Марк 14

1Хоёр хоноод Паасхын һайндэр, ондоогоор хэлэбэл Эһээгдээгүй хилээмэнэй һайндэр болохо байгаа. Түрүү санаартан, Хуули заадаг багшанар Иисусые мэхэдээ оруулжа бариха, тиигээд алаха арга бэдэрбэ. 2Теэд улад зоной дунда буһалгаанай үүсхэгдэхэгүйн тула һайндэртэ тиимэ юумэ хэхэгүй гэжэ хэлсэбэ. 3Иисусай Бетанида һэлхэ үбшэндэ дайруулһан Симонэй гэртэ хоол барижа байхадань, нэгэ эхэнэр тон үнэтэй домбо соо һайхан хангалтай тоһо барижа оробо. Тэрэ тоһон ехэл үндэр сэнтэй һэн. Эхэнэр домбынгоо амһарынь нээгээд, Иисусай толгой дээрэ тоһоёо адхаба. 4Тиихэдэнь зарим айлшад дураа гутажа: «Юу гээшын ехэ тоһо гарзална гээшэб? 5Энэ тоһо бидэ гурбан зуун динаряар худалдаад, мүнгыень үгытэйшүүлдэ хубаажа үгэхэ байгаабди», – гэжэ тэрэ эхэнэрые зэмэлбэ. 6Харин Иисус тэдэ зондо хэлэбэ: «Болигты даа! Юундэ энэ эхэнэрые аягүй байдалда оруулнабта? Энэ намда ехэл һайн юумэ хээ гээшэ. 7Үгытэй ядуушуул хододоо таанартай байхал, таанад дуратайл сагтаа тэдэндэ туһалха аргатай байхат. Харин би таанартай ходо байхагүйб. 8Энэ эхэнэр минии бэеые хүдѳѳлүүлгэдэ бэлдэн тоһоор түрхихэдѳѳ шадаха зэргээрээл оролдобо гээшэ. 9Һайн Мэдээсэлэй бүхы газар дэлхэйгээр хаа хаанагүй номногдоходо, энэ эхэнэрэй хэһэн хэрэг тухай хүнүүд дурсан һанажа байха, хэлэжэ байха гэжэ би таанадта баталнаб». 10Арбан хоёр шабинарайнь нэгэн болохо Искариодой Иуда түрүү санаартанда ошожо, Иисусые барихада таанадта туһалхаб гэбэ. 11Түрүү санаартан Иудын хэлэһые ехэ дуратайгаар шагнажа, шамда мүнгэ үгэхэбди гэжэ амалба. Тиимэһээ Иуда Иисусые барижа тушааха таарамжатай ушар бэдэрбэ. 12Эһээгдээгүй хилээмэнэй һайндэрэй түрүүшын үдэр болобо. Тэрэ үдэр Паасхын хурьга гаргаад байхада, шабинарынь Иисусһаа: «Паасхын хоол хаана бэлдэхэбибди?» – гэжэ һураба. 13Иисус хоёр шабидаа: «Таанад хото ошогты, тэндэ домбо соо уһа абажа ябаһан хүнтэй уулзахат, тэрэниие дахаад ябаарайт. 14Тэрэ хүнэй ороһон гэртэ ороод, гэрэй эзэндэ: „Багшамнай шамда эльгээгээ. Шабинартаяа хамта Паасхын хоол ямар таһалгада барихабибди?“ – гэхэт. 15Тэрэтнай танда ехэ уужам, зохидоор түхеэрэгдэһэн таһалга дээдэ дабхарта харуулжа үгэхэ. Тэндэл шэрээгээ заһагты», – гэжэ хэлэбэ. 16Хоёр шабинарынь хото орожо, Иисусай хэлэһэн бүхы юумые оложо, Паасхын хоол бэлдэбэ. 17Үдэшэ болоходо Иисус арбан хоёр шабинартайгаа ерэбэ. 