хаандань, Бурханай юумэ Бурханда үгэгты», – гэжэ Иисус тэдэндэ хэлэбэ. Энээниие дуулахадаа, тэдэ зон Иисусай сэсэн ухаанда гайхалдаба. 18Хүнүүд үхѳѳд амидырдаггүй гэжэ тоолодог саддукейнүүдэй зариманиинь Иисуста ерэжэ хэлэбэ: 19«Багша аа, үхибүүгүй ахынгаа наһанһаа нүгшэхэдэ, тэрэнэй дүүнь бэлбэһэн эхэнэртэйнь һууха ёһотой, тиигээд тэдэнһээ гараһан үхибүүн нүгшэһэн ахынь үхибүүн гэжэ тоологдохо зэргэтэй гэжэ Моисей манда бэшэһэн байдаг. 20Зай, долоон аха дүүнэр байгаа гэе. Тэдэнэй ахань һамга абаад, үхибүүтэй болонгүйгѳѳр наһа бараба. 21Дүүнь ахынгаа һамгантай һуугаад, баһал үхибүүтэй болонгүйгѳѳр наһа барашаба. Гурбадахиньшье тиимэл табилантай байгаа. 22Тиигэжэл долоон аха дүүнэр бултадаа үнѳѳхи эхэнэрые һамга болгон абаад лэ, үхибүүтэй болонгүйгѳѳр хойно хойноһоо наһанһаа нүгшэжэ байгаа. Һүүлэй һүүлдэ тэдэнэй һамганииньшье наһа бараба. 23Теэд Бурханай үхэһэн хүнүүдые амидыруулхада тэрэ эхэнэр хэнэйнь һамган байхаб? Һүүлэй һүүлдэ тэрэ долоон аха дүүнэртэй бултантайнь һууһан байна ха юм». 24Иисус тэдээндэ хэлэбэ: «Таанад Нангин Бэшэгэй юун гэжэ һургадагые, Бурханай һүр хүсэ мэдэдэггүй тула эндүүржэ байнат. 25Бурханай хүнүүдые амидыруулхада, тэдэ зон Бурханай Эльгээмэлнүүдтэл адли байха, тиин һамгашье абахагүй, хадамдашье гарахагүй. 26Зай, саашань үргэлжэлүүлбэл, үхэһэн зоной амидырха тухай таанад Моисейн номдо уншаагүй аалта? Шатажа байһан һѳѳг бургааһан сооһоо Бурхан Моисейдэ: „Би Абраһамай Бурхан, Исаагай Бурхан, Яковай Бурханби“, – гэжэ хэлээ һэн. 27Бурхан болбол үхэһэн хүнүүдэй бэшэ, харин амиды хүнүүдэй Бурхан юм. Тиимэһээ таанад саддукейнэр огто эндүүржэ байнат». 28Иисусай саддукейнэртэй арсалдажа байхада нэгэ Хуули заадаг багша ерэбэ. Тэрэ Иисусай бодомжотой харюу үгэхые дуулаад, тэрээнһээ: «Бүхы захяа заабаринуудай эгээн шухалань алинь бэ?» – гэжэ һураба. 29Иисус харюусаба: «Эгээн шухала захяа заабари иимэ: „Израилиин арад, манай Эзэн Бурхан ори ганса Дээдын Эзэн юм. 30Ши Эзэн Бурхандаа бүхы зүрхэ сэдьхэлээрээ, бүхы һүнэһэ һүлдѳѳрѳѳ, бүхы ухаан бодолоороо, байһан хүсэ шадалаараа дуратай бай“. 31Хоёрдохи эгээн шухала захяа заабари иимэ: „Бусад зондо ѳѳртѳѳл адли дуратай бай“. Эдэ хоёрһоо үлэмжэ шухала захяа заабари үгы юм». 32Хуули заадаг багша Иисуста хэлэбэ: «Багша аа, Бурхан ори ганса юм, тэрээнһээ ондоо Бурхан үгы гэжэ хэлэхэдээ ши тон зүб хэлэнэш. 33Тиин Эзэн Бурхандаа бүхы зүрхэ сэдьхэлээрээ, бүхы һүнэһэ һүлдѳѳрѳѳ, бүхы ухаан бодолоороо, байһан хүсэ шадалаараа дуратай бай; бусад зондо ѳѳртѳѳл адли дуратай бай гэхэдээ ши баһал тон зүб хэлэнэш. Эдэ захяа заабаринууд маанадай үргэхэ аргатай бүхы тахилнуудһаа, бүхы үргэл бэлэгүүдһээ шухала юм». 34Хуули заадаг багшын иигэжэ бодомжотойгоор харюусахада, Иисус тэрээндэ: «Ши Бурханай хаан түрэһѳѳ холо бэшэ байнаш», – гэбэ. Тиигэхэһээнь хойшо Иисусһаа юумэ һурахаяа хэншье зүрхэлбэгүй. 35Бурхан Һүмэ соо хүн зониие һургажа байхадаа Иисус һураба: «Бурханай табисуурта болбол Давидай үри һадаһан байха гэжэ Хуули заадаг багшанар юундэ хэлэдэг бэ? 36„Бузар дайсадыешни хүлдэш мүргүүлтэрни баруун таладамни һуугаарай гэжэ Дээдын Эзэн минии Эзэндэ хэлээ“, – гээд Нангин Һүлдѳѳр урмашуулагдаһан Давид айладхаба. 37Тиихэлээрээ, хэрбээ Давид ѳѳрѳѳ Бурханай табисууртые Эзэмни гэжэ нэрлээ хадаа, яажа Бурханай табисуурта Давидай үри болохоб?» Тэндэ байһан олон зон Иисусые ехэ ханалгатайгаар шагнаба. Тэндэ байһан олон зон Иисусые ехэ ханалгатайгаар шагнаба. 38Тэдэниие һурган Иисус үргэлжэлүүлбэ: «Хуули заадаг багшанарһаа бэеэ һэргылжэ ябагты. Тэдэнэр ута суба үмдѳѳд ябаха, олон зоной дунда мэндэшэлүүлхэ дуратай байдаг. 39Мүн тэдэнэр мүргэлэй гэр соо урдуур һууха, түрэ найрташье эгээн хүндэтэй һуури эзэлхэ дуратай байдаг. 40Тэдэнэр бэлбэһэн эхэнэрнүүдэй зѳѳри һэшхэлгүйгѳѳр үбэртэлдэг, удаань олоной нюдэн дээрэ удаан зальбардаг юм. Тиимэрхүү зон хатуу хэһээлтэдэ хүртэхэ даа». 41Иисус Бурхан һүмын үргэлэй сангай хажууда һуугаад, хүн зоной мүнгэ үргэхыень ажаглан хаража байба. Олон баяшуул ехэ мүнгэ үргэбэ. 42Харин нэгэ үгытэй бэлбэһэн эхэнэр ерэжэ, хоёр жэжэ мүнгэ табиба. 43Иисус шабинараа дуудаад: «Энэ үгытэй бэлбэһэн эхэнэр хэнһээш ехэ үргэл һанда үргэбэ. 44Юундэб гэхэдэ, нүгѳѳ зон бултадаа үлүү гараһан юумэеэ үргѳѳ, харин энэ эхэнэр үгытэй ядуу байбашье, хоолойгоо тэжээхэ бии үгы юумэеэ дууһан үргэбэ», – гэжэ хэлээ бэлэй.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\