Марк 13

1Иисусай Бурхан Һүмэһѳѳ гаража ябахада, нэгэ шабинь: «Багша аа, харалши даа, ямар үзэсхэлэнтэ гоё шулуунууд, байшангууд гээшэб!» – гэбэ. 2«Эдэ томо байшангуудые харана гүш? Энэ һууринда ганса шулууншье үлэхэгүй, хуу баран һандаргагдаха», – гэжэ Иисус харюудань хэлэбэ. 3Удаань Иисусай Элеон хада дээрэ, Бурхан Һүмын тушаа һуужа байхада тэрээндэ Пётр, Яков, Иоанн ба Андрей дүрбэн ерэжэ: 4«Шинии хэлээшэ бүхы юумэн хэзээ болохоб? Тэрэнэй болохын урда ямар дүлгэ тэмдэгүүд харуулагдахаб?» – гэжэ асууба. 5«Хэн нэгэнэй мэхэдэ орохоһоо болгоомжолжо байгты. 6Юуб гэхэдэ, олон хүнүүд минии нэрэ зүүжэ ерэхэ: „Би Бурханай табисууртаб“, – гэжэ ѳѳһэд тухайгаа гэршэлхэ, тиигэжэ олонииетнай мэхэдээ оруулха. 7Мүн байлдаанууд тухай, дайн сэрэг тухай һураг дуулабал, бү айгаарайгты. Тиимэрхүү юумэнүүд болохо ёһотой. Зүгѳѳр энэнь үшѳѳл эсэс бэшэ байха. 8Нэгэ арад нүгѳѳ арадтаа добтолон орохо, хаан оронууд хоорондоо хёморолдон тэмсэхэ; эндэ тэндэ газар хүдэлхэ, үлэсхэлэн зоболон, үхэл тахал тохёолдохо. Зүгѳѳр эдэ бүхэн бэрхэшээл зоболонгуудай эхииень лэ табиха. 9Таанад ѳѳһэдѳѳ һэргэг байха ёһотойт. Таанадые зарга шүүбэриин газарта абаашажа тушааха, мүргэлэй гэр соо сохихо. Минии түлѳѳ таанад захирагшадай, хаашуулай урда зогсоод, этигэл һүзэг тухайгаа хэлэхэт. 10Тиин юумэнэй эсэс болохын урда Һайн Мэдээсэл хамаг оршолонгоор бүхы арадуудта номногдохо юм. 11Таанадые барижа тушаахадань, юу хэлэхэ тухайгаа һанаагаа бү зобооройгты. Сагай ерэхэдэ хэрэгтэй зүб үгэнүүд һанаандатнай орохо. Зүгѳѳр таанад ѳѳрһѳѳ хэлэхэгүйт, харин Нангин Һүлдын хайрлаһан үгэнүүдые дабтахат. 12Аха дүүнэр, эгэшэ дүүнэр бэе бэеэ тушаажа алуулха, эсэгэнь үхибүүдээ баһал тушаажа алуулха; үхибүүдынь эхэ эсэгынгээ урдаһаа үһѳѳрхэн бодоод, тэдэнээ алаха. 13Минии түлѳѳ таанадые булта үзэн ядаха; зүгѳѳр эсэстэнь хүрэтэр тэсэжэ гараһаниинь абарагдаха. 14Нэгэтэ таанад тиимэ юумэнэй байха ёһогүй газарта хооһоролго һүйдхэлдэ хүргэдэг „жэрхэдэһэтэй юумэнэй“ байхые үзэхэт. Эдэ мүрнүүдые уншажа байһан хүн бүхэн ушар удхыень ойлгохые хэшээг лэ. Тиихэдэ Иудейдэ байһан хүнүүд хада гүбээ руу тэрьедээрэйгты. Уншажа байһан хүн бүхэн энээниие зүбѳѳр ойлгохые оролдохо ёһотой. Тиихэ үедэ Иудейдэ ажаһуудаг һаа, хада гүбээнүүд ѳѳдэ гүйжэ гара. 15Гэрэй орой дээрэ байһан зон гэрһээн юумэ абахаяа доошоо бү буугаарайт. 16Хээрэ талада ябаһан зон хубсаһа хунараа абахаяа гэртээ бү бусаарайт. 17Тэдэ үдэрнүүдтэ хээлитэй, хүхѳѳр үхибүүдтэй эхэнэрнүүдтэ ехэл гай зоболон тудаха. 18Таанарай зугадаха саг үбэлэй хүйтэндэ бү тудаһай гэжэ Бурхандаа зальбарагты. 