18Шэрээдэ һуугаад, хоол барижа байха зуураа Иисус: «Намтай хамта эдеэлжэ байһан нэгэнтнай намайе барижа үгэхэнь, би баталан хэлэнэб», – гэбэ. 19Тиигэхэдэнь шабинарынь һанаагаа ехээр зобожо: «Би бэшэ аабзаб?» – гэжэ Иисусһаа хойно хойноһоон һуража оробо. 20Иисус: «Намтай хамта нэгэ табагта хилээмээ дүрэжэ эдигшэ та арбан хоёрой нэгэнь юм. 21Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһэнэй ёһоор үхэхэ. Харин тэрээниие барижа үгэһэн хүн аймшагтай гай зоболон амсаха: тэрэ хүнэй юрэдѳѳ түрѳѳгүй һаань, ѳѳртэнь һураггүй дээрэ байха һэн», – гэжэ хэлэбэ. 22Хоол бариха үедѳѳ Иисус гартаа хилээмэ абаад, Бурханда баяр баясхалан хүргэн, тэрэнээ хухалаад, шабинартаа үгэн: «Энээниие абаад эдигты. Энэ минии махабад бэе гээшэ», – гэжэ хэлэбэ. 23Тиигээд улаан архитай аяга абаад, Бурханда баяр баясхалан хүргѳѳд, шабинартаа үгэбэ. Шабинарынь булта тэрэ аягаһаань амсаба. 24«Энэ болбол олоной түлѳѳ адхарха минии шуһан гээшэ, тиин энэ шуһаар Бурхан хүнүүдтэй Шэнэ Хэлсээ батална. 25Бурханай хаан түрэдэ шэнэ дарһа ууха үдэрэй болотор би архи дарһа уухагүйб», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 26Тиигээд тэдэнэр магтаал дуу дуулаһаар Элеон хада дээрэ гараба. 27Иисус шабинартаа иигэжэ хэлэбэ: «Энэл һүниндѳѳ таанар бултадаа намһаа арсажа холодохот, ушарынь гэбэл: „Хонишонииень дайража һалгаахадамни, һүрэг хонидынь тарашаха“ гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 28Харин амидырһан хойноо би таанадай түрүүндэ Галилейдэ ошоод байхаб». 29«Бултанай шамайе орхёошье һаань, би шамһаа хэзээшье арсахагүйб», – гэжэ Пётр тэрээндэ хэлэбэ. 30«Энэ һүни эрэ тахяагай хоёр дахин дуугархаһаань урда ши намһаа гурба дахин арсахалши даа гэжэ баталан хэлэнэб», – гэжэ Иисус харюусаба. 31«Шамтай хамта үхэхэшье болобол, би шамһаа арсахагүйб», – гэжэ Пётр бүришье хатуугаар хэлэбэ. Бусадшье шабинарынь булта баһал тиигэжэ хэлэбэ. 32Иисус шабинартайгаа Гефсимани гэдэг сэсэрлигтэ ерээд: «Минии зальбараад ерэтэр таанад эндээ һуужа байгты», – гэжэ шабинартаа хэлэбэ. 33Тэрэ Пётр, Яков, Иоанн гурбые абажа ошобо. Тэрэ ехэл уйдхар гашуудалтай, ехэл һанаагаа зобоһон юумэн 34шабинартаа: «Минии ами һүнэһэн туйлай ехээр уйдажа, үхэһэндэл адли байнаб. Таанар эндэ намтай хамта һэргэг байгты», – гэбэ. 35Тиигээд тээ хажуу тээшээ ошожо, үбдэг дээрээ һуугаад, зальбарба: «Аба, Эсэгэмни! Ши ямаршье юумэ хэхэ аргатайш! Энэ аягаһаа амсуулангүй, иимэ ехэ зоболон намһаа зайлуулыш даа. Тиигэбэшье минии хүсэлѳѳр бэшэ, харин шиниихеэр болог». 37Удаань шабинартаа бусажа ерэхэдэнь, тэдэнь унтажа байба. Тэрэ Пётрто: «Симон, ши унтана гүш? Гансаханшье саг соо унтангүй байха аргагүй байна гүш?» – гэбэ. 38Тиигээд бултандань: «Хорхойтуулгада абтахагүйн тула таанад һэргэг байгты, зальбарагты: сэдьхэл дорюуншье һаа, бэе махабад ахир һула бшуу», – гэжэ хэлэбэ. 39Иисус дахин хажуу тээшээ ошожо, урданайгаа үгэнүүдые дабтан зальбарба. 40Тиигээд шабинартаа ерэхэдэнь, тэдэнь баһал унтажа байгаа. Тэдэнэй нюдэниинь анилдаад нээгдэжэ үгэнгүй, тэдэ юу хэлэхэеэшье мэдэнгүй байгаа. 41Иисус гурбадахияа ерэхэдээ шабинартаа хэлэбэ: «Таанад үшѳѳл унтажа, амаржа байна гүт? Зай, болоо! Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй нүгэл үйлэдэгшэдэй гарта тушаагдаха сагынь ерээ! 42Бодогты, ябаябди! Намайе барижа үгэхэ хүн дүтэлжэ байна». 43Иисусай үшѳѳ хэлэжэ байхадань, арбан хоёр шабинарайнь нэгэн болохо Иуда бии болобо. Тэрээнтэй хамта түрүү санаартанай, ахамадуудай, Хуули заадаг багшанарай эльгээһэн һэлмэ, шиидам һаднаг бариһан олон зон байба. 44Урбагша хамта ябаһан зондоо ямар дохёо тэмдэг үгэхэ тухайгаа хэлсэжэ: «Минии таалан мэндэшэлхэ хүн танда хэрэгтэй хүн гээшэ, тэрэниие барижа, харуул доро абаарайгты», – гэбэ. 45Иуда дары Иисуста ойртоод: «Рабби!» – гэбэ. Тиигээд тэрэниие таалаба. 46Үнѳѳхи хүнүүд Иисусые барижа, харуул дооро абаба. 47Тэндэ зэргэлээд байгшадай нэгэн һэлмэеэ гаргаад, ахамад санаартын зарасын шэхые таһа сабшажархёо. 48Иисус тэдэ хүнүүдтэ хандан: «Таанар дээрмэшэниие барихаяа гараһандал һэлмэ, шиидам һаднагтайгаар намайе барихаяа ерэбэ гүт? 49Теэд үдэр бүхэн таанадые Бурхан Һүмэ соо һургахадамни намайе барижа хаадаггүй бэлэйлта. Зүгѳѳр Нангин Бэшэгэй үгэнүүд хүсэлдэг лэ даа», – гэбэ. 50Шабинарынь булта Иисусые орхёод, иишэ тиишээ зугадаба. 51Нюсэгэн бэеэ хушалгаар орёогоод ябаһан тэдэнэй нэгэнь Иисусай хойноһоо ябаа. Тэрэ хүбүүе бариха гэхэдэнь, 52тэрэ нэмэрһэн хушалгаа намнагшадайнгаа гарта үлээгѳѳд, нюсэгѳѳр тэндэһээ гүйбэ. 53Иисусые ахамад санаартында абаашаба. Тэндэнь түрүү санаартан, ахамадууд, Хуули заадаг багшанар булта суглараад байгаа. 54Пётр зай баряад ахамад санаартын хорёо хүрэтэр Иисусай хойноһоо гэтэн ерэбэ. Тиигээд хорёо соо орожо, харуулшадтай хамта галай хажууда дулаасажа һууба. 55Түрүү санаартан, дээдын Зүблэлэй гэшүүд булта Иисусые үхэлэй саазада хүртѳѳхэ һанаатай байгаа. Тиимэһээ тэдэнэр Иисусые гэмнэхэ гэршэ баримта бэдэрбэ, теэд юуншье олдобогүй. 56Олон худалша гэршэнэрэй хардажа гэршэлхэдэнь, тэдэ гэршэлгэнүүдынь хоорондоо харша байба. 57Һүүлдэнь хардахаяа ерэһэн хэдэн гэршэнэр бодоод: 58«Маанадай бариһан Бурхан Һүмэ бута буулгаад, гурбан үдэр соо ямаршье хүнэй туһагүйгѳѳр шэнэ Һүмэ бодхохоб гэжэ тэрэнэй хэлэһыень дуулаа һэмди», – гэжэ хэлэбэ. 59Теэд энэ гэршэлгэньшье баримтагүй байгаа бэлэй. 60Ахамад санаарта Зүблэлэй гэшүүдэй урда байгаад: «Ши юундэ харюусанагүйбши? Шамайе зэмэлһэн гэршэлгэнүүдые дууланагүй гүш?» – гэжэ Иисусһаа асууба. 61Харин Иисус ямаршье харюу үгэнгүй, дуугүй байба. Тиихэдэнь ахамад санаарта тэрээндэ дахин хандан: «Ши магтаалта Бурханай Хүбүүн, Бурханай табисуурта гүш?» – гэжэ һураба. 62«Тиимэб. Һаяар Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй Һүр хүсэтэй Бурханай баруун талада һуухыень, тэнгэриин үүлэнүүд дээгүүр заларан ерэхыень үзэхэт», – гэжэ Иисус тэрээндэ хэлэбэ. 63Тиихэдэнь ахамад санаарта уурлаһандаа хубсаһаяа шуу татажа: «Бидэндэ үшѳѳ ямар гэршэ хэрэгтэйб? 64Бурханиие доромжолхыень дуулаа бэзэт! Таанад юун гэжэ һананабта?» – гэжэ Зүблэлэй гэшүүдһээ һураба. «Үхэлэй саазада хүртэхэ ёһотой», – гэжэ булта тэрэниие гэмнэбэ. 65Тиигээд зариманиинь Иисусые нёлбожо оробо, нюдыень боогоод, нюдаргаараа шаан: «Шамайе хэн сохёоб, хэлэл даа!» – гэлдэбэ. Удаань харуулшад тэрэнэй хасарые альгадаба. 66Пётрой хорёо соо байхадань, ахамад санаартын нэгэ зараса һамган тэндэнь ерэжэ, 67түүдэгэй хажууда дулаасажа байһан Пётрые анхаралтайгаар хараад: «Ши баһал Назаредэй Иисустай хамта байлсаа һэнши», – гэбэ. 68«Шинии юун тухай хэлэжэ байһыешни би ойлгоногүйб», – гээд Пётр мэлзэбэ. Тиигээд хорёогой үүдээр гаража байхадань, эрэ тахяа дуугарба. 69Тэрэ зараса эхэнэр Пётрые дахин хараад, тэндэ байһан зондо: «Энэл Назаредэй Иисустай хамта ябагшадай нэгэн байна», – гэжэ дабтаба. 70Пётр дахин мэлзэбэ. Нэгэ хэды болоод, тэндэ зогсогшод Пётрто дүтэлжэ: «Ёһоороо ши тэдэнэй нэгэниинь байнаш, юундэб гэхэдэ, ши баһал Галилейһээ байнаш», – гэбэд. 71Тиигэхэдэнь Пётр: «Тэрэ хүниие би мэдэхэгүйлби», – гээд Бурханиие дурдажа байгаад тангариглаба. 72Тэрэ үедэнь эрэ тахяа хоёрдохиёо дуугарба. «Эрэ тахяагай хоёр дахин дуугархаһаань урда ши намһаа гурба дахин арсахалши даа» гэжэ Иисусай хэлэһэниинь Пётрой һанаанда оробо. Тиимэһээ тэрэ сэдьхэл һанаагаараа унажа, бархирба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\