19Газар дэлхэй Бурханай зохёон бүтээхэһээ нааша мүнѳѳнэй үе саг болотор үзэгдѳѳгүй, дахинаашье үзэгдэхэгүй аймшагтай гай зоболон болохо. 20Хэрбээ Дээдын Эзэн тэдэ аймшагтай үдэрнүүдэй тоое үсѳѳрүүлээгүй һаа, хэншье абарагдахагүй һэн. Зүгѳѳр шэлэжэ абаһан хүнүүдэйнгээ аша туһада Дээдын Эзэн тэдэ үдэрнүүдэй тоо үсѳѳрүүлхэ юм. 21Хэрбээ тэрэ сагта: „Бурханай табисуурта Христос эндэ байна“, али „тэндэ байна“ гэжэ таанарта хэн нэгэнэй хэлээ һаа, бү этигээрэйгты. 22Ѳѳһэдыгѳѳ Бурханай табисуурта гү, али лүндэншэн гэжэ нэрлэһэн олон мэхэшэд бии болохо. Тэдэ аргатайл һаа, Бурханай шэлэжэ абаһан хүнүүдыешье ѳѳрынгѳѳ мэхэдэ оруулхын тула элдэб янзын гайхамшагта тэмдэгүүдые, эди шэди харуулха. 23Тиимэһээ таанад һэргэг байгты. Болохо бүхы юумые би таанадта эртэнһээ һэргылжэ хэлэбэб. 24Тиигээд зоболонто тэдэ үдэрнүүдэй үнгэрһэн хойно наран балартаха, һарашье гэрэлтэхэеэ болихо, 25одо мүшэдшье тэнгэриһээ унаха, тэнгэриин хүсэнүүдшье тэнсүүриеэ алдаха. 26Тэрэ үедэ үүлэн дундуур Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй һүр хүсэтэйгѳѳр, алдар солотойгоор ерэжэ ябахань хүнүүдтэ үзэгдэхэ. 27Тиигээд тэрэ Бурханай шэлэжэ абаһан зониие суглуулхын тула газар дэлхэйн заха хизаарһаа огторгойн заха хизаар хүрэтэр Эльгээмэлнүүдээ ябуулха. 28Боди модонһоо жэшээ абагты: тэрэнэй һалаа мүшэрнүүдэй зѳѳлэрѳѳд, набша намаагайнь һалбархада, зун ойртобо гэжэ мэдэдэгта. 29Тон тиигэжэл минии түрүүн хэлэһэн юумэнүүдэй болохые үзэхэдѳѳ, саг дүхэжэ байна, бүри ойртоо гэжэ мэдэхэт. 30Мүнѳѳ ажамидаржа байһан хүнүүдэй бултанайнь үхэжэ үрдеэгүй байхада минии таанадта хэлэһэн бүхэн тохёолдохо гэжэ таанадта баталан хэлэнэб. 31Огторгой тэнгэри, газар дэлхэйшье һүнэн һалаха, харин минии хэлэһэн үгэнүүд мүнхэ оршохо. 32Тэрэ Үдэрэй, тэрэ сагай болзор хэншье мэдэхэгүй, тэнгэридэ оршодог Бурханай Эльгээмэлнүүдшье мэдэхэгүй, Хүбүүн ѳѳрѳѳшье мэдэхэгүй. Гансал Эсэгэ Бурхан тэрэниие мэдэхэ юм. 33Тиимэһээ һэргэг байгты, юундэб гэбэл, тэрэ үдэрэй, тэрэ сагай хэзээ ерэхые таанад мэдэнэгүй ха юмта. 34Бүхы юумээ зарасанартаа даалгаад, холын замда мордоһон хүнтэй энэ байдал сасуулмаар юм. Тэрэ хүн зараса бүхэндѳѳ даабари үгѳѳд, үүдэнэй харуулшанда һэргэг байхыень захидаг. 35Тиимэһээ һэргэлэн байгты! Таанад гэрэй эзэнэй хэзээ бусажа ерэхыень мэдэнэгүй ха юмта. Тэрэ үдэшэндѳѳшье, али һүниин тэн багааршье, али эрэ тахяагай дуугархадашье, али үүр сайлганааршье, ямаршье сагта ерэжэ магадгүй. 36Харин гэнтэ ерэхэдэнь, таанад унтажа һажажа бү байгаарайт. 37„Һэргэг байгты“ гэжэ таанадта хэлэһэнээ би мүн бултанда хэлэнэб».